หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint - PDF

Description
1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 25 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ นฉากหล งของการพร เซนเตช น การใช สร างเทคน คและการแสดงงานพร เซนเตช น 1. ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมยอดน ยมในการน าเสนอข อม ล ไม ว าจะเป นการ น าเสนอข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม การน าเสนอข อม ลผลการว เคราะห ยอดขายในอนาคตขององค การ รวมถ งการจ ดท าเอกสารประกอบการประช ม อบรม ส มมนา หร อใช เป นส อการสอนใน สถานศ กษา ส าหร บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 ย งคงความสามารถเด มในการ สร างงานงานพร เซนเตช นอย างครบคร น และเพ มความสามารถจากเวอร ช นก อน สน บสน นการท างานเป นท มมากข น ผ ใช สามารถสร างงานพร เซนเตช น และใช ไฟล ร วมก น ม ระบบป องก นงานพร เซนเตช นจากการส งต อ ค ดลอก หร อการพ มพ โดยผ ใช สามารถก าหนดว นหมดอาย ของงานพร เวนเตช นได สน บสน นการท างานพร เซนเตช นไปเป ดเคร องเล นซ ด ได โดยไม ต องม โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยท าเป น Package CD ท าให สามารถเผยแพร ผลงานท สร างจาก PowerPoint ได มากข น ม เทคน คในการน าเสนองานเพ มมากข น เพ มล งก ในการน าร ปภาพ Clip Art จาก Office Online ได สะดวกข น สามารถก าหนดให ว ตถ ต างๆ เคล อนไหวได อย างม ช ว ตช วามากข น สามารถเพ มไฟล ว ด โอนามสก ล.asx,.wmx,.wvx,.wax และ.wma ลงในงานพร เซน เตช นได ความร พ นฐานท ควรทราบ 1. สไลด (Slide) ใช เร ยกเอกสารแต ละหน าของงานพร เซนเตช น 2. ว ตถ (Object) ใช เร ยกท กๆ ส งท ปรากฏบนสไลด แต ละแผ น ว าจะเป น ข อความ ร ปภาพ ร ปวาด แผนภ ม ฯลฯ 3. การน าเสนองานพร เซนเตช น (Slide Show) ค อ การท างานพร เซนเตช นท สร างเสร จ แล วไปใช ซ งอาจน าเสนอโดยเปล ยนแผ นสไลด อ ตโนม ต หร อก าหนดโดยคล กเมาส 4. เทคน คการเปล ยนแผ นสไลด (Slide Transition) ค อ เทคน คพ เศษต างๆ ท ใช ในการ เปล ยนสไลด แผ นหน งไปเป นสไลด อ กแผ นหน ง 5. เทคน คการน าเสนอ (Custom Animation) ค อ เทคน คพ เศษต างๆ ท ใช ในการก าหนดให ว ตถ ต างๆ ในสไลด ปรากฏข น ความสามารถของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 นอกจากจะสามารถสร างงานพร เซนเต ช นท แสดงผ านคอมพ วเตอร แล ว ย งสามารถสร างเอกสารการน าเสนอหลายร ปแบบ ด งน 1. งานพร เซนเตช นโดยแสดงหน าจอคอมพ วเตอร (On-screen Presentation) 2. เว บเพจ (Web Presentation) 3. แผ นใสส าหร บเคร องฉายข ามศ รษะ แบบขาวด า แบบส 4. สไลด ขนาด 35 ม ลล เมตร (35 mm Slide) 5. เอกสารแต ละหน าจากเคร องพ มพ (Paper Printout) 6. เอกสารแจกผ ฟ ง (Audience Handouts) 7. เอกสารส าหร บผ บรรยาย (Speaker Notes) 8. เค าโครงของช นงาน (Outline Page) 9. แพ กเก จส าหร บซ ด (Package for CD) การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 ท าได ด งน 1. คล กป ม 2. คล กเล อกรายการ All Programs 3. คล กเล อกรายการ Microsoft Office 4. คล กเล อกรายการ Microsoft Office PowerPoint 3 5. จะเข าส หน าจอโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 ส วนประกอบต างๆ ของหน าต างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2003 ค าอธ บาย 1. แถบช อเร อง (Title Bar) ท าหน าท บอกช อโปรแกรม และช อไฟล ท ใช งานป จจ บ น 2. แถบค าส ง (Menu Bar) ท าหน าท แสดงเมน ค าส งท งหมด ซ งม ท งเมน ภาษาไทย และ ภาษาอ งกฤษ 3. แถบเคร องม อ (Toolbar) ท าหน าท แสดงค าส งท ใช งานในร ปของไอคอน โดยแถบ เคร องม อ จะจ ดแยกออกเป นแต ละกล มของค าส ง ค าส งท แสดงบนแถบเคร องม อจะม เฉพาะค าส งท ม การใช งานบ อยๆ เท าน น เช น การเป ดไฟล (Open) การบ นท กไฟล (Save) เป นต น o แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) 4 o แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) 4. ป มควบค ม (Contral Buttons) ป มควบค มหน าต างโปรแกรม ประกอบด วยป มต างๆ ด งน ป มย อหน าต าง (Minimize) ท าหน าท ย อหน าโปรแกรม มาเก บไว ท แถบงาน (Task bar) ป มขยายหน าต างเต มจอ (Maximize) ท าหน าท ขยายหน าต างของโปรแกรมให เต ม พ นท ท งหมดของจอภาพ ป มกล บส หน าต างขนาดเด ม (Restore Down) ท าหน าท ลดขนาดของหน าต างให กล บไปม ขนาดเท าเด ม ก อนท จะขยายหน าต างให เต มจอ ป มป ดโปรแกรม (Close) ท าหน าท ป ดหน าต างโปรแกรม (สามารถเล อกได จาก เมน File Exit หร อกดแป น Alt + F4 ) ป มป ดหน าต างไฟล (Close Window) ค อ ป มป ดหร อ Close (ภาพ) ท าหน าท ป ด หน าต างของแฟ มข อม ลท เป ดใช อย (ค าส งจากเมน File Close) 5. แท บเค าร าง/แท บสไลด (Outline Tab/ Slide Tab) ท าหน าท แสดงเค าร าง (Outline) ท ม แต ข อความ หร อแสดงต าแหน งสไลด (Slide) เป นภาพขนาดเล ก 6. ป มม มมอง (View Buttons) ท าหน าท แสดงป มค าส งท ใช ในการเปล ยนม มมองของ โปรแกรม PowerPoint 7. แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) ท าหน าท แสดงค าส งและป มเคร องม อท ใช ในการวาดร ปทรงต างๆ เช น เส น ส เหล ยม วงกลม ร ปวาดอ สระ เพ อน ามาประกอบบน สไลด 5 8. แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ท าหน าท แสดงต าแหน งของสไลด ป จจ บ นว าอย ใน ต าแหน งใดของจ านวนสไลด ท งหมด รวมท งสถานะต างๆ ท เก ยวก บการพ มพ และการ แก ไข 9. แถบงาน (Task Pane) ท าหน าท แสดงค าส งส าค ญท จะช วยให ใช งานประจ า เช น การ เป ดไฟล การสร างงานพร เซนเตช น เป นต น สามารถเร ยกใช Task Pane โดยการเล อก ท เมน View Task Pane 10. พ นท การท างาน (Slide Pane) ท าหน าท แสดงพ นท ในการท างาน 6 การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ (Toolbar) การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ 1. คล กเล อกเมน View Toolbars 2. คล กเล อกช อแถบเคร องม อท ต องการเร ยกใช งาน เคร องหมาย ท แสดงหน ารายการแถบเคร องม อ แสดงถ งการ เคร องม อน น ปรากฏท หน าจอแล ว ถ าต องการยกเล กให คล กซ าท รายการน นซ าอ ก หร อ 1. เล อนต วช เมาส ไปย งพ นท ว างท อย ด านท ายของแถบเคร องม อท เป ดใช งาน 2. คล กป มขวาของเมาส แล วคล กเล อกแถบเคร องม อท ต องการเร ยกใช แถบเคร องม อ (Toolbars) แถบเคร องม อ ค อ แถบป มค าส งท ผ ใช สามารถส งงานได โดยตรง เพ อความสะดวกในการ เร ยกใช ค าส งท ใช งานบ อยๆ แถบเคร องม อท ใช งานเป นประจ าม ด งน 1. แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) เป นแถบเคร องม อท รวบรวมค าส งท ใช บ อยท ส ด เช น การสร างไฟล ใหม การเป ดไฟล การบ นท กไฟล เป นต น 2. แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) เป นแถบเคร องม อท รวบรวมค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบของข อความ 7 3. แถบเคร องม อร ปวาด (Drawing Toolbar) เป นแถบเคร องม อท ใช ช วยในการวาด ร ปทรงต างๆ 4. แถบงาน (Task Pane) เป นแถบงานท ใช แสดงค าส งในการงาน เป นแถบท จะช วยให ค าส งได สะดวก รวดเร วข น ภายใต Task Pane ม ค าส งต างๆ ท สามารถคล กเล อกได โดยคล กท ป มสามเหล ยมทางด านบนอง Task Pane แล วคล กเล อกรายการค าส งท ต องการ ม มมอง (View) ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 การเล อกม มมอง (View) ในการแสดงสไลด ให เหมาะสมก บการท างาน จะช วยให การ สร างพร เซนเตช นง าย และม ประส ทธ ภาพมากข น เน องจากแต ละม มมองม ความเหมาะสมในการ ใช งานแตกต างก น ผ ใช สามารถเปล ยนม มมองได โดยคล กป มม มมองท อย ด านล างซ าย 1. ม มมองภาพน ง (Normal View) เป นม มมองท ใช ในการแก ไขหร อเพ มเต มว ตถ ต างๆ ลงในสไลด เช น เพ มเต มข อความ ร ปภาพ หร อใส เทคน คพ เศษเพ อให ว ตถ เคล อนท ได ม มมองน ม องค ประกอบ 3 ส วน ได แก 1.1 สไลด ค อ ส วนท ใช ในการสร างงานพร เซนเตช น เช น ใส ข อความ ใส ว ตถ ต างๆ บนสไลด 1.2 แถบงาน (Outline Tab) ค อ หน าต างท ใช ในการปร บเปล ยนม มมองในการจ ดการ ก บสไลด แบ งเป น 2 ร ปแบบ แท บเค าร าง (Outline Tab) และแท บสไลด (Slide Tab) 1.2.1 แท บเค าร าง (Outline Tab) เป นม มมองท แสดงห วข อของสไลด แต ละแผ น ซ งสามารถจ ดเร ยงล าด บห วข อ แก ไขได ตลอดจนเพ ม ลบ และแก ไขห วข อได แท บสไลด (Slide Tab) เป นม มมองท แสดงสไลด เป นแผ นเล กๆ เป น ม มมองท บอกต าแหน งของสไลด จ ดเร ยง เพ ม หร อลบสไลด ได 1.3 บ นท กย อส าหร บผ บรรยาย (Notes Pane) ค อ หน าต างท ใช ระหว างการน าเสนอ งานพร เซนเตช น และสามารถพ มพ ส าเนาออกมาได 2. ม มมองจ ดเร ยงภาพน ง (Slide Sorter View) เป นม มมองท ใช แสดงแผ นสไลด ท งหมด ในงานพร เซนเตช น ท าให สามารถเพ ม ลบ จ ดล าด บสไลด ได อย างสะดวก และสามารถ ใส หร อปร บแต งเทคน คพ เศษในการเปล ยนสไลด ได 8 2. ม มมองต วจ ดเร ยงภาพน ง (Slide Sorter View) เป นม มมองท ใช แสดงแผ นสไลด ท งหมดในงานพร เซนเตช น ท าให สามารถเพ ม ลบ จ ดล าด บของสไลด อย างสะดวก และสามารถใส หร อปร บแต งเทคน คพ เศษในการเปล ยนสไลด ได 9 3. ม มมองแสดงสไลด (Slide Show) ค อ ม มมองท ใช ในการน าเสนองานพร เซนเตช น ม มมองน จะแสดงสไลด เต มหน าจอท ละสไลด พร อมท งเทคน คท ใส ไว ในสไลด และ เส ยงประกอบต างๆ โดยเม อใช เมาส คล กหร อกดแป น Enter จะเปล ยนเป นสไลด ถ ดไป และสามารถกดแป น Esc เพ อกล บส ม มมองภาพน ง เม อแสดงสไลด ครบท ก แผ นแล วหร อขณะแสดงสไลด แต ต องการยกเล กการแสดงสไลด ก ได ข นตอนการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น การสร างงานพร เซนเตช นเพ อน าเสนอข อม ล ม ข นตอนการสร างด งน 1. วางโครงร าง เป นการเตร ยมโครงร างของเร องท จะน าเสนอ เช น การจ ดล าด บห วข อ ของงานพร เซนเตช น เพ อให การน าเสนอข อม ลเป นไปตามว ตถ ประสงค ท วางไว สามารถสร างงานพร เซนเตช นได หลายว ธ เช น การใช AutoContent Wirzrd ของ Microsoft PowerPoint ท จะเตร ยมเน อหาต างๆ ตามห วข อท เล อกไว หร อจะสร าง ข อความโครงร างจากโปรแกรม Microsoft Word แล วจ งน ามาสร างเป นสไลด 2. เพ มเต มรายละเอ ยด และใส ว ตถ (Object) ต างๆ ลงในสไลด จากโครงร างท ได เตร ยม ไว ว าต องการน าเสนอห วข อใดบ าง น ามาเพ มเต มรายละเอ ยดของเน อหาในแต ละส วน ลงไปในแผ นสไลด ต างๆ ว ตถ (Object) ค อ ร ปภาพ กราฟ ตาราง หร อแผนผ งองค กร ท ต องการเพ มลงในสไลด เพ อความสมบ รณ ของงานพร เซนเตช น (ไม ควรใส รายละเอ ยดมากจนเก นไป ควรใส เท าท จ าเป นและเหมาะสม เพราะงานพร เซนเตช น เป นเพ ยงเคร องม อช วยผ บรรยาย ในการน าเสนอข อม ล จ งควรใส เฉพาะเน อหาและ ใจความท ส าค ญเท าน น ไม แสดงเน อหาโดยละเอ ยด) 3. ปร บแต งสไลด ให สวยงาม หล งจากท ได เน อหาครบถ วนแล ว ควรปร บแต งสไลด ให น าสนใจ สวยงาม เหมาะสมก บเน อหาท น าเสนอ เช น กรปร บแต งส ของต วอ กษร การ ปร บแต งส ของฉากหล ก 4. เพ มเทคน คการน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks