مقدمه مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه دوره دوازدهم شماره یازدهم پیدرپی 64 بهمن 1393 ص حال افزایش هستند (1). - PDF

Description
مقاله پژوهشی درك پرستاران از مراقبت با بیماري نوپدید آنفلوانزاي پرندگان 5 4 *3 2 1 عباس عباسزاده محمد اکبري کاجی اسمعیل محمدنژاد امیر طباطبایی سیده رقیه احسانی تاریخ دریافت 1393/07/15 تاریخ پذیرش 1393/09/25

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
مقاله پژوهشی درك پرستاران از مراقبت با بیماري نوپدید آنفلوانزاي پرندگان 5 4 *3 2 1 عباس عباسزاده محمد اکبري کاجی اسمعیل محمدنژاد امیر طباطبایی سیده رقیه احسانی تاریخ دریافت 1393/07/15 تاریخ پذیرش 1393/09/25 پیشزمینه و هدف: کنترل عفونی نوپدید بسیاري از باورهاي بهداشتی چکیده را تحتالشعاع قرار داده و توج ه جوامع علمی را به خود معطوف داشته است. عفونی بخشی اساسی از مراقبت بوده و نقش مهمی در مرگومیر بیماران دارد. پرستاران نقش کلیدي در سیستم مراقبته يا سلامتی دارند و در خط مقدم درمان این بیماران قرار دارند. به دلیل کمبود مطالعات این پژوهش باهدف تبیین پدیدارشناسی تجربیات پرستاران از مراقبت از بیماران آنفلوانزا بوده است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر کیفی و روش آن پدیدارشناسی است در این روش تجربیات 16 پرستار بالینی شاغل در بیمارستان آموزشی شهر تهران در سال با استفاده از مصاحبه جمعآوري گردید. نمونهگیري بهصورت مبتنی بر هدف انجام شد و با استفاده از روش کلایزي دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. یافتهها: یافتهه يا حاصل از تجارب پرستاران از مراقبت از بیماران مبتلا به آنفلوانزا با 8 زیر مفهوم و 3 درونمایه اصلی درك حضور و پایش مداوم بیمار قرار گرفتن در محیط با احتیاطات استاندارد و تهدید حیات پرستاران استخراج گردید. بحث و نتیجهگیري: با توجه به پدیده جهانیشدن و روندهاي تغییر در شیوع بیماريها در مناطق مختلف پرستاران باید در عملکرد خود با دید اپیدمیولوژیکی عمل کنند و لازم است در برنامهه يا درسی پرستاري با در نظر گرفتن کلیدواژهها: پرستار بیماري نوپدید بیماري آنفلوانزاي پرندگان نوپدید و بازپدید بازنگري صورت گیرد. دوره دوازدهم شماره یازدهم پیدرپی 64 بهمن 1393 ص آدرس مکاتبه: تهران خیابان اسکندري جنوبی خیابان ارومیه شرقی کوچه کاووسی پلاك 9 طبقه اول تلفن: و مقدمه امروزه معضل عفونی نوپدید بسیاري از باورهاي بهداشتی را تحتالشعاع قرار داده و توج ه جوامع علمی را به خود معطوف داشته است و جالب توج ه است که بسیاري از دانشمندان بر این عقیدهاند که نوپدیدي م سري صرفا یک پدیده جدید نیست بلکه بارها اتفاق افتاده و نقش عظیمی در تاریخ تحو لات بهداشتی ایفاء نموده است. واژه بیماريهاي نوپدید مترادف بیماريهایی است که یا به علت عوامل عفونی جدید ناشناخته و یا به علت عوامل عفونی شناختهشدهاي ایجاد میشوند که ازنظر جغرافیایی گسترشیافته یا ازنظر شیوع در حال افزایش هستند (1). نوپدید را در مورد عفونی که براي اولین بار در منطقه یا جمعیت جدیدي عارض م ی شوند و یا عفونیاي که قبلا وجود داشتهاند ولی اخیرا از ویرولانس بیشتري برخوردار گردیده و یا دستخوش مقاومت داروي ی شدهاند نیز به کار م ی برند ولی عملا به بیماريهاي عفونی جدیدي که عامل سببی آنها طی 3-2 دهه اخیر تشخیص داده شدهاند اطلاق میگردد. بر اساس این تعریف در حال حاضر با بیش از 30 بیماري عفونی نوپدید مواجه هستیم.(2 3) 1 استاد گروه پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تهران ایران 2 دانشجوي دکتراي تخصصی پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 دانشجوي دکتراي تخصصی پرستاري کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (نویسنده مسي ول) 4 دانشجوي دکتري تخصصی پرستاري گروه پرستاري واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان قوچان ایران 5 کارشناس پرستاري مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران 973 دوره دوازدهم شماره دهم پی در پی 64 بهمن 1393 عباس عباسزاده محمد اکبري کاجی اسمعیل محمدنژاد امیر طباطبایی سیده رقیه احسانی بیماريهاي مشترك نوپدید و بازپدید به آن گروه از بیماريهایی گفته میشود که بهطور طبیعی بین انسان و حیوانات مهرهدار قابلانتقال باشد و درصورتیکه یک بیماري مشترك براي اولین بار شناختهشده و یا در منطقه جدیدي شایع شده باشد بیماري مشترك نوپدیدي و یا بازپدید نامیده میشود (4). از مشخصات قرن بیست و یکم مواجهه با بیماري نوظهور و بازپدید است. شاید بهجري ت بتوان آنفلوانزاي پرندگان یا به عبارت صحیح آنفلوانزاي طیور با قدرت بیماريزایی بالا را جدیدترین بیماري عفونی نوپدید در عرصه کره خاکی دانست (5). آنفلوانزا یک بیماري تنفسی حاد و شدیدا مسري است که بهوسیله ویروس RNA دار ایجاد میشود. این ویروس میتواند پرندگان و پستانداران را مبتلا کند. آنفلوانزاي پرندگان یک عفونت و یا سندرمی است که توسط ویروسهاي آنفلوانزا تی Aپ ایجاد میشود. مخزن این بیماري پرندگان آبزي و مهاجر است و احتمال بروز این بیماري در هر منطقه وجود دارد. آنفلوانزا م ی تواند از طریق تماس مستقیم یا تماس از طریق فضولات یا ترشحات پرنده و یا بهواسطه تماس با سطوح آلوده منتقل شود (6 7). این بیماري در سراسر جهان موجب مرگ بین تا نفر در سال میشود و بهطور متوسط نفر در سال در امریکا بین ساله يا 1979 تا 2001 در اثر آنفلوانزا فوت نمودهاند و سه پاندمی آنفلوانزا در قرن 21 رخ داده است (8). رشد فزاینده مراجعه مبتلایان به آنفلوانزا به بیمارستانها ماهیت و تنوع پاندمیه يا ناشی از آنفلوانزا تجارب حاصله از پاندمی آنفلوانزاي سال 2009 میلادي و همچنین تهدید روزافزون ناشی از وقوع پاندمی آنفلوانزاي پرندگان و همچنین نقش اثباتشده کارکنان بیمارستانی در بروز طغیان آنفلوانزا و عفونتهاي بیمارستانی مربوطه امروزه بر اهمیت مراقبت کنترل و پیشگیري در آنفلوانزا تا کید شده است (10-9). پرستاران بهعنوان بزرگترین گروه کادر درمانی در مقایسه با سایر شاغلین مراقبت بهداشتی زم نا بیشتري را با بیماران سپري میکنند و نقش بسیار مهمی را در مراقبت کنترل و درمان این بیماريها دارند (11). با توجه به موارد ذکرشده و با در نظر گرفتن اینکه در ارتباط با موضوع موردمطالعه در داخل کشور مطالعهاي با رویکرد کیفی یافت نگردید انجام پژوهشی بهمنظور کشف تجارب پرستاران و رسیدن به بینش عمیق از مراقبت با بیماري آنفلوانزاي پرندگان ضروري به نظر می رسد بنابراین مطالعه حاضر باهدف کش ف و تبیین درك پرستاران از مراقبت با بیماري نوپدید آنفلوانزاي پرندگان انجام شد. مواد و روشها این مطالعه یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی است که با روش توصیفی انجام شد. با توجه بهعنوان و هدف پژوهش و ازآنجاکه تحقیق کیفی روش مناسب جهت توصیف تجارب زندگی و معنا بخشی به آنها میباشد و کاربرد این روش به توسعه علم پرستاري کمک میکند (12). به همین دلیل پژوهش حاضر بهصورت کیفی انجام شده است. محیط پژوهش در این مطالعه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. روش نمونهگیري مبتنی بر هدف بود که در طی آن 16 پرستار جهت رسیدن به اشباع اطلاعات مورد مصاحبه قرار گرفتند. معیار رسیدن به اشباع دادهها عدم دستیا یب به اطلاعات بیشتر و غیرتکراري در مصاحبههاي بعدي بود. معیار ورود شرکتکنندگان داشتن حداقل سه سال سابقه کار بالینی سابقهي مراقبت از این بیمار و تمایل به بیان تجربیاتشان بود تا قادر به تبادل آزاد تجربیات و احساس خود باشند. تمامی مصاحبهها توسط پژوهشگر اصلی هدایت شد. براي جمعآوري دادهها از مصاحبه نیمه ساختاري استفاده شد ای ن مصاحبه به دلیل انعطافپذیري و عمیق بودن مناسب پژوهشه يا کیفی است. سو ال اصلی پژوهش عبارت بود از تجربه پرستاران از مراقبت از بیماران آنفلوانزا چه بوده است طول مدت مصاحبه بین 25 تا 65 دقیقه بهطور متوسط 40 دقیقه بوده که بهطور فردي هدایت شدند. روند تعیین صحت و اعتبار در تحقیقات کیفی متفاوت از کمی است. در این تحقیق صحت و استحکام مطالعه با استفاده از معیارهاي پیشنهادي گوبا و لینکلن بررسی شد (13). در این پژوهش سعی تحقیقات کیفی یع ین و قابلیت تصدیق استفاده شود. به براي قابلیت اعتبار شده از چهار معیار موثق بودن قابلیت اعتبار قابلیت اطمینان قابلیت انتقال محلهاي با محقق ارتباط تحقیق طولانیمدت داشت که به جلب اعتماد شرکتکنندگان و همچنین محیط درك موردمطالعه بازنگري از کرد. کمک مشارکتکنندگان نيز براي تا یید صحت دادهها و کدها استفاده کدگذا ي ر از بعد یعنی شد. متن مصاحبه به بازگردانده میشد تا از صحت کدها و تفاسیر اطمين نا ازنظر که کدهايی شود. شرکتکنندگان بيانگر شرکتکننده ديدگاه حاصل آن نا نبود اصلاح میشد. راهبرد نمونهگیري مورداستفاده که افراد را در طيف در سمت و جنس بخش کار سابقه ازنظر وسیعی برمیگرفت موجبات افزایش بيشتر اعتبار دادهها را فراهم نمود. متن گرفت توسط برخی يعنی چند مصاحبهها از کدها نفر و مورد طبقات از اعضاي بازنگري استخراجشده هیي تعلمی ناظرين و علاوه خارجی بر قرار محققان مشاوران مجرب 974 دوره دوازدهم شماره دهم پی در پی 64 بهمن 1393 درك پرستاران از مراقبت با بیماري نوپدید آنفلوانزاي پرندگان موردبررسی نتايج میان در بالايی توافق گرفت. قرار استخراجشده وجود داشت. جهت تا یید انتقالپذیري نیز یافتهها با پرستار یان که در مطالعه شرکت نداشتند در می نا گذارده شد و آنها تناسب یافتهها را مورد تا یید قرار دادند از هرگونه تعصب وجهت گیري در هنگام مصاحبه خودداري شده است. در این پژوهش روش تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس روش 7 مرحلهاي کلایزي انجام شد. با توجه به اینکه هدف مطالعه حاضر توصیف تجارب پرستاران بود روش کلایزي قادر بود بهروشنی و وضوح مرحلهبهمرحله پژوهشگر را در رسیدن به جوهره تجارب هدایت کند. در جریان فرایند پژوهش از گردآوري دادهها تا پایان تجزیهوتحلیل و گزارش یافتهها بهمنظور رعایت اخلاق در پژوهش فرم رضایتنامهي آگاهانه توسط تمام شرکتکنندگان تکمیل گردید. در این فرم از شرکتکنندگان اجازه ضبط مصاحبهها و استفاده از اطلاعات بدون ذکر نام کسب گردید. در پایان هر مصاحبهي نیز فردي محرمانه بودن نام ردیف مجددا شرکتکنندگان بر استفاده از جدول (1): مضمونه يا مضمونه يا تا کید اصلی مصاحبهها گردید و با حفظ همهي شرکتگنندگان موافقت خود را براي استفاده از نظراتشان در این مطالعه با محرمانه بودن نام اعلام کردند هرگونه اطلاعاتی که سبب شناسایی افراد میگردید حذف گردید. به افراد اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه نگهداري خواهد شد و صداهاي ضبطشده پس آر پایان تحقیق پاك خواهند شد حق کنارهگیري در زمان دلخواه مفاد تعهدات اخلاقی رعایت شده است. یافتهها این مطالعه از 16 پرستار موردمطالعه 11 زن و پنج نفر مرد بودند سن پرستاران بین 26 الی 51 با میانگین 34/1 سال و میانگین سابقه کاري 9/4 سال بود. دو نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد و بقیه تحصیلات کارشناسی داشتند. از میان شرکتکنندگان 13 نفر پرستار 3 نفر سرپرستار بودند. یافتهها حاصله در 9 زیر 1 تهدید حیات پرستاران مفهوم و 3 مفهوم محوري درك حضور و پایش مداوم بیمار قرار گرفتن در محیط با احتیاطات استاندارد و تهدید حیات گردید (جدول شماره 1). اصلی و فرعی پدیدار شده در تجربه پرستاران از مراقبت با بیماران آنفلوانزا مضمونه يا فرعی استرس شغلی ابهام در اثربخشی داروي پروفیلاکسی آموزش ناکافی تجهیزات ناکافی احتیاطات استاندارد پایش و مانیتورینگ مستمر دستهبندي درك حضور و پایش مداوم بیمار توقعات زیاد در دسترس بودن پرستار 2 3 الف: تهدید حیات پرستاران قرار گرفتن در محیط با احتیاطات استاندارد تهدید حیات دغدغه اصلی و نگرانی پرستاران در مواجهه با آنفلوانزاي میباشد بهعبارتدیگر میتوان گفت آنچه این بیماري را براي پرستاران هراسانگیز و ترسناك جلوه م ی دغدغهي آنها بر دهد به ای ن میگردد احساسی که اپنها پس از مواجهه با این بیماران دارند. در همین رابطه شرکتکنندگان میگویند: احساس نیاز بیشتر به مراقبت تخصصی محیط بستري مجزا ما رو فرستادن تو این بخش نمی دونیم چه خبره هر روز یک بیمار جدید میارند ما که کم تنش و استرس داشتیم حالا این بیماران آنفلوانزایی را در این بخش بستري میکنند نمی دونیم که این بیماران مرخص می شند تا تنش زندگیمان کم شود پرستاري سرتاپا استرس و فشار بوده حالا این بیماري اومده وضعیت را بدتر کرده... پ 2. هرکسی را بهر کاري ساختن ما را فرستاند تو این بخش تا از این بیماران مراقبت کنیم چند تا دستگاه ونتیلاتور هم گذاشتن که بعضی از ماها کار با اونها را بلد نیستیم. نمیدونیم هدفشان از این کار چیه به پرسنل امورش ندادهاند چه در مورد بیماري آنفلوانزا چه در مورد من هم داره از این بیماري چیزي نمی دستگاهها. حالا اونی که سابقه کار بیشتر از دونه تا من منتی او باشم و او منتور من... از اون طرف می گین شما مسي ولین اگر مریض چیزي بشه ما باید چکار کنیم مقصر خودشون هستند که آموزش ندادند. نمی دونیم به کی باید بگیم سوپروایزرها که به فکر ما نیستند... پ 13. بیمار فکر می کنه که بخشی جداگانه برایش در نظر گرفتند باید اینجا مدینه فاضله باشه هر چی گفته باید بگیم روي تخم چشام اما نمی دونه بخش فقط یک بیمار بستري نیست براي ای ن 975 دوره دوازدهم شماره دهم پی در پی 64 بهمن 1393 عباس عباسزاده محمد اکبري کاجی اسمعیل محمدنژاد امیر طباطبایی سیده رقیه احسانی ر يو بیماران یکسري تجهیزات در بخش اوردند که بیمار و همراهان اینها را میبینند فکر میکنند باید همه مساي ل ر يو خط مستقیم هدایت بشه. پزشک معالج را نمی تونه پیدا کنه داد و هوارش را من میکشه حالا همراش میگه اگر بیمارم چیزي بشه من میدونم باید چه کار کنم. بیمار و همراهش از روند بیماري اطلاعی نداره من مقصرم... پ 6. هدفشان فقط خوابوندن بیماره کسی به فکر پرستار نیست با این همه بیمار در بخش اما از ماسک N 95 خبري نیست یا حداقل اگر هست خیلی کمه هندراب به اندازه کافی نیست کمی
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks