หน วยท 7 ระบบปฏ บ ต การ ว ตถ ประสงค. ซอฟต แวร (Software) ประเภทของซอฟต แวร. Operating Systems, OS - PDF

Description
หน วยท 7 ซอฟต แวร (Software) ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษาสามารถ อธ บายความแตกต างระหว างซอฟต แวร ระบบ และซอฟต แวร ประย กต ได อธ บายประเภทของซอฟต แวร ระบบได อธ บายล กษณะของระบบปฏ บ ต การแบบ ต างๆ ได อธ บายซอฟต

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Creative Writing

Publish on:

Views: 24 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 7 ซอฟต แวร (Software) ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษาสามารถ อธ บายความแตกต างระหว างซอฟต แวร ระบบ และซอฟต แวร ประย กต ได อธ บายประเภทของซอฟต แวร ระบบได อธ บายล กษณะของระบบปฏ บ ต การแบบ ต างๆ ได อธ บายซอฟต แวร อรรถประโยชน ได อธ บายซอฟต แวร ประย กต พ นฐานได อธ บายซอฟต แวร ประย กต เฉพาะด านได ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 1 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 2 ประเภทของซอฟต แวร ซอฟต แวร ระบบ (System software) ซอฟต แวร ท ควบค มการท างานของฮาร ดแวร และ บ าร งร กษาคอมพ วเตอร ประเภท ระบบปฏ บ ต การ (operating system) ซอฟต แวร อรรถประโยชน (utility) ซอฟต แวร ประย กต (Application software) ซอฟต แวร ท ใช ควบค มคอมพ วเตอร ให ท างานด านใดด าน หน ง เช น โปแกรมประมวลผลค า โปรแกรมน าเสนองาน โปรแกรมกราฟ ก เกม ระบบปฏ บ ต การ Operating Systems, OS ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 3 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 4 1 ระบบปฏ บ ต การ Operating Systems โอเอส (OS) หน าท จ ดการส วนต ดต อผ ใช (user interface) ร นโปรแกรม จ ดการอ ปกรณ ฮาร ดแวร จ ดการการจ ดเก บข อม ล ประเภทของระบบปฏ บ ต การ Real-time operating system ฝ งอย ในอ ปกรณ ตอบสนองรวดเร วต ออ นพ ตจากผ ใช เคร องเล น MP3, อ ปกรณ การแพทย Single user/single tasking OS รองร บผ ใช แค คนเด ยว ท างานอย างเด ยวในขณะหน ง MS-DOS และ Palm OS ใช ทร พยากรน อย เช น พ นท บนด สก ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 5 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 6 ประเภทของระบบปฏ บ ต การ Single user/multitasking OS ผ ใช ท างานหลายอย างในเวลาเด ยวก น ร ปแบบของ OS ส วนใหญ Windows XP และ OS X ใช ทร พยากรส ง เช น พ นท บนด สก หน วยความจ า การท างานซ บซ อน Multi user/multitasking OS ผ ใช หลายคนเช อมต อก บคอมพ วเตอร เคร องเด ยว ผ ใช แต ละคนม session เฉพาะ UNIX, Linux, และ VMS ท างานบนคอมพ วเตอร ท ม สมรรถนะส ง ช วยให ง ายต อการด แลร กษาซอฟต แวร ใช งาน Multi user/multi tasking OS ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 7 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 8 2 จ ดการส วนต ดต อผ ใช ส วนต ดต อผ ใช (User interface) ช องทางท ผ ใช ปฏ ส มพ นธ (interacts) ก บ คอมพ วเตอร ม 2 ชน ด Graphical user interface (GUI) Command line interfaces Graphical user interface (GUI) อ นเตอร เฟสท พบท วไป Windows, OS X, Gnome, KDE ใช เมาส ในการควบค มส งต างๆ (objects) บน หน าจอ เพ อส งงาน ไม ต องพ มพ ค าส ง ใช การเปร ยบหน าจอเป นพ นโต ะท างาน (desktop metaphor) ใช Shortcuts เป ดโปรแกรมหร อเอกสาร โปรแกรมท ร นม อ อบเจกต เพ มเต ม เช น Dialog box เพ อก าก บการร บอ นพ ต ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 9 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 10 Graphical User Interface Command line interfaces อ นเตอร เฟสแบบเก า DOS, Linux, UNIX ผ ใช พ มพ ค าส งท prompt ผ ใช ต องจ าค าส งท งหมด รวมอย ใน GUIs ท กต ว ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 11 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 12 3 Command Line Interface ร นโปรแกรม โหลดและร นโปรแกรม อ นเตอร เฟสระหว างแอพพล เคช นก บ ทร พยากรต างๆ หร อแอพพล เคช นอ นๆ System call ช องทางเข าถ งความสามารถของระบบปฏ บ ต การ แบ งป นสารสนเทศระหว างโปรแกรม การค ดลอก (Copy and paste) Object Linking and Embedding (OLE) ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 13 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 14 จ ดการอ ปกรณ ฮาร ดแวร โปรแกรมต องเข าถ งฮาร ดแวร ระบบปฏ บ ต การเป นต วกลางระหว างโปรแกรม ก บฮาร ดแวร Interrupts CPU ถ กหย ด อ ปกรณ ฮาร ดแวร ถ กเข าถ ง ไดรเวอร (Device drivers) ควบค มฮาร ดแวร จ ดการแฟ มข อม ลและโฟลเดอร จ ดการการจ ดเก บข อม ลในแหล งเก บข อม ล ช อไฟล ยาว โฟลเดอร ถ กสร างและซ อนก นได ท าให เสม อนอ ปกรณ เก บข อม ลท กต วท างาน แบบเด ยวก น ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 15 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 16 4 ระบบปฏ บ ต การส าหร บ PC ไมโครซอฟต ว นโดวส (Microsoft Windows) เป นท น ยมส งส ด แมคโอเอส (Mac OS), ล น กซ (Linux) ดอส (DOS) Disk Operating System Single user single-tasking OS Command line interface 16-bit OS ขนาดเล ก รองร บ แอพพล เคช น ร นเก า ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 17 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 18 ว นโดวส (Windows) Single user multi tasking OS Windows NT Workstation ออกแบบมาส าหร บระบบท ม สมรรถนะส ง 32-bit OS ความเสถ ยรส ง (stable) Windows 9x 95, 98, และ Millennium Edition (Me) 32-bit OS รองร บโปรแกรม 16-bit ได ด ไม ค อยเสถ ยร 95 เร มม Start button Windows Windows 2000 หน าตาเหม อน 9x แต เสถ ยรแบบ NT เพ มประส ทธ ภาพส าหร บส าน กงานและผ พ ฒนา Windows XP หน าตาต างจาก 2000 ม ความเป น 3 ม ต เพ มเต มในส วนของการรองร บ Digital multimedia เพ มเต มในส วนของการส อสาร ให ความส าค ญในด าน Mobile computing ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 19 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 20 5 Macintosh operating systems Mac OS X ร นบนเคร อง Mac เสถ ยรมาก และ ง ายต อการ ปร บแต ง แมคโอเอส (Mac OS) ย น กซ (UNIX) ร นบนคอมพ วเตอร ท กประเภท 32- or 64-bit ความเสถ ยรและความเร วส ง Command-line interface ราคาส ง ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 21 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 22 ล น กซ (Linux) ย น กซ เวอร ช นฟร หร อราคาประหย ด 32-bit OS ความเสถ ยรและความเร วส ง ส วนใหญ เป นโอเพนซอร ท (open source) X Windows GUI ม Command line interface ระบบปฏ บ ต การเคร อข าย Network operating system (NOS) เร วและเสถ ยร ร นบนเซ ร ฟเวอร Multi-user / multitasking OS 32- or 64-bit ต วอย าง Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 Novell NetWare UNIX for Server Linux for Server ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 23 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 24 6 ระบบปฏ บ ต การแบบฝ งต ว Embedded Operating Systems EOS ฝ งอย ในต วอ ปกรณ เช น โทรศ พท ม อถ อ, เคร อง PDAs, อ ปกรณ ทาง การแพทย เช น Windows XP embedded Windows CE Palm OS Pocket PC Symbian โปรแกรมอรรถประโยชน Utilities ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 25 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 26 โปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities) ขยายความสามารถของฟ งก ช นท ระบบปฏ บ ต การม หร อเพ มความสามารถใหม เช น ซอฟต แวร ส ารองข อม ล (Backup software) ช วยในการค ดลอกข อม ลจากฮาร ดด สก ลงส ออ นๆ เพ อใช ใน กรณ ข อม ลส ญหาย ระบบปฏ บ ต การส วนใหญ รวมเคร องม อ backup ไว ซอฟต แวร ป องก นไวร ส (Anti-virus software) จ าเป นมาก ค นหา ป องก น และก าจ ดไวร ส ต อง updated เป นประจ า McAfee และ Norton Anti-Virus โปรแกรมอรรถประโยชน (Utilities) ไฟร วอลล (Firewall) ปกป องคอมพ วเตอร จากผ บ กร ก หร อ แฮกเกอร (hacker) Screen savers ช วยป องก นจอไหม แสดงภาพเคล อนไหวเม อหน าจอน ง โปรแกรมบ บอ ดไฟล (File compression program) ลดขนาดของไฟล เพ อให ใช พ นท ในการเก บ ข อม ลน อยลง หร อลดเวลาในการส งข อม ลผ าน เคร อข าย ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 27 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 28 7 ซอฟต แวร ประย กต การจ ดหาซอฟต แวร ซอฟต แวร เช งพาณ ชย (Commercial software) ซอฟต แวร ท ต องซ อ ซอฟต แวร เด ยว ซอฟต แวร ช ด (Software suite) แชร แวร (Shareware) ลองก อนซ อ อาจใช ต อไม ได ถ าไม ซ อ Application Software ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 29 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 30 การจ ดหาซอฟต แวร ฟร แวร (Freeware) ใช ได โดยไม ต องซ อ อาจแจกจ ายต อได Public Domain software ไม ม ล ขส ทธ ใช หร อแก ไขได อย างอ สระ ซอฟต แวร โอเพนซอร ท (Open source software) โปรแกรมแจกจ ายพร อมโค ด (source code) อน ญาตให ผ ใช แก ไขซอฟต แวร ได ย นด ให แก ไขและร บข อแนะน า เช น Linux และ OpenOffice ต วอย าง Open-Source ซอฟต แวร ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 31 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 32 8 ซอฟต แวร ประย กต พ นฐาน Basic Applications โปรแกรมประมวลผลค า Word processing program หร อ Word processor สร างเอกสารร ปแบบต างๆ เช น รายงาน จดหมาย แผ นพ บ เช น ไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word), เว ร ด เพอร เฟ ค (Corel WordPerfect), เว ร ดโปร (Lotus Word Pro) ความสามารถ รองร บการสร างและแก ไขเอกสาร รองร บข อความและกราฟ ก จ ดร ปแบบข อความ ตรวจสอบค าสะกด การใช ค าพ อง สร างเว บเพจอย างง ายได ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 33 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 34 โปรแกรมสเปรดซ ท Spreadsheet Program จ ดการ ค านวณ ว เคราะห ข อม ลต วเลข เช น ไมโครซอฟต เอ กเซล (Microsoft Excel), (Corel Quattro Pro), โลต ส (Lotus 1-2-3) ความสามารถ จ ดการข อม ลในร ป Workbook ซ งประกอบด วย worksheet worksheet แบ งเป นแถวและคอล มน ซ งต ดก นเป น เซลล ค านวณตามส ตร (formula) หร อ ฟ งก ช น (function) ได รองร บการจ ดร ปแบบข อม ล สร างแผนภ ม ได โปรแกรมสเปรดซ ท ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 35 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 36 9 โปรแกรมน าเสนอ Presentation Program สร างสไลด หร อแผ นใส สไลด หน งช ดค องานน าเสนอ เพ มประส ทธ การบรรยาย ส และภาพเคล อนไหวเพ มประส ทธ ภาพของสไลด แสดงภาพบนจอขนาดใหญ เช น ไมโครซอฟต พาวเวอร พ อยต (Microsoft PowerPoint), คอเรลพร เซนเตช น (Corel Presentations) ความสามารถ สร างและออกแบบสไลด เพ มสไลด ก าหนดการเปล ยนสไลด โปรแกรมน าเสนอ ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 37 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 38 โปรแกรมจ ดการข อม ลส วนต ว Personal Information Manager (PIM) เช น MS Outlook ใช เก บตารางข อม ลต ดต อ และตารางการ ท างาน ความสามารถ จ ดการข อม ลต ดต อตามช อ ผ ใช สามารถค นหาข อม ลได ก าหนดให เต อนก าหนดน ดหมาย โปรแกรมจ ดการข อม ลส วนต ว ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 39 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 40 10 ระบบจ ดการฐานข อม ล Database management system (DBMS) ฐานข อม ล (database) ค อกล มข อม ลท ส มพ นธ ก น ระบบจ ดการฐานข อม ลเคร องม อในการสร าง โครงสร างฐานข อม ล ป อนและแก ไขข อม ล และใช ข อม ล เช น ไมโครซอฟต แอกเซส (Microsoft Access), ออราเค ล (Oracle), คอเรลพารา ด อกซ (Corel Paradox) ระบบจ ดการฐานข อม ล ความสามารถ ฐานข อม ลเช งส มพ นธ (relational database) จ ดการข อม ลในร ปกล มตาราง (table) ประกอบด วยแถว เร ยกว า ระเบ ยน (record) และ สดมภ (column) จ ดเร ยงข อม ล สอบถามข อม ล (query) จ ดร ปแบบการแสดงข อม ล ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 41 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 42 ระบบจ ดการฐานข อม ล ซอฟต แวร ประย กต เฉพาะด าน Specialized Applications ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 43 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 44 11 ซอฟต แวร กราฟ กส เคร องม อส าหร บศ ลป นในการสร างผลงาน เช น แสตมป ภาพประกอบหน งส อ โปสเตอร โฆษณา ร ปแบบการน าเข าข อม ล เคร องสแกน (Scanners) กล องด จ ตอล (Digital cameras) กล องว ด โอแบบด จ ตอล (Digital video cameras) คล ปอาร ท (Clip art) ซอฟต แวร กราฟ กส ร ปแบบแฟ มข อม ลกราฟ ก ภาพแบบบ ตแมพ (Bitmapped images) หร อ raster images ภาพถ กวาดโดยใช กร ดพ เซล (pixel grid) แต ละ grid บรรจ ส ความเข มของส และจ านวนส ท ใช ได ใช เก บภาพวาดหร อภาพถ าย การปร บขนาดภาพอาจท าให ค ณภาพลดลง ภาพแบบเว คเตอร (Vector images) วาดโดยใช ส ตรทางคณ ตศาสตร ส ตรอธ บายค ณล กษณะของเส น CAD และ animation software การเปล ยนขนาดภาพจะไม ลดค ณภาพ ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 45 ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย 46 ซอฟต แวร กราฟ กส ร ปแบบแฟ มข อม ลแบบบ ตแมพ BMP EMF GIF JPG PICT Vector file formats ส วนใหญ เป นร ปแบบเฉพาะ ม สองร ปแบบท ยอมร บท วไป DXF IGES ซอฟต แวร กราฟ กส โปรแกรมเพนต (Paint programs) สร างภาพบ ตแมพ ใช ในการวาดร ป เช น Windows Paint โปรแกรมดรอว (Draw programs) สร างภาพเวคเตอร ใช เม อความแม นย าและความย ดหย นม ความส าค ญ เช น Adobe Illustrator ซอฟต แวร ตกแต งภาพ (Photo-editing software) แก ไขหร อตกแต งภาพด จ ตอล ท างานระด บพ เซล ความสามารถ : แก ไขจ ดบกพร องในร ปภาพ, ปร บความ คมช ด, ต ดต อภาพ, ใส เทคน คพ เศษต างๆ เช น Photoshop ดร.ส ขสถ ต ม สถ ตย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks