แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. - PDF

Description
ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 35 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 1. บร หารจ ดการ การกาก บด แลธ รก จอ ตสาหกรรม รวมถ งว ตถ อ นตราย ด านการผล ต ส งแวดล อม ความปลอดภ ยเพ อให เป นไปตามกฎหมาย และดาเน นการให เป นไปตามข อตกลง กฎ ระเบ ยบระหว างประเทศ 2. ส งเสร ม สน บสน นข อม ลและองค ความร ด านเคร องจ กร การผล ต ส งแวดล อม ความปลอดภ ย ว ตถ อ นตราย ๔. ๕. ๖. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต และเสร มสร างบรรยากาศการทางาน ท เอ อต อการปฏ บ ต งานอย างม ความส ข และบรรล เป าหมายองค กร พล งงานและความร บผ ดชอบต อส งคม เพ อประโยชน ในการพ ฒนาธ รก จอ ตสาหกรรม ๓. ยกระด บการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ม ต ม ต ท ๑ : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 1. ม การวางแผน ปฏ บ ต การท สอดคล อง และสน บสน น ย ทธศาสตร ของ กรอ. แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1. ระด บความสาเร จในการทบทวนแผนกลย ทธ การ 5 จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ศบพ. ต ลาคม 2555 บร หารทร พยากรบ คคล ป และจ ดทา งบประมาณ พ.ศ. ตาม (คณะทางาน HR) ถ ง แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร มกราคม ระด บ 1 : คณะทางานฯ ทบทวนแผนกลย ทธ การ บ คคล ป บร หารทร พยากรบ คคล ประจาป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และย ทธศาสตร ของ กรอ. ระด บ 2 : กาหนดท จะ ดาเน นการในป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 3 : กาหนดต วช ว ดผลการดาเน นงานและ แผนงาน/โครงการรองร บ ระด บ 4 : เสนอ อรอ. ขอความเห นชอบและอน ม ต ให ใช แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล(HR Scorecard)เสนอกรมฯ ให ความห นชอบ ระด บ 5 : เผยแพร ประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การ ประจาป พ.ศ. ตามแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ป พ.ศ / 10 2. ม กาล งคนท ม ศ กยภาพรองร บการ เปล ยนแปลงโครงสร าง อาย ของข าราชการ กรอ. 5 แผนบร หารกาล งคนเพ อรองร บการ ก.อ ตราฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 เปล ยนแปลงโครงสร างอาย ของ ถ ง ข าราชการ กรอ. ส งหาคม 2. ระด บความสาเร จในการดาเน นการตามแผน บร หารกาล งคนเพ อรองร บการเปล ยนแปลง โครงสร างอาย ของข าราชการ กรอ. ระด บ 1 : นาเสนอผ บร หารขอความเห นชอบและ อน ม ต การใช แผนฯ ระด บ 2 : ประชาส มพ นธ แผนฯ ให ทราบท วท ง องค การ ระด บ 3 : ดาเน นงานตามแผนฯ ระด บ 4 : ต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนฯ ระด บ 5 : ดาเน นการสร ปและรายงานผลการ ดาเน นการตามแผนฯให ผ บร หารทราบ ม ต ท ๑ : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 3. ม เส นทาง ความก าวหน าของสาย อาช พท ช ดเจน 3. ระด บความสาเร จในการกาหนดเส นทาง ความก าวหน าตาแหน งประเภทอานวยการ ประเภท ว ชาการ ระด บ 1 : จ ดทาร างหล กเกณฑ เส นทาง ความก าวหน าสายอาช พ ระด บผ อานวยการสาน ก ผ เช ยวชาญ ผ อานวยการส วน/กล ม/ฝ าย ของ สายงานว ศวกรรมและว ทยาศาสตร ระด บ 2 : แจ งเว ยนกล มเป าหมายเพ อร บฟ งความ ค ดเห นเก ยวก บหล กเกณฑ เส นทางเด นสายอาช พท กาหนดข น ระด บ 3 : สร ปเสนอผ บร หารขอความเห นชอบและ ประกาศใช เป นเกณฑ มาตรฐานใน กรอ. ระด บ 4 : เผยแพร ประชาส มพ นธ ประกาศใช หล กเกณฑ ท อรอ. ให ความเห นชอบแล ว ระด บ 5 : ต ดตามผลการใช หล กเกณฑ ท กาหนด 5 จ ดทาหล กเกณฑ เส นทาง ความก าวหน าสายอาช พในสายงาน ว ศวกรรม และว ทยาศาสตร ตาแหน งระด บผ อานวยการ ผ เช ยวชาญ ผ อานวยการกล ม/ ส วน/ฝ าย ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ ง ม นาคม 2 / 10 4. ม แผนการพ ฒนา บ คลากรท กระด บ อย างเป นระบบและ ต อเน อง 4. ระด บความสาเร จของการพ ฒนาสมรรถนะของ 5 โครงการพ ฒนาสมรรถนะ กล มพ ฒนาฯ/ ศบพ. ต ลาคม 2555 บ คลากร บ คลากร กรอ. ถ ง ระด บ 1 : เข ยนโครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร 1. โครงการพ ฒนาความร ให ก บ ก นยายน กรอ. และกาหนดหล กส ตร ข าราชการบรรจ ใหม ระด บ 2 : เสนอขออน ม ต โครงการพ ฒนาสมรรถนะ 2. โครงการพ ฒนาความร ให ก บ บ คลากร กรอ. ข าราชการท กระด บ ระด บ 3 : ผ บร หารเห นชอบและอน ม ต โครงการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร กรอ. ระด บ 4 : ดาเน นงานตามโครงการพ ฒนาสมรรถนะ บ คลากร กรอ. ระด บ 5 : สร ปและรายงานผลการดาเน นงานตาม โครงการพ ฒนาสมรรถนะบ คลากร กรอ. ม ต ท 1 : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 5. ระด บความสาเร จในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ. ถ ง 2559 ระด บ 1 : จ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 2. เสนอขอความเห นชอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรอ. ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 3 : ประชาส มพ นธ /เผยแพร ให หน วยงาน ดาเน นการตามแผนฯ ระด บ 4 : ต ดตามประเม นผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ระด บ 5 : สร ปและรายงานผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมโรงงานอ ตสาหกรรม กล มพ ฒนาฯ/ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ ง ก นยายน ป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ / 10 ม ต ท 1 : ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร 5. ร กษาและจ งใจ บ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ไว ในองค กร 5 โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ก มภาพ นธ ถ ง (HiPPS) ประจาป ร นท 9 ม ถ นายน 6. ระด บความสาเร จของการดาเน นการสรรหาและ ค ดเล อกข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) ร นท 9 ตามแนวทางท ก.พ. กาหนด ระด บ 1 : ม คณะกรรมการสรรหาและค ดเล อก ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ระด บ 2 : กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การค ดเล อก ข าราชการเพ อเข าส ระบบ ระด บ 3 : ดาเน นการค ดเล อกตามหล กเกณฑ และ ว ธ การค ดเล อกท คณะกรรมการกาหนด ระด บ 4 : รายงานและประกาศผลการค ดเล อกเสนอ อรอ. ให ความเห นชอบ ระด บ 5 : ส งรายช อข าราชการท ผ านการค ดเล อก จาก กรอ. ให สาน กงาน ก.พ. เพ อดาเน นการ ค ดเล อกต อไป 7. ระด บความสาเร จของการพ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) ร นท 4-7 ระด บ 2 : ม คณะทางานจ ดทากรอบการส งสม ประสบการณ และเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พรายบ คคลของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งของ กรอ. ระด บ 3 : คณะทางานฯ ประช มทบทวนกรอบการ ส งสมประสบการณ ของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ร นท 4-7 ระด บ 4 : ข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ปฏ บ ต งาน ตามกรอบการส งสมประสบการณ ท กาหนดของแต ละกรอบการส งสมประสบการณ แต ละราย ระด บ 5 : ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม กรอบการส งสมประสบการณ ของข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส งแต ละราย แผนการพ ฒนาข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง ของ กรอ. (กรอบการส ง สมประสบการณ ) กล มอ ตราฯ ศบพ./ คณะกรรมการ สรรหาค ดเล อกฯ กล มอ ตราฯ ศบพ./ หน วยงานตาม กรอบการส งสม ประสบการณ ต ลาคม 2555 ถ ง ก นยายน 4 / 10 ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 6. ม การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการและ ม คาส งเล อนเง นเด อน ข าราชการ ล กจ างปรจา และพน กงานราชการได ท นตามกาหนดในรอบ ว นท 1 เมษายน และ1 ต ลาคม 5 แผนดาเน นการประเม นผลการ ต ลาคม 2555 ปฏ บ ต ราชการและเล อนเง นเด อน ถ ง ข าราชการ ล กจ างประจา และ ก นยายน พน กงานราชการ กรอ. ๘. ระด บความสาเร จของการดาเน นงานประเม นผล การปฏ บ ต ราชการในรอบว นท ๑ เมษายน และว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ของข าราชการ ล กจ างประจา และ พน กงานราชการ ระด บ ๑ : ดาเน นการประกาศหล กเกณฑ และ ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการให เจ าหน าท ใน กรมทราบ ระด บ ๒ : ดาเน นการจ ดทาข อม ลเสนอ อรอ. และ รรอ.พ จารณาจ ดสรรวงเง นให ก บหน วยงานต าง ๆ ระด บ ๓ : รวบรวมผลการประเม นและร อยละการ เล อนเง นเด อนของหน วยงานรายงานต อ ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ระด บ ๔ : ดาเน นการนาเสนอความเห นของ คณะกรรมการกล นกรองผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการของข าราชการพลเร อนสาม ญใน กรอ ระด บ ๕ : ดาเน นการจ ดทาคาส งเล อนเง นเด อนและ แจ งผลการเล อนเง นเด อนให ข าราชการทราบเป น รายบ คคล กล มเง นเด อนและ ทะเบ ยนประว ต ศบพ. / คณะกรรมการ กล นกรองผลการ ประเม นการปฏ บ ต ราชการ 7. ม แผนสรรหาบ คคล มาดารงตาแหน งให เพ ยงพอก บภารก จของ หน วยงาน 9. ระด บความสาเร จของการบร หารจ ดการตาแหน งว าง ใน กรอ. ระด บ 2 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน งท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 10 อ ตรา ระด บ 3 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน งท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 15 อ ตรา ระด บ 4 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน ง ท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 25 อ ตรา ระด บ 5 : สรรหาบ คคลมาดารงตาแหน ง ท ว างใน ท กสายงาน จานวนไม น อยกว า 30 อ ตรา 5 แผนการสรรหาบ คคลมาบรรจ แต งต งให ดารงตาแหน งท ว าง ตามว ธ การต าง ๆ ภายใต ระเบ ยบ หล กเกณฑ ของ สาน กงาน ก.พ. กล มสรรหาบรรจ แต งต ง ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน 5 / 10 8. ม ระบบการประก น ค ณภาพการฝ กอบรม หร อการพ ฒนาบ คคล แผนฝ กอบรม/ส มมนา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 10. ร อยละความสาเร จของการนาหล กเกณฑ การ ประก นค ณภาพและการประเม นประส ทธ ผลความ ค มค าของการฝ กอบรมไปส การปฏ บ ต ร อยละ 80 : นาหล กเกณฑ การประก นค ณภาพการ ฝ กอบรมมาใช ประก นค ณภาพการฝ กอบรม ตามแบบฟอร ม TR-01 ท กาหนดไว ในหล กเกณฑ ร อยละ 90 : สร ปผลการฝ กอบรมตามเกณฑ ประก น ค ณภาพการฝ กอบรม TR-02 TR-03 และ TR-04 ร อยละ 100 : ม การต ดตามประเม นความค มค า ของการฝ กอบรมตามหล กเกณฑ การประก น ค ณภาพการฝ กอบรม TR-05 กล มพ ฒนาฯ ศบพ. ต ลาคม 2555 ถ งก นยายน ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 9. ม แผนพ ฒนา รายบ คคล (ตามผลการประเม น สมรรถนะข าราชการ ป งบประมาณ พ.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks