แผนย ทธศาสตร ส าน กงานสรรพากรภาค 7 ประจ าป งบประมาณ PDF

Description
แผนส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการ ประเด น เป าประสงค เช ง ต วช ว ด แผนงาน ผ 1.สร างฐาน 1. จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตาม 1. บร หารจ ดเก

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Software

Publish on:

Views: 32 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการ ประเด น เป าประสงค เช ง ต วช ว ด แผนงาน ผ 1.สร างฐาน 1. จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตาม 1. บร หารจ ดเก บภาษ อากรกล ม 1. แผนงานต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บให ได -ส วนวางแผนฯ ภาษ ท ย งย น เป นธรรมและย งย น ประมาณการ 6, ลบ. ผ ประกอบการท ม น ยส าค ญ ตามประมาณการ (4 โครงการ) -ส วนกฎหมาย 2. สร างความโปร งใสและความ จ านวนผ ประกอบการท ได ร บการ 2. ก าก บด แลผ ประกอบการ 2. แผนงานก าก บด แลผ เส ยภาษ ในระบบโดย -ส วนวางแผนฯ สม ครใจในการเส ยภาษ ก าก บด แลท ม ก/พ/พส. 130,185 ราย โดยเน นกล มเป าหมาย แบ งกล มผ ประกอบการเพ อประเม นภาพรวมในการ 3. ก าก บด แลผ เส ยภาษ โดยใกล ช ด เส ยภาษ ของกล มเป าหมาย (1 โครงการ) เป นรายผ ประกอบการและให เป น เร งร ดหน ภาษ อากรค างได ตาม 3. บ รณาการแบบม ส วนร วม 3. แผนงานเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยการแยกหน ด -ส วนกฎหมายฯ ป จจ บ น ประมาณการ จ านวน 271 ล านบาท โดยจ าแนกกล มผ ค าง หน เส ยและเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด เพ อการบร หารงานเร งร ด ขายทอดตลาดทร พย ส น (2 โครงการ) ระด บความส าเร จของการด าเน นการ 4. พ ฒนาแบบบ รณาการท ก 4. แผนงานสน บสน นภารก จหล ก (7 โครงการ) -ส วนวางแผนฯ ส วนงานอย างม ประส ทธ ภาพ -ส วนกฎหมายฯ -ส วน -ฝ ายบร หารฯ 2. พ ฒนาระบบ ICT ยกระด บการให บร การเพ อความ จ านวนระบบงานและระยะเวลา 5. บ รณาการระบบฐานข อม ล 5 แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล (6 โครงการ) -ส วน เช งร ก รวดเร วและท นสม ย แล วเสร จ -ส วนวางแผนฯ 3. ม งส การเป น 1. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากรตาม ระด บความส าเร จของการด าเน นการ 6. บร หารแบบบ รณาการ 6. แผนงานพ ฒนาบ คลากรส การเป นม ออาช พ -ส วนวางแผนฯ องค กรเช งว ทยาการ แผนพ ฒนาองค กร บ คลากรท กส วนงาน (5 โครงการ) -ส วนกฎหมายฯ 2. พ มนาค ณภาพการบร หารของ -ส วน องค กรให เป นท เช อถ อของประชาชน -ฝ ายบร หารฯ 1. สร างฐานภาษ 1. ยกระด บการให บร การผ เส ยภาษ ระด บความพ งพอใจ 7. ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา 7. แผนงานบ รณาการการม ส วนร วมของบ คลากร -สภ.7 ท ย งย น 2. พ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ของบ คลากรและของผ เส ยภาษ แบบบ รณาการ ในองค กรและประชาชน โดยผ านส าน กงานบร การ -สท. 2. พ ฒนาระบบ ICT ด านการให บร การอย างม ออาช พ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ ขว ญใจประชาชน (1 โครงการ) -สส. เช งร ก 3. สร างความสม ครใจในการ 8. แผนงานพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษา 3. ม งส การเป น เส ยภาษ ม ออาช พ (1โครงการ) องค กรเช งว ทยาการ 9. แผนงานพ ฒนาองค กรไปส Intelligent Organization (1โครงการ) ส าน กงาน แผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ 2554 แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 1. แผนงานต ดตามและประเม นผล 1. โครงการต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บ จ านวนภาษ ท จ ดเก บได ตามประมาณการ 1. ฝ ายวางแผนและประเม นผล การจ ดเก บภาษ ให ได ตามประมาณการ ภาษ 6, ล านบาท การจ ดเก บภาษ 2. โครงการต ดตามและประเม นผลการก าก บ 2. ฝ ายวางแผนและประเม นผล ด แลผ เส ยภาษ การตรวจสอบภาษ 3. โครงการต ดตามและประเม นผลการเร งร ด 3. ฝ ายวางแผนและประเม นผล หน ภาษ อากรค าง การเร งร ดภาษ อากรค าง 4. โครงการต ดตามและประเม นผลการ 4. ฝ ายวางแผนและประเม นผล แนะน าภาษ เง นได ห ก ณ ท จ าย ของส วน งานกรรมว ธ แบบแสดงรายการภาษ ราชการและเอกชน 2. แผนงานก าก บด แลผ เส ยภาษ ใน 5. โครงการก าก บด แลผ ประกอบการท ม ศ กยภาพ จ านวนผ ประกอบการท ได ร บการก าก บด แล ฝ ายวางแผนและประเม นผล ระบบโดยแบ งกล มผ ประกอบการ ในการเส ยภาษ ให เส ยภาษ ตามขนาดและ ท ม ก. พ. พส. 130,185 ราย การตรวจสอบภาษ ส วนวางแผนฯ เพ อประเม นภาพรวมในด านการ ประเภทของกล มธ รก จ อย างท วถ ง เป นธรรม เส ยภาษ ของกล มเป าหมาย 3. แผนงานเร งร ดหน ภาษ อากรค าง 6. โครงการเร งร ดหน ภาษ อากรค างโดยแยกหน ด เร งร ดหน ภาษ อากรค างได ตามประมาณการ โดยการแยกหน ด หน เส ย และ หน เส ย จ านวน 271 ล านบาท เพ มประส ทธ ภาพ การย ด อาย ด 7. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการย ด อาย ด ขายทอดตลาดทร พย ส น ขายทอดตลาดและค าร องต างๆ 4. แผนงานสน บสน นภารก จหล ก 8. โครงการต ดตามประเม นผลงานส ารวจ จ านวนผ ประกอบการรายใหม เข าส ระบบได ฝ ายวางแผนและประเม นผลการ เร งร ดภาษ อากรค าง กล มงานวางแผนและประเม นผล ผ ประกอบการรายใหม ตามประมาณการ 18,570 ราย การส ารวจ ส วนวาแผนฯ 9. โครงการต ดตามและประเม นผลการค นภาษ ค นภาษ ท กประเภทแล วเสร จตามเวลาท ฝ ายวางแผนและประเม นผลงาน แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ ก าหนด กรรมว ธ ฯ ส วนวางแผนฯ 10. โครงการบร หารการลดงานค างกรณ ตรวจสอบ ไม ม งานค างด าเน นการ ณ 1 ต.ค.54 ท มพ เศษ ผ ขอค นภาษ บ คคลธรรมดาผ ดปกต 11. โครงการต ดตามผ ไม ย นแบบแสดงรายการ ต ดตามผ ไม ย นแบบแสดงรายการจ านวน ฝ ายวางแผนและประเม นผลงาน (Non-Filer) 583 ราย แล วเสร จภายใน 30 ก.ย.54 กรรมว ธ ฯ ส วนวางแผนฯ 12. โครงการเพ มประส ทธ ภาพการพ จารณา จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ฝ ายอ ทธรณ ภาษ อากร อ ทธรณ และการพ จารณา งด ลดเบ ยปร บภาษ อากร ส วนกฏหมายฯ 13. โครงการเพ มประส ทธ ภาพด านการด าเน น จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ฝ ายกฎหมายและคด คด และตอบข อหาร อ ส วนกฏหมายฯ 14. โครงการบร หารงานบ นท กข อม ลและประมวล จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายและท นเวลา ฝ ายเตร ยมและบ นท กข อม ล ผลอย างม ประส ทธ ภาพ ส วน 5. แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล 15. โครงการจ ดท าข อม ลสน บสน นการ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน ประชาส มพ นธ การย นแบบทางอ นเทอร เน ต E-Marketing 16. โครงการต ดตามผ ประกอบการท ไม ย นแบบ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน แสดงรายการภาษ เง นได ภาษ ม ลค าเพ ม และ ภาษ ธ รก จเฉพาะ (Non-Filer) 17. โครงการระบบ aging การจ ดอาย ล กหน ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน 18. โครงการ Checklist อ ทธรณ ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน 19. โครงการแบบฟอร มงานเร งร ดภาษ อากรค าง จ านวนรายแล วเสร จตามเป าหมายท ก าหนด ส วน 20. โครงการพ ฒนาโปรแกรมสน บสน น ระบบงานแล วเสร จตามเวลาท ก าหนด ส วน ระบบงานว เคราะห ผลการจ ดเก บภาษ แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 6. แผนงานพ ฒนาบ คลากร ส การเป น 21. โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อ ร อยละของความพ งพอใจในการใช ค ม อ ม ออาช พ ปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งานของบ คลากร 21.1 ค ม อการค ดเล อกรายเพ อก าก บด แลผ เส ย ฝ ายวางแผนและประเม นผล ภาษ การตรวจสอบภาษ 21.2 ค ม อปฏ บ ต งานด านการจ ดท าบ ญช เพ อ ฝ ายวางแผนและประเม นผล น าเง นส งคล ง การจ ดเก บภาษ 21.3 ค ม อส วนกฎหมาย ส วนกฎหมาย 21.4 ค ม องานการเง นและพ สด งานการเง น ฝ ายบร หารฯ 21.5 ค ม อประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ 22. โครงการพ ฒนาและบ รณาการค ม อ ร อยละของความพ งพอใจในการใช ค ม อ ส วนวางแผนฯ และฝ ายบร หาร ประชาชน ของประชาชน งานท วไป 23. โครงการปร บปร งเว บไซท อย างม ประส ทธ ภาพ จ านวนผ เข าชมเว บไซท ฝ ายประมวลผล ส วน 24. โครงการอบรม/ส มมนา เพ อเพ มสมรรถนะ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารงานท วไป บ คลากร 25. โครงการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรด าน ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารงานท วไป ค ณธรรมและจร ยธรรม 25.1 เสร มสร างสมรรถภาพร างกายและจ ตใจ ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ ของบ คลากรให พร อมในการท างาน 25.2 ส งเสร มคนด ให เป นต วอย างในองค กร ระด บความส าเร จของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ 25.3 ข บเคล อนให บ คลากรม จ ตส าน กด าน จ านวนก จกรรมของการด าเน นการ งานการเจ าหน าท ฝ ายบร หารฯ จร ยธรรม ประชาส มพ นธ และส วน แผนงาน โครงการ ต วช ว ด ผ 7. แผนงานบ รณาการการม ส วนร วม 26. โครงการพ ฒนาส าน กงานบร การขว ญใจ ระด บความส าเร จของการด าเน นการและ คณะท างานโครงการส าน กงาน ของบ คลากรในองค กรและประชาชน ประชาชนอย างต อเน อง ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ บร การขว ญใจประชาชน โดยผ านส าน กงานบร การขว ญใจ 26.1 พ ฒนาบ คลากรด านการให บร การ งานฝ กอบรม ฝ ายบร หารฯ ประชาชน ความต อส งคมและส งแวดล อม 26.2 พ ฒนาความค ดร เร ม สร างสรรค ของ ส วนวางแผนฯ บ คลากร โดยจ ดประกวดมาตรฐานการให บร การประชาชน 26.3 ให บร การแนะน าด านภาษ อากรและ ส วนและส วนกฎหมายฯ ประชาส มพ นธ 26.4 เสร มสร างภาพล กษณ องค กรและพ ฒนา งานบร หารท วไป ฝ ายบร หารฯ สถานท ให บร การประชาชน 26.5 โครงการส งมอบรอยย มส ส งคม คณะท างานโครงการย อย 8. แผนงานพ ฒนาองค ความร ส การเป น 27. โครงการพ ฒนาองค ความร ส การเป นท ปร กษา ระด บความส าเร จของการด าเน นการ คณะท างานโครงการส าน กงาน ท ปร กษาม ออาช พ ม ออาช พ บร การขว ญใจประชาชน 27.1 โครงการส งมอบความร ส ส งคม 27.2 โครงการ Show and Share 9. แผนงานพ ฒนาองค กรไปส 28. โครงการ ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา ระด บความส าเร จของการด าเน นการ คณะท างานโครงการส าน กงาน Intelligent organization แบบบ รณาการองค กรไปส Intelligent organization บร การขว ญใจประชาชน 1. สร างฐานภาษ ท ย งย นและท น ต อการ เปล ยนแปลง แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ร วมค ด ร วมท า ร วมพ ฒนา แบบบ รณาการอย างต อเน อง เพ อพ ฒนาองค กรไปส Innovation Organization แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน ท 1 1. บร หารจ ดการ 1. บร หารจ ดเก บ 1. แผนงานต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บให ได ตาม ร หารจ ดเก บและ การจ ดเก บอย างม ภาษ อากรกล ม ประมาณการ (4 โครงการ) พ ฒนาฐานภาษ ให ประส ทธ ภาพ ผ ประกอบการท ม (1) โครงการต ดตามและประเม นผลการจ ดเก บภาษ เข มแข ง น ยส าค ญ (2) โ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks