สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 - PDF

Description
สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 หน วยงาน งาน/โครงการ วงเง นโครงการ บพ. 1. การดาเน นการตามนโยบายเป ดเสร - การบ นระหว างประเทศ (ต งแต ว นท 1 ก.ย ก.ย. 2556) การจ ดสรรเส

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 9 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปโครงการสาค ญด านการขนส งทางอากาศ ประจาเด อนก นยายน ๒๕๕6 หน วยงาน งาน/โครงการ วงเง นโครงการ บพ. 1. การดาเน นการตามนโยบายเป ดเสร - การบ นระหว างประเทศ (ต งแต ว นท 1 ก.ย ก.ย. 2556) การจ ดสรรเส นทางบ นและส ทธ การบ น ไปย งต างประเทศ ด งน - มาเลเซ ย เส นทางกร งเทพฯ ก วลาล มเปอร และกล บส ปดาห ละ 5 เท ยว - สาธารณร ฐส งคมน ยมประชาธ ปไตย ศร ล งกา เส นทางกร งเทพฯ โคล มโบ และ กล บส ปดาห ละ 3 เท ยว บพ. ได จ ดสรรเส นทางบ นและส ทธ การบ นให แก บร ษ ทบ สซ เนสแอร ฯ ในกาหนดการบ นประจาฤด ร อน 2556 เป นต นไป บพ. ได จ ดสรรเส นทางบ นและส ทธ การบ นให แก บกท. ในก าหนดการบ น ประจาฤด ร อน 2556 เป นต นไป บร ษ ทฯ ม แผนจะเป ดท าการบ น ภายในก าหนดการบ นประจ า ฤด ร อน 2556 บร ษ ทฯ ม แผนจะเป ดท าการบ น ภายในก าหนดการบ นประจ า ฤด ร อน การฝ กซ อมการค นหาและช วยเหล อ อากาศยานและเร อท ประสบภ ย ประเทศไทยในฐานะเป นภาค สมาช กขององค การการบ นพลเร อน ระหว างประเทศและองค การทางทะเลระหว างประเทศม ภาระผ กพ น ท ส าค ญประการหน ง กล าวค อ ต องจ ดให ม กระบวนการช วยเหล อ อากาศยานและเร อท ประสบภ ยภายในอาณาเขตของตน รวมท งให จ ดต งศ นย ประสานงานการค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อ ท ประสบภ ยเพ อเป นหน วยงานกลางในการอ านวยการและ คณะอน กรรมการฝ กซ อม การค นหาและช วยเหล อ อากาศยานท ประสบภ ยได จ ด การประช มประจ าป 2556 คร งท 3/2556 ในว นศ กร ท 2 7 ก. ย เ พ อ -๑- ประสานงานในก จการน ประเม นผลการฝ กซ อมฯ เม อว นท 8 ก.พ ครม. ได ม มต อน ม ต ให จ ดต งองค กรเพ อ การค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อประสบภ ยแห งชาต โดยรวมงานการค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อประสบภ ย ไว ด วยก น ม ศ นย ประสานงานเด ยวก นเร ยกว า ศ นย ประสานงาน การค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อท ประสบภ ย โดยให กรมการบ นพาณ ชย (ป จจ บ นค อ บพ.) เป นหน วยงานร บผ ดชอบ นอกจากน น ย งก าหนดให ม คณะกรรมการแห งชาต ในการค นหาและ ช วยเหล ออากาศยานและเร อท ประสบภ ยคณะหน งประกอบด วยผ แทน ของส วนราชการและร ฐว สาหก จท เก ยวข องร วมเป นคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ม อานาจหน าท ส าค ญประการหน ง ค อ การจ ดให ม การฝ กซ อมการค นหาและช วยเหล ออากาศยานและเร อท ประสบภ ย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ 1. ทดสอบการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท เก ยวข อง ท งในด าน การวางแผน การประสานงาน การอ านวยการ การควบค ม และการปฏ บ ต การ เพ อให เก ดท กษะและความชานาญ 2. เผยแพร ความร ความเข าใจถ งข ดความสามารถในการปฏ บ ต งาน ของเจ าหน าท ให ก บประชาชน ส อมวลชน และหน วยงานท เก ยวข อง ได ทราบ และให ความร วมม อช วยเหล อแก ทางราชการ 3. แลกเปล ยนข อค ดเห นจากหน วยงานต างๆ ตลอดจนประเทศ ข างเค ยงท เข าร วมส งเกต การณ ฝ กซ อมฯ 4. ให องค กรระหว างประเทศท เก ยวข องได ทราบถ งการปฏ บ ต -๒- ตามพ นธกรณ ท ประเทศไทยได กระทาไว จากว ตถ ประสงค ข างต น คณะกรรมการฯ จ งได ม มต ให ม การจ ด ฝ กซ อมการค นหาและช วยเหล อฯ เป นประจ าท กป โดยม กองท พบก กองท พเร อ กองท พอากาศ สาน กงานตารวจแห งชาต กรมเจ าท า และ กรมการบ นพลเร อน ผล ดเปล ยนก นเป นแกนกลาง และม หน วยงาน ต างๆ ท เก ยวข องจ านวน 30 หน วยงาน เข าร วมการฝ กซ อมฯ โดยให บพ. เป นผ จ ดต งค าของบประมาณเพ อน ามาใช ด าเน นการฝ กซ อมฯ ด งกล าว 3. งานขยายทางว ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area) ท าอากาศยานส ราษฎร ธาน งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ปร บปร งขยายเขตทางว ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area) ให ได มาตรฐานตามท ICAO ก าหนด ปร บปร งระบบ ระบายน าภายในพ นท การบ น ก อสร างร วรอบพ นท การบ น (Air Side) เพ อป องก นคน ส ตว หร อยานพาหนะท อาจบ กร กเข ามาในพ นท การบ น เพ อเพ มความปลอดภ ยให เคร องบ นและฝ งบ น รบใหม ของ กองท พอากาศ - ได ผ ร บจ างบร ษ ท ไทยโพล คอน จาก ด วงเง น 161,800,000 บาท - ส ญญาท 93/2554 ลว. 29 ก.ย ระยะเวลาด าเน นการ 600 ว น (ครบกาหนด 21 พ.ค. 2556) - เบ กจ ายเง นล วงหน าป งบประมาณ 2554 จานวน ล านบาท - เบ กถ งงวดท 1-6 จ านวนเง น ล านบาท ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ ๓- รวมเบ กท งส น จ านวนเง น ล านบาท 4. งานก อสร างอาคารท พ กผ โดยสาร หล งใหม ท าอากาศยานน าน งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ก อสร างอาคารท พ กผ โดยสารหล งใหม อาคารเก บเคร องม อกล และ อาคารท ทาการด บเพล ง - ส ญญาเลขท 8/2556 ลว. 8 พ.ย ได ผ ร บจ าง ค อ บร ษ ท พอร ท แอนด มาร น คอร ปอเรช น จ าก ด วงเง น 169,060,000 บาท ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ รวมเบ กท งส น จ านวนเง น ล านบาท 5. งานก อสร างอาคารท พ กผ โดยสาร หล งใหม และอาคารประกอบอ นๆ ท าอากาศยานลาปาง งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ก อสร างอาคารท พ กผ โดยสารหล งใหม ปร บปร งหอบ งค บการบ นเด ม ก อสร างอาคารด บเพล ง และหน วยก ภ ย ก อสร างอาคารโรงเคร องยนต และก าเน ดไฟฟ า ก อสร างอาคารศ นย เคร องม อกล ก อสร างบ านพ ก ผ อ านวยการ ก อสร างบ านพ กเจ าหน าท ก อสร างหอถ งน า ก อสร างเสาธง ก อสร างศาลพระภ ม ก อสร างป ายช อท าอากาศยาน ก อสร างป อมยาม ก อสร างร วสาเร จร ป ถนน ก อสร างอาคารป มน า ระบบประปาและด บเพล ง - ส ญญาเลขท 106/2555 ลว. 28 ก.ย ได ผ ร บจ าง ค อ บร ษ ท ภ คอนสทร คช น จ าก ด วงเง น 236,500,000 บาท แล วเสร จ 18 ก.ย ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ๔- ผลงาน ร อยละ เบ กจ ายล วงหน า จ านวนเง น ล านบาท เบ กถ งงวดท 1 จ านวนเง น ล านบาท 6. งานก อสร างพ นท ปลอดภ ย ปลายทางว ง (Runway End Safety Area) และถนนชดเชยกรมทางหลวง ท าอากาศยานแพร งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ก อสร างถนนชดเชย ทล. ก อสร างระบบระบายน า ก อสร างระบบ ไฟฟ า ก อสร างร ว ก อสร างพ นท ปลอดภ ยปลายทางว ง 01 (RESA 01) ก อสร างพ นท ปลอดภ ยปลายทางว ง 91 (RESA 19) และปร บปร ง สาธารณ ปโภค - ส ญญาเลขท 105/2555 ลว. 28 ก.ย ได ผ ร บจ าง ค อ ห างห นส วน จ าก ด แพร ว ศวกรรม วงเง น 65,850,000 บาท แล วเสร จ 23 ก.ย ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ รวมเบ กท งส น จ านวนเง น ล านบาท -๕- 7. งานก อสร างขยายเขตทางว ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area) ท าอากาศยานห วห น งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ขยายเขตทางว งจากเด ม 30 เมตร เป น 60 เมตร ก อสร างพ นท - ส ญญาเลขท 103/2556 ปลอดภ ยปลายทางว ง (Runway Strip และ Runway End Safety ลว. 17 ม.ย Area) ขนาด 90 x 150 เมตร ตามมาตรฐานความปลอดภ ยของ - ได ผ ร บจ าง ค อ หจก. โชคส ช น ICAO ค อ น ส ต ร ค ช น ว ง เ ง น 74,880,000 บาท ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ รวมเบ กท งส น จ านวนเง น ล านบาท 8. งานก อสร างทางข บ และขยายลานจอด เคร องบ น ท าอากาศยานตร ง งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ขยายลานจอดเคร องบ นให สามารถร บเคร องบ นแบบ B737 ได 3 ล า (หร อ B737 จ านวน 2 ล า และ ATR 72 จ านวน 2 ล า แล วแต ร ปแบบการจ ดการจอด) ก อสร างทางข บเพ มอ ก 1 เส น ซ งจะท าให ท าอากาศยานสามารถจ ดการจราจรภาคพ นได ด ข น รองร บเคร องบ น ได มากข น รวมท งสามารถร บเคร องบ นฉ กเฉ นท อาจจะมาลง และ ทาการขยายเขตทางว ง (Runway Strip) - ส ญญาเลขท 88/2556 ลว. 30 พ.ค ได ผ ร บจ าง ค อ บร ษ ท เดอะ ซ.อ.ซ. คอนสตร คช น จาก ด - วงเง น 94,800,000 บาท ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ 0.95 เบ กจ ายล วงหน า จ านวนเง น ล านบาท -๖- 9. งานก อสร างและปร บปร งอาคารท พ ก ผ โดยสารหล งเด ม พร อมต ดต งสะพาน เท ยบเคร องบ นท าอากาศยานอ ดรธาน งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ปร บปร งอาคารท พ กผ โดยสารหล งเด ม พร อมต ดต งสะพานเท ยบเคร องบ น - ส ญญาเลขท 96/2556 ลว. เพ อเป นการรองร บการขยายต วของผ โดยสารระหว างประเทศ 7 ม.ย ได ผ ร บจ าง บร ษ ท งามวงศ วาน การช าง จาก ด - วงเง น 269,500,000 บาท ผลการด าเน นงานป 2556 ถ งส นเด อน ก.ย ผลงาน ร อยละ 0.61 เบ กจ ายล วงหน า จ านวนเง น ล านบาท 10. จ างท ปร กษาจ ดท าข อม ล Electronic Terrain and Obstacle Data เป นการจ ดท าระบบฐานข อม ลความส งภ ม ประเทศเช งเลขและข อม ล ความส งของส งก ดขวางภายในเขตปลอดภ ยการเด นอากาศรอบ บร เวณสนามบ น ในขอบเขตพ นท ประเภทท 2 (2a 2b 2c และ 2d) ตามข อก าหนดของ ICAO จ ดท าแผนท ออโธโฟโตเพ อใช เป น ข อม ลภาพในการตรวจสอบด านความปลอดภ ยโดยรอบสนามบ น จ ดท าระบบในการระบ ต าแหน งเพ อตรวจสอบความส งส งก ดขวาง ของข อม ล - ท าส ญญาว นท 14 พ.ค ผ ร บจ าง บ.ESRI ประเทศไทย จก. - วงเง น 20,000,000 บาท - เ บ ก จ า ย แ ล ว ท ง ส น 10,000,000 บาท 11. จ างท ปร กษาโครงการศ กษาและ จ ดท าแผนการพ ฒนาและเพ มการใช ประโยชน ระบบท าอากาศยานภ ม ภาค ทบทวนศ กษา/ว จ ยนโยบายแผนงาน ส ารวจ และรวบรวมข อม ล พ นฐานท าอากาศยาน ศ กษาว เคราะห แนวโน มปร มาณการเด นอากาศ จ ดท าแผนพ ฒนาการบร หารจ ดการระบบท าอากาศยานภ ม ภาคใน - ส ญญาเลขท 47/2556 ลว. 18 ม.ค บ. ทรานสคอนซ ลท จก. - วงเง น ล านบาท -๗- งบประมาณป ล านบาท งบประมาณป ล านบาท ระยะ 10 ป พร อมท งข อเสนอแนะ - เบ กจ ายแล วท งส น ล านบาท ทอท. ๑. โครงการพ ฒนาท าอากาศยาน ส วรรณภ ม (ป งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) 62, โครงการพ ฒนา ทสภ. (ป งบประมาณ ) เป น โครงการเพ อพ ฒนาข ดความสามารถของ ทสภ. ให สามารถรองร บ ปร มาณผ โดยสารได 60 ล านคนต อป โดยโครงการด งกล าว ประกอบด วย 4 กล มงาน ด งน 1. กล มงานอาคารเท ยบเคร องบ นรองหล งท 1 ประกอบด วยงาน ต างๆ ด งน 1.1 งานออกแบบและก อสร างอาคารเท ยบเคร องบ นรองหล งท งานก อสร างลานจอดอากาศยานประช ดอาคารเท ยบเคร องบ นรอง หล งท งานออกแบบและก อสร างส วนต อเช อมอ โมงค ด านท ศใต และระบบขนส งผ โดยสาร 2. กล มงานอาคารผ โดยสาร ประกอบด วยงานต างๆ ด งน 2.1 งานออกแบบและก อสร างส วนขยายอาคารผ โดยสาร ด านท ศตะว นออก 2.2 งานออกแบบและก อสร างอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks