หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป PDF

Description
หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 29 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอ - พาน ม บทบาทหน าท ในการจ ดการศ กษาประเภทท เก ยวก บอาช พต างๆ ซ งเป นการเร ยนร เสร มเต มเต มและ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยนในการนาส อาช พใหม หร อ พ ฒนาอาช พเก า ม ล กษณะเป นหล กส ตรส นๆ ม เน อหา จบในต ว โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างเสร มความร ความเข าใจ และท กษะเพ อส งเสร มโอกาสและทางเล อก การศ กษาสาหร บประชาชน ในล กษณะของการศ กษาต อเน องหร อหล กส ตรระยะส น เพ อเสร ม เต มเต มและ พ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนโดยไม แบ งเป นระด บช น ม เน อหาจบในต วเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างเสร มความร ความเข าใจและท กษะเพ อการประกอบอาช พ หร อพ ฒนาอาช พ คอมพ วเตอร การศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ โดยเทคโนโลย เป นอ ปกรณ ท ใช เป นเคร องม อ ท ช วยอ านวยความสะดวกและความรวดเร วในการประกอบ ก จกรรมต าง เช น งานสาน กงาน ธ รก จ รวมไปถ งการต ดต อส อสารท ม ความสะดวกรวดเร วอย างอ นเตอร เน ต ซ งในป จจ บ นการสอนส วนใหญ จะม การใช คอมพ วเตอร ต างๆท หลากหลาย งานการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ จ งได พ ฒนาหล กส ตรให เหมาะก บกล มเป าหมายหร อผ เร ยนท สนใจร วมก บศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน เอกสารการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บน จ ดท าข น เพ อใช เป นแนวทางในการดาเน นงานการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พ สาหร บหน วยงานในส งก ดศ นย การศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอพาน และหน วยงานเคร อข าย ท ต องการจ ดหล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น สามารถน าไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอนการอบรมในสถานศ กษา ตามความต องการและความ สนใจของกล มเป าหมายต อไป จ ดทาโดย นางสาวร งอร ณ เช อเม องพาน ตาแหนง คร ปวช กศน. อ.พาน สำรบ ญ เร อง หน ำ ตอนท 1 หล กส ตรคอมพ วเตอร พ นฐาน 60 ช วโมง 1 ตอนท 2 รายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น 11 ตอนท 3 ดาเน นการตามหล กส ตร หน วยท 1 ความร เก ยวก บคอมพ วเตอร 16 หน วยท 2 ระบบปฏ บ ต การ Microsoft windows 20 หน วยท 3 การใช โปรแกรม Microsoft Word 28 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 33 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel 36 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft Internet ตอนท 4 การประเม นผลการดาเน นการตามหล กส ตรฯ แบบฝ กห ดหน วยท 1 55 แบบฝ กห ดหน วยท 2 58 แบบฝ กห ดหน วยท 3 60 แบบฝ กห ดหน วยท 4 63 แบบฝ กห ดหน วยท 5 64 แบบฝ กห ดหน วยท 6 67 ใบลงเวลาหล กส ตรคอมพ วเตอร 60 ช วโมง 69 แบบบ นท กการเร ยนร 70 ตอนท 5 ใบความร ใบความร เร อง ว ธ ต ดต ง Microsoft Office ตอนท 1 หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร ช วโมง หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ อต น จำนวน 60 ช วโมง กล มอำช พพำณ ชยกรรม ควำมเป นมำ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอโนนไทย ม นโยบายให น กศ กษาท เร ยน ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ได ร บการเร ยนหร ออบรมคอมพ วเตอร อย างน อย 60 ช วโมง และเป ดโอกาสให บ คคลท ม ความสนใจเพ อใช ความร ประสบการณ ในการพ ฒนาตนเองและงานท ร บผ ดชอบ ด วยเหต ผลต งกล าวจ งสมควรท จะนาความร และท กษะการใช คอมพ วเตอร มาส งเสร มให น กศ กษา การศ กษานอกโรงเร ยนและประชาชนท วไปได ร จ กอ ปกรณ รวมถ งการใช เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร เช น โปรแกรมการใช งานสาเร จร ปอย างไมโครซอฟเว ส ด และการต ดต อส อสารด วยอ นเตอร เน ตท เป นอ กช องทาง หน งท จะช วยให ความร มากมายท จะนาไปใช ประโยชน ในช ว ตต อไปได หล กกำรของหล กส ตร 1. เป นหล กส ตรท ม งตอบสนองความสนใจและความต องการเร ยนร คอมพ วเตอร 2. เป นหล กส ตรท ม งเน นให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจและท กษะการใช งานเบ องต นของ คอมพ วเตอร มำตรฐำนกำรเร ยนร (ให สอดคล องก บรำยว ชำบ งค บ) หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น เป นหล กส ตรท ใช เวลาเร ยนอาท ตย ละ 3 ว น ประกอบด วยการเร ยนร ภาคทฤษฎ 20 ช วโมง ภาคปฏ บ ต 40 ช วโมง รวม 60 ช วโมง โดยม ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ด งน ผ เร ยนสามารถนาความร และท กษะเบ องต นของคอมพ วเตอร จนสามารถนาไปฝ กปฏ บ ต จนเก ดความ ชานาญ นอกจากน ผ เร ยนจะได ทราบและปฏ บ ต เร องต อไปน ได อย างถ กต อง 1. ประว ต ความเป นมาอ ปกรณ ต างๆ ของคอมพ วเตอร 2. การใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 3. การใช อ นเตอร เน ตเบ องต น จ ดม งหมำย 1. เพ อให ผ เร ยนม ท กษะการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต น 2. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจในการโปรแกรมพ นฐาน (Microsoft Office) 3. เพ อให ผ เร ยนสามารถใช งาน Internet เพ อการส บค นข อม ล และการส ง กล มเป ำหมำย น กศ กษาและประชาชนท วไป ระยะเวลำ หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต นใช เวลาเร ยนอาท ตย ละ 3 ว น ๆ ละ 3 ช วโมง รวมเป น 60 ช วโมง จาแนกเป น 1. ภาคทฤษฎ 20 ช วโมง 2. ภาคปฏ บ ต 40 ช วโมง ค ำน ยม 12ป ระกำร (ให สอดคล องก บหล กส ตร) ผ เร ยนใฝ หาความร หม นศ กษาเล าเร ยนท งทางตรง และทางอ อม โครงสร ำงหล กส ตร หน วยท 1 ควำมร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร จำนวน ช วโมง 1. การทางานของคอมพ วเตอร 2. ส วนประกอบของคอมพ วเตอร 3. ฮาร ดแวร และซอฟต แวร หน วยท 2. ระบบปฏ บ ต กำร Microsoft Windows จำนวน ช วโมง 1. ประว ต ความเป นมา 2. การจ ดการ Files และ Folders 3. การจ ดการข อม ลด วย Windows Explorer 4. การใช งาน Desktop หน วยท 3. กำรใช โปรแกรม Microsoft o Word จำนวน ช วโมง 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft o Word 2. การพ มพ ข อความ 3. การตกแต งข อความ 4. การบ นท กเอกสาร 5. การเป ดเอกสารใหม 6. การป ดโปรแกรม Microsoft o Word หน วยท 4. กำรใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint จำนวน ช วโมง 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม P Microsoft PowerPoint 2. การพ มพ ข อความ 3. การตกแต งข อความ 4. การบ นท กเอกสาร 5. การเป ดเอกสารใหม 6. การป ดโปรแกรม Microsoft o PowerPoint หน วยท 5. กำรใช โปรแกรม Microsoft Excel จำนวน ช วโมง 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2. การพ มพ ข อความ 3. การตกแต งข อความ 4. การบ นท กเอกสาร 5. การเป ดเอกสารใหม 6. การป ดโปรแกรม Microsoft Excel บทท 6. กำรเร ยนร กำรใช งำน Internet จำนวน ช วโมง 1. ความหมายของอ นเตอร เน ต 2. ข อด -ข อจาก ดของอ นเตอร เน ต 3. การสม ครใช งาน Facebook 4. การใช งาน กำรจ ดกระบวนกำรเร ยนร การเร ยนร ตามหล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต นม ข นตอนด งน เข าร บการเร ยนร ตามท ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพานกาหนด การศ กษาค ม อและศ กษาภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ตามว ทยากรให ความร ตามท หล กส ตรกาหนด เข าร บการประเม นผลตามหล กส ตรกาหนด ส อกำรเร ยนร - ค ม อการเร ยนคอมพ วเตอร เบ องต น จานวน 1 เล ม - แบบทดสอบหล งเร ยน กำรว ดและประเม นผล การว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ตามหล กส ตรคอมพ วเตอร เพ อการส อสารม แนวทางด าเน นการด งน 1. การทดสอบภาคปฏ บ ต โดยให น กศ กษาทดสอบพ มพ งานตามแบบทดสอบ โดยใช โปรแกรม Microsoft Offict 2. การทดสอบภาคทฤษฎ โดยการให น กศ กษาทดสอบข อสอบปรน ย 30 ข อ ในเน อหาการใช คอมพ วเตอร เบ องต น 3. แบบประเม นผลความพ งพอใจ กำรจบหล กส ตร ผ จบหล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต นจะต องม ความร และท กษะตามเกณฑ ท กาหนด ด งน ผ านการทดสอบภาคปฏ บ ต ต องผ านเกณฑ การว ดผล 70 เปอร เซ นต ผ านการทดสอบภาคทฤษฎ ต องผ านเกณฑ การว ดผล 30 เปอร เซ นต เอกสำรหล กฐำนกำรศ กษำ 1. แบบเร ยนคอมพ วเตอร 2. แบบทดสอบก อน หล งเร ยน 3. แบบประเม นว ดผลประเม นผลผ เร ยน กำรเท ยบโอน - ตอนท 2 รายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตร คอมพ วเตอร เบ องต น ผ งมโนท ศน หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ อต น รำยละเอ ยดโครงสร ำง หล กส ตรคอมพ วเตอร เบ องต น เร อง จ ดประสงค กำรเร ยนร เน อหำ กำรจ ดกระบวนกำรเร ยนร ช วโมง บทท 1 ความร เบ องต น - เพ อให ร จ กการทางานของ ว า Computer ถ าแปลก นตรงต วตามค า - คร อธ บายถ งส วนประกอบของ ทฤษฎ ปฏ บ ต เก ยวก บคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร และส วนประกอบของ ภาษาอ งกฤษ จะหมายถ ง เคร องค านวณ เคร องคอมพ วเตอร และ 5 คอมพ วเตอร ด งน นถ ากล าวอย างกว าง ๆเคร องค านวณท ม กระบวนการทางานของเคร อง - เพ อให ทราบถ งความหมายและ ส วนประกอบเป นเคร องกลไกหร อเคร องไฟฟ า คอมพ วเตอร ประเภทของฮาร ดแวร และซอฟต แวร ต างก จ ดเป นคอมพ วเตอร ได ท งส น บทท 2 ระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows บทท 3 การใช โปรแกรม Microsoft office Word เพ อให ทราบถ งประว ต ความเป นมา ของเคร องคอมพ วเตอร จ ดการ Files และ Folders 3. การจ ดการข อม ลด วย Windows Explorer 4. การใช งาน Desktop 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2. การพ มพ ข อความ 3. การตกแต งข อความ 4. การบ นท กเอกสาร 5. การเป ดเอกสารใหม 6. การป ดโปรแกรม Microsoft Word การใช ฟ งก ช นต าง ๆ ของคอมพ วเตอร และ ระบบปฏ บ ต การบนเคร องคอมพ วเตอร ส วน บ คคล การจ ดระบบไฟล /ไดเร คทอร / โฟลเดอร การค ดลอก ย ายและลบไฟล / ไดเร คทอร /โฟลเดอร การท างานก บไอคอน และว นโดวส การใช ฟ งก ช นสน บสน นต าง ๆ ในระบบปฏ บ ต การ เช น การส บค น และ การพ มพ เอกสาร โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ซ งเป นโปรแกรม ประมวลผลคาแบบพ เศษ ช วยให สร างเอกสาร แบบม ออาช พอย างม ประส ทธ ภาพและ ประหย ด เช น เหมาะก บงานด านการพ มพ เอกสารท กชน ด สามารถพ มพ เอกสารออกมา เป นช ด ๆ ซ งเอกสารอาจเป นจดหมาย บ นท ก ข อความ รายงาน บทความ ประว ต ย อ และ ย งสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก ไข ปร บปร ง ความถ กต องในการพ มพ เอกสารได ง าย - คร อธ บายถ งส วนประว ต ความ เป นมาของเคร องคอมพ วเตอร และ ว ธ การจ ดการ Files และ Folders - คร ให น กศ กษาทาแบบทดสอบก อน เร ยน - คร อธ บายว ธ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ให ก บผ เร ยน - คร ให น กศ กษาทาแบบฝ กห ดใน เร องของ - คร ให น กศ กษาทาแบบทดสอบ หล งเร ยน เร อง จ ดประสงค กำรเร ยนร เน อหำ กำรจ ดกระบวนกำรเร ยนร ช วโมง 1. การเร มต นใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks