บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา - PDF

Description
บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 19 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ ด และภาษาเข ยน ต อมาได ม การพ ฒนาข นมาเร อยๆ ในป จจ บ นจะพบว า ม ส อการเร ยนการสอนมากมายหลายชน ด เพราะถ อว า ส อการเร ยนการสอน ค อ ม อท สามของคร ช วยให คร สอนได สน ก และม ประส ทธ ภาพ ด งน น บทบาทของส อการเร ยนการสอนในบทเร ยน ก ค อ เป นต วกลาง ต วช วย ใน การให ข อม ลความร หร อส งบอกกล าวแก ผ เร ยน แต การใช ส อการเร ยนการสอนให ได ผลน น ต อง ตรงก บจ ดประสงค เน อหา และก จกรรมของบทเร ยน อ กท งย งต องใช อย างประหย ด และค มค าอ ก ด วย ส อการเร ยนการสอนม หลายประเภท แต ละประเภทม ค ณล กษณะต องใช อย างประหย ด และค มค าอ กด วย ส อการเร ยนการสอนม หลายประเภท แต ละประเภทม ค ณล กษณะเฉพาะในต ว ของม นเอง ด งน น ผ ท ร บผ ดชอบซ งรวมท งผ บร หารและคร ผ สอน จ าเป นต องม ความร ในเร องของ การเล อกใช ส อการเร ยนการสอนให เหมาะสม ส อบางประเภทม ราคาแพง อาจจะหาว ธ การสร าง และด ดแปลงทร พยากรในท องถ นเป นส อ เพ อน ามาใช ประกอบการสอน รวมท งต องเร ยนร การ เก บร กษาส อต างๆ เป นอย างด ด วย ผ บร หารก เช นเด ยวก น จะต องม ความร เร องส อการเร ยนการ สอน เพ อให ค าแนะน าแก คร ผ สอน รวมท งจ ดหา สน บสน น และอ านวยความสะดวกในเร องส อ การเร ยนการสอน โดยจะเน นในเร องหาสาระท จ าเป นส าหร บผ บร หาร และคร ผ สอนเก ยวก บเร อง ส อการเร ยนการสอน โดยจะเน นในเร องความหมาย ประเภทของส อ ประโยชน ของส อการเร ยน การสอน การใช ส อการเร ยนการสอน การผล ตส อการเร ยนการสอน การเก บร กษา การบร หารส อ การเร ยนการสอน บทบาทผ บร หารโรงเร ยนก บส อการเร ยนการสอน (อ าภา บ ญช วย, 2540, หน า 98) ส อการเร ยนร เป นป จจ ยส าค ญอย างหน งท จะช วยให สถานศ กษาจ ดการเร ยนร ได บรรล ตามจ ดหมายของหล กส ตร ส อเป นเคร องถ ายทอดความร ความค ด เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ค าน ยมและประสบการณ ให แก ผ เร ยน หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 เป น หล กส ตรแกนกลางของประเทศท ใช มาตรฐานเป นต วก าหนดค ณภาพของผ เร ยน โดยหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานจะก าหนดมาตรฐานจะก าหนดมาตรฐานเป นต วก าหนดค ณภาพของผ เร ยน โดยหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานจะก าหนดมาตรฐานการเร ยนร และสาระการเร ยนร เป นช วงช น สถานศ กษาม บทบาทและภาระหน าท โดยตรงในการจ ดท าหล กส ตรสถานศ กษา โดยค าน งถ ง สภาพป ญหา ความพร อม เอกล กษณ ภ ม ป ญญาท องถ นและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท งน สถานศ กษาจะต องจ ดท ารายว ชาในแต ละกล มสาระการเร ยนร ให ครบถ วนตามมาตรฐานของ หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน บทบาทในการพ ฒนาส อการเร ยนร จ งเป นส งจ าเป นท สถานศ กษา จะต องด าเน นการด วย เพ อให สอดคล องก บหล กส ตรของสถานศ กษา 6.1 ความหมาย ในทางการศ กษาได ม ผ เร ยกส อต วกลางแตกต างก นออกไปตามย คตามสม ย ตามความ ค ดเห นและตามความเหมาะสมของแต ละกรณ เช น อ ปกรณ การสอน โสตท ศนอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ส อการสอน และส อการเร ยน ในป จจ บ นม กน ยมใช ค าว า ส อการเร ยนการสอน แต ละค าด งกล าวมาน ล วนหมายถ งต วกลางท งส น แต ม ความหมายล กซ งแตกต างก น กล าวค อ ส อการสอนเน นท ต วผ สอน ส วนส อการเร ยนเน นท ต วผ เร ยน แต เน องจากการเร ยนการสอนเป น กระบวนการท เก ยวข องเช อมโยงซ งก นและก น จ งน าจะเร ยกต วกลางท ใช ในการเร ยนการสอนว า ส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอน แต เด มน นใช ค าว า อ ปกรณ การสอน (Teaching Aids) เน นถ งส ง ท น ามาใช ช วยประกอบในการสอน แต ต อมาพ จารณาเห นว า ส งท น ามาใช ช วยในการสอนน น ส วนใหญ ต องใช ประสาทตา และประสาทห เพ อการร บร จ งห นมาใช ค าว า โสตท ศนอ ปกรณ หร อ โสตท ศน ปกรณ (Audio-Visual Aids) ต อมาเม อม การพ จารณาร ปแบบของการเร ยนการสอนว า เข าล กษณะของกระบวนการ ส อความหมาย (Communication Process) ม องค ประกอบครบ ได แก คร ผ สอนซ งท าหน าท เป น ผ ส ง เน อหาว ชาตามหล กส ตร ค อ สาร อ ปกรณ การเร ยนการสอนและว ธ การ ค อ ส อผ เร ยน ค อ ผ ร บ ซ งส อท ว าน ก ค อต วกลางน นเอง ด วยเหต และผลด งกล าวข างต น จ งได ม การน าค าว า ส อ (Medias) มาใช แทนค าว า อ ปกรณ และเน องจากเน นท ต วผ สอนเป นส าค ญ จ งเร ยกว า ส อการสอน (Teaching Medias) จนถ งในย คป จจ บ น การจ ดการศ กษาได ห นมาม งเน นท ต วผ เร ยนเพ มมากข น ค าท ใช เร ยกก นว า ส อการเร ยน (Learning Medias) จ งเก ดข น อย างไรก ตาม น กการศ กษาส วนมากย งคงใช ค าว า ส อการสอน และส อการเร ยน ถ า หากจะพ จารณาให ละเอ ยดและเข าใจง าย ก ต องพ จารณาค าเร ยกโดยย ดถ อ เอาต วผ ใช เป นหล ก เช น ส งท คร ผ สอนน ามาช วยสอน เร ยกว า ส อการสอน ได แก แผนภ ม ร ปภาพ แผนภาพ 132 EA 634 การเร ยนร อาจเก ดข นได โดยไม ต องม ผ สอน ผ เร ยนอาจได พบเห น ได ย น หร อกระท า ก จกรรมต างๆ ด วยตนเอง โดยใช ส อร ปแบบต างๆ ซ งเร ยกว า ส อการเร ยน แต เม อใดก ตามท ม การสอน จะต องม การเร ยนเก ดข น ถ าส อการสอนและส อการเร ยนสอดคล องส มพ นธ ก น การ เร ยนการสอนก จะด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และบรรล เป าหมายตามท หล กส ตรต องการ เช น คร ใช แผนภ ม อธ บายการสอน เร อง อว ยวะส วนต างๆ ของนก ประกอบค าอธ บาย และใน ขณะเด ยวก น คร ผ สอนได พ มพ ภาพลายล กษณ คล ายนกในแผนภ ม แจกจ ายให ผ เร ยนคนละแผ น ผ เร ยนฟ งค าอธ บายจากคร ผ สอน และจดบ นท กค าบรรยายส วนต างๆ ลงในภาพนก กระบวนการ เร ยนการสอนในสภาพเช นน จะช วยให การเร ยนร ด าเน นไปอย างราบร น สะดวก รวดเร ว และ เข าใจง าย เราเร ยกแผนภ ม ว า ส อการสอน และเร ยกภาพนกในกระดาษของผ เร ยนว า ส อการ เร ยน และเน องจากส งท คร ผ สอนน น ผ เร ยนก ได ใช ประกอบในการเร ยนร ไปด วย ด งน น ส งท คร ผ สอนน ามาใช ในกระบวนการสอน จ งน าจะม เหต ผลเพ ยงพอท จะเร ยกว า ส อการเร ยนการ สอนได ส อการเร ยนการสอน จ งหมายถ ง ส งท ช วยในการเร ยนร ท คร ผ สอนและผ เร ยนเป นผ ใช เพ อช วยให กระบวนการเร ยนการสอนด าเน นไปส เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ เช น 1. ท าให ส งท เข าใจยาก ให เข าใจง ายข น 2. เป นการสร างแรงจ งใจ และเร าความสนใจ 3. ช วยเสร มสร างความค ด และการแก ป ญหาในการเร ยนร ของน กเร ยน 4. สามารถเอาชนะข อจ าก ดต างๆ เก ยวก บเวลา ระยะทาง และขนาดได เช น 4.1 ท าให ส งท เคล อนไหวเร ว ด ช าลง เพ อศ กษาได 4.2 ท าให ส งท เคล อนไหวช า ด เร วข น เพ อศ กษากระบวนการเปล ยนแปลง 4.3 สามารถน าส งท เก ดข นในอด ตมาศ กษาได 4.4 สามารถย อยส งใหญ ให เล กลง เพ อให สะดวกแก การศ กษา 4.5 ขยายส งเล กให ใหญ ข น 4.6 ท าส งท เป นนามธรรมให เป นร ปธรรมข น 4.7 สามารถน าส งท อย ไกลมาศ กษาได (อน ศ กด สม ตส นต, 2540, หน า ) EA ประเภทของส อการสอน ส อการสอนในป จจ บ นม ความส าค ญต อหล กส ตรมาก จนม การพ ฒนาเป นว ชาใหม ท เร ยกว า เทคโนโลย ทางการศ กษา ซ งส วนใหญ เก ยวข องก บว ตถ ท ใช สน บสน นการเร ยนร ของ น กเร ยนและช วยการสอนของคร ให ด าเน นไปได สะดวกข น ประเภทของส อการสอน จ าแนกได 3 ประเภท ค อ 1. ส อประเภทว สด (Software) บางคร งเร ยกว า (Small Media) เป นส อท ท าหน าท เก บความร ในล กษณะของภาพ เส ยงและต วอ กษรในร ปแบบต างๆ ท ผ เร ยนสามารถใช เป นแหล ง ศ กษาความร ว สด ท ใช ประกอบการเร ยนสอนน จ าแนกออกเป น 2 ประเภท ค อ 1.1 ว สด ท เสนอเร องราวหร อความร ได ด วยต วม นเอง โดยไม ต องอาศ ยเคร องม อ หร ออ ปกรณ ใดๆ ในการน าเสนอเร องราวได กระดาน ชอล กกระดาน ผ าส าล โปสเตอร ภาพเข ยน ภาพถ าย แผนภาพ แผนภ ม กราฟ การ ต น ของจร ง ของจ าลอง บ ตรค า หน งส อเร ยน เป นต น 1.2 ว สด ท ต องอาศ ยเคร องม อกลไก (Software) เป นต วน าเสนอเร องราวหร อความร ได แก แผ นเส ยง เทปบ นท กเส ยง ฟ ล มสตร ป เทปบ นท กภาพ ส งท ส าค ญอย างย งส าหร บส อประเภทว สด ก ค อ เป นต วอ มหร อต วท เก บความร ใน ล กษณะของภาพ เส ยง หร ออ กษรไว ในร ปแบบต างๆ เป นส อท ให ความร แก น กเร ยนอย างส าค ญ ย ง เป นแหล งความร ท น กเร ยนจะหาประสบการณ หร อศ กษาได อย างกว างขวาง 2. ส อประเภทเคร องม อ หร อโสตท ศน ปกรณ (Hardware) บางคร งเร ยกว า (Big Media) ซ งเป นต วกลาง หร อทางผ านของความร ท จะถ ายทอดไปย งคร และน กเร ยนต องอาศ ย ว สด มาใส ในต วของม น ส อประเภทน ได แก เคร องฉายภาพยนตร เคร องบ นท กเส ยง เคร องฉาย ข ามศ รษะ เคร องร บว ทย เคร องร บโทรท ศน โทรท ศน วงจรป ด เคร องเล นแผ นเส ยง เคร องฉาย สไลด เคร องฉายฟ ล มสตร ป เคร องร บว ทย และเคร องคอมพ วเตอร เป นต น ส อประเภทน ส วนใหญ เป นต วกลาง ซ งเป นท อาศ ยหร อทางผ านของความร ท จะ ถ ายทอดไปย งผ เร ยน โดยต วของม นเองแล วแทบไม ม ประโยชน ต อการเร ยนร เลย ถ าไม ม ความร ในแบบต างๆ มาป อนผ านส อเหล าน ไปย งผ เร ยน เช น เคร องฉายภาพยนตร ต องม ฟ ล ม ภาพยนตร เคร องร บว ทย และโทรท ศน ต องการรายการ เคร องช วยสอนต องการบทเร ยนส าเร จร ป เป นต น แต อย างไรก ตาม เราก ถ อว าส อประเภทเคร องม อน ม ความส าค ญมากเช นก น 134 EA 634 3. ส อประเภทเทคน ค หร อว ธ การ (Technique or Method) หมายถ ง ก จกรรมท ก อย างท คร หร อน กเร ยนจ ดข นท งในและนอกห องเร ยน ในบางคร งการเร ยนการสอนต องอาศ ย เทคน คบางประการเข าช วย จ งท าให การเร ยนได ผลด จะใช เพ ยงว สด หร อเคร องม ออย างใดอย าง หน ง หร อท ง 2 อย าง ก ย งไม เพ ยงพอ ต องอาศ ยส อการสอนต อไปน ค อ 3.1 การเล นละครและห น 3.2 การแสดงบทบาทสมมต 3.3 การสาธ ต 3.4 การศ กษานอกสถานท 3.5 การแสดงน ทรรศการ 3.6 การทดลอง 3.7 น ทรรศการ 3.8 รายการโทรท ศน 3.9 รายการว ทย ฯลฯ เป นต น กระบวนการพ ฒนาส อการเร ยนร หล กส ตรการศ กษาข นพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks