ก จกรรม น กว เคราะห น กลงท น พบกล มสหพ ฒน คร งท 7 ว นศ กร ท 26 ม ถ นายน 2558 เวลา 10:00-12:00 น. ห องบอลร ม ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต - PDF

Description
ก จกรรม น กว เคราะห น กลงท น พบกล มสหพ ฒน คร งท 7 ว นศ กร ท 26 ม ถ นายน 2558 เวลา 10:00-12:00 น. ห องบอลร ม ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต ว ตถ ประสงค เพ อให น กว เคราะห และน กลงท นท สนใจจะลงท นในหล กทร

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel & Places

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก จกรรม น กว เคราะห น กลงท น พบกล มสหพ ฒน คร งท 7 ว นศ กร ท 26 ม ถ นายน 2558 เวลา 10:00-12:00 น. ห องบอลร ม ศ นย การประช มแห งชาต ส ร ก ต ว ตถ ประสงค เพ อให น กว เคราะห และน กลงท นท สนใจจะลงท นในหล กทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยนในกล มสหพ ฒน ซ งม จานวนท งส น 15 บร ษ ท ได ม โอกาสร บฟ งม มมองเก ยวก บธ รก จ นโยบาย และท ศทางการบร หารงานของผ บร หารระด บส ง (ใน ร ปแบบของการเสวนาบนเวท และดาเน นรายการโดยพ ธ กร Money Channel) สร ปผ เข าร วมงาน ท งส น 282 คน ลงทะเบ ยน ผ ลงทะเบ ยนและ Walk in รวม ล วงหน า มาร วมงาน น กว เคราะห และน กลงท น สายข าวตลาดหล กทร พย 30 น กข าวท วไป เจ าหน าท เคร อสหพ ฒน รวม ลาด บเหต การณ 9:00-10:00 เร มลงทะเบ ยน 9:00 9:45 น. สาหร บผ สารองท น งล วงหน า (หล งจาก 9:45 น. ผ จ ดงานขอสงวน ส ทธ ให ผ ลงท นท านอ น) 9:30 น. สาหร บผ ลงท นท วไปท ไม ได ลงทะเบ ยนล วงหน า 10:00-10:05 น าเข างานโดย ค ณเนาวร ตน เจร ญประพ ณ 10:05-10:15 กล าวต อนร บ และกล าวเป ดงาน น กว เคราะห และน กลงท น พบกล มสหพ ฒน โดย ค ณบ ญเก ยรต โชคว ฒนา ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท ไอ.ซ.ซ. อ นเตอร เนช นแนล จาก ด (มหาชน) ค ณส นต ก ระน นทน รองผ จ ดการ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 10:15-10:20 ผ บร หารร วมก นถ ายภาพท ระล ก รายช อของผ บร หารท ข นถ ายภาพหม บนเวท รายช อ ตาแหน ง ค ณบ ณยส ทธ โชคว ฒนา ประธานเคร อสหพ ฒน และประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท สหพ ฒนาอ นเตอร โฮลด ง จาก ด (มหาชน) ค ณบ ญเก ยรต โชคว ฒนา ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท ไอ.ซ.ซ. อ นเตอร เนช นแนล จาก ด (มหาชน) ค ณจ นทรา บ รณฤกษ กรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท สหพ ฒนาอ นเตอร โฮลด ง จาก ด (มหาชน) ค ณเวท ต โชคว ฒนา กรรมการผ อานวยการ บร ษ ท สหพ ฒนพ บ ล จาก ด (มหาชน) ค ณธ รดา อาพ นวงษ กรรมการผ จ ดการและประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ท โอซ ซ จาก ด (มหาชน) ค ณส ช ย ร ตนเจ ยเจร ญ กรรมการผ อานวยการ บร ษ ท ไทยเพรซ เดนท ฟ ดส จาก ด (มหาชน) ค ณเพชรร ตน อน นตว ช ย กรรมการและผ จ ดการอาว โสฝ ายบ ญช บร หารและฝ ายการเง น บร ษ ท เพรซ เดนท เบเกอร จาก ด (มหาชน) ค ณพ นธ พะเน ยงเวทย กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เพรซ เดนท ไรท โปรด กส จาก ด (มหาชน) ค ณธ ระศ กด ว ก ตเศรษฐ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท เอส แอนด เจ อ นเตอร เนช นแนล เอนเตอร ไพรส จาก ด (มหาชน) ค ณบ ญด อานวยสก ล กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ไทยวาโก จาก ด (มหาชน) ค ณว โรจน ธ รว ฒน วาท กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท สหโคเจน (ชลบ ร ) จาก ด (มหาชน) ค ณเจร ญ เจร ญว ฒนาส ขสม ประธานกรรมการบร หารและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ประชาอาภรณ จาก ด (มหาชน) ค ณส พจน ภควรว ฒ กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท ธน ล กษณ จาก ด (มหาชน) ค ณปณ ธาน ปวโรฬารว ทยา ประธานกรรมการ บร ษ ท บ ต คน วซ ต จาก ด (มหาชน) ค ณอาณ ต ร ตนปฏ มากร กรรมการรองผ จ ดการ บร ษ ท เท กซ ไทล เพรสท จ จาก ด (มหาชน) ค ณพ ภพ โชคว ฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ บร ษ ท น วซ ต (กร งเทพฯ) จาก ด (มหาชน) 10:20-11:10 เสวนาว ส ยท ศน ผ บร หารระด บส งและเจาะล กธ รก จกล มสหพ ฒน ช วงท 1 โดย ค ณจ นทรา บ รณฤกษ กรรมการผ จ ดการใหญ บมจ.สหพ ฒนาอ นเตอร โฮลด ง ค ณบ ญเก ยรต โชคว ฒนา ประธานกรรมการบร หาร บมจ.ไอ.ซ.ซ.อ นเตอร เนช นแนล ค ณเวท ต โชคว ฒนา กรรมการรองผ อานวยการ บมจ.สหพ ฒนพ บ ล ค ณธ รดา อาพ นวงษ กรรมการผ จ ดการและประธานเจ าหน าท บร หาร บมจ.โอซ ซ ค ณส ช ย ร ตนเจ ยเจร ญ กรรมการผ อานวยการ บมจ.ไทยเพรซ เดนท ฟ ดส ค ณเพชรร ตน อน นตว ช ย กรรมการและผ จ ดการอาว โสฝ ายบ ญช บร หารและการเง น บมจ.เพรซ เดนท เบเกอร ค ณพ นธ พะเน ยงเวทย กรรมการผ อานวยการ บมจ. เพรซ เดนท ไรซ โปรด กส ค ณว โรจน ธ รว ฒน วาท กรรมการผ จ ดการ บมจ.สหโคเจน (ชลบ ร ) ดาเน นรายการโดย ค ณเนาวร ตน เจร ญประพ ณ ผ ดาเน นรายการสถาน โทรท ศน Money Channel 11:15-12:00 เสวนาว ส ยท ศน ผ บร หารระด บส งและเจาะล กธ รก จกล มสหพ ฒน ช วงท 2 โดย ค ณธ ระศ กด ว ก ตเศรษฐ กรรมการผ จ ดการ บมจ.เอส แอนด เจ อ นเตอร เนช นแนล ค ณบ ญด อานวยก ล กรรมการผ จ ดการ บมจ.ไทยวาโก ค ณส พจน ภควรว ฒ กรรมการผ จ ดการ บมจ.ธน ล กษณ ค ณเจร ญ เจร ญว ฒนาส ขสม ประธานกรรมการบร หารและกรรมการผ จ ดการ บมจ.ประชาอาภรณ ค ณอาณ ต ร ตนปฏ มากร กรรมการรองผ จ ดการ บมจ.เท กซ ไทล เพรสท จ ค ณปณ ธาน ปวโรฬารว ทยา ประธานกรรมการ บมจ.บ ต คน วซ ต ค ณพ ภพ โชคว ฒนา รองประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ บมจ.น วซ ต (กร งเทพฯ) ดาเน นรายการโดย ค ณเนาวร ตน เจร ญประพ ณ ผ ดาเน นรายการสถาน โทรท ศน Money Channel รายละเอ ยดของการจ ดงาน 1. การประชาส มพ นธ และร บลงทะเบ ยน ประชาส มพ นธ ผ าน website รวมถ ง website ของแต ละบร ษ ท นอกจากน ย งได ประชาส มพ นธ ผ านสมาคมน กว เคราะห หล กทร พย และสมาคมส งเสร มผ ลงท นไทย การสารองท น งของผ านระบบ web register 2. สถานท จ ดงาน ห องบอลร มม ความกว างขวาง ม ความเป นส ดส วนแยกห างจากพ นท ขายส นค า และสามารถรองร บผ เข าฟ งได จานวนมากข นเม อเท ยบก บป 2554 ซ งจ ดท ห อง Meeting room โดยในป น เป นสถานท เด ยวก บป 2556 และ 2557 น บต งแต ป 2555 ได เปล ยนสถานท จ ดงานจาก ห อง Meeting room เป น ห องบอลร ม ซ งม ความ กว างขวาง ม ความเป นส ดส วนแยกห างจากพ นท ขายส นค า และสามารถรองร บผ เข าฟ งได จานวน มาก 3. ผ เข าร วมงาน ป 2558 ม ผ เข าร วมงานท ลงทะเบ ยนเข าร วมงานท งส น 282 คน 4. จานวนว ทยากร และร ปแบบการจ ดงาน ป 2558 จ ดช วงเสวนาก บผ บร หารระด บส งแบ งเป น 2 ช วง ใช เวลาช วงละประมาณ 50 นาท ส มภาษณ ผ บร หารช วงละ 8 และ 7 บร ษ ท ตามลาด บ เน อหาท น าเสนอเน นไปท ธ รก จ โดยแสดงภาพผ าน Slide Presentation จากค ณจ นทรา SPI ทาให สามารถน าเสนอภาพรวมของธ รก จกล มบร ษ ทได ช ดเจน น าสนใจ 5. การบ นท กเทป ตลาดหล กทร พย ประสานงานบ นท กเทปสาหร บการจ ดทา VDO archive ของ Opportunity day และท ม Money Channel บ นท กเทปโดยใช สาหร บการออกอากาศของสถาน ต อไป Link Archive: ประเด นระหว างการเตร ยมงาน 1. การจ ดทาหน งส อสาหร บแจกในงาน ม ประเด นต ดข ดเร องการด งข อม ลต วเลข ในคร งต อไปอาจจะม การ ปร บปร งว ธ การน าส งข อม ลโดยอาจจะทาเป นแบบฟอร มให ง ายต อการด งข อม ล ประเด นข อต ดข ดจากการจ ดงาน 1. เป ดให ลงทะเบ ยนต งแต เวลาเท ยงค น ทาให ผ ลงท นบางท านไม พอใจ และเก ดข อผ ดพลาดในระบบลงทะเบ ยน ทาให ยอดรวมลงทะเบ ยนเป น 153 คน ซ งเก นจากท limit ไว 3 คน ทาให ม ผ ลงท นบางท านซ กถามถ ง รายละเอ ยดป ญหาท พบจากงาน 1 การจองช อผ านเว บตลาดฯ 1. เวลาเป ดลงทะเบ ยน เร มต งแต เท ยงค น ของว นท 15 ม.ย ซ งทาให ผ ท สนใจบางท านลงทะเบ ยน ไม ท น ด งน นจ งควรเร มร บลงทะเบ ยน เวลา 9.00 น. 2. ผ ท ลงทะเบ ยน 1 ท านลงสม ครสมาช กเป นช อภาษาอ งกฤษ ทาให ไม ม เลขบ ตรประชาชน 3. เก ดข อผ ดพลาดในระบบ ทาให ยอดลงทะเบ ยนเป น 153 คน (เก ด 3 คน เน องจากลงทะเบ ยนผ าน SET App ซ งย งสามารถลงทะเบ ยนได แม ว าใน Website จะเต มแล วก ตาม) 2 การลงทะเบ ยนหน างาน 1. เน องจากม การลงทะเบ ยนจาก Website SET ประกอบก บทางท มงานสหพ ฒน จ ดระเบ ยบ/ลาด บของผ ท จะลงทะเบ ยนหน างานได อย างด ทาให สามารถลดความว นวายของการลงทะเบ ยนหน างานได 2. เน องจากม การจ ดเตร ยมท น งมากข นกว าป ท ผ านมา ทาให ท น งเพ ยงพอสาหร บการลงทะเบ ยนสาหร บ ผ ท มา Walk-in 3 การร บของท ระล ก 1. พอจบงานผ ลงท นพยายามท จะแย งก นเข าไปร บของท ระล ก แต ทางท มงานสหพ ฒน ได ม การจ ด ระเบ ยบโดย ม การเร ยกเป นลาด บแถวเร ยงหน ากระดาน ทาให บรรยากาศในการแจกของท ระล กของป น ม ความเป นระเบ ยบ และไม ว นวายเหม อนป ท ผ านๆมา 2. พบผ ลงท น 1 รายท ไม ได ลงทะเบ ยน มาเข าแถวเพ อร บของท ระล ก ซ งพอทางท มงานสหพ ฒน ไม สามารถแจกให ได แสดงท าท ไม พอใจ 3. พบผ ลงท น 1 ราย ร บของท ระล กไปแล ว แต กล บมาบอกก บทางท มงานสหพ ฒน ว าได ร บของไม เท าก บ คนอ น ซ งทางท มงานสหพ ฒน ได อธ บายก บผ ลงท นคนน นว า ของท ระล กจ ดเป นช ดเหม อนก น ผ รวมรวมผลการจ ดก จกรรม ส พ ฒน ล ข ตม นช ย 3 กรกฏาคม 2558
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks