ข อกำหนดทำงเทคน ค กำรแข งข นฝ ม อคนพ กำรแห งชำต คร งท 7 - PDF

Description
I ข อกำหนดทำงเทคน ค กำรแข งข นฝ ม อคนพ กำรแห งชำต คร งท 7 สำขำ : พ มพ เอกสำรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว นท 4 เมษำยน ๒๕๕8 ณ ศ นย แสดงส นค ำและกำรประช มอ มแพ ค เม องทองธำน อำเภอปำกเกร ด จ งหว ดนนทบ ร II

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 19 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
I ข อกำหนดทำงเทคน ค กำรแข งข นฝ ม อคนพ กำรแห งชำต คร งท 7 สำขำ : พ มพ เอกสำรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว นท 4 เมษำยน ๒๕๕8 ณ ศ นย แสดงส นค ำและกำรประช มอ มแพ ค เม องทองธำน อำเภอปำกเกร ด จ งหว ดนนทบ ร II ข อกำหนดทำงเทคน คกำรแข งข นฝ ม อคนพ กำรแห งชำต คร งท 7 สำขำพ มพ เอกสำรด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ************ ๑. ล กษณะข อสอบท ใช ในกำรแข งข น การแข งข นม 2 ส วน ค อ 1.1 การว ดท กษะความเร วและความถ กต องในการพ มพ เอกสารภาษาอ งกฤษ จานวน 1,538 คา 1.2 การว ดท กษะความร ในการจ ดเอกสารภาษาอ งกฤษ โดยใช ฟ งก ช นการทางานของโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด 2010 ๒. เวลำท ใช ในกำรแข งข น จานวน 6 ช วโมง ๓. ข อแนะนำ 3.1 ผ เข าแข งข นไม ได ร บอน ญาตให ผ อ นย มหร อย มว สด อ ปกรณ ต างๆ ระหว างการแข งข น 3.2 ผ เข าแข งข นควรสร างงานเอกสาร บ นท กข อม ล ปร นท เอกสารให เสร จเร ยบร อยภายในเวลาท กาหนด ม ฉะน น อาจจะม การห กคะแนน เน องจากการท าเอกสารไม สมบ รณ 3.3 เม อทาช นงานเสร จแล ว ผ เข าแข งข นจะต องแจ งให กรรมการต ดส นทราบ และบ นท กไฟล ท สมบ รณ แล ว ลงใน Directory ท คณะกรรมการต ดส นกาหนด ๔. กฎ กต กำในกำรแข งข น ๔.๑ ผ เข าแข งข นสามารถสม ครเข าแข งข นได เพ ยง ๑ สาขา เท าน น ๔.๒ ผ เข าแข งข นต องแต งกายให เร ยบร อยเหมาะสมก บล กษณะงาน และความปลอดภ ย ๔.๓ ผ เข าแข งข นต องปฏ บ ต งานด วยความปลอดภ ยและใช ว สด อย างประหย ด ๔.๔ ผ เข าแข งข นจะต องมารายงานต วต อคณะกรรมการผ ควบค มการแข งข นก อนเร มการแข งข น ไม น อยกว า ๓๐ นาท ๔.๕ ห ามผ เข าแข งข นส อสารก บบ คคลอ นโดยไม ได ร บอน ญาตจากคณะกรรมการ ๔.๖ การต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นท ส นส ด ๔.๗ ช นงานของผ เข าแข งข นท านใดไม เสร จท นตามเวลาท กาหนด จะไม ตรวจให คะแนน (ข นอย ก บความ เหมาะสมของแต ละสาขา) III ๕. เคร องม อ ว สด อ ปกรณ ท ใช ในกำรแข งข น ๕.๑ ว สด และอ ปกรณ ท จ ดเตร ยมไว ให สำหร บผ แข งข นต อหน งคน ลาด บ รายการ ค ณล กษณะ จานวน หน วยน บ ร ปภาพ (ถ าม ) ๑ เคร องคอมพ วเตอร - Windows 7 1 เคร อง - Microsoft Word จอมอน เตอร 24 น ว 1 จอ 3 แฟลชไดรฟ 16 GB 1 อ น 4 กระดาษสาน กงาน A4 5 แผ น 5 ด นสอ 1 แท ง 6 ยางลบ 1 ก อน 7 ปากกา 1 แท ง ๕.๒ ว สด และอ ปกรณ ส วนกลำง ลาด บ รายการ ค ณล กษณะ จานวน หน วยน บ ร ปภาพ (ถ าม ) ๑ เคร องคอมพ วเตอร - Windows 7 - Microsoft Word 2013 หมายเหต หมายเหต 2 เคร อง สาหร บค ย ผล คะแนนและตรวจ ผลงาน 2 จอมอน เตอร 24 น ว 2 จอ 3 เคร องพ มพ อ งค เจ ตส 3 เคร อง สาหร บพ มพ ผลงาน ผ เข าแข งข นและ พ มพ คะแนน 4 โปรเจ กเตอร 1 เคร อง สาหร บตรวจผลงาน 5 กระดาษสาน กงาน A4 1 ร ม 6 ด นสอ 2B 2 โหล ๕.๓ ว สด และอ ปกรณ ท ผ เข ำแข งข นต องเตร ยมมำ -ไม ม - หมำยเหต ผ เข าแข งข นรายใดต องการน าว สด /อ ปกรณ /เคร องม อท ใช เฉพาะบ คคล เช น อ ปกรณ ช วยในการมองเห น อ ปกรณ ช วยฟ ง อ ปกรณ ช วยในการใช น วม อ เป นต น โดยผ เข าแข งข นต องน าว สด /อ ปกรณ /เคร องม อ มาให คณะกรรมการต ดส น ตรวจสอบก อนการแข งข นจะเร มต น 1 ช วโมง หากได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการแล ว จ งจะสามารถน าว สด / อ ปกรณ /เคร องม อมาใช ในการแข งข นได ท งน คณะกรรมการต ดส นจะไม อน ญาตให ใช เคร องม อใดๆ ท ท าให ผ เข าแข งข น ได เปร ยบกว าผ เข าแข งข นรายอ นๆ IV ๖. เกณฑ กำรประเม น ลาด บ ห วข อการให คะแนน คะแนนเต ม ๑. ท กษะความเร วและความถ กต องในการพ มพ เอกสารภาษาอ งกฤษ 50 ๒. ท กษะการใช ฟ งก ช นการทางานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด รวม ๑๐๐ หมำยเหต คณะกรรมการต ดส นขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเกณฑ การประเม นผลได ไม เก น 20% ข นอย ก บล กษณะของข อสอบท ใช โดยจะแจ งเกณฑ การประเม นผลใหม ให ผ เข าแข งข นทราบก อนการแข งข นจะเร มข น ๗. รำยละเอ ยดในกำรให คะแนน (ถ ำม ) 7.1 ห วข อ... รายละเอ ยดในการให คะแนนประกอบด วย คะแนน คะแนน รวม... คะแนน 7.2 ห วข อ... รายละเอ ยดในการให คะแนนประกอบด วย คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน รวม... คะแนน 7.3 ห วข อ... รายละเอ ยดในการให คะแนนประกอบด วย คะแนน คะแนน รวม... คะแนน หมำยเหต กรณ ท ผ เข าแข งข นทางานไม เสร จภายในเวลาท กาหนด หร อช นงานเส ยหาย จะไม ได ร บการ ตรวจให คะแนนช นงาน (ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของแต ละสาขา) Test Project 7 th National Abilympics Vocational Skills Contest Word Processing 1. Task Assignment Create a word processing document follow specified format instruction. Keep in mind that the final result should look like given reference document. Please print out the final result into given blank papers. The result would be mark both on computer and papers. Test Project will be divided into 2 parts 1.1 Typing Part (duration 30 minutes) Competitors have 30 minutes to type all the text and insert symbol from reference document. After 30 minutes, the copy of completed project file would be collected to be marked with criteria of speed and accuracy. 1.2 Microsoft Word Function usability (duration 30 minutes) Competitors have to continue working on the same file as in 1.1 to complete typing and setting format of the document. The complete project file and printed document would be collected to be marked with criteria of Microsoft Word Function usability. Page Setting 1. Create the task assignment lengthwise on A4 (210 mm x 297 mm) 2. The top and bottom margin of the page shall be 20 mm. The left, and right margins of the page are setting as a mirror with inner and outer margin of 25 mm and 15 mm. 3. The header and footer margins shall be 10 mm from edges of the page. Font style 1. Header - font : Stencil Std, size : 24 pt, Dark Brown, Bold with Italic 2. Sub header - font : Aharoni, size : 20 pt, Orange, Bold 3. Bullet Text - font : BrowalliaUPC, size : 18 pt, Orange, Bold with Underline 4. Body Text - font :Calibri, size : 12 pt, no decoration Graphic 1. Insert all Graphic into right position and size accordingly to reference document. Header and Footer 1. Put name of competitor in Header with left alignment of first page. 2. Put logo of the competition in Footer with left alignment. V 3. Create Page Number according to reference document. (Difference on odd and even page.) Paragraph Format 1. Single space the lines in the document. 2. If there are no specific requirements, justify the text. (Line Spacing) 3. Alignments, paragraph spacing, etc. of each item shall accord with the given reference document if there are not specific requirements. 2. Allocated Time 1 Hours ( with 15 mins break) 3. Submission 3.1 Save completed file onto the USB to submit. 3.2 Printed completed work. 4. Reference Document (To be announced on competition day.) VI VII ใบสร ปคะแนน กำรแข งข นฝ ม อคนพ กำรแห งชำต คร งท 7 สำขำ... ลำด บท ช อ-สก ล ผ เข ำแข งข น คะแนนท ได เหร ยญรำงว ล หมำยเหต เร ยงรายช อตามลาด บคะแนนจากมากไปหาน อย ลงช อ... ประธานอน กรรมการฯ (...)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks