บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด - PDF

Description
บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด การศ กษาในบทน จะกล าวถ งซอฟท แวร ในระบบการว ดเก ยวก บประเภทและความส มพ นธ ของซอฟท แวร ในระบบการว ดก บเคร องม อว ด บทบาทและล กษณะของซอฟท แวร ท ใช งาน ร ปแบบการเช

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 105 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 7 ซอฟท แวร ส อสารข อม ลภาพส ญญาณในระบบการว ด การศ กษาในบทน จะกล าวถ งซอฟท แวร ในระบบการว ดเก ยวก บประเภทและความส มพ นธ ของซอฟท แวร ในระบบการว ดก บเคร องม อว ด บทบาทและล กษณะของซอฟท แวร ท ใช งาน ร ปแบบการเช อมต อและการใช งานซอฟท แวร ร วมก บออสซ ลโลสโคปแบบเก บภาพด จ ตอล หล งจากจบบทน จะสามารถ 1. บอกประเภทและความแตกต างของซอฟท แวร ในระบบการว ดได 2. บอกความส มพ นธ ระหว างซอฟท แวร ก บฮาร ดแวร ในระบบการว ดได 3. บอกล กษณะของซอฟท แวร ในระบบการว ดได 4. บอกร ปแบบการเช อมต อในระบบการว ดได 5. บอกการประย กต และการใช งานซอฟท แวร ร วมก บออสซ ลโลสโคปแบบเก บภาพด จ ตอลในการว ดส ญญาณทางไฟฟ าได บทนำเก ยวก บซอฟท แวร ในระบบการว ด ซอฟท แวร ในระบบการว ดถ กนำมาใช เพ อควบค มระบบการทำงานให เป นไปโดยอ ตโนม ต การทำความเข าใจเก ยวก บความสอดคล องของฮาร ดแวร ท ควบค มแบบต างๆ จะช วยทำให เข าใจการใช งานซอฟท แวร ได ง ายข น จากร ปท 7.1 จะแสดงให เห นถ งความสอดคล องของซอฟท แวร ก บอ ปกรณ ฮาร ดแวร ด วยเส นท ม ห วล กศรเพ ออธ บายถ งการเช อมต อถ งก น เช น ไดเวอร ควบค มเคร องม อว ด(instrument control driver) จะใช ในการต ดต อก บเคร องม อว ด(instrument) เป นต น การอ านแผนภาพข างต นจะทำให เห นได ว าเม อโปรแกรมทดสอบ(test programs) ท ถ กเข ยนโปรแกรมไว ในเคร องม อว ดเร มทำงาน คำส งจะถ กส งไปย งไดรเวอร ควบค มเคร องม อว ดเพ อจ ดร ปแบบของคำส งท เหมาะสมสำหร บบ สเช อมต อเคร องม อว ด(instrument interconnect bus) โดยเฉพาะ ไดรเวอร ท ควบค มบ สเช อมต อเคร องม อว ดก จะส งข อม ลไปย งระบบปฏ บ ต การ(operatin g system) เม อระบบปฏ บ ต การสามารถประมวลผลได สำเร จก จะเปล ยนข อม ลเหล าน นให กลายเป นส ญญาณ ไฟฟ าและจ ายม นกล บไปโดยผ านฮาร ดแวร บ สเช อมต อเคร องม อว ด ซ งโดยส วนมากจะเป นพวกการ ดอ นเตอร เฟสต างๆ ส งกล บไปย งเคร องม อว ดน นเอง 176 ร ปท 7.1 สถาป ตยกรรมซอฟท แวร ในระบบเคร องม อว ด ประเภทของซอฟท แวร ในระบบการว ด ซอฟท แวร ท ใช ในระบบการว ดน น สามารถจำแนกได 2 ประเภท ด งน 1. ระบบปฏ บ ต การ(operating system) เป นซอฟท แวร ท ใช ในการควบค มอ ปกรณ ฮาร ดแวร คอมพ วเตอร ซ งจะประกอบด วยต วอ านข อม ลบนแผ น(disk drives) เคร องพ มพ (printers) และอ นๆ ชน ดของระบบปฏ บ ต การจะถ กกำหนดมาเฉพาะสำหร บฮาร ดแวร คอมพ วเตอร น นๆ ท งน เพ อให สามารถทำงานเข าก นได ด ระหว างซอฟท แวร ก บฮาร ดแวร น นเอง 2. บ สเช อมต อเคร องม อว ด(instrument interconnect bus) เป นซอฟท แวร ท ใช เพ อควบค มการเช อมต อทางด านฮาร ดแวร ของเคร องม อว ดสำหร บใช ในการอ าน เข ยน และอ นๆ ด วยการส งข อม ลและคำส งข ามไปมาโดยผ านบ สเช อมต อประเภทเด ยวก น เช น เม อใช บ ส IEEE 488 จะต องใช ได ก บอ ปกรณ ฮาร ดแวร แบบ IEEE 488 ด วย เป นต น สามารถจำแนกได 4 แบบ ด งน 2.1 ไดรเวอร ควบค มเคร องม อว ด(instrument control driver) เป นซอฟท แวร สำหร บใช ในการควบค มเคร องม อว ดโดยอาศ ยระบบปฏ บ ต การบนเคร องม อว ดช วยใ นการส งข อม ลและคำส งผ านบ สเช อมต อเคร องม อว ด ผ ใช สามารถทำการต ดต งไดรเวอร ควบค มเคร องม อว ดสำหร บเคร องม อว ดแต ละเคร องได ด วย ตนเอง 2.2 โปรแกรมทดสอบ(test programs) เป นซอฟท แวร สำหร บใช ในการควบค มการทดสอบก บอ ปกรณ โดยกระต นการทำงานของไดรเว 177 อร ควบค มเคร องม อว ดเพ อให ทำแสดงผลการว ดเพ อช วยในการต ดส นว าอ ปกรณ ทดสอบน น ผ าน(pass) หร อ ล มเหลว(fail) สำหร บอ ปกรณ ทดสอบน นๆ 2.3 การทดสอบว เคราะห (diagnostic tests) เป นซอฟท แวร ท ม ความคล ายก นมากก บโปรแกรมทดสอบ แต อย างไรก ตามโปรแกรมทดสอบจะใช เพ อต ดส นว าผ านหร อล มเหลวเท าน นและจะใช ความรว ดเร วในการทดสอบและแสดงรายงานผลอย างง าย ในขณะท การทดสอบว เคราะห จะถ กใช เก ยวก บแสดงการรายงานท ซ บซ อนและใช เวลาในการเก บข อม ลท ยาวนานกว าเพ อค นหาสาเหต ท ทำให เก ดการล มเหลวน นๆ 2.4 ผลการทดสอบ(test executive) เป นซอฟท แวร ท ใช ทำงานท วไปโดยผ ใช เช น การควบค มการเข าใช ของผ ใช การช วยเหล อผ ใช เล อกกระทำการทดสอบสำหร บอ ปกรณ ทดสอบเฉพาะอย าง การว เคราะห ข อผ ดพลาด การจ ดทำรายงาน และการจ ดเตร ยมการเช อมต ออย างง าย เช น จอแสดงแบบส มผ ส เป นต น บทบาทของซอฟท แวร ในกระบวนการว ด การสร างเคร องม อว ดให ม ความสามารถใหม โดยเฉพาะในเร องเก ยวก บว ธ การและการ ใช อ ปกรณ การว ดน น จำเป นต องอาศ ยการทำงานร วมก นระหว างเคร องม อว ดก บคอมพ วเตอร ด วยการใช เทคโนโลย ต างๆ ซ งม อ ทธ พลต อกระบวนการว ดและทดสอบ สามารถจำแนกได 3 เทคโนโลย ด งน 1. เทคโนโลย ซอฟท แวร (software technology) ฮาร ดแวร ท ไม ม ความสามารถในการประย กต ใช ในการว ดและทดสอบส วนใหญ จำเป นต องใช ซอฟท แวร ท เหมาะสมช วยเสร มความสามารถในการว ดและทดสอบน น การเต บโตของซอฟท แวร ร วมไปก บฮาร ดแวร ของเคร องม อว ดม กม เป าหมายในการพ ฒนาเทคโนโล ย ทางด านซอฟท แวร ไปส การประย กต ใช งาน 3 ประการ ได แก การเคล อนย ายข อม ลทดสอบ(moving test data) สำหร บช วยในการนำข อม ลทดสอบท ได จากเคร องม อว ดไปเก บไว ในคอมพ วเตอร สำหร บการประย กต ใช ในงานด านเอกสารและการว เคราะห การทำงานโดยอ ตโนม ต (automating task) สำหร บช วยในกระบวนการว ดค าท ซ ำๆ ก นหลายคร งหร อร ปแบบการว ดท ม ความซ บซ อน และการควบค มและส งเกตการณ ในระยะไกล(remote monitoring and control) สำหร บช วยในการจ ดการว ดจากหน าจอคอมพ วเตอร ได ในระยะไกล ผลจากการพ ฒนาซอฟท แวร ท ควบค ไปก บฮาร ดแวร ด งกล าวช วยทำให งานว ดและการแปลความ หมายข อม ลการว ดทางว ศวกรรมทำได ง ายข น คอมพ วเตอร ส วนบ คคล(personal computer) โดยท วไปแล วม การพ ฒนาเทคโนโลย และการประย กต ใช ซอฟท แวร ใหม ๆ อย เสมอ 178 ซ งอาจเก ดจากการร วมท นพ ฒนาซอฟท แวร สำหร บการเช อมต อเข าก บอ ปกรณ ใช งานของผ ขายเค ร องม อว ด การยอมแบ งป นข อม ลการว ดจากว ศวกรไปส ผ อ นและลดความผ ดพลาดท อาจเก ดข น และจากผลของการนำไปประย กต ใช งานและการเพ มข นของเคร องม อท ใช ในสำน กงาน ห องปฏ บ ต การ และผล ตภ ณฑ ต างๆ เราอาจเร ยกอ ปกรณ ในล กษณะน ว า อ ปกรณ ใช งานสำเร จร ป(applications suites) ก ได การใช งานคอมพ วเตอร ส วนบ คคล อาจถ กกำหนดโดยเคร องม อทางซอฟท แวร ท ใช งานปกต สำหร บการเช อมต อเคร องม อว ดเข าก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร ซ งเป นเทคโนโลย ท ถ กนำมาใช งานอย างกว างขวาง เช น ไมโครซอฟท ActiveX และ Com/Dcom เป นต น โปรแกรมไดรเวอร ของเคร องม อว ดจะจ ดเตร ยมสภาพแวดล อมให รองร บก บการใช งานเทคโนโลย การ ช วยเหล อด งกล าว เพ อประโยชน ในการนำไปประย กต ใช ก บโปรแกรมท หลากหลายและการใช งานท ยาวนานมากข น เทคโนโลย ซอฟท แวร ทางอ นเตอร เน ต(internet) เป นอ กทางหน งท ม อ ทธ พลเน องจากอ ปกรณ ในระบบอ นเตอร เน ตถ กกำหนดให อย บนมาตรฐา นเด ยวก น นอกจากน นผ ใช งานผ านอ นเตอร เน ตย งสามารถกระทำการเช อมต อ และประย กต ใช งานได ง ายท จะช วยให เก ดความค นเคยและการช วยเหล อต อก น ในการเข าถ งข อม ลของการว ดด วยการส งเกตผลจากหน าจอคอมพ วเตอร และการควบค มระยะไก ล การใช ซอฟท แวร ในระบบการว ดของเคร องม อว ดเต บโตมากข นเม อช นส วนอ ปกรณ คอมพ วเตอ ร ม มาตรฐานสามารถใช งานร วมก นก บเคร องม อว ดได โดยตรง เช น การส งถ ายข อม ลทดสอบและการว ดด วยเคร อข ายเซ ฟเวอร และการจ ดทำฐานข อม ลท ส มพ นธ ก นด วยภาษา SQL เป นต น 2. เทคโนโลย การประมวลผล(computing technology) ด วยความสามารถและการนำไปใช งานได อย างกว างขวางของคอมพ วเตอร ซ งม การเต บโตอย างต อเน อง คอมพ วเตอร ส วนบ คคลจ งถ กนำมาใช งานในการว ดและทดสอบอย างกว างขวาง โดยปกต ว ศวกรจะใช งานคอมพ วเตอร สำหร บการรวบรวมออกแบบผล ตภ ณฑ การเข ยนรายงาน ว เคราะห ข อม ล และค นคว าทางอ นเตอร เน ต สำหร บในอนาคตการข บเคล อนเทคโนโลย ในการว ดและทดสอบย งคงต องอาศ ยความสามารถข องเทคโนโลย ของคอมพ วเตอร ช วยในการทำงานต อไปอย างแน นอน 3. เทคโนโลย อ นพ ทและเอาท พ ท(input and output technology) เป นการเช อมต อทางกายภาพระหว างเคร องม อว ดและคอมพ วเตอร และในท น จะเป นการกล าวถ งพ นฐานการทำให เคร องม อว ดก บคอมพ วเตอร เช อมต อถ งก นได สามารถจำแนกได 3 แบบ ด งน อ นพ ทและเอาท พ ทสำหร บการว ดและทดสอบ การออกแบบการเช อมต อสำหร บประย กต ใช ในการว ดและทดสอบเป นไปตามค ณล กษณะเฉ พาะของอ นพ ทและเอาท พ ทท ม ค ณภาพส ง สามารถหาได ง าย และเป นท น ยมนำมาใช งาน เช น USB และ IEEE 488 อาจเร ยกว า GPIB ก ได เป นต น แสดงด งร ปท 7.2 อ นพ ทและเอาท พ ทมาตรฐานบนคอมพ วเตอร จะม ข อด ตรงท ต นท นต ำและการร ปแบบท ใช งานง าย เป นผลให ม การเต บโตและใช งานมายาวนาน ร ปท 7.2 แสดงอ นพ ทและเอาท พ ทสำหร บการว ดและทดสอบแบบ USB และ GPIB 3.2 อ นพ ทและเอาท พ ทสำหร บคอมพ วเตอร ในอ ตสาหกรรมการผล ตคอมพ วเตอร ม งเน นมาตรฐานการใช งานของอ นพ ทและเอาท พ ทและการ ย ดหย นสำหร บประย กต ใช ในการว ดและทดสอบเพ มมากข น คอมพ วเตอร ส วนบ คคลท ม ค ณล กษณะตามมาตรฐานสำหร บการต อเคร องม อว ดไปย งคอม พ วเตอร น นสามารถทำได ง ายและสามารถอ านข อม ลได อย างรวดเร ว นอกจากน นสายเคเบ ลจำเป นต องใช งานง าย ไม แพง และใช อย างกว างขวาง ต วอย างเช น IEEE 1394 อาจเร ยกว า Firewire แสดงด งร ปท 7.3 การต อเคร องม อว ดไปย งคอมพ วเตอร ส วนบ คคลจะเพ มมากข น ถ าร ปแบบการเช อมต ออ ปกรณ เสร มสำหร บคอมพ วเตอร สามารถทำได ง าย เช น การต อเคร องพ มพ เป นต น ด งน นมาตรฐานอ นพ ทและเอาท พ ทสำหร บคอมพ วเตอร จ งเป นแรงข บเคล อนท สำค ญอย างย งส ำหร บการกระทำการเช อมต อเคร องม อว ดไปย งคอมพ วเตอร ร ปท 7.3 อ นพ ทและเอาท พ ทมาตรฐานแบบ IEEE 1394 อ นพ ทและเอาท พ ทสำหร บเคร อข าย การเช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks