หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ - PDF

Description
-159- หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมตารางค านวณท น ยมใช ก นมากในส าน กงาน ม ส วนประกอบท เป นเซลล เป นตารางในแผ นงานช

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 19 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-159- หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมตารางค านวณท น ยมใช ก นมากในส าน กงาน ม ส วนประกอบท เป นเซลล เป นตารางในแผ นงานช วยให เก ดความสะดวกในการใช ส ตร ค านวณ สามารถพ มพ งานได เช นเด ยวก บเว ร ดเพ ยงแต เป นการพ มพ ลงบนแถวหร อเซลล การแก ไข ต วกรอง เร ยงล าด บม ประโยชน ท าให งานรวดเร วย งข นการแทรกร ปภาพแผนภ ม หร อกราฟและ ว ตถ ต างๆ ย ง ท าได เช นเด ยวก บเว ร ด จ ดประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บส วนประกอบของโปรแกรม MicrosoftExcel 3. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจและม หล กการพ นฐานในการใช งานโปรแกรม MicrosoftExcel จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. สามารถบอกถ งความส าค ญและประโยชนของโปรแกรม Microsoft Excel ได 2. สามารถอธ บายถ งส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ได 3. สามารถอธ บายและใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ได -160- บทน า Microsoft Excel ล กษณะท วไปของโปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต )Spread Sheet) หร อตารางค านวณ อ เล กทรอน กส เป นโปรแกรมท อ านวย ความสะดวกในการท างานเก ยวก บการค านวณข อม ล แสดง ข อม ลในล กษณะเป นคอล มน หร อเป น ช องตาราง ซ งเราสามารถบ นท กข อม ลต างๆ โดยส วนมาก ม กจะเป นต วเลขลงในตารางส เหล ยมท แบ ง ออกเป นช องเล ก ๆ มากมาย เร ยกว า เซลล )Cell) พร อม ท งสามารถใส ส ตรลงในเซลล บางเซลล เพ อให โปรแกรมท าการค านวณหาผลล พธ โปรแกรม Microsoft Excel ช วยให เราค านวณต วเลขในตารางได ง าย ๆ ต งแต คณ ตศาสตร ข น พ นฐานไปจนถ งส ตรทางการเง นท ซ บซ อน และเราย งสามารถใช Excel ในการจ ดกล มข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร างรายงาน และสร างแผนภ ม ได อ กด วย 1. หล กการพ นฐานและการใช งานในExcel2007 หล กการพ นฐานในการใ ช งานโปรแกร ม MicrosoftExcel ย งม ส วนท เหม อนก นก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ได แก การเข า/ออกจากโปรแกรม การเป ด/ป ดแฟ ม การบ นท ก/บ น ท กเป น การเร ยกใช ค าส งในเมน /เมน ล ด การใช แถบเคร องม อ/การก าหนดเอง การเล กท า/ท าซ า ส าหร บการพ มพ งานตารางจ าเป นท ต องเร ยนร หล กการพ นฐานในการใช งานก บโปรแกรม Microsoft Excel เส ยก อนซ งม รายละเอ ยดท ส าค ญด งต อไปน 1.1 การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล การพ มพ งานหร อการป อนข อม ลในแผ นงานน นม ข อม ลอย หลายล กษณะด วยก นซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน การพ มพ และการแก ไขงานท พ มพ กา รพ มพ คร งแรกให เล อกเซ ลล แล วพ มพ งานลงไป ได เล ยข อความ หร อข อม ลท ม ความยาวมากกว าความกว างของคอล มน เซลล น นจะท บไปในเซลล ทางด านขวาม อต อไป เร อยๆแต เม อใดก ตามท เซลล ด านขวาม อม ข อความใดๆอย เซลล ท พ มพ จะถ กซ อน ไว ในเซลล น นเม อจบ งานพ มพ แล วสามารถใ ช ได ท ง Enter ผลล พธ ต าแหน งเซลล จะเล อนลงมา หร อกดแป นล กศรผลล พธ ต าแหน งเซลล จะไปตาม ท ศทางของ ล กศรหร อกดแป น Tab ผลล พธ ต าแหน งเซลล จะเล อนไปทาง เซลล ขวาม อ และคล กป มป อนค า (เคร องหมายถ ก) ท แถบส ตรผลล พธ ต าแหน งเซลล จะอย ท เด ม Uร ปท 3-1Uการพ มพ งานคร งแรกการเคาะแป นEnterและการคล กป มป อนค า ภาพท 7-1 การป อนข อม ล การแก ไขงานพ มพ หร อการพ มพ คร งต อไปในเซลล เด ม ม อย 2 ล กษณะ ค อ 1) การแก ไขงานท งเซลล หร อการพ มพ งานใหม ให เล อกเซลล ท ม ข อม ลหร อ ข อความเก าแล วพ มพ งานท บได เลยเช นเด ยวก บการพ มพ ใหม ข อความใหม จะท บลงไปในเซลล เด ม ภาพท 7-2 การพ มพ งานใหม ท บเซลล งานเด ม 2) การแ ก ไขงานในเซล ล เป นบาง ส วนให เล อกเซลล ท ม ข อม ลหร อ ข อความเก าแล วด บเบ ลคล กให ต าแหน งพ มพ ลงไปในเซลล (ผลล พธ ต าแหน งการพ มพ จะเล อนยาว ออกไปตาม ข อความ ท พ มพ ) หร อคล กต าแห น งพ มพ ลงไปใน ช องข อความ ท แถบส ตร (ผลล พธ ต าแหน งการพ มพ จะอย ในเซลล ท พ มพ ไม เล อนยาวออกไปตาม ข อความท พ มพ )แล วจ งพ มพ งานท ต อง การเสร จแล วให คล กตกลงหร อกดแป น Enter เท าน นไม สามารถใช แป นพ มพ ล กศรได เลย ภาพท 7-3 ด บเบ ลคล กและพมพ เพ มลงไปในเซลล A ต าแหน งการพ มพ ข อความล วนและการพ มพ ข อความเป นต วเลขข อความและต ว เลขท พ มพ น นจะอย ช ดทางด านซ ายของเซลล ภาพท 7-4 การพ มพ ข อความและต วเลข ต าแหน งการพ มพ ต วเลขล วน ต วเลขท พ มพ หร อป อนค าลงไปจะอย ช ดทางด านขวาของเซลล ภาพท 7-5 การพ มพ ต วเลข 0 น าหน าซ งผลล พธ จะไม ม เลข 0 และต วเลขช ดขวา การพ มพ เซลล ต วเลขประเภทพ เศษ การป อนค าต วเลขส วนใหญ น ยมป อนแต ต วเลขท งหมด ซ งสามารถท จะเปล ยน ร ปแบบของเซล ล น นๆ ได เช นว นท เวลาข อความฯลฯ หร อถ าต องการจ ดร ปแบบ ต วเลขเช น สก ลเง นค าเปอร เซ นต จ ลภาคเพ ม/ลดทศน ยมเป นต นก ใช ช ดค าส งต วเลขท แท บหน าแรกของแถบเคร องม อร บ บอน(Ribbon) และการพ มพ ต ว เลข 0 น าหน าจะไม แสดงเลข 0 ออกมาเช น 001 จะแสดง ภาพท 7-6 ช ดค าส งต วเลขท แท บหน าแรกของแถบเคร องม อ Ribbon ท ใช จ ดร ปแบบเซลล ซ เ ส ว น เ ตาราง ป มไอคอนช ดคำส งต วเลขแทบหน าแรกท ใช จ ดร ปแบบเซลล ป มค าส ง ช อป มค าส ง หน าท และการใช ร ปแบบต วเลข เปล ยนร ปแบบให เป นท วไปต วเลขสก ลเง นบ ญช ว นท และขอความ ร ปแบบต วเลขทาง สก ลเง นเช น 25 เป น 25.00ฯลฯ บ ญช ล กษณะ ค าเปอร เซ นต เช น.05 เป น5%ฯลฯ เปอรเซนต เปอร วลา ล กษณะจ ลภาค ใส จ ลภาคให กบค าต วเลขท เป นหล กพ นขนไปเช น 4,540,255 ฯลฯ เพ มต าแหน ง เพ มหล กทศนยมท ละหล กเช น12.5 เป น12.51ฯลฯ ทศนยม ลดต าแหน ง ทศน ยม ลดหล กทศน ยมท ละหล กเชน 12.5 เป น13ฯลฯ ชงวทยาศาสตร ตเศษน การพ มพ ส ตรและการใช ส ตรฟ งก ช น หล กการพ มพ ส ตรน นต องม เคร องหมายเ ท าก บ (=) อย ข างหน าเสมอและ ในขณะท ต าแหน งพ มพ อย หล งเคร องหมายเท าก บน นเม อเราน าเมาส ไปคล กท เซลล ใดๆ จะเป นการน าเอาช อ เซลล น นมากรอกใช ในการค านวณเสมอและการพ มพ ส ตรสามารถท าได 5 ว ธ ค อ การพ มพ แบบสมการคณ ตศาสตร เป นการค านวณโดยใช เคร องหมาย บวก(+) ลบ(-)ค ณ(*) หาร(/) ยกก าล ง(^) เช น=5*20% หร อ=A1/(2 +3*A6) ฯลฯ ภาพท 7-7 การพ มพ สมการทางคณ ตศาสตร แบบต วเลขล วนและแบบอ างอ งเซลล การพ มพ แบบส ตรฟ งก ช น เป นการ ค านวณโดยใ ช ส ตรฟ งก ช นจาก แท บหน าแรกช ดค าส งการแก ไขหร อแท บส ตรช ดค าส งผลรวมอ ตโนม ต ได แก SUM AVERAGE IF MAX ซ งม ร ปแบบในการพ มพ ค อพ มพ = ตามด วยช อส ตรและวงเล บซ งในวงเล บเป นเซลล อ างอ งถ งข อม ลท จะน ามาใช ในการค านวณส ตรน นเช น ส ญล กษณ : ใช แทนถ ง และ ส ญล กษณ, ใช แทนอ กกล มเซลล หน งเช น= SUM (C4:C6,C8) หมายถ งการหาผลรวมจากเซลล C4 ถ งC6 และเซลล C8 เป นต น ภาพท 7-8 การพ มพ สมการแบบส ตรฟ งก ช น การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ใช ไปล าส ด เป นการเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ใช ไปล าส ดจากแถบเคร องม อส ตรโดยเร มต นจากกา รพ มพ เคร องหมาย = แล วต าแหน งการอ างอ งเซลล ทาง ด านหน าจะเปล ยนเป นช อส ตรข น 1 ส ตร ถ าเป นส ตรท ต องการใช ก คล กท ช อส ตรน ได เลย แต ถ าต องการใ ช ส ตรอ นให คล กห วล กศรเป ดรายการ ท ซ อนส ตรออกม าแล วคล กเล อกส ตรท ภาพท 7-9 การพ มพ เคร องหมาย = และเร ยกใช ฟ งก ช นล าส ด การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท ให มาบนแถ บRibbon เป นการเร ยกใช ส ตร ฟ งก ช นท ได จ ดท ารายการให มาแล วจากแท บหน าแรกช ดค าส งการแก ไขหร อแท บส ตรช ดค าส งผลรวม อ ตโนม ต ได แก ผลรวม ค าเฉล ย น บต วเลข ค ามากท ส ดและค าน อยท ส ดฯลฯ ภาพท 7-10 การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นท แท บหน าแรกและแท บส ตร การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นเพ มเต ม ท แถบRibbonเป นการเร ยกใช ส ตร ฟ งก ช นเพ มเต มนอกจาก ท ให มาจากแท บหน าแรกช ดค าส งการแก ไขหร อแท บส ตรช ดค าส ง ผลรวมอ ตโนม ต ได แก ผลรวม ค าเฉล ย น บต วเลข ค ามากท ส ดและค าน อยท ส ดฯลฯ ภาพท 7-11 การเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นเพ มเต มท แท บหน าแรกและแท บส ตร -167- ภาพท 7-12 กล องโต ตอบจากการเร ยกใช ส ตรฟ งก ช นเพ มเต มให เล อกประเภทและส ตรฟ งก ช น การใช ค าส งด วยแป นพ มพ เป นล กษณะการใ ช ค าส งท แป นพ มพ ก บExcel2007ให ม ประโยชน และม ความรวดเร วมากท ส ด ตาราง แป นพ มพ และหน าท ของแป นพ มพ ในExcel 2007 ช อแป นพ มพ (ป ม) หน าท 1. แป นฟ งก ช น F1 แสดงว ธ ใช หร อเร ยกผ ช วย Office Shift + F1 เป ดเผยการจ ดร ปแบบ F2 แก ไขเซลล ท ใช งานอย Shift + F2 แก ไขข อค ดเห นของเซลล Alt + F2 หร อAlt + Shift + F2 บ นท กเป น Ctrl + S บ นท ก Shift + F3 วางฟ งก ช นลงในส ตร Ctrl + F3 ก าหนดช อ Ctrl + Shift + F3 สร างช อด วยการใช ป ายช อแถวและคอล มน F4 ท าซ ากระท าคร งล าส ด Shift + F4 ท าซ าการค นหาคร งล าส ดค นหา(ค นหาถ ดไป) Ctrl + F4 ป ดหน าต าง Alt + F4 ออกจากโปรแกรม F5 ไปท -168- ช อแป นพ มพ (ป ม) หน าท 1. แป นฟ งก ชน Shift + F5 ค นหา Ctrl + F5 ค นขนาดหน าต าง Ctrl + F6 ย ายไปท หน าต างของสม ดงานถ ดไป Ctrl + Shift + F6 ย ายไปท หน าตางของสม ดงานก อนหน า F7 ค าส งสะกด Ctrl + F8 ปร บขนาดหน าต างใหม Alt + F8 แสดงกล องโต ตอบแมโคร Ctrl + F9 ย อสม ด ง า น F10 ท าให แถบเมน ใช งานได ด วยแป นพ มพ ต อไป Shift + F10 แสดงเมน ล ด Ctrl + F10 ขยายหร อค นหน าต างของสม ดงาน F11 สร างแผนภ ม Shift + F11 แทรกแผ นงานใหม Ctrl + F11 แทรกแผ นงานแมโครของ Microsoft Excel 4.0 Alt + F11 แสดงต วแก ไข Visual Basic F12 ค าส งบ นท กเป น Shift + F12 ค าส งบ นท ก Ctrl + F12 ค าส งเป ด Ctrl + Shift +F12 ค าส งพ มพ 2. การป อน Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายลง(ปกต ) Esc ยกเล กการป อนข อม ลลงในเซลล Shift + Enter จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายขน F4 หร อCtrl + Y ท าซ าการกระท าคร งล าส ด Alt + Enter เร มบรรท ดใหม ในเซลล เด ยวก น Backspace ลบอ กขระทางซ ายของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Delete ลบอ กขระทางขวาของจ ดแทรกหร อลบการเล อก Ctrl + Delete ลบข อความจนถ งท ายเซลล -169- ช อแป นพ มพ (ป ม) หน าท 2. การป อนข อม ล (ต อ) แป นล กศร ย ายหน งอ กขระข นลงทางซ ายหร อทางขวา Home ย ายไปจ ดเร มต นของแถว Ctrl + D เต มเต มลง Ctrl + R เต มเต มไปทางขวา Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางขวา Shift + Tab จบการป อนข อม ลลงในเซลล และย ายไปทางซ าย 3. การท างานในเซลล หร อแถบส ตร = เร มต นส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks