ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได - PDF

Description
แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 24 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ ฐพล บ วอ ไร โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ ลาล กกา ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได สาระสาค ญ การค ดค นและพ ฒนาด านคอมพ วเตอร เป นป จจ ยหล กในการส งเสร มเทคโนโลย สารสนเทศในด านต างๆ โดยม โครงคอมพ วเตอร เป นเคร องม อส าค ญในการท า โครง คอมพ วเตอร ม ความหมาย ความสาค ญ ประเภท และต วอย างต างๆ ซ งน กเร ยนจะได ศ กษาในหน วยการ เร ยนร น สาระการเร ยนร ความร 1. จ ดทาโครงคอมพ วเตอร 2. การจ ดทาร ปเล มราย 3. การนาเสนอและจ ดส งโครงการ 4. ทาโครงการคอมพ วเตอร ท กษะ/กระบวนการ 1. การอธ บาย 2. พ ฒนาโครงคอมพ วเตอร สมรรถนะสาค ญของผ เร ยน 1. ความสามารถในการแก ป ญหา 2. ความสามารถในการค ด 3. ความสามารถในการใช เทคโนโลย ค ณล กษณะท พ งประสงค 1. ม ว น ย 2. ใฝ เร ยนร 3. ม งม นในการทา การว ดและประเม นผล การประเม นผลก อนเร ยน - สอบถามความร เก ยวก บการทาโครงการ การประเม นผลระหว างการจ ดก จกรรมการเร ยนร - สอบถามองค ความร ท ได จากการเร ยน - ส งเกตพฤต กรรมการทากล ม การประเม นผลหล งเร ยน - สอบถามองค ความร ท ได หล งเร ยน - ประเม นท กษะ/กระบวนการใช เทคโนโลย การประเม นช น/ภาระ (รวบยอด) - ประเม นช น การประเม นผลรวบยอด ช น ได แก โครงคอมพ วเตอร ภาระ ได แก - เกณฑ การประเม น ประเด นการ ประเม น 1. การใช เคร องม อ ใช เคร องม อตาม ร ปแบบท กาหนดได อย างถ กต อง สามารถปร บแต ง ค ณสมบ ต ได ตรงก บ เกณฑ ท กาหนดไว 2. การกาหนด ค ณล กษณะ ระด บค ณภาพ ด เย ยม (4) ด (3) พอใช (2) ควรปร บปร ง (1) ใช เคร องม อตาม ใช เคร องม อตาม ไม สามารถใช ร ปแบบท กาหนดได ร ปแบบท กาหนดได เคร องม อตาม อย างถ กต องเป น อย างถ กต องเป น ร ปแบบท กาหนดได ส วนใหญ สามารถ บางส วน สามารถ อย างถ กต อง และ ไม สามารถปร บแต ง ได ได ค ณสมบ ต ได ตรงก บ กาหนดไว ได เป น กาหนดไว ได เป น เกณฑ ท กาหนดไว ส วนใหญ ส วนน อย กาหนดไว 100% 3. ความสวยงาม สามารถจ ดร ปแบบ ได อย างสวยงาม เป นโปรแกรมท 4. การออกแบบ หน าต างผ ใช สามารถออกแบบ หน าต างผ ใช ได อย างเหมาะสมก บ กาหนดไว น อยกว า 80% สามารถจ ดร ปแบบ ได เป นโปรแกรมท สามารถออกแบบ หน าต างผ ใช ได อย างเหมาะสมก บ กาหนดไว น อยกว า 60% สามารถจ ดร ปแบบ ได อย างสวยงาม แต เป นโปรแกรมท ไม โปรแกรมใช ง าย ค อนข างยาก ไม ตรงก บความถน ด กาหนดไว น อยกว า 40% สามารถจ ดร ปแบบ ได แต เป น โปรแกรมท ไม โปรแกรมใช ยาก ประเด นการ ประเม น 5. ความค ด สร างสรรค ระด บค ณภาพ ด เย ยม (4) ด (3) พอใช (2) ควรปร บปร ง (1) การใช เหมาะสมก บ การใช เหมาะสมก บ หร อความเป น ธรรมชาต ของ โปรแกรมหร อแอ พล เคช นน นๆ ทาให โปรแกรมสามารถ ใช ได ง ายและ สะดวก โปรแกรมหร อแอ พล เคช นน นๆ ผ ใช ท วไป น กเร ยนม ความค ด ส งผลให โปรแกรมม ความสวยงาม เหมาะสม ตรงก บ ว ตถ ประสงค การใช น กเร ยนม ความค ด ส งผลให โปรแกรม ตรงก บว ตถ ประสงค การใช น กเร ยนม ความค ด แต โปรแกรมไม ตรงก บว ตถ ประสงค การใช น กเร ยนขาด เกณฑ การต ดส นค ณภาพ ช วงคะแนน ระด บค ณภาพ 16 ข นไป ด มาก ด 6-10 พอใช ต ากว า 6 ปร บปร ง ก จกรรมการเร ยนร คร งท / มาตรฐานการเร ยนร / เวลา ต วช ว ด 1 ข อท 6 พ ฒนาโครง (2 ช วโมง) คอมพ วเตอร โดยการเข ยน โปรแกรมภาษา Basic ได การประเม นผล ก จกรรมการเร ยนร (ช น/ภาระ) 1. ส งเกตพฤต กรรมการทากล ม ก จกรรมนาเข าส การเร ยน 1. น กเร ยนแต ละคนอธ บายว าตนเองเคยทาโครงอะไรมา บ าง หร อเคยทาโครงคอมพ วเตอร มาบ างหร อไม ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร 1. คร อธ บายความหมายของโครงคอมพ วเตอร องค ประกอบของการจ ดทาโครงการคอมพ วเตอร ประเภท ของโครงคอมพ วเตอร 2. น กเร ยนศ กษาเน อหาเพ มเต มจากหน งส อเร ยน 3. คร ยกต วอย างโครงคอมพ วเตอร ให น กเร ยนท กคนด เป นต วอย าง 4. คร อธ บายว ธ การเข ยนการนาเสนอโครง 5. น กเร ยนแบ งกล มๆ ละ 3 คน โดยแต ละกล มส บค นข อม ล จากอ นเทอร เน ต และร วมม อก นในกล มเพ อค ดโครง คอมพ วเตอร ท ต องการทา 6. แต ละกล มนาเสนอช อโครงการและแนวค ดเบ องต นท หน า ช นเร ยน 7. หากโครงใดคร อน ญาตให ดาเน นการได ให น กเร ยนแต ละกล มเข ยนรายนาเสนอโครงตามแบบฟอร มท กาหนด โดยนาส งในการเร ยนในช วโมงต อไป ก จกรรมสร ปการเร ยนร 1. น กเร ยนร วมก นสร ปความร เก ยวก บการจ ดทาโครง ส อการเร ยนร / แหล งเร ยนร 1. PowerPoint เร อง โครงคอมพ วเตอร 2. ต วอย างโครง คอมพ วเตอร 3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 คร งท / เวลา มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด การประเม นผล (ช น/ภาระ) คอมพ วเตอร ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนร / แหล งเร ยนร 2 (4 ช วโมง) 3 (2 ช วโมง) ข อท 6 พ ฒนาโครง คอมพ วเตอร โดยการเข ยน โปรแกรมภาษา Basic ได ข อท 6 พ ฒนาโครง คอมพ วเตอร โดยการเข ยน โปรแกรมภาษา Basic ได 1. ส งเกตพฤต กรรมการทากล ม ก จกรรมนาเข าส การเร ยน 1. น กเร ยนส งโครงร างการทาโครง ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร 1. คร ให เวลาน กเร ยนทาโครง 2 ส ปดาห โดยในระหว าง น หากน กเร ยนม ป ญหา ข อสงส ย สามารถสอบถามคร ผ สอน ได ท นท ก จกรรมสร ปการเร ยนร 1. น กเร ยนทารายสร ปการทาโครงของตนเอง 1. ประเม นท กษะ/กระบวนการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ประเม นการทากล ม 3. ประเม นช น ก จกรรมนาเข าส การเร ยน 1. คร แนะนาโครงของแต ละกล ม และให แต ละกล ม เตร ยมต วนาเสนอโครง โดยการจ บฉลาก ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร 1. น กเร ยนแต ละกล มนาเสนอโครงของตนเอง ก จกรรมสร ปการเร ยนร 1. น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นเก ยวก บการทา โครง ป ญหา ข อเสนอแนะจากการทาโครงในคร งน 2. คร สร ปองค ความร เก ยวก บการทาโครงให น กเร ยนท ก คนเข าใจอ กคร ง 1. PowerPoint เร อง โครงคอมพ วเตอร 2. ต วอย างโครง คอมพ วเตอร 3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ส อ/แหล งการเร ยนร ส อการเร ยนร - โปรแกรม Microsoft Visual Studio PowerPoint เร องโครงคอมพ วเตอร - ต วอย างโครงคอมพ วเตอร แหล งการเร ยนร - ห องสม ด - แหล งข อม ลสารสนเทศ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks