แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน - PDF

Description
แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องจาต รจ นดา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องจาต รจ นดา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 2 ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บร ปแบบ ข นตอน ว ธ การ การใช งานโปรแกรมส าเร จร ป การสร าง รายงาน จดหมายเว ยน ปฏ บ ต การพ มพ เอกสารตามร ปแบบ การพ มพ ตาราง การพ มพ นามบ ตร แผ นพ บ แผ นโฆษณา ใบว ฒ บ ตร เพ อให ม ความร ความเข าใจ และม ท กษะใน การใช งานโปรแกรมส าเร จร ป การสร าง รายงาน จดหมายเว ยน ปฏ บ ต การพ มพ เอกสารตามร ปแบบ การพ มพ ตาราง การพ มพ นามบ ตร แผ นพ บ แผ นโฆษณา ใบว ฒ บ ตร เพ อให สามารถประย กต ใช เทคโนโลย ในช ว ตประจ าว นอย างม จ ตส าน กและเห นค ณค า ว ชาช พ จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บาย ร ปแบบ ข นตอน ว ธ การ การใช งานโปรแกรมส าเร จร ป การสร างรายงาน จดหมาย เว ยน ปฏ บ ต การพ มพ เอกสารตามร ปแบบ การพ มพ ตาราง การพ มพ นามบ ตร แผ นพ บ แผ นโฆษณา ใบว ฒ บ ตร ได 2. อธ บายส วนประกอบและการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ได 3. สามารถสร างรายงาน จดหมายเว ยน การพ มพ ตาราง การพ มพ นามบ ตร แผ นพ บ แผ น โฆษณา ใบว ฒ บ ตร 4. ใช เทคโนโลย ในช ว ตประจ าว นอย างม จ ตส าน กและเห นค ณค า และม ค ณล กษณะท ด ในการ ท างาน การว ดผลและประเม นผล เกณฑ การประเม น ประเม นความร 40 คะแนน (K Knowledge) ประเม นท กษะและผลงาน 50 คะแนน (S Skill) ประเม นค ณล กษณะ 10 คะแนน (A Attitude) ส ดส วนคะแนน ระหว างภาค : ปลายภาค (80: 20) คะแนนระหว างภาค (80 คะแนน) 1. ประเม นจากความร 20 คะแนน 2. ประเม นจากท กษะ 50 คะแนน 3. ประเม นจากค ณล กษณะ 10 คะแนน ค ณล กษณะ คะแนน - ความร บผ ดชอบต องานท ได ร บมอบหมาย 2 - ม ระเบ ยบว น ย ซ อส ตย อดทน 2 - ตรงต อเวลา มาเร ยนสม าเสมอ ไม ขาด ไม มาสาย 2 - ความม งม น ต งใจ อ ตสาห ในการแก ป ญหา 2 - เส ยสละ แบ งบ น ม น าใจ ม จ ตสาธารณะ 2 รวม 10 คะแนนสอบปลายภาค (20 คะแนน) คะแนนแยกตามจ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ข อ 1 ข อ 2 ข อ 3 ข อ 4 รวม คะแนน การว ด/ประเม นผล สอบกลางภาค ปลายภาค ใบงาน 1-7* ค ณล กษณะ ระด บผลการเร ยน คะแนน เกรด 80 ข นไป ต ากว า 50 คะแนน 0 หน วยการเร ยนเร ยนร หน วยการ เร ยนร ช อหน วยการเร ยนร ส ปดาห ท ล าด บท เร อง 1 พ นฐานและความ เข าใจ 1 1 แนะน ารายว ชา ข อตกลงในรายว ชา ความร เก ยวก บประมวลผลค า และโปรแกรม Microsoft Word 3 2 ท กษะในการใช งาน พ นฐานการใช งาน Microsoft Word 6 โปรแกรม การจ ดร ปแบบเอกสาร เทคน คการปร บแต งเอกสารและการสร างเทมเพลต 3 3 ประย กต ความร สร างแผ นโฆษณา/ประว ต สม ครงาน สร างแผ นพ บ/ใบความร /แนะน าต ว สร างนามบ ตร สร างใบประกาศ/เก ยรต บ ตร สร างจดหมายเว ยน สร างตารางในงานเอกสาร สร างรายงานและเอกสาร สอบกลางภาค ทบทวนก อนสอบปลายภาค สอบปลายภาค 3 รวม 60 เวลา/ คาบ ใบงาน ใบงานท งานท มอบหมาย ก าหนดเวลา คะแนน 1 สร างแผ นโฆษณา/ประว ต สม ครงาน 3 คาบ 10 (S:7+A:3) 2 สร างแผ นพ บ/ใบความร /แนะน าต ว 3 คาบ 10 (S:7+A:3) 3 สร างนามบ ตร 3 คาบ 5 (S:3+A:2) 4 สร างใบประกาศ/เก ยรต บ ตร 3 คาบ 5 (S:2+A:3) 5 สร างจดหมายเว ยน 3 คาบ 10 (S:7+A:3) 6 สร างตารางในงานเอกสาร 3 คาบ 10 (S:7+A:3) 7 สร างรายงานและเอกสาร 3 คาบ 10 (S:7+A:3) ผลงานท ส ง ประกอบด วย ล าด บ รายละเอ ยด คะแนน 1. แผ นโฆษณา/ประว ต สม ครงาน 2 หน า กระดาษ A แผ นพ บ/ใบความร /แนะน าต ว 2 / 3 พ บ ขนาด A นามบ ตร ขนาดมาตรฐานสากล 8-10 แผ น ในกระดาษ A ใบประกาศ/เก ยรต บ ตร ขนาด A4 1 แผ น 5 5. จดหมายเว ยน ขนาด A4 ส งไฟล pdf รายงานสร ป(ตาราง/แผนภ ม ) A4 5 แผ น เล มรายงานเร องท สนใจ พร อมปก ค าน า สารบรรณ 12 แผ น A4 10 รวม 60 การเป ด Microsoft Word ส วนประกอบของ Microsoft Word การพ มพ ข อความลงในเอกสาร การข นบรรท ดใหม หร อย อหน า การแทรกและพ มพ ข อความท บข อความเด ม การค ดลอกข อความ การย ายข อความไปย งต าแหน งใหม การบ นท กเอกสาร การบ นท กเอกสารแบบสร างส าเนา การบ นท กเอกสารเป นไฟล Word การป ดเอกสาร การสร างเอกสารใหม การเป ดเอกสารเก าข นมาแก ไข การป ดโปรแกรม การก าหนดขนาดกระดาษ การปร บแต งฟอนต การเน นข อความด วยต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต การเปล ยนส ต วอ กษร การเพ มล าด บต วเลขให ก บข อความ การเพ มห วข อย อยให ก บข อความ การท าอ กษรต วยกและอ กษรต วห อย การจ ดต าแหน งข อความ การใส ส ญล กษณ พ เศษลงในเอกสาร การใส ขอบหน ากระดาษ การจ ดข อความในหน าเอกสารใก กลายเป นคอล มน 1. ค ณสมบ ต ของ Microsoft Word 2. พ นฐานการใช งาน Microsoft Word การแก ไขค าผ ด 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร การค นหาและแทนท ข อความในเอกสาร การตรวจและแก ไขค าท สะกดผ ดท งเอกสาร การใช งานระบบแก ไขอ ตโนม ต การก าหนดหน ากระดาษ การด ต วอย างก อนการพ มพ การส งพ มพ เอกสาร พ มพ เอกสาร 2 แผ น 1 หน ากระดาษ ต งค าหน ากระดาษสล บแนวต งและแนวนอน แปลค าศ พท ภาษาอ งกฤษให เป นภาษาฝร งเศส ออกแบบและจ ดการเร ยนร โดย : คร ภ ร ว ฒน เก อทาน 4. การตรวจสอบและ แก ไขข อความในเอกสาร 11. การพ มพ เอกสาร 5. การสร างสไตล และเทมเพลต การใช สไตล ส าเร จร ป การสร างสไตล ใหม ข นมาใช งาน การแก ไขสไตล ต วอ กษรอ ตโนม ต การลบสไตล ประมวลผลค า การใช งานแม แบบ(Template) อ ตโนม ต การบ นท กไฟล เอกสารเป นแม แบบ การแทรกร ปภาพ 9. การสร างรายงานและเอกสารจร ง 8. การแทรกล กษณะพ เศษต างๆ 7. การใส ร ปภาพในเอกสาร การแทรกคล ปอาร ต (Clip Art) การค นหาร ปภาพจากคล ปออแกไนเซอร การจ ดวางข อความร วมก บร ปภาพ การเคล อนย ายร ปภาพ การปร บขนาดภาพ การต ดภาพบางส วน การหม นร ปภาพ การเปล ยนร ปภาพ การก าหนดให ร ปภาพกล บส สภาพเด ม การใส ข อความอธ บายร ปภาพ 10. การร กษาความปลอดภ ยให เอกสาร การใส ห วกระดาษ การใส ท ายกระดาษ การใส เลขหน าเอกสาร การสร างสารบ ญอ ตโนม ต การสร างปกรายงาน 6. การสร างตารางในเอกสาร การแทรกร ปร างอ ตโนม ต การแทรกข อความศ ลป การแทรกกล องข อความ การแทรกแผนภาพส าเร จร ป การแทรกแผนภ ม ในเอกสาร การเร ยกใช แถบเคร องม อสมการ การแทรกส ญล กษณ พ เศษ เร มต นการสร างตาราง การสร างตารางส าเร จร ปด วย Quick Table การลบเส นตารางท ไม ต องการ การพ มพ ข อม ลลงในตาราง การจ ดข อม ลภายในตารางให เป นระเบ ยบ การปร บขนาดตาราง การเคล อนย ายตาราง การเพ มเซลล แถว และคอล มน การลบเซลล แถว และคอล มน การรวมเซลล (Merge Cell) การแยกเซลล (Split Cells) การตกแต งตารางให สวยงามโดยการใส ส การตกแต งเส นขอบตาราง การใช งานตารางอ ตโนม ต (Table Style) การเปล ยนข อความเป นตาราง การเปล ยนตารางเป นข อความ การป องก นเอกสาร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks