การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค - PDF

Description
มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน นการและ มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 2 ฉบ บท 3 ฉบ บท 4 และฉบ บท 8 ย งไม เสร จสมบ รณ มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 6 ฉบ บ ปร บปร ง ได ถ กน าออกมาใช ก อนเพ อท สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศและผ ม ส วนได เส ยอ นจะได ม ช วงเวลาเตร ยมต วในการน าไปปฏ บ ต โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศคาดว า จะแล วเสร จในปลายป 2556 การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน 1-5 ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค 7 ข อกาหนด การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พอย างเป นทางการ 8 หล กในการประเม น 9 หล กฐานท สามารถพ ส จน ได 10 คาอธ บาย ขอบเขตของมาตรฐาน ก1-ก3 ว ตถ ประสงค ก4 การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พอย างเป นทางการ ก5-ก8 หล กในการประเม น ก9-ก20 หล กฐานท สามารถพ ส จน ได ก21-ก22 1 บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน (อ างถ งย อหน าท ก1 ถ ง ก3) 1. มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศอธ บายถ งข อก าหนดสาหร บการประเม นความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พของผ ม งม นประกอบว ชาช พบ ญช ท ต องบรรล เม อส นส ดการพ ฒนาทาง ว ชาช พระยะเร มแรก 2. มาตรฐานฯ ฉบ บน ได น าเสนอต อสมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศ (IFAC) ท งน สมาช ก สหพ นธ ฯ ม ความร บผ ดชอบในการประเม นว าผ ม งม นประกอบว ชาช พบ ญช ม ระด บความร ความสามารถท เหมาะสมเม อส นส ดการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก นอกจากน มาตรฐานฯ ฉบ บน ย งเป นประโยชน ต อสถานศ กษา ผ ว าจ าง หน วยงานก าก บด แล หน วยงานภาคร ฐและผ ม ส วนได เส ยอ นท สน บสน นการเร ยนและการพ ฒนาว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พบ ญช 3. ภายใต มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศท กฉบ บ การประเม น ค อ การว ดความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พท ม การพ ฒนาผ านการเร ยนร และการพ ฒนา การพ ฒนาทางว ชาช พในระยะ เร มแรก ค อ การเร ยนร และการพ ฒนาท ผ ม งม นประกอบว ชาช พบ ญช จะต องใช ในเบ องต นเพ อ พ ฒนาความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พของตนอ นน าไปส การปฏ บ ต งานในบทบาทผ ประกอบว ชาช พบ ญช อย างไรก ตาม การเร ยนร และการพ ฒนาเป นกระบวนการต อเน องในการ พ ฒนาและคงไว ซ งความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พตลอดระยะเวลาการประกอบ ว ชาช พทางการบ ญช และต อเน องไปย งการพ ฒนาความร ต อเน องทางว ชาช พ ในระหว างการ พ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก จ ดม งหมายหล กของการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรกค อการ บรรล ความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ ในระหว างการพ ฒนาความร ต อเน องทาง ว ชาช พ จ ดม งหมายหล กอย ท การพ ฒนาและคงไว ซ งความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ 4. มาตรฐานฯ ฉบ บน ระบ ข อกาหนดในการประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ ในขณะท มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 2 เร อง การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- ความร ความสามารถเช งเทคน ค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 3 เร อง การ พ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก-ท กษะทางว ชาช พ และมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 4 เร อง การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก-ค ณค า จร ยธรรม และท ศนคต ทางว ชาช พ ระบ ข อก าหนดในการประเม นท เก ยวก บเน อหาเฉพาะตามท ระบ ในการพ ฒนาทางว ชาช พ ระยะเร มแรก มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 5 เร อง การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- ประสบการณ ภาคปฏ บ ต ระบ ข อกาหนดในการประเม นประสบการณ ภาคปฏ บ ต และ 2 มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 8 เร อง การพ ฒนาทางว ชาช พสาหร บผ สอบบ ญช ท ร บผ ดชอบงานตรวจสอบงบการเง น ระบ ข อก าหนดการประเม นส าหร บผ ม งม นเป นผ สอบ บ ญช ท ร บผ ดชอบงาน 5. คาน ยามและคาอธ บายของคาศ พท ท สาค ญท ใช ในมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศและแม บท มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช เป นไปตามอภ ธานคาศ พท ของ คณะกรรมการมาตรฐานการศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศ ว นท ม ผลบ งค บใช 6. มาตรฐานฯ ฉบ บน ม ผลบ งค บใช น บต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2558 ว ตถ ประสงค (อ างถ ง: ย อหน าท ก4) 7. ว ตถ ประสงค ของสมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศ เพ อทาการประเม นว าผ ม งม นประกอบ ว ชาช พบ ญช สามารถพ ฒนาตนเองให ม ระด บความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พท เหมาะสมท จาเป นต อการปฏ บ ต งานในบทบาทของผ ประกอบว ชาช พบ ญช ข อกาหนด การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พอย างเป นทางการ (อ างถ งย อหน าท ก5 ถ ง ก8) 8. สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศจะประเม นอย างเป นทางการว า ผ ม งม นประกอบว ชาช พ บ ญช ม ความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พในระด บท เหมาะสมภายในช วงการพ ฒนาทาง ว ชาช พระยะเร มแรก โดยสร ปจากผลของกล มก จกรรมการประเม นตลอดช วงเวลาการพ ฒนาทาง ว ชาช พระยะเร มแรก หล กในการประเม น (อ างถ งย อหน าท ก9 ถ ง ก20) 9. สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศจะออกแบบก จกรรมการประเม นท ม ความน าเช อถ อ ความ เท ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร งใส และความเพ ยงพอ ภายในหล กส ตรการศ กษาทางว ชาช พ ทางการบ ญช ในระด บส ง หล กฐานท สามารถพ ส จน ได (อ างถ งย อหน าท ก21 และ ก22) 10. สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศจะใช หล กฐานท สามารถพ ส จน ได เป นฐานในการประเม น ความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พของผ ม งม นประกอบว ชาช พบ ญช 3 คาอธ บาย ขอบเขตของมาตรฐานฉบ บน (อ างถ งย อหน าท ก1 ถ ง ก5) ก1. ในการอธ บายและจ ดประเภทความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พน นม หลายว ธ ภายใต มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พ ค อ ความสามารถในการท าหน าท ให เป นไปตามมาตรฐานท ระบ ไว ความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พ ประกอบด วย ความร ความสามารถทางเทคน ค ท กษะทางว ชาช พ และค ณค า จร ยธรรม และท ศนคต ทางว ชาช พ โดยแต ละองค ประกอบของความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พตามท ได กล าวมาได ถ กอธ บายเพ มเต มในช ดผลส มฤทธ ของการเร ยนร ตาม มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศฉบ บท เก ยวข อง ก2. ในระหว างการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก การประเม นสามารถกระทาได โดยกล มผ ม ส วนได เส ย รวมถ ง สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศ ผ ว าจ าง หน วยงานก าก บด แล หน วยงาน อน ม ต ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ มหาว ทยาล ย ว ทยาล ย และหน วยงานท ให การศ กษา ภาคเอกชน ถ งแม ว าการประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พในระหว างการ พ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรกเป นความร บผ ดชอบของสมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศ ผ ม ส วนได เส ยอ นๆ อาจให ข อแนะน าท ม สาระสาค ญต อก จกรรมการประเม นได ก3. ผ ประกอบว ชาช พบ ญช ควรม ส วนร วมอย างต อเน องในการเร ยนร ตลอดช พ เพ อพ ฒนาและดารงไว ซ งความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พท เก ยวข องก บบทบาทของตนในระหว างการพ ฒนา ความร ต อเน องทางว ชาช พ ท งน การเปล ยนแปลงในสภาพแวดล อมการทางาน ในความก าวหน า ในอาช พ หร อในบทบาทใหม อาจทาให ผ ประกอบว ชาช พบ ญช ต องเพ มระด บความร ความสามารถ เย ยงผ ประกอบว ชาช พและได มาซ งความร ความสามารถใหม ซ งเร องน ได กล าวไว ในมาตรฐาน การศ กษาระหว างประเทศฉบ บท 7 เร อง การพ ฒนาความร ต อเน องทางว ชาช พ ว ตถ ประสงค (อ างถ งย อหน าท 7) ก4. การประเม นเพ อพ จารณาว าผ ม งม นประกอบว ชาช พบ ญช ได พ ฒนาตนเองให ม ระด บความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พท เหมาะสม ช วยให บรรล ว ตถ ประสงค ต างๆ ด งน ประการ แรก ส วนได เส ยของสาธารณชนได ร บความค มครองและความน าเช อถ อในการประกอบว ชาช พ บ ญช ได ร บการยกระด บ เม อผ ประกอบว ชาช พบ ญช สามารถพ ฒนาตนให ม ความร ความสามารถ ทางว ชาช พตามท กาหนดไว จนได ร บอน ญาตให เป นผ ประกอบว ชาช พบ ญช ประการท สอง สมาช ก สหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศและหน วยงานกาก บด แลม ความร บผ ดชอบในการให ความเช อม น ว า ผ ประกอบว ชาช พบ ญช ม ความร ความสามารถทางว ชาช พตามท สาธารณชน ผ ว าจ าง และ ล กค าคาดหว ง ประการท สาม ผ ประกอบว ชาช พบ ญช ม หน าท ท ต องกระท าอย างต อเน องในการ 4 ดารงไว ซ งความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ เพ อให ม นใจว าล กค า ผ ว าจ าง และผ ม ส วน ได เส ยท เก ยวข องได ร บบร การทางว ชาช พอย างเต มความสามารถ 1 การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พอย างเป นทางการ (อ างถ งย อหน าท 8) ก5. การท จะประเม นอย างเป นทางการว าผ ประกอบว ชาช พม ความร ความสามารถทางว ชาช พน น สมาช กสหพ นธ น กบ ญช ระหว างประเทศอาจอ างอ งผลส มฤทธ จากก จกรรมการประเม นท เก ดข น หน งก จกรรมหร อมากกว าในระหว างการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก ก จกรรมการประเม นใน ระหว างการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรกอาจแตกต างก นไปและอาจรวมถ งก จกรรมต อไปน หร อ ก จกรรมอ นๆ นอกเหน อจากน ก. การสอบประมวลความร ข ามศาสตร เม อส นส ดการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก ข. ช ดการสอบท เน นว ดความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พเฉพาะด านตลอดระยะเวลา การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก หร อ ค. ช ดการสอบและช ดการประเม นการปฏ บ ต งานจร งตลอดการพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก ก6. ก จกรรมการประเม น ค อ ก จกรรมท ถ กออกแบบเพ อใช ในการประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พเฉพาะด าน โดยในระหว างการพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks