แผนบร หารการสอนประจ าบทท 6 โปรแกรมคอเรลดรอว - PDF

Description
จ ดประสงค 79 แผนบร หารการสอนประจ าบทท 6 โปรแกรมคอเรลดรอว เม อน กศ กษาเร ยนจบบทเร ยนบทน แล ว น กศ กษาจะม ความร และ ความสามารถด งต อไปน 1. เข าใจการท างาน และ ร จ กความสามารถของโปรแกรมคอเรลดรอว 2. สามารถโหลดโปรแกรมเข

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 16 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ดประสงค 79 แผนบร หารการสอนประจ าบทท 6 โปรแกรมคอเรลดรอว เม อน กศ กษาเร ยนจบบทเร ยนบทน แล ว น กศ กษาจะม ความร และ ความสามารถด งต อไปน 1. เข าใจการท างาน และ ร จ กความสามารถของโปรแกรมคอเรลดรอว 2. สามารถโหลดโปรแกรมเข ามา ในหน วยความจ าของคอมพ วเตอร เพ อ เตร ยมใช งานได 3. ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรมคอเรลดรอว 4. ร จ กองค ประกอบของต วเล อก ในโปรแกรม เน อหาสาระ 1. ความสามารถของโปรแกรมคอเรลดรอว 2. การโหลดโปรแกรม 3. ส วนประกอบของหน าจอ และ การใช งาน 4. องค ประกอบ และ การใช งานต วเล อก ว ธ สอนและก จกรรม 1. การบรรยายประกอบส อการเร ยน 2. สาธ ตการใช โปรแกรม 3. การซ กถามค าถาม ตอบ 4. น กศ กษาปฏ บ ต งานจร ง 5. การท าแบบฝ กห ดท ายบท ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. แผ นใส 3. ข อม ลน าเสนอ Powerpoint 4. เคร องคอมพ วเตอร 5. เคร องฉายภาพแอลซ ด 6. แบบฝ กห ดท ายบท 80 การว ดผลและประเม นผล 1. ส งเกตการเร ยน 2. ซ กถาม 3. ตรวจผลงานแบบฝ กห ด 81 บทท 6 โปรแกรมคอเรลดรอว โปรแกรมคอเรลดรอว เป นโปรแกรมกราฟฟ กคอมพ วเตอร ท ม การพ ฒนา ปร บปร ง เพ มความสามารถ อย ตลอดเวลา ม เคร องม อสร าง ปร บเปล ยน และ จ ดการกราฟฟ ก ครบถ วน ใช งานง าย จ งท าให เป นท ร จ ก และ น ยมใช ก นอย าง แพร หลาย ท งน กกราฟฟ กคอมพ วเตอร สม ครเล น และ ม ออาช พ ภาพท 6.1 ว ว ฒนาการของเคร องม อกราฟฟ ก ความสามารถของโปรแกรม ผ ใช สามารถประย กต ใช โปรแกรมคอเรลดรอว ในงานกราฟฟ กได แทบ ท กประเภท เช น 1. งานออกแบบเคร องหมายการค า ส ญล กษณ 2. งานออกแบบต ดสต กเกอร 3. งานออกแบบจ ดหน ากระดาษ และ ส งพ มพ 4. งานออกแบบลวดลาย 5. งานออกแบบภาพประกอบ 6. งานออกแบบโฆษณา ประชาส มพ นธ 82 7. งานออกแบบบรรจ ภ ณฑ 8. งานออกแบบห วกระดาษ และ หน าซอง 9. งานออกแบบนามบ ตร 10. งานออกแบบการ ดอวยพร บ ตรเช ญต างๆ 11. งานออกแบบกราฟฟ กส าหร บสร างเว บเพจ ฯลฯ การโหลดโปรแกรม ก อนท จะใช งานโปรแกรมคอเรลดรอว สร างงานกราฟฟ กได ผ ใช จ าเป นต องโหลดโปรแกรมเข ามาไว ในหน วยความจ าของเคร องคอมพ วเตอร ก อน เพ อให คอมพ วเตอร สามารถประมวลผลตามค าส งได ว ธ โหลดโปรแกรม เข ามาในหน วยความจ าน นแตกต างก น ข นอย ก บระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ท ใช ด งน นผ ใช จ าเป นต องศ กษาจากค ม อการใช งานระบบ หร อสอบถามจากผ ต ดต ง และ ด แลระบบ แต โดยท วไปแล วการโหลดโปรแกรมจะท าได โดยใช เม าส คล กบน ไอค อนคอเรลดรอว บนหน าจอคอมพ วเตอร จะแสดงส ญล กษณ ร ปนาฬ กาทราย ซ งหมายถ งคอมพ วเตอร ก าล งโหลดโปรแกรม ให ผ ใช รอ ร ปไอค อนส าหร บโหลด โปรแกรมคอเรลดรอว ภาพท 6.2 ไอค อนโหลดโปรแกรม 83 ส วนประกอบของหน าจอ ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรมม ด งต อไปน 1 ป มควบค มหน าต าง ( Control Button) เป นป มใช ควบค มขนาด และ ต าแหน งของหน าต างโปรแกรม 2 บรรท ดช อเร อง ( Title Bar ) ในแถบช อเร องจะแสดงช อของ โปรแกรม และ ช อของแฟ มข อม ลท ก าล งเป ดท างานอย ป จจ บ น ถ าเป น แฟ มข อม ลใหม ท ย งไม เคยเก บแฟ มข อม ล ท บรรท ดช อเร องจะแสดงข อความ Untitled 3 บรรท ดต วเล อกหล ก ( Main Menu ) เป นบรรท ดรวมค าส งการใช งานโปรแกรม ต วเล อก โดยจ ดเร ยงไว เป นหมวดหม ตามล กษณะการใช งาน และ เพ อประหย ดพ นท หน าจอ จะแสดงต วเล อกหล กบนบรรท ด ส วนต วเล อกย อยจะ ซ อนอย ในล กษณะของต วเล อกแบบด งลง ค อ เม อผ ใช เล อนต วช ของเม าส ไปคล ก บนต วเล อกหล ก ต วเล อกย อยของต วเล อกหล กน นก จะเป ดออกให เล อกใช 4 บรรท ดเคร องม อ ( Tool Bar ) เป นบรรท ดท รวมเอาค าส งท ใช งาน บ อยๆมารวมไว ท เด ยวก นในล กษณะของร ปเคร องม อ เช น ร ปแผ นด สเก ต หมายถ งค าส งเก บแฟ มข อม ล ร ปเคร องพ มพ หมายถ งค าส งพ มพ แฟ มข อม ลออก ทางเคร องพ มพ เป นต นการใช งานท าได โดยคล กเม าส บนร ปเคร องม อ และ ถ าช เม าส ไว บนร ปเคร องม อ 3 ว นาท จะปรากฏป ายช อแสดงช อของค าส งท ต วช ของ เม าส เราเร ยกป ายช อน ว า Smart Cursor ซ งช วยให ผ ใช ร จ กช อเคร องม อได ด วย ต วเอง ขนะใช งานโปรแกรม 5 ป มลดขนาดเล ก ( Minimize Button ) ใช เปล ยนขนาดของหน าต าง โปรแกรมให ม ขนาดเล กเป นไอค อน จะใช ป มลดขนาดเล กเม อต องการเร ยกใช โปรแกรมอ นๆ ท อย บนพ นท หน าต างใช งาน 6 ป มขยายใหญ ( Maximize Button ) ใช เปล ยนขนาดของหน าต าง โปรแกรมให ม ขนาดโตเต มจอภาพคอมพ วเตอร 84 7 บรรท ด ( Ruler ) เป นแถบแบ งส วนเหม อนบรรท ดวางอย ท ง แนวนอน และ แนวต ง ม ประโยชน ใช ว ดระยะขนาดของกราฟฟ กท จะสร างข น บนจอภาพ สามารถเล อกก าหนดให เป นน ว หร อเซ นต เมตรได 8 ขอบหน าต าง ( Windows ) เป นขอบเขตท ก าหนดขนาดของการ ท างาน โดยปกต จะปร บให ม ขนาดโตเต มจอภาพ เพ อให เห นภาพของกราฟฟ กได ช ดเจน 9 หน ากระดาษ ( Page Area ) เป นพ นท ท จะพ มพ ภาพกราฟฟ กออก ทางเคร องพ มพ ร ปกราฟฟ กท อย นอกพ นท หน ากระดาษจะไม ถ กพ มพ ออก เคร องพ มพ 10 แถบเล อน ( Stroll Bar ) เป นแถบแนวต ง และ แนวนอน ใช เล อน หน าจอภาพเพ อด ภาพกราฟฟ กส วนต างๆ 11 แถบเล อกส ( Color Palette ) เป นแถบแสดงส ต างๆใช ส าหร บให ส ก บว ตถ ท เล อกไว ก อนแล ว 12 บรรท ดแสดงสถานะ ( Status Bar ) เป นบรรท ดแสดงสถานะของ ว ตถ บนจอภาพ และ ต วเลขแสดงพ ก ดโคออด เนตของเคอร เซอร 13 กล องเคร องม อ ( Tool Box ) ประกอบด วยร ปเคร องม อส าหร บสร าง แก ไข และจ ดการกราฟฟ ก 14 คอเรลดรอว ออปเจ ก ( CorelDraw Object) กราฟฟ กท โปรแกรม สร างข นแต ละช น โปรแกรมจะถ อว าเป นว ตถ และผ ใช สามารถก าหนด ค ณสมบ ต ให ก บว ตถ ต างๆได เช นส ขนาดของเส น ลวดลายต างๆ เป นต น 15 เคร องม อโรว อ บ ( Roll up Tool ) เป นกล มของเคร องม อประเภท เด ยวก น จ ดวางเป นหมวดหม สามารถเป ด และเล อนมาวางไว ใกล บร เวณท างาน และ ป ด เม อใช งานเสร จแล ว 85 เม าส และ การใช งาน ภาพท 6.3 ภาพหน าจอของโปรแกรม เม าส เป นอ ปกรณ น าข อม ลเข าท ส าค ญส าหร บการใช งาน โปรแกรม คอเรลดรอว ถ าไม ม เม าส ก จะไม สามารถท างานกราฟฟ กได เลย ด งน นการท า ความเข าใจส ญล กษณ และว ธ ใช เม าส จ งเป นส งส าค ญท จะท าให ผ ใช สามารถใช งานโปรแกรมได อย างด ว ธ ใช เม าส 1 พอยน ต ง ( Pointing ) ค อการเล อนต วช ของเม าส ไปวางท บร ปค าส ง หร อว ตถ ท สร างแล วบนจอภาพ 2 คล ก ( Clicking ) ค อการกด และ ปล อยป มของเม าส อย างเร ว เพ อ เล อกค าส ง หร อ เล อกว ตถ 86 3 ด บเบ ลคล ก ( Dubble Click ) ค อการกด และ ปล อยป มซ ายของเม าส สองคร งต ดต อก นอย างเร ว เพ อให เก ดการท างานบนว ตถ หร อ ร ปไอค อนท เล อก 4 แดร กก ง ( Dragging ) ค อการเล อนต วช ของเม าส ไปท บว ตถ ท เล อก กดป มซ ายของเม าส ค างไว เล อนเม าส ไปต าแหน งใหม บนหน าจอ แล ว ปล อยป ม เม าส ต วช เม าส ความหมาย เล อกเคร องม อ ค าส ง ว ตถ บนจอภาพ ก าหนดจ ดต าแหน งของว ตถ I พ มพ ต วอ กษร ข อความ ปร บขนาด เคล อนย าย ว ตถ บนจอภาพ ตารางท 6.1 ความหมายของต วช เม าส ต วเล อกหล กแบบด งลง ต วเล อกแบบด งลงเป นกล มของค าส ง จ ดเก บไว ในบรรท ดต วเล อกหล ก เป นหมวดหม เพ อความสะดวกในการใช งาน โดยเร ยงล าด บตามแบบของ โปรแกรมท ใช ระบบปฏ บ ต การว นโด ว ค อเร มท ต วเล อก File การใช งานต วเล อก หล ก ท าได สองว ธ ค อ 1. ใช เม าส เล อนต วช ของเม าส ไปคล กท ต วเล อกหล ก หร อ 2. ใช แป นพ มพ กดแป นพ มพ alt ค างไว แล วเคาะแป นพ มพ ต วอ กษรข ดเส นใต ในต วเล อกหล ก ล กษณะของต วเล อกหล กท ด งลงมา จะแบ ง ค าส งออกเป นกล มๆ โดยใช เส นก น และ หากค าส งน นม ต วเล อกย อยๆลงไปอ ก 87 ก จะแสดงส ญล กษณ ร ปสามเหล ยมท บไว ท ด านขวาม อส ดของค าส ง การเล อก ค าส งท าได โดยใช เม าส คล กบนค าส ง หร อ กดแป นพ มพ ล ดเช นกดแป นพ มพ Ctrl และ แป นพ มพ F3 ร วมก นเพ อเป ดต วเล อก Layer Roll Up เป นต น ไดอะล อกบอกส ภาพท 6.4 ต วเล อกหล กแบบด งลง ค าส งในโปรแกมท ม ต วเล อกในการปร บค าหลายต วเล อก โปรแกรมจะ จ ดวางต วเล อกน นๆไว ในกรอบไดอะล อกบอกส ท าให ผ ใช สามารถปร บเปล ยน ต วเล อกหลายต วเล อกได ในท เด ยวก นอย างรวดเร ว ไม ต องส งค าส งหลายคร ง ใน กรอบไดอะล อกบอกส จะประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งน 1. Option Button : เป นป มส าหร บเล อกต วเล อกต างๆ 2. Change Button : ใช เพ ม หร อ ลด ปร มาณค าของต วเล อก ซ งท าได โดยคล กเม าส บนป มล กศรช ข น เพ อเพ มปร มาณ ป มล กศรช ลง เพ อลดปร มาณ หร อพ มพ ค าต ว เลขใหม ท ต องการลงในกรอบ 88 3. Check box : ใช ท าเคร องหมายเล อกต วเล อก กรอบท ท าเคร องหมาย ค อต วเล อกท เล อก 4. Command Button เป นป มค าส งให โปรแกรมประมวลผลตาม ต วเล อกท ปร บเปล ยนหร อ ยกเล กการ ปร บเปล ยน รายละเอ ยดของค าส ง ภาพท 6.5 ต วเล อกไดอะล อกบอกส File Menu : ค าส งในกล มจ ดการแฟ มข อม ล 1. New สร างแฟ มข อม ลใหม 2. Open เป ดแฟ มข อม ลเก า 3. Save เก บแฟ มข อม ล 4. Save Asเก บแฟ มข อม ลช อใหม 5. Import น าแฟ มข อม ลเข า 89 6. Export ส งแฟ มข อม ลออก 7. Print พ มพ แฟ มข อม ลออกเคร องพ มพ 8. Print Setup ปร บเคร องพ มพ 9. Exit ออกจากโปรแกรม ภาพท 6.6 ค าส งในกล มจ ดการแฟ มข อม ล Edit Menu : ค าส งในกล มแก ไขปร บเปล ยน 1. Undo ยกเล กค าส งส ดท ายท ส งเสร จแล ว และ เปล ยนข อม ลกล บ เหม อนเด มก อนส งค าส ง 2. Redo ท าใหม 3. Repeat ท าซ า 4. Cut ต ดว ตถ ท เล อกไปพ กเก บไว ในหน วยความจ าของคอมพ วเตอร 5. Paste แปะข อม ลท พ กไว ในหน วยความจ าลงในเอกสารป จจ บ น 6. Delete ลบว ตถ ท เล อก 7. Duplicate ลอกแบบว ตถ ท เล อก 8. Clone ส าเนาค ณล กษณะของว ตถ ท เล อก 90 9. Insert Object แทรกว ตถ ท สร างในโปรแกรมอ นๆเข ามาในเอกสาร 10. Object แทรกว ตถ ท เป นแฟ มข อม ล เช นร ปภาพ เข ามาในเอกสาร ภาพท 6.7 ค าส งในกล มแก ไขปร บเปล ยน View Menu : ค าส งในกล มของการเปล ยนม มมองกราฟฟ กบนจอภาพ 1. Rulers ค าส งเป ดป ด การแสดงผลของบรรท ดว ดระยะ บนจอภาพ 2. Toolbox ค าส งควบค มการเป ดป ด และ ต าแหน งการจ ดวาง ของกล อง เคร องม อ 3. Color Palette ค าส งเล อกว ธ การผสมส 4. Roll-Ups ค าส งเล อกเคร องม อโรวอ บ 5. Wireframe ค าส งให แสดงผลกราฟฟ กเป นลายเส นบางเท าน น 6. Bitmaps ค าส งเล อกความละเอ ยด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks