สร ปผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรด านสารสนเทศ จ งหว ดอ ตรด ตถ ประจ าป หน วยงาน ส าน กงานจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 6 โครงการ) ระยะเวลาการ - PDF

Description
สร ปตามแผนพ ฒนาบ คลากรด านสารสนเทศ จ งหว ดอ ตรด ตถ ประจ าป หน วยงาน ส าน กงานจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 6 โครงการ) แหล ง แผนงาน/โครงการ ก จกรรม งบประมาณ(บาท) กล มเป าหมาย งบประมาณ 1.โครงการพ ฒนาศ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 10 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปตามแผนพ ฒนาบ คลากรด านสารสนเทศ จ งหว ดอ ตรด ตถ ประจ าป หน วยงาน ส าน กงานจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 6 โครงการ) แหล ง แผนงาน/โครงการ ก จกรรม งบประมาณ(บาท) กล มเป าหมาย งบประมาณ 1.โครงการพ ฒนาศ นย ข อม ลกลาง กระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด 1.อบรมหล กส ตรการใช ระบบฐานข อม ลกลาง กระทรวง 2 ร น ณ มหาว ทยาล ยมหาดไทย จ. นนทบ ร 2. อบรมหล กส ตรการ ตรวจสอบและการ บ าร งร กษาอ ปกรณ และ เคร อข ายของระบบ ฐานข อม ล ร นท พ.ย ร นท พ.ย ต.ค ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ส าน กงาน ปล ดกระทรวง มหาดไทย เจ าหน าท กล มงานข อม ลสารสนเทศ และการส อสารส าน กงานจ งหว ด อ ตรด ตถ รวม 3 คน เจ าหน าท ผ าน การอบรมตาม ว ตถ ประสงค โครงการ 2. โครงการเพ มกลย ทธ ในการ ว เคราะห และวางแผนข บเคล อน เศรษฐก จจ งหว ด /กล มจ งหว ด 3.โครงการเช อมโยงเคร อข าย ระบบส อสารมหาดไทย ด วย ระบบทางด วนข อม ลระยะท 3 จ ดส งเจ าหน าท เข าร บการ อบรมตามโครงการ ณ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กทม. 1. ส มมนาเช งปฏ บ ต การ การบร หารจ ดการระบบ VCS (Video conferencing System) ณ กระทรวงมหาดไทย 2728 ก.พ ก.พ ส.ค ส าน กงานพ ฒนา และส งเสร มการ บร หารราชการ จ งหว ด ส าน กงาน ปล ดกระทรวง มหาดไทย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร สป.มท เจ าหน าท ส าน กงานงานจ งหว ด / คล ง จ งหว ด / พ ฒนาช มชนจ งหว ด รวม 10 คน เจ าหน าท กล มงานข อม ล สารสนเทศและการส อสารจ งหว ด อ ตรด ตถ รวม 1 คน เจ าหน าท ผ าน การอบรมตาม ว ตถ ประสงค ประสงค โครงการ เจ าหน าท ผ าน การอบรมตาม หล กส ตร ประสงค โครงการ 2 แผนงาน/โครงการ 4.โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศจ งหว ด อ ตรด ตถ ก จกรรม จ ดอบรมเจ าหน าท หน วยงานและคณะท างาน ปฏ บ ต การจ ดระบบและ บร หารข อม ลจ งหว ด อ ตรด ตถ และเจ าหน าท ศ นย ปฎ บ ต การจ งหว ด ณ ศ นย ปฎ บ ต การคอมพ วเตอร ร.ร. อ ตรด ตถ เทคโนโลย 1.อบรมโปรแกรมระบบงาน สารบรรณอ เล กทรอน กส (Eoffice) 2.อบรมโปรแกรมระบบ สารสนเทศฐานข อม ลเพ อ การปกครอง 3. อบรมโปรแกรมระบบ สารสนเทศเพ อการ บร หารงานภายในองค กร (MIS) 4.อบรมโปรแกรมระบบ สารสนเทศทางภ ม ศาสตร บนเคร อข ายอ นเตอร เน ต (GIS Map Server) 18 ก.ค ก.ค ก.ค ก.ค งบประมาณท ง โครงการ 1,980,000 รวมถ งการพ ฒนา ระบบฐานข อม ลของ ศ นย ปฏ บ ต การ จว. อต. งบย ทธศาสตร การ พ ฒนาจ งหว ด 1. คณะท างานปฏ บ ต การจ ดระบบ และบร หารข อม ลจ งหว ดอ ตรด ตถ และหน วยงานท เก ยวข อง จ านวน 2 ร นๆละ 50 คน รวม 100 คน 2. เจ าหน าท สนง.ท องถ นจ งหว ด/ พ ฒนาช มชน/เกษตรจ งหว ด/ สาธารณส ขจ งหว ด และหน วยงานท เก ยวข อง รวม 10 คน 3.เจ าหน าท ส าน กงานจ งหว ด อ ตรด ตถ และหน วยงานท เก ยวข อง รวม 30 คน 4.เจ าหน าท ส าน กงานท ด นจ งหว ด/ ปฏ ร ปท ด น/เกษตร จว/โยธาธ การ และผ งเม อง/ศ นย ปฏ บ ต การ จว./ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จว. และหน วยงานท เก ยวข องรวม 27 คน แล ว เสร จ แล ว เสร จ แล ว เสร จ แล ว เสร จ แล ว เสร จ 3 แผนงาน/โครงการ ก จกรรม 5. การด แลระบบ (Administrator) 6. อบรมโปรแกรม EIS สารสนเทศส าหร บผ บร หาร ระด บส ง 20 d ต.ค เจ าหน าท ด แลระบบของศ นย ปฏ บ ต การจ งหว ดอ ตรด ตถ จ านวน 5 คน 6.ผ ว าราชการจ งหว ด,รองผ ว า ราชการจ งหว ด,ปล ดจ งหว ด,ห วหน า ส าน กงานจ งหว ด รวม 5 คน แล ว เสร จ 5. โครงการฝ กอบรมใช โปรแกรม สน บสน นระบบสารสนเทศ ภ ม ศาสตร เพ อการว เคราะห เพ อ การว เคราะห พ นท น าท วม 1.อบรมการใช โปรแกรมฯ ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ. พ ษณ โลก 24 ส.ค มหาว ทยาล ยนเรศวร เจ าหน าท กล มงานข อม ลฯ, ส าน กงานป องก นและบรรเทาสา ธารณภ ยจ งหว ด, ส าน กงานโยธาธ การและผ งเม องจ งหว ด จ านวน 3 คน เจ าหน าท ผ าน การอบรมตาม ว ตถ ประสงค ประสงค โครงการ 6. โครงการเช อมโยงเคร อข าย ระบบส อสารข อม ลกล ม ย ทธศาสตร จ งหว ด 5 จ งหว ด ภาคเหน อตอนล าง จ งหว ด พ ษณ โลก 1. อบรมส มมนาหล กส ตร ผ ด แลระบบสารสนเทศและ เคร อข ายฯ ณ จ งหว ด พ ษณ โลก ส.ค กล มงานย ทธศาสตร 5 จ งหว ด ภาคเหน อ ตอนล าง เจ าหน าท กล มงานข อม ล สารสนเทศและการส อสารจ งหว ด อ ตรด ตถ จ านวน 1 คน เจ าหน าท ผ าน การอบรมตาม ว ตถ ประสงค โครงการ 4 2. หน วยงาน ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 4 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม งบประมาณ(บาท) 1.โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศสาธารณส ข จ งหว ดอ ตรด ตถ 1. อบรมเร องโปรแกรม ฐานข อม ลระด บต าบล 2.อบรมเร องการน าระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร มาใช ในการจ ดท าข อม ลส ขภาพ 1921ม นาคม ม นาคม ,400 14,700 แหล ง งบประมาณ งบย ทธศาสตร การ พ ฒนา จ งหว ดอ ตรด ตถ กล มเป าหมาย 1. เจ าหน าท สาธารณส ขระด บต าบล 10 คน 2. เจ าหน าท สาธารณส ขระด บจ งหว ด 20 คน แล วเสร จ 2.โครงการตรวจค ดกรองมะเร ง ปากมดล กด วยว ธ Pap smear 3.โครงการฐานข อม ลผ ป วย ว ณโรคและการช นส ตรว ณโรค 4. โครงการพ ฒนาระบบเฝ าระว ง และสอบสวนทางระบาดว ทยา จ งหว ดอ ตรด ตถ 3.อบรมเร องการจ ดท า ฐานข อม ลตามต วช ว ด นโยบายสาธารณส ข จ ดอบรมการใช โปรแกรม การตรวจค ดกรองมะเร งปาก มดล กด วยว ธ Pap smear จ ดอบรมโปรแกรม ฐานข อม ลผ ป วยว ณโรคและ การช นส ตรว ณโรค อบรมการเฝ าระว งป องก น ควบค มโรคและภ ยส ขภาพ โดยใช โปรแกรม AIDSOI 24 เมษายน 2549 ส งหาคม 2549 ส งหาคม ก นยายน ,500 11,040 ส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ด อ ตรด ตถ 3. เจ าหน าท สาธารณส ขระด บจ งหว ด 31 คน เจ าหน าท สาธารณส ขระด บอ าเภอ จ านวน 18 คน สถานบร การสาธารณส ขท กแห ง เจ าหน าท สาธารณส ขระด บอ าเภอ จ านวน 18 คน โรงพยาบาลช มชนจ านวน 8 แห ง โรงพยาบาลศ นย จ านวน 1 แห ง เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานเอดส สาธารณส ขอ าเภอและโรงพยาบาล ช มชน 35 คน แล วเสร จ แล วเสร จ แล วเสร จ 5 3. หน วยงาน ส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 1 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม 1.โครงการฝ กอบรมและให ค าปร กษาทางด าน ICT ให ก บ ส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด 76 จ งหว ด ฝ กอบรม องค ประกอบของระบบ คอมพ วเตอร การใช งานระบบปฏ บ ต การ การ Update Services Pack การแก ไขป ญหา คอมพ วเตอร เบ องต น การใช งานโปรแกรม Microsoft Word และ Power Point ความร เบ องต นเก ยวก บ ระบบอ นเตอร เน ต การใช งานระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ต การเช อมต อเข าส ระบบ เคร อข ายอ นเทอร เน ต การขอใช บร การ Free จากเคร อข าย อ นเทอร เน ต การใช งานร บส ง ส งหาคม 2549 ส าน กงาน ปล ดกระทรวง อ ตสาหกรรม ข าราชการและล กจ าง ส าน กงาน อ ตสาหกรรมจ งหว ดอ ตรด ตถ จ านวน 8 ราย ผ ผ านการ ฝ กอบรม จ านวน 8 ราย 6 4. หน วยงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ ตรด ตถ เขต 1 (รวมจ านวน 1 โครงการ) แหล ง แผนงาน/โครงการ ก จกรรม งบประมาณ(บาท) งบประมาณ 1.โครงการประช มปฏ บ ต การ จ ดท าข อม ลน กเร ยนรายบ คคล 1.สพท.ส งบ คลากรท ร บผ ดชอบเข าร บการอบรมท ส วนกลาง 2.แต งต งคณะกรรมการ ประช มปฏ บ ต การ 3. จ ดท าเอกสารค ม อการใช โปรแกรมระบบบร หาร สารสนเทศสถานศ กษา (SMIS) 4.จ ดประช ม ปฏ บ ต การ 5. รายงานข อม ลน กเร ยน รายบ คคลจากสถานศ กษา 6.สร ปรายงาน 1,5,6,7 ม ถ นายน 2549 ณ ห อง ประช ม สพท.อต.1 30,000 ส าน กงาน คณะกรรมการ การศ กษาข น พ นฐาน (สพฐ.) กล มเป าหมาย บ คลากรโรงเร ยนในส งก ดท ก โรงเร ยนๆละ 1 คน จ านวน 198 คน 1.โรงเร ยนม โปรแกรมระบบ บร หาร สารสนเทศ สถานศ กษา (SMIS)เพ อ พ ฒนาข อม ล สารสนเทศ น กเร ยน บ คลากร ฯลฯ 2. น าข อม ลจาก การประมวลผล ด วยโปรแกรม SMIS ไปวางแผนการ บร หารด าน การศ กษา เผยแพร ข อม ลส แหล งช มชน และหน วยงาน ต างๆ 7 5. หน วยงาน ส าน กงานทร พยกรธรรมชาต และส งแวดล อม (รวมจ านวน 4 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม งบประมาณ(บาท) 1.อบรมการบร หารจ ดการเร อง ร องเร ยนร องท กข ของเว บไซต ของกระทรวงทร พยากรฯ จ ดส งเจ าหน าท เข าร บการ อบรม 6 ก.พ แหล ง งบประมาณ กระทรวง ทร พยากรฯ กล มเป าหมาย เจ าหน าท ส าน กงานทร พยากรฯ เจ าหน าท ผ าน การอบรม จ านวน 4 คน 2.อบรมศ นย ข าวเต อนภ ย ส งแวดล อมของกระทรวง ทร พยากรฯ จ ดส งเจ าหน าท เข าร บการ อบรม ก.พ อบรมการให บร การข อม ล ข าวสารส าค ญผ านเว บไซต จ ดส งเจ าหน าท เข าร บการ อบรม 1518 พ.ค อบรมการใช ระบบงาน อ เล กทรอน กส EMONRE จ ดส งเจ าหน าท เข าร บการ อบรม 2729 ก.ค.2549 8 6. หน วยงาน ส าน กงานขนส งจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 1 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม 1.โครงการพ ฒนาค ณภาพ บ คลากรเพ อให บร การประชาชน จ ดอบรมบ คลากรในส งก ด เป นประจ าท กเด อน(ว น เด ยวก นก บว นประช มว น ประช มห วหน าส วนราชการ ประจ าเด อน) เม.ย. ก.ย ไม ใช งบประมาณ บ คลากรในส งก ด ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ การให บร การ ของ หน วยงานใน ส งก ดด ข น เก ดความพ ง พอใจแก ผ ใช บร การ 9 7. หน วยงาน ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 1 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม 1.โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ แนวทางการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลการพ ฒนาฝ ม อ แรงงาน 1011 ส งหาคม 2549 กรมพ ฒนาฝ ม อ แรงงาน คณะท างานพ ฒนาระบบฐานข อม ล การพ ฒนาฝ ม อแรงงาน 1.การขยาย ฐานข อม ลส 12 สถาบ น ภาคเร ม ต งแต เด อน ต ลาคม ศ นย ฯ จ งหว ด เคร อข าย รายงานผล การ เข า ส สถาบ นภาค ท ด แล 3. การรายงาน ข อม ลใช ระบบ อ นทราเน ต 10 8. หน วยงาน ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 1 โครงการ) แผนงาน/โครงการ 1.โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อ เสร มสร างข ดความสามารถด าน ICT ก จกรรม อบรมเช งปฏ บ ต การ เด อนกรกฏาคม 2549 ท จ งหว ด ส พรรณบ ร ศ นย เทคโนโลย และ สารสนเทศ กระทรวงว ฒนธรรม ข าราชการท ร บผ ดชอบงานด านข อม ล สารสนเทศภ ม ศาสตร เจ าหน าท ผ านการ อบรม จ านวน 1 คน 9. หน วยงาน ศ นย การศ กษานอกโรงเร ยนจ งหว ดอ ตรด ตถ (รวมจ านวน 3 โครงการ) แผนงาน/โครงการ ก จกรรม ฝ กอบรม ฝ กปฏ บ ต 1416 ธ.ค ,300 บ คลากร กศน. 22 คน 1.โครงการพ ฒนาบ คลากรด าน เทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตร ICT เร องโปรแกรมการรายงาน ข อม ล น.ศ.รายบ คค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks