บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม PDF

Description
หมำยเหต สำรบ ญ 1 ข อม ลท วไป 2 เกณฑ การจ ดทางบการเง นรวมระหว างกาล 3 รายการก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น 4 ล กหน การค า 5 เง นลงท นในบร ษ ทย อย 6 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 7 ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช 8 เจ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 11 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หมำยเหต สำรบ ญ 1 ข อม ลท วไป 2 เกณฑ การจ ดทางบการเง นรวมระหว างกาล 3 รายการก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น 4 ล กหน การค า 5 เง นลงท นในบร ษ ทย อย 6 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 7 ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช 8 เจ าหน การค า 9 หน ส นท ม ภาระดอกเบ ย 10 ภาระผ กพ นผลประโยชน ของพน กงาน 11 ข อม ลตามส วนงาน 12 ผลประโยชน (ค าใช จ าย) ภาษ เง นได 13 กาไร (ขาดท น) ต อห นข นพ นฐาน 14 เง นป นผล 15 ภาระผ กพ นและหน ส นท อาจเก ดข น 16 มาตรฐานการรายงานทางการเง นท ย งไม ได ใช 17 หมายเหต ประกอบงบการเง นเป นส วนหน งของงบการเง นระหว างกาลน งบการเง นระหว างกาลน นาเสนอเพ อว ตถ ประสงค ของการรายงานเพ อใช ในประเทศ โดยจ ดทาเป นภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ และได ร บอน ม ต ให ออกงบการเง นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการ บร ษ ทเม อว นท 7 ส งหาคม ข อม ลท วไป บร ษ ทควอล ต คอนสตร คช นโปรด คส จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) เป นน ต บ คคลท จ ดต งข นในประเทศไทยและ ม ท อย จดทะเบ ยนต งอย เลขท 144 หม 16 ถนนอ ดมสรย ทธ ต าบลบางกระส น อ าเภอบางปะอ น จ ง หว ด พระนครศร อย ธยา ประเทศไทย บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547 บร ษ ทใหญ และบร ษ ทใหญ ในล าด บส งส ดในระหว างงวด ค อ บร ษ ทเอสซ จ ผล ตภ ณฑ ก อสร าง จ าก ด และบร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) ซ งเป นน ต บ คคลท จ ดต งข นในประเทศไทย บร ษ ทด าเน นธ รก จหล กเก ยวก บการผล ตและจ าหน าย อ ฐมวลเบา แผ นผน ง พ นคอนกร ตมวลเบาและคานท บหล ง มวลเบา รายละเอ ยดของบร ษ ทย อย ณ ว นท 30 ม ถ นายน 2558 และ 31 ธ นวาคม 2557 ม ด งน ช อก จกำร ล กษณะธ รก จ ประเทศท จ ดต ง /ส ญชำต บร ษ ทถ อห นร อยละ 30 ม ถ นายน 31 ธ นวาคม บร ษ ทย อยทางตรง บร ษ ทค ว-คอน อ สเทอร น จาก ด ผล ตและจาหน ายอ ฐมวลเบา แผ นผน ง พ นคอนกร ตมวลเบา และคานท บหล งมวลเบา ประเทศไทย 2 เกณฑ กำรจ ดทำงบกำรเง นระหว ำงกำล (ก) เกณฑ การถ อปฏ บ ต งบการเง นระหว างกาลน จ ดท าข นในร ปแบบย อและจ ดท าตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 34 (ปร บปร ง 2557) เร อง งบการเง นระหว างกาล รวมถ งแนวปฏ บ ต ทางการบ ญช ท ประกาศใช โดยสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ( สภาว ชาช พบ ญช ) กฎระเบ ยบและประกาศคณะกรรมการกาก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย ท เก ยวข อง งบการเง นระหว างกาลน จ ดท าข นเพ อให ข อม ลเพ มเต มจากงบการเง นส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม งบการเง นระหว างกาลม ได รวมข อม ลทางการเง นท งหมดตามข อก าหนดส าหร บงบการเง นประจ าป แต เน นการให ข อม ลท เก ยวก บก จกรรม เหต การณ และสถานการณ ใหม ๆ เพ อไม ให ซ าซ อนก บข อม ลท ได เคยน าเสนอรายงานไป แล ว ด งน นการอ านงบการเง นระหว างกาลน จ งควรอ านควบค ก บงบการเง นของบร ษ ทและบร ษ ทย อยส าหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 นโยบายการบ ญช และว ธ การค านวณท ใช ในงบการเง นระหว างกาลน ม ความสอดคล องก บการถ อปฏ บ ต ใน งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 เว นแต กรณ ท กล มบร ษ ทได นามาตรฐานการรายงานทางการเง นท ออกและปร บปร งใหม ซ งม ผลบ งค บใช ส าหร บรอบระยะเวลาบ ญช ท เร มในหร อหล งว นท 1 มกราคม 2558 ท กฉบ บ มาถ อปฏ บ ต การน ามาตรฐานการรายงานทางการเง นท ออกและปร บปร งใหม มาถ อปฏ บ ต ด งกล าวไม ม ผลกระทบ อย างเป นสาระสาค ญต อนโยบายการบ ญช ว ธ การคานวณ และผลการดาเน นงานหร อฐานะการเง นของกล มบร ษ ท (ข) สก ลเง นท ใช ในการด าเน นงานและนาเสนองบการเง น งบการเง นระหว างกาลน จ ดท าและแสดงหน วยเง นตราเป นเง นบาทซ งเป นสก ลเง นท ใช ในการด าเน นงานของ กล มบร ษ ท ข อม ลทางการเง นท งหมดม การป ดเศษในหมายเหต ประกอบงบการเง นเพ อให แสดงเป นหล กพ น บาท ยกเว นท ระบ ไว เป นอย างอ น (ค) การประมาณการและการใช ด ลยพ น จ ในการจ ดท างบการเง นระหว างกาลน เป นไปตามมาตรฐานการรายงานทางก ารเง น ผ บร หารต องใช ด ลยพ น จ การประมาณและข อสมมต หลายประการ ซ งม ผลกระทบต อการก าหนดนโยบายการบ ญช และการรายงานจ านวน เง นท เก ยวก บส นทร พย หน ส น รายได และค าใช จ าย ผลท เก ดข นจร งอาจแตกต างจากท ประมาณการไว 19 ในการจ ดทางบการเง นระหว างกาล ผ บร หารได ม การใช ด ลยพ น จอย างม น ยส าค ญในการถ อปฏ บ ต ตามนโยบายการ บ ญช ของกล มบร ษ ท และแหล งข อม ลส าค ญของความไม แน นอนในการประมาณการซ งถ อปฏ บ ต เช นเด ยวก นใน การจ ดทางบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 และรวมอย ในหมายเหต ประกอบงบการเง น ด งน หมายเหต 10 อ ตราค ดลด อ ตราการเพ มข นของเง นเด อน อ ตราการหม นเว ยนพน กงานและอ ตรามรณะ 3 รำยกำรก บบ คคลหร อก จกำรท เก ยวข องก น บ คคลหร อก จการเป นบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก นก บกล มบร ษ ท/บร ษ ท หากกล มบร ษ ท/บร ษ ทม อ านาจควบค ม หร อควบค มร วมก นท งทางตรงและทางอ อมหร อม อ ทธ พลอย างม สาระส าค ญต อบ คคลหร อก จการในการต ดส นใจ ทางการเง นและการบร หารหร อในทางกล บก น ความส มพ นธ ท ม ก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น ม ด งน ช อก จกำร ประเทศท จ ดต ง ล กษณะควำมส มพ นธ /ส ญชำต บร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) ไทย เป นบร ษ ทใหญ ในลาด บส งส ด บร ษ ทเอสซ จ ผล ตภ ณฑ ก อสร าง จาก ด ไทย เป นผ ถ อห นรายใหญ ถ อห นร อยละ ใน บร ษ ทและม กรรมการร วมก น บร ษ ทค ว-คอน อ สเทอร น จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อย บร ษ ทถ อห นร อยละ และม กรรมการร วมก น บร ษ ทแลนด แอนด เฮ าส จาก ด (มหาชน) ไทย เป นผ ถ อห นของบร ษ ท ถ อห นร อยละ และม กรรมการร วมก น บร ษ ทเอสซ จ ซ เมนต -ผล ตภ ณฑ ก อสร าง จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ แลนด สเคป จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามมอร ตาร จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ เทรดด ง จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด 20 ใ บร ษ ทควอล ต คอนสตร คช นโปรด คส จำก ด (มหำชน) และบร ษ ทย อย ช อก จกำร ประเทศท จ ดต ง ล กษณะควำมส มพ นธ /ส ญชำต บร ษ ทผล ตภ ณฑ และว ตถ ก อสร าง จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ ซ เมนต จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทป นซ เมนต ไทย (ท าหลวง) จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทป นซ เมนต ไทย (แก งคอย) จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทโสส โก เซราม ค จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามซาน ทาร ฟ ตต งส จ าก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามซาน ทาร แวร อ นด สทร จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ โลจ สต กส แมเนจเม นท จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทไทย-เยอรม น เซราม ค อ นด สทร จาก ด (มหาชน) ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามป นซ เมนต ขาว จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ เคม คอลส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทอ โค แพลนท เซอร ว สเซส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ -เซก ซ ย เซลส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ ด สทร บ วช น จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด 21 ใ บร ษ ทควอล ต คอนสตร คช นโปรด คส จำก ด (มหำชน) และบร ษ ทย อย ช อก จกำร ประเทศท จ ดต ง ล กษณะควำมส มพ นธ /ส ญชำต บร ษ ทกระเบ องท พย จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสระบ ร ร ชต จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ ซอร สซ ง จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามไฟเบอร กลาส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ เอ กซพ เร ยนซ จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเซก ซ ย-เอสซ จ อ นด สทร จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ สก ลส ด เวลลอปเม นท จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอส ซ ไอ อ โค เซอร ว สเซส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทกระเบ องกระดาษไทย จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทกระเบ องหล งคาซ แพค จ าก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทสยามว จ ยและนว ตกรรม จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด บร ษ ทเอสซ จ แอคเค าน ต ง เซอร ว สเซส จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทกฎหมายเอสซ จ จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทไทย บร ต ช ซ เค ยวร ต พร นต ง จาก ด (มหาชน) ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทไอท ว น จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) 22 ใ บร ษ ทควอล ต คอนสตร คช นโปรด คส จำก ด (มหำชน) และบร ษ ทย อย ช อก จกำร ประเทศท จ ดต ง ล กษณะควำมส มพ นธ /ส ญชำต บร ษ ทเซราม ค อ ตสาหกรรมไทย จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทสยามฟอเรสทร จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทผล ตภ ณฑ กระดาษไทย จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทระยองว ศวกรรมและซ อมบาร ง จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทอาร ไอแอล 1996 จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทเอสซ จ เล ร นน ง เอ กเซลเลนซ จาก ด ไทย เป นบร ษ ทย อยของบร ษ ทป นซ เมนต ไทย จาก ด (มหาชน) บร ษ ทโฮมโปรด กส เซ นเตอร จาก ด (มหา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks