หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ - PDF

Description
หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

Please download to get full document.

View again

of 113
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 27 | Pages: 113

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 6. ส ตรคานวณและฟ งก ช นเบ องต น 7. การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง 8. การสร างแผนภ ม ด วยเอกซ เซล 9. การพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ โปรแกรมไมโครซอฟท เอกซ เซล (Microsoft Excel) 2007) เป นโปรแกรมประเภท สเปรดช ต (Spreadsheet) หร อกระดาษทดอ เล กทรอน กส (Electronic WorkSheet) หร อตาราง คานวณอ เล กทรอน กส ในตระก ลไมโครซอฟท ออฟฟ ศ ท ม ความสามารถหลากหลาย โดยเฉพาะ อย างย งในด านการคานวณประเภทต าง ๆ เช น ข อม ลต วเลขท ว ๆ ไป ค าสถ ต ค าทางการเง น คานวณ เก ยวก บว นท และสามารถจ ดร ปแบบได อย างสวยงาม สามารถพ มพ ออกมาเป นรายงาน และอาจจ ด ข อม ลให อย ในร ปของตาราง หร อนาข อม ลในตารางมาสร างแผนภ ม ได หลากหลายร ปแบบ เช น แผนภ ม เส น แผนภ ม แท ง แผนภ ม วงกลม เป นต น ในล กษณะภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต และสามารถ ปร บเปล ยนแก ไขได อ กด วย พ นท การทางานของโปรแกรมจะม ล กษณะเป นช องตาราง ซ งประกอบด วยคอล มน หร อ แถวแนวต ง ซ งเร มจากคอล มน A ไปจนถ งคอล มน XFD จานวน 16,384 คอล มน และแถว หร อ แถวแนวนอน ม จานวน 1,048,576 แถว และตารางท แสดงในหน าจอเร ยกท งหมดว า แผ นงาน ซ งใน คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา แฟ มข อม ลหน ง ๆ อาจม หลายแผ นงาน โดยท วไปเร ยกแฟ มข อม ลของโปรแกรมว า สม ดงาน ซ ง เปร ยบสม ดหน งเล มท ม หลายหน ากระดาษ ว ธ การใช งานโปรแกรม ค อต องเร มใส ค าหร อข อม ลลงในช องเซลล ต าง ๆ รวมท งอาจสร าง ส ตรคานวณข อม ลและคานวณได โดยอ ตโนม ต โปรแกรมเหมาะใช ก บงานในท กสาขาอาช พไม ว า จะเป นน กบ ญช ซ งสามารถนาโปรแกรมมาช วยคานวณรายร บ รายจ ายและงบการเง นได น กว เคราะห การตลาดท จะนาโปรแกรมมาช วยสร ปข อม ลท รวบรวมมาจากข อม ลจานวนมาก ๆ ได และโปรแกรมย งสามารถประย กต ใช ก บงานอ น ๆ ได อ กมากมาย ก อนจะเร มต นใช งานโปรแกรม เพ อสร างแผ นงานต าง ๆ ข นมาใช งานน น ม ความ จาเป นต องร ถ งว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การทางานก บ สม ดงานและแผ นงาน การใช งานเมน และแถบเคร องม อ ตลอดจนการออกจากโปรแกรมอย างถ กว ธ เป นเบ องต นเส ยก อน เพ อท จะสามารถทางานก บโปรแกรมได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ การจ ดการก บข อม ล ในเซลล การจ ดการก บคอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน ส ตรคานวณและฟ งก ช นเบ องต น การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง การสร างแผนภ ม ด วย เอกซ เซล และการพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ 2. เพ อให ผ เร ยนม ความสามารถปฏ บ ต การเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ การจ ดการก บ ข อม ลในเซลล การจ ดการก บคอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ น งาน ส ตรคานวณและฟ งก ช นเบ องต น การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง การสร างแผนภ ม ด วยเอกซ เซล และการพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ 3. เพ อให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ความร บผ ดชอบและค ณล กษณะท พ งประสงค ใน การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ม ก จน ส ยในการทางานอย างเป นระบบด วยความ อดทน ประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. บอก/อธ บาย ความร เก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ การจ ดการก บข อม ลในเซลล การ จ ดการก บคอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน ส ตรคานวณ และฟ งก ช นเบ องต น การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง การสร างแผนภ ม ด วยเอกซ เซล และ การพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ปฏ บ ต การใช งานโปรแกรมตารางทาการ การจ ดการก บข อม ลในเซลล การจ ดการก บ คอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน ส ตรคานวณและฟ งก ช น เบ องต น การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง การสร างแผนภ ม ด วยเอกซ เซล และการพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ 3. ม ความตระหน กและก จน ส ยท ด ในการใช งานโปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ก จกรรมหล ก 1. อธ บายพร อมสาธ ตตามเน อหาสาระ 2. คร ผ สอนอธ บายพร อมสาธ ต เร องความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ การ จ ดการก บข อม ลในเซลล การจ ดการก บคอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบ ข อม ลในแผ นงาน ส ตรคานวณและฟ งก ช นเบ องต น การสร างตารางและกรองข อม ลในตาราง การ สร างแผนภ ม ด วยเอกซ เซล และการพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ 3. ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ การจ ดการก บข อม ลใน เซลล การจ ดการก บคอล มน และแถว การจ ดการก บแผ นงาน การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน ส ตร คานวณและฟ งก ช นเบ องต น การสร างตารางและกรอง ข อม ล ในตาราง การสร างแผนภ ม ด วย เอกซ เซล และการพ มพ เอกสารแผ นงานออกทางเคร องพ มพ 4. คร ผ สอนและผ เร ยนร วมก นสร ปผลการเร ยนหน วยท 6 5. เม อหมดคาบเร ยนให ผ เร ยนตรวจสอบและจ ดเก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร พร อมเก าอ ให เร ยบร อย เน อหาสาระ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ โปรแกรมตารางทาการท น ยมใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น ค อ โปรแกรม ไมโครซอฟท เอกซ เซล 2007 เน องจากเป นโปรแกรมท ม ความสามารถด านสเปรดช ต (Spreadsheet) ค อเป นตาราง คานวณท ม ความสามารถในการคานวณต วเลขในช องตารางด วยส ตรคานวณต าง ๆ เพ อหาผลล พธ ท ม ความซ บซ อนโดยไม ต องใช เคร องคานวณอ น ๆ ช วย นอกจากน นย งสามารถนาข อม ลมาสร างเป น แผนภ ม ตาราง และสามารถสร ปผลข อม ลต าง ๆ ได ด อ กด วย คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ภาพท 6-1 โปรแกรม ไมโครซอฟท เอกซ เซล ความหมายของโปรแกรมตารางทาการ โปรแกรมตารางทาการหร อกระดาษคานวณ ค อโปรแกรมท ช วยในการคานวณและ การว เคราะห ข อม ลต าง ๆ โปรแกรมไมโครซอฟท เอกซ เซลได ถ กสร างให ม ความสามารถโดดเด น ในด านการคานวณ ซ งพ นฐานในการทางานของโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซ เซล จะเป นไปใน ล กษณะของตาราง ในแนวต งและแนวนอน อ กท งย งม ความสามารถในการคานวณ และสร าง แผนภ ม ได อย างรวดเร ว จ งเป นโปรแกรมท เหมาะส าหร บผ ใช งานคอมพ วเตอร โดยท วไป โดย เฉพาะงานส าน กงาน งานบ ญช งานว จ ยต าง ๆ ในป จจ บ น ไมโครซอฟท เอกซ เซลได พ ฒนาให ม ความสามารถท ส งข น รวมท งม ความฉลาดในการทางานเพ อให ผ ใช ม นใจในระบบการทางานของ โปรแกรมว าจะไม เก ดความผ ดพลาดจากการทางานของโปรแกรม โปรแกรมประเภทตารางทาการ ม ผ พ ฒนาข นมาหลายโปรแกรม เช น ป 2522 ใช โปรแกรมตารางทางานช อว า ว ส แคล(VisiCalc) ต อมาปร บปร งช อว า ซ ปเปอร แคล (SuperCalc) ในป 2525 พ ฒนาโปรแกรมช อว า ม ลต แพลน (Multiplan) ป 2526 ได ปร บปร งโปรแกรมช อว าโลต ส (Lotus 1-2-3) และเป นท น ยมอย างมาก ออราเค ล (Oracle) และต อมาบร ษ ทไมโครซอฟท ได พ ฒนาระบบงานว นโดวส ข นมาเพ อให ใช ได ง ายช อว า ไมโครซอฟท เอกซ เซล ซ งเร ยกว าส น ๆ ว า เอกซ เซล คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ค ณสมบ ต ของโปรแกรมไมโครซอฟท เอกซ เซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอกซ เซล ม ค ณสมบ ต ด งต อไปน สร างและแสดงรายงานของข อม ล ต วอ กษร และต วเลข โดยม ความสามารถ ในการจ ดร ปแบบให สวยงามน าอ าน เช น การกาหนดส พ น การใส แรเงา การกาหนดล กษณะและส ของเส นตาราง การจ ดวางตาแหน งของต วอ กษร การกาหนดร ปแบบและส ต วอ กษร เป นต น อานวยความสะดวกในด านการคานวณต าง ๆ เช น การบวก ลบ ค ณ หาร ต วเลขและย งม ฟ งก ช นท ใช ในการคานวณอ กมากมาย เช น การหาผลรวมของต วเลขจานวนมาก การ หาค าทางสถ ต และการเง น การหาผลล พธ ของโจทย ทางคณ ตศาสตร เป นต น สร างแผนภ ม ในร ปแบบต าง ๆ เพ อใช ในการแสดงและการเปร ยบเท ยบข อม ล ได หลายร ปแบบ เช น แผนภ ม คอล มน แผนภ ม เส นแผนภ ม วงกลม เป นต น ม ระบบขอความช วยเหล อ (Help) ท จะคอยช วยให คาแนะนา ช วยให สามารถ ทางานได อย างสะดวกและรวดเร ว หากเก ดป ญหาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม หร อสงส ยเก ยวก บ ว ธ การใช งาน แทนท จะต องเป ดหาในหน งส อค ม อการใช งานของโปรแกรม สามารถขอความ ช วยเหล อจากโปรแกรมได ท นท ม ความสามารถ ในก ารค นหาและแทนท ข อม ล โดยโปรแกรมจะ ม ความสามารถในการค นหาและแทนท ข อม ล เพ อแก ไขหร อแทนท ข อม ลได สะดวกและรวดเร ว ม ความสามารถในการจ ดเร ยงลาด บข อม ล โดยเร ยงแบบตามลาด บ จาก A ไป Z หร อจาก 1 ไป 100 และเร ยงย อนกล บจาก Z ไปหา A หร อจาก 100 ไปหา ม ความสามารถในการจ ดการข อม ลและฐานข อม ล ซ งเป นกล มของข อม ล ข าวสารท ถ กรวบรวมเข าไว ด วยก นในตารางท อย ในแผ นงาน ล กษณะของการเก บข อม ลเพ อใช เป น ฐานข อม ลบนโปรแกรมตารางงานจะเก บข อม ลในร ปแบบของตาราง โดยแต ละแถวของรายการจะ เป นระเบ ยนหร อเรคอร ด (Record) และคอล มน จะเป นฟ ลด (Field) ไมโครซอฟท เอกซ เซล 2007 ม การเปล ยนแปลงจากร นเด มค อนข างมาก ส งท เห นได ช ดเจนท ส ดค อ การเปล ยนหน าตาของโปรแกรมใหม โดยเปล ยนมาใช แถบคาส งร บบอนแทนเมน แบบเด ม โดยร บบอนจะรวบรวมช ดคาส งต าง ๆ ไว เป นกล ม ๆ ตามประเภทของการใช งาน พร อม ท งแบ งช ดเคร องม อออกเป นแท บ เพ อให สามารถค นหาและใช งานคาส งต าง ๆ ได สะดวกและ รวดเร วย งข นแต ย งคงความสามารถในการคานวณข อม ลได อย างแม นยา การใช ส ตรในการคานวณ ในตารางสะดวก ง าย และรวดเร วข น อ กท งย งให ผลล พธ ท ถ กต องเสมอ รวมถ งเพ มความสามารถใน หลาย ๆ ด าน ไม ว าจะเป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks