72 บาท ISBN จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม PDF

Description
ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 4 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 72 บาท ISBN จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร 45, 47 ซอยจร ญสน ทวงศ 40 ถนนจร ญสน

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 22 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 4 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 72 บาท ISBN จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร 45, 47 ซอยจร ญสน ทวงศ 40 ถนนจร ญสน ทวงศ แขวงบางย ข น เขตบางพล ด กร งเทพฯ โทร , แฟ กซ ธนาณ ต ส งจ าย ปณ. พระป นเกล า ในนาม หจก. สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร บรรณาธ การ พรท พย แฟงส ด ปก/ร ปเล ม ฝ ายศ ลปกรรม สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ เน อหา ร ปเล ม และภาพประกอบในหน งส อเล มน เป นล ขส ทธ ของสำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร ห ามค ดลอก ยกเว นได ร บอน ญาต ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม ดแห งชาต ว ระ อ นศร เร ยนร คอมพ วเตอร กร งเทพฯ : ฟ ส กส เซ นเตอร, หน า. 1. คอมพ วเตอร. I. ช อเร อง ISBN พ มพ ท หจก. สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร เลขท 52 หม ท 4 ถนนศาลายา-บางภาษ ตำบลคลองโยง อำเภอพ ทธมณฑล จ งหว ดนครปฐม โทร แฟ กซ ผ พ มพ ผ โฆษณา นายปราโมทย เนาวประท ป website : คำนำ เม อน องๆ ต องการสร างเอกสารท เป นตาราง ม ต วเลขเยอะ ๆ และ ต องการบวก ลบ ค ณ หาร ต วเลขในตารางด วยแล ว ขอแนะนำให น องๆ สร างจากโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เน องจากเราสามารถจ บต วเลขใน ตารางมาคำนวณทางคณ ตศาสตร ได โดยการใส ส ตรลงไป ภายในเล มได นำเสนอว ธ ใช งานโปรแกรมสำหร บผ เร มต น อ านง าย เข าใจเร ว เหมาะสำหร บน องๆ ท เพ งจะห ดใช โปรแกรม เร มต งแต แนะนำว ธ ใช โปรแกรม การป อนข อม ล การแก ไขเพ มเต มข อม ล การตกแต งเอกสาร การจ ด ร ปแบบต วเลข ว นท และการใช ส ตรในการคำนวณไปจนถ งการสร างกราฟหร อ แผนภ ม แบบต างๆ ผ เข ยนหว งว า ความร จากหน งส อเล มน จะช วยให น องๆ และผ ท สนใจ สามารถใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 สร างเอกสารใช งานในช ว ต ประจำว นได และช วยเสร มความร ทางด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได อ กทางหน ง ด วยความปรารถนาด ว ระ อ นศร คำนำสำน กพ มพ คอมพ วเตอร เป นเทคโนโลย ท เข ามาม บทบาทในช ว ตประจำาว นเป น อย างมาก เพราะไม เพ ยงแต จะช วยอำานวยความสะดวกในการทำางานให ก บ ผ ใหญ ในว ยทำางานเท าน น แต ย งสามารถนำามาใช งานเพ อสน บสน นการศ กษา ของเด กและเยาวชนอ กด วย สำาน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร ได เล งเห นความจำาเป น ของการปล กฝ งให เด กๆ ได ร จ กและค นเคยก บการใช งานคอมพ วเตอร แต เยาว ว ย เพ อจะได นำาเอาความร ทางคอมพ วเตอร ไปใช ให เป นประโยชน ต อไปในอนาคต หน งส อช ด เร ยนร คอมพ วเตอร ช ดน ทางคณะผ จ ดทำาได วาง แนวทางของหน งส อเอาไว ให เป นหน งส อค ม อการใช คอมพ วเตอร สำาหร บเด ก โดยภายในเล มจะม ภาพและคำาบรรยายถ งการใช งานระบบคอมพ วเตอร อย างละเอ ยด ซ งง ายแก การเร ยนร สำาหร บน อง ๆ ท เร มต นห ดใช คอมพ วเตอร พร อมด วยก จกรรมและแบบฝ กห ดเพ อทดสอบความเข าใจและย งช วยให น องๆ เร ยนร การใช งานคอมพ วเตอร ได รวดเร วย งข น สำาน กพ มพ ฯ หว งเป นอย างย งว าหน งส อช ด เร ยนร คอมพ วเตอร ช ดน จะช วยให น องๆ สน กสนานไปก บการเร ยนร การใช งานคอมพ วเตอร และ นำาเอาความร ท ได จากหน งส อช ดน ไปใช ประโยชน ได ในอนาคต ฝ ายว ชาการ สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร สารบ ญ บทท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel การเป ดป ดโปรแกรม Microsoft Excel การเป ดโปรแกรมข นมาคร งแรก ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel การป ดโปรแกรม Excel การต งค าหน ากระดาษก อนเร มใช งาน Excel การกำหนดระยะขอบ การวางแนวกระดาษ การกำหนดขนาดกระดาษ การใช งานต วแบ ง 15 ก จกรรมประจำบทท 1 16 แบบฝ กห ดบทท 1 17 บทท 2 เร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel การทำงานก บสม ดงาน การสร างสม ดงานใหม การทำงานก บช องตารางหร อเซลล การป อนข อม ลและจ ดการข อม ลในเซลล การจ ดการก บเซลล การเร ยงลำด บข อม ล การสร างข อค ดเห น การใช งาน AutoFill การทำงานก บแผ นงาน การเล อกทำงานก บแผ นงาน การต งช อแผ นงาน การสล บแผ นงาน การเพ มแผ นงาน การลบแผ นงาน การป องก นแผ นงาน 43 2.7 การย อหร อขยายแผ นงาน 45 ก จกรรมประจำบทท 2 46 แบบฝ กห ดบทท 2 47 บทท 3 การเต มแต งส ส นให ก บสม ดงาน การจ ดและแต งข อม ลภายในเซลล การจ ดวางแนวข อม ลในเซลล การกำหนดแบบอ กษร การกำหนดร ปแบบต วเลข การกำหนดร ปแบบของว นท และเวลา การตกแต งแผ นงาน การเต มส ส นให ช องตาราง การใส เส นขอบตาราง เล อกร ปแบบตารางอ ตโนม ต 63 ก จกรรมประจำบทท 3 66 แบบฝ กห ดบทท 3 69 บทท 4 การใช ส ตรและฟ งก ช นคำนวณต วเลขในตาราง การคำนวณต วเลขโดยใช ส ตร ร จ กส ญล กษณ ท ใช ในการคำนวณ การคำนวณต วเลขในเซลล 2 เซลล การค ดลอกส ตร การคำนวณต วเลขหลายช น การแก ไขส ตร การใช ฟ งก ช น การหาผลรวม การหาค าเฉล ยโดยใช ป มแทรกฟ งก ช น การใส ส ตรด วยตนเอง การหาเปอร เซ นต ของต วเลข 86 ก จกรรมประจำบทท 4 89 แบบฝ กห ดบทท 4 91 บทท 5 การสร างแผนภ ม จากตารางข อม ล มาร จ กแผนภ ม ก นก อน ส วนประกอบของแผนภ ม ชน ดของแผนภ ม เร มต นสร างแผนภ ม การต ดป ายช อให แผนภ ม การใส ช อแผนภ ม การใส ช อแกน การใส คำอธ บายแผนภ ม การต ดป ายช อข อม ล การแสดงตารางข อม ล การปร บแต งแผนภ ม เล อกใช เค าโครงด วน เล อกใช ล กษณะแผนภ ม อ ตโนม ต เต มส ส นพ นหล งแผนภ ม 105 ก จกรรมประจำบทท แบบฝ กห ดบทท บทท 6 การจ ดการก บแฟ มสม ดงาน การบ นท กแฟ มสม ดงาน การป ดแฟ มสม ดงาน การเป ดแฟ มสม ดงาน การสร างสม ดงานเปล าข นมาใหม การสร างสม ดงานโดยใช แม แบบสำเร จร ป การป องก นสม ดงานด วยรห สผ าน 116 ก จกรรมประจำบทท แบบฝ กห ดบทท บทท 7 การพ มพ สม ดงานลงบนกระดาษ ด ต วอย างก อนพ มพ สม ดงาน เร มต นด ภาพต วอย างก อนส งพ มพ จร ง การย อ/ขยายสม ดงาน 122 1.3 การปร บระยะขอบ การต งค าหน ากระดาษ เร มต นพ มพ สม ดงานลงบนกระดาษ 124 ก จกรรมประจำบทท แบบฝ กห ดบทท เฉลยแบบฝ กห ด 128 บทท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเป ดป ดโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การต งค าหน ากระดาษก อนเร มใช งาน Excel 10 เร ยนร คอมพ วเตอร 4 โปรแกรมท ออกแบบมาเพ อทำงานด านการคำนวณโดยเฉพาะน นเป นโปรแกรมประเภท ตารางคำนวณ หร อท เร ยกก นว าสเปรดช ต (Spreadsheet) โปรแกรมท โดดเด นและน ยมใช อย าง มากในป จจ บ นค อโปรแกรมในตระก ลบร ษ ทไมโครซอฟต ท ช อว า Microsoft Excel ซ งพ ฒนา มาถ งร น (Version) 2007 โปรแกรม Microsoft Excel หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Excel (เอ กเซล) น นแบ งพ นท การทำงานเป นช องๆ ในแนวต งและแนวนอนเร ยกว า เซลล ใช สำหร บป อนข อม ลและใส ส ตร คำนวณลงไป ข อม ลท ถ กจ ดเก บในตารางสามารถนำมาสร างแผนภ ม ร ปแบบต างๆ เพ อนำไปใช ใน การเปร ยบเท ยบ หร อด แนวโน มในอนาคต โปรแกรม Excel ม ความคล องต วในการทำงานก บข อม ลปร มาณมากๆ ได อย าง รวดเร ว ม ความแม นยำส ง และม ความสามารถหลายอย าง เช น คำนวณต วเลขได Excel สามารถคำนวณต วเลขต งแต การบวก ลบ ค ณ หารต วเลขง ายๆ ไปจนถ งการ คำนวณต วเลขท ซ บซ อนได และคำนวณต วเลขโดยใช ส ตรท เราสร างข นหร อใช ฟ งก ช นสำเร จร ป ก ได ตารางท น ยมสร าง เช น ตารางคำนวณยอดขายประจำเด อน ตารางรายร บรายจ ายประจำเด อน ของร านค า ตารางบ นท กบ ญช ท วไป เป นต น ตกแต งเอกสารได หลากหลายร ปแบบ Excel สามารถจ ดร ปแบบต วอ กษรได ตามต องการ แต งส ส น เส นขอบและพ นตาราง รวมไปถ งสร างแผนภ ม ให สวยงามได ตามใจชอบ และหาร ปภาพสวยๆ มาตกแต งแผ นงานของเรา ให ด ด ได อ กด วย สร างแผนภ ม (Chart) สวยๆ ได Excel สามารถสร างแผนภ ม จากข อม ลในตารางได หลากหลายร ปแบบ เช น แผนภ ม ร ปแท ง ร ปวงกลม หร อร ปเส น เป นต น ช วยให เห นความแตกต างระหว างข อม ลได ง ายกว าข อม ลท เป นต วเลข 1. การเป ดป ดโปรแกรม Microsoft Excel การเป ดโปรแกรมข นมาคร งแรก น องๆ สามารถเป ดโปรแกรม Excel โดยเร มจากป มเร ม (Start) แล วทำตามข นตอน เหม อนๆ ก บการเป ดโปรแกรมอ นๆ ตามข นตอนด งต อไปน บทท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel คล กป มเร ม คล กโปรแกรมท งหมด 2 คล กโฟลเดอร Microsoft Office คล กเมน Microsoft Office Excel คล กป ม เร ม (Start) แล วคล กโปรแกรมท งหมด (All Programs) 2. คล กโฟลเดอร Microsoft Office แล วคล กเมน โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 เป ดหน าต างโปรแกรมข นมา ด งร ป หน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ปกต เม อเป ดโปรแกรม Microsoft Excel ข นมาคร งแรก โปรแกรมจะสร างเอกสาร เปล าข นมาให เราโดยอ ตโนม ต โดยจะปรากฏเป นหน าต างเอกสาร Excel ข นมาม ส วนประกอบ ด งร ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks