72471615-Impact-Activitati-Miniere.doc

Description
IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR MINIERE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT Noţiuni generale Lector. Dr. Dan Costin 2007 INTRODUCERE Obţinerea materiilor prime minerale în vederea utilizării lor în economie necesită folosirea unor diferite procese de prelucrare de natură fizică şi chimică. Aceste procese sunt folosite începând cu momentul extragerii resursei minerale din zăcământ şi continuă în toate

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 24

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR MINIERE ASUPRA MEDIULUI AMBIANT  Noţiuni generale Lector. Dr. Dan Costin  2007 INTRODUCERE Obţinerea materiilor prime minerale în vederea utilizării lor în economie necesită olosirea unor dierite procese de prelucrare de natură izică !i c imică. #ceste procese sunt olosite încep$nd cumomentul e%tragerii resursei minerale din zăcăm$nt !i continuă în toate etapele p$nă la obţinerea produsului mineral metalier sau nemetalier vandabil pe piaţă. De&a lungul timpului' termenul de minerit a ost utilizat într&o manieră conuză desemn$nd oserie activităţi !i operaţiuni mai mult sau mai puţin vaste. #stel' în sens restr$ns' prin minerit seînţelege ansamblul operaţiunilor care conduc la e%tragerea resurselor minerale din zăcăm$nt. (n senslarg' activitatea minieră cuprinde !i etapa de preparare )prelucrare* a minereurilor obţinute în urmaoperaţiunilor de e%tracţie. +nii autori includ la ansamblul operaţiunilor miniere !i proceselemetalurgice utilizate pentru obţinerea metalelor. I. EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR  ,rima etapă a activităţii miniere constă în e%ploatarea )e%tragerea* propriu&zisă a mineralelor cu valoare economică )minereu* dintr&un zăcăm$nt. Diversele te nici utilizate în această etapă au cascop e%tragerea minereurilor din rocile încon-urătoare prin ăr$miţarea lor în bucăţi care să poată imanipulate u!or în continuare precum !i' dacă este posibil' o separare iniţială a mineralelor utile decele sterile. Din motive de eicienţă economică' procesul de e%ploatare este astel conceput înc$t minereulsă aibă o anumită concentraţie minimă în metalelemineralele utile' lăs$nd pe c$t posibil neatinse porţiunile din zăcăm$nt care au conţinuturi mai mici !i rocile sterile. Deoarece în practică o astel deseparare ideală nu este întotdeauna posibilă' o parte a minereului cu conţinuturi mici este e%trasă iar o parte a minereului bogat este lăsată în zăcăm$nt. /ermenul de minereu are un sens economic minereuleste o porţiune din mineralizaţie av$nd un conţinut îndea-uns de mare astel înc$t e%tragerea !i prelucrarea lui să ie economică. Deoarece valoarea unui mineral se poate modiica oarte repede'dierenţierea între minereu !i resurse minerale neeconomice )conţinutul nu permite e%tragerea resurseila acel moment* poate să varieze at$t de la o mină la alta c$t !i în cazul aceleia!i mine pe parcursultimpului. A. Tipuri de operaţiui de e!p oa#are 1%tragerea minereului poate avea loc în e%ploatări de supraaţă' e%ploatări în subteran !ie%ploatări in situ. 1%ploatările de supraaţă sunt olosite pentru e%tragerea minereurilor localizate lasau în apropierea supraeţei păm$ntului. 1%ploatarea are loc ie prin săparea unor cariere' ie prin2  dragarea zăcămintelor de tip placer )asociate cu sedimente detritice*. (n cazul e%ploatărilor subterane'minereul este e%tras din zăcăminte localizate la ad$ncimi mai mari în crustă prin săparea unor lucrăriminiere cum ar i galeriile' puţurile' planuri înclinate etc. 1%ploatarea in situ olose!te un sistem deora-e prin care se introduc în zăcăm$nt substanţe care dizolvă sau solubilizează minereul' iar soluţiaobţinută este e%trasă tot prin intermediul ora-elor. a$ E!p oa#are % &arier' . #ceastă metodă de e%ploatare a resurselor minerale este cea mairăsp$ndită pe plan mondial. etoda este aplicată c$nd caracteristicile zăcăm$ntului )concentraţie'dimensiuni' localizare* permit înlăturarea descopertei )volumul de roci !i sol care acoperă zăcăm$ntul*în condiţii de economicitate. (n prezent' aceasta este metoda cea mai economică de e%ploatare azăcămintelor de mari dimensiuni !i cu conţinuturi mici )diseminate' impregnate*. 1%ploatarea încarieră constă în îndepărtarea ormaţiunilor care acoperă zăcăm$ntul !i e%tragerea minereurilor dine%cavaţia rezultată. (n uncţie de grosimea corpului de minereu' cariera poate i ormată ie dintr&un singur rontcontinuu în cazul unor grosimi mici' ie să conţină mai multe trepte dacă grosimea este mai mare.Operaţiunea de e%tragere se realizează prin&detonarea unor e%plozibili amplasaţi în găuri de sondă săpate vertical 3 în cazul rocilor dure4&prin utilizarea unor mi-loace mecanice )e%cavatoare' combine cu cap rotativ* 3 în cazul rocilor mai puţin dure.1%plozibilii utilizaţi în cariere sunt compu!i din substanţe c imice prin combinarea cărorarezultă un amestec a cărui combustie poate avea loc în lipsa o%igenului. ,rimii e%plozibili conţineaunitroglicerină' material carbonatic !i agenţi o%idanţi' substanţe împac etate în cartu!e în vederea uneimanipulări în condiţii de siguranţă. (n ultimii ani' amestecul ormat din nitrat de amoniu !i apro%imativ56 motorină constituie un e%plozibil )numit #NO* capabil a i detonat cu a-utorul unui e%plozibil deiniţiere. ($ Dra)are . Dragarea este o altă metodă de e%ploatare la supraaţă a zăcămintelor care esteutilizată pentru e%ploatarea minereurilor din zăcămintele de tip placer. #ceste zăcăminte suntconstituite din minerale metalice cu o greutate speciică ridicată cantonate în sedimente detritice. (nultimii ani' această metodă de e%ploatare este din ce în ce mai puţin olosită datorită impactuluiambiental ma-or pe care îl creează. &$ E!p oa#are % *u(#era . (n trecut' această metodă era olosită pe scară largă pentrue%ploatarea resurselor minerale. #stăzi este olosită în cazul zăcămintelor cu conţinuturi ridicatelocalizate la ad$ncimi mari în crustă. De multe ori' odată atinsă ad$ncimea ma%imă de e%ploatare încarieră' zăcăm$ntul este valoriicat în continuare prin construirea unei mine subterane.(n general' e%ploatările miniere în subteran au un impact ambiental mai redus asupra mediuluiizic dec$t cele de supraaţă deoarece supraeţele de teren aectate sunt mult mai reduse iar cantităţilede materiale care constituie de!euri miniere )minereu sărac' roci sterile* sunt de asemenea mult mai8  reduse. /otu!i' în cazul unor lucrări miniere subterane de mari dimensiuni s&au înregistrat enomene desubsidenţă sau c iar prăbu!ire în cazul în care acestea nu au ost corect monitorizate în etapa post&înc idere. (n plus' în cazul minelor subterane' regimul apelor subterane poate sueri modiicări deamploare' put$nd aecta !i apele de supraaţă. Calitatea apelor de mină depinde de caracteristicile rociigazdă !i ale substanţei minerale. d$ So u(i i+are i *i#u . #ceastă metodă determină e%tragerea mineralelor dintr&un corp deminereu ără ca acesta să ie e%cavat. 1%ploatarea constă în săparea unor găuri de sondă în zăcăm$nt prin care este introdus un solvent care circulă prin minereu. 9oluţia încărcată cu mineralele solubilizateeste e%trasă la supraaţă tot prin intermediul găurilor de sondă. ,entru metale' această metodă a ostaplicată la e%ploatarea unor zăcăminte de Cu !i +. De!i solubilizarea in situ aectează într&o mică măsură terenul pe care este amplasatăe%ploatarea' at$t la supraaţă c$t !i în subteran' impactul asupra apei subterane poate i ma-or calitateaapei poate i aectată prin introducerea solvenţilor !i datorită operaţiei de pompare. (mpreună cumineralul ţintă pentru e%ploatare' solubilizarea poate avea eect !i asupra altor minerale put$ndmodiica c imismul apelor subterane. Operaţiile e%ecutate la supraaţă includ managementulsolventului înainte de olosirea în e%ploatare !i a soluţiei încărcate cu minerale e%trasă din zăcăm$nt. B. De,euri -iiere Cea mai mare cantitate de de!euri generale în timpul activităţii de e%ploatare sunt apele demină !i rocile sterile. (n cazul e%ploatărilor în carieră' descoperta ace parte din categoria de!eurilor miniere. a$ De*&oper#a . #ceasta este compusă din solul !i ormaţiunile geologice situate de&asuprazăcăm$ntului !i care sunt e%cavate cu scopul de a putea e%trage minereul. (n ultimii ani' planurile demanagement ale minelor prevăd ca solul ce rezultă în urma decopertării să ie stocat !i conservat învederea utilizării lui pentru reabilitarea ecologică desă!urată în timpul etapei de înc idere. ($ Ape de -i' . #pele de mină reprezintă cantitatea totală de apă care pătrund în minelesubterane sau de supraaţă. 9ursele acestor ape le reprezintă iniltraţiile din p$nzele de apă subteranăsau din apele de supraaţă' precum !i apa din precipitaţiile atmoserice. (n lipsa unui drena- natural sauartiicial' în vederea e%ploatării zăcămintelor situate sub nivelul reatic trebuie olosit un sistem de pompare a apelor de mină. (n uncţie de condiţiile idrogeologice' în cazul unor mine desecarea zoneiîn care este situat zăcăm$ntul se ace prin pomparea apei cu a-utorul unor ora-e care creează un con dedepresie în nivelul reatic. (n alte cazuri' pe parcursul operaţiunilor de e%ploatare a zăcăm$ntului estenecesară o pompare continuă a apelor care se acumulează în mină. #pele de mină pot i olosite pentru prevenirea ormării praului sau în operaţiunile de preparare a minereului. /otu!i' adeseori acestea sunt deversate direct sau după o prealabilă tratare în:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks