763 Hejzi Protiv Mafije

Description
hejzi 765

Please download to get full document.

View again

of 98
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 98

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  763 HEJZIPROTIV MAFIJE T. H. GREJČ ZABAVNI, ROMANI2ff DINAMA   NOVA serija  jL-lOO. sveska ( 763 ) 1982 . T. H. GrejčHEJZI PROTIV MAFIJE T. H. GrejčSLUČAJ ZA HEJZIJA   Direktor NIŠRO »DNEVNIK«  VITOMIR SUDARSKIGlavni I odgovorni urednik OOUR »IZDAVAČKA DELATNOST«  VLADIMIR STEVANOV Odgovorni urednik Redakcije književnih Izdanja MILORAD PREDOJEVIĆUrednici Izdanja PIROŠKA MATIĆ JOVAN ČANADANOVIĆ Recenzent VUDIMIR DUBRAVCIĆKorektura štamparije »DNEVNIK«Tehnički urednik SLAVKA BOSNJAKOVIĆTiraž: 42.000 primeraka Izdaje I štampa; Novinska, Izdavačka I štamparska radna organizacija »DNEVNIK«, OOUR »IZDAVAČKA DELATNOST«, Bulevar 23. oktobra 31. Novi Sad, telefon (021)621-555. Broj žlro-ra- čuna; 65300-603-6350 RUKOPISI SE NE VRAĆAJU  T. H. Grejč HEJZI PROTIV MAFIJE - Poslednji put smo zaista imali sreće, zar ne Seme? —upita Džon Pejdž i podiže noge na ogradu te rase.Cmokosi Semjuel Norton slegnu širokim ramenima.- Kako se uzme, Džone, kako se uzme - progunđao je. - U tre nutku k€ul smo opljačkali super- market u kasi je bilo ukupno nešto manje od osam hiljada dolara. To nije veliki novac.Džon Pejdž uze sa niskog stočića kutiju »Salema«, i zapali cigaretu.- Covek treba da zna svoj domet, Seme - poučno je rekao. —Sta smo nas dvojica? Sitni pljačkaši, poslednja liga. Ubeden sam da nasai policija ne uzima ozbiljno. Svaka dva ili tri meseca izvedemo neku pljačku, uzmemo deset, najviše pet naest hiljada dolara., i posle toga ponovo mirujemo. Sitni pljačkali kažem ti.Semjuel Norton pogledao plame- noridu kosu svog partnera iz mno gobrojnih pljački, i osmehpu se.- Ti si dobričina, Džone - reče cereći se. - Nisi rođen za krimi nalca većeg kalibra. Za to treba imati talenta Sasvim sam siguran da bi bio isto tako dobar policajac, ili bibliotekar, ili činovnik, kao što si dobar sitni pljačkaš supermar- keta *ri si jednostavno, podjednako talentovan za sve. Nema posla za
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks