ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 21 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท าแผนพ ฒนาระบบบร การ(service plan) เพ อลดโรคเร อร ง ประเภทโครงการ ( ) โครงการสนองย ทธศาสตร (ตามเข มม ง) ( ) โครงการปกต /งานประจ า ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.เพ อพ ฒนาศ กยภาพหน วยบร การให ได มาตรฐานตามระด บการให บร การ (ระด บ SMFP) 2.เพ อก าหนดร ปแบบการพ ฒนาหน วยบร การระด บการให บร การ 1 ประช มเช งปฏ บ ต การก าหนดร ปแบบ การพ ฒนาหน วยบร การ ผ แทนหน วย ประช ม 2 คร ง คร งละ 1 บร การ รพท./ ว นจ านวน 34 คน รพช./สสอ./รพ. สต อ x 50 บาท เป นเง น 3,400 บาท -ค าอาหารว างและเคร องด ม 34 คน x 4 ม -ค าอาหารกลางว น 80 คน x 200 บาท x 3 ว น เป นเง น 5,440 บาท ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ ม ย.,กย. 56 8,840 บ ญช 6 โครงการเฉพาะ เง นผ าน บ/ช 1 แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการพ ฒนานโยบายและย ทธศาสตร ประเภทโครงการ ( ) โครงการสนองย ทธศาสตร (ตามเข มม ง) ( ) โครงการปกต /งานประจ า ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.เพ อจ ดล าด บความส าค ญป ญหาสาธารณส ขและทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดด านสาธารณส ขให สอดคล องก บนโยบายและป ญหาของพ นท 2.เพ อสร างการม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาสาธารณส ขของจ งหว ดพ ทล ง 3.เพ อเสร มท กษะการวางแผนเช งกลย ทธแก เจ าหน าท และภาค ร วมการพ ฒนาสาธารณส ข 1 ประช มเช งปฏ บ ต การสร ปผลงาน และจ ดล าด บ ความส าค ญของ ป ญหา และทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดด านสาธารณส ข ผ บร หาร นวก. สาธารณส ข หน วยงานต างๆ 65 คน ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ประช ม 1 คร ง แผนย ทธศาสตร ท สอดคล อง ก บนโยบายและสภาพป ญหา ของพ นท น าไปใช เป น เคร องม อในการบร หารได และม แผนปฏ บ ต การท สอดคล องก บป ญหาของพ นท สค ,800 บ ญช 6 โครงการเฉพาะ เง นผ าน บ/ช -ค าอาหารว างและเคร องด ม 70 คน x 6 ม อ x 50 บาท เป นเง น 21,000 บาท -ค าว ทยากร เป นเง น 25,000 บาท -ค าถ ายเอกสาร 10,000 บาท -ค าอาหารกลางว น 70 คน x 200 บาท x 3 ว น เป นเง น 42,000 บาท -ค าพาหนะว ทยากร เป นเง น 6,000 บาท -ค าอาหารเย น 70 คน x 250 บาท x 2 ว น เป นเง น 35,000 บาท -ค าเบ ยล ยงผ เข าร วมประช ม 70 คน x 80 บาท x 3 ว น เป นเง น 16,800 บาท -ค าท พ ก 70 คน x 500 บาท x 2 ว น เป นเง น 70,000 บาท -ค าพาหนะผ เข าร วมประช ม 780 คน x /200 บาท x 2 ว น เป นเง น 28,000 บาท 2 แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธท 5 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ช อโครงการ โครงการ : พ ฒนาระบบการประเม นผล และการรายงานผลการด าเน นงานด านส ขภาพ ประจ าป งบประมาณ 2556 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานตามย ทธศาสตร ของกระทรวงสาธารณส ข และจ งหว ดพ ทล ง 2. เพ อว ดผลการปฏ บ ต งานและประเม นผลส มฤทธ 3. เพ อต ดตามผลการด าเน นงานแก ไขป ญหาด านสาธารณส ขในพ นท 4. เพ อทราบป ญหา/ อ ปสรรค ในการด าเน นงาน และหาแนวทางในการให การสน บสน น ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 บ/ช6โครงการ เฉพาะ 1 โครงการ : ต ดตามการด าเน นงานตามนโยบายเร งร ดท ส าค ญของกระทรวงสาธารณส ข และป ญหาสาธารณส ขของจ งหว ดพ ทล ง ก จกรรมหล ก : ตรวจราชการ กรณ ปกต รอบท 1 60,100 - ร บการตรวจราชการและน เทศงาน / - สสจ. 1 แห ง - สสจ./รพท. ได ร บ - หน วยงานท กแห งได ร บ มค-ม ค.56 หน วยงาน (คปสอ.) ได ร บตรวจเย ยม - รพท. 1 แห ง การน เทศ ป ละ 2 คร ง ทราบนโยบายและแนวทาง - หน วยงานท ได ร บการน ทศ รายงานผล - คปสอ. 2 แห ง - ร อยละ100 ของ การด าเน นงาน รอบท 2 60,100 การแก ไขป ญหาตามข อเสนอแนะ - สอ. 2 แห ง หน วยงานท ได ร บ - หน วยงานได ร บการ ม ย.กค.56 ค าใช จ ายในการจ ดประช ม - ผ เข าร วมประช ม การน เทศรายงานผล น เทศ/ต ดตาม/ตรวจเย ยม - ค าอาหารว างและเคร องด ม = 15,350 บาทคร งละ 200 คน การแก ไขป ญหาตาม และได ร บการแก ไขป ญหา - ค าอาหารกลางว น = 30,700 บาท ข อเสนอแนะ - ผลการด าเน นงานตาม - ค าว สด (เอกสาร: สสจ.) = 6,000 บาท นโยบายเร งร ดท ส าค ญและ - ค าว สด (เอกสาร: เขต) = 6,000 บาท ป ญหาสาธารณส ขของ รวม 2 รอบ ๆ ละ 58,050 * 2 = 116,100 บาท จ งหว ดบรรล เป าหมาย ก จกรรมหล ก : น เทศงานผสมผสาน (คปส 11 คปสอ. - คปสอ.ท กแห งได ร บ - หน วยงานท กแห งได ร บ รอบท 1 83,220 - น เทศ ก าก บ ต ดตาม (ประช มราชการ) ผ เข าร วมประช ม : การน เทศต ดตาม ทราบนโยบายและแนวทาง มค.56 - จ ดล าด บ คปสอ. - คณะกรรมการ แห งละ 1 ว น 2 คร ง/ป การด าเน นงาน หมายเหต คปสอ.ท กคน - คปสอ. ท กแห ง ม ผล - หน วยงานได ร บการ รอบท 2 83,220 ผลการประเม นและจ ดล าด บ คปสอ. ใช - จนท.จาก สอ. การด าเน นงานในภาพ น เทศ/ ต ดตาม/ และได ร บ สค.-กย.56 เง นผ าน บ/ช 3 การน เทศงานผสมผสานรอบท 2 ในการต ท ไม ได เป น คณะ รวมของท กกล มงาน การแก ไขป ญหา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 บ ญช 6 โครงการเฉพาะ ***ระด บด มาก กรรมการคปสอ. ไม น อยกว าร อยละ 80 - ผลการด าเน นงานตาม ต องผ านเกณฑ การประเม นท กหมวด = 9แห งละ 1 คน - คปสอ.ท กแห ง นโยบายฯ และป ญหา **ระด บด - ท มน เทศงานจาก ได ร บการประเม น/ สาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ต องผ านเกณฑ การประเม นท กหมวด 85-8สสจ./ผ จ ด 25 คน จ ดล าด บค ณภาพงาน บรรล เป าหมายและผลงาน *ระด บพอใช ในภาพรวมผ านเกณฑ 80% ต องผ านเกณฑ การประเม นท กหมวด % ระด บต องพ ฒนา ผ านเกณฑ การประเม นท กหมวด 80 % ค าใช จ ายในการจ ดประช ม - ค าอาหารว าง สสจ =25*50*11 = 13,750 บาท - ค าอาหารว าง คปสอ. =319*50*1 = 15,950 บาท - ค าอาหารกลางว น สสจ =25*100*11 = 27,500 บาท - ค าอาหารกลางว น คปสอ. =319*80*1 = 25,520 บาท - ค าว สด (เอกสาร) = 5,000 บาท รวม 2 รอบ ๆ ละ 82,220 * 2 = 164,440 บาท 2 โครงการ : ควบค ม ก าก บ การต ดตามการประเม นผล และการรายงานผลการด าเน นงานด านส ขภาพ ก จกรรมหล ก : ประช มช แจงนโยบายแล กล มเป าหมาย : - ม นโยบาย/แนวทาง - จนท.ม แนวทางการ มค.56 66,000 การน านโยบายไปส การปฏ บ ต ป ผ บร หารฯ/ การด าเน นงาน ด าเน นงาน ค าใช จ ายในการจ ดประช ม - ห วหน ากล มงาน/ - ม ช ดเคร องม อใน - ข อม ลม ค ณภาพ - ค าอาหารว าง =184*100 = 9,200 บาท ฝ ายบร หารฯ การประเม น - การรายงานผลการ - ค าอาหารกลางว น =184*200 = 36,800 บ- นวก.ใน สสจ. - ค ม อรายละเอ ยด ด าเน นงานท นเวลา - ค าว สด = 5,000 บาท กล มงานละ 3 คน ต วช ว ด - ค าเอกสาร = 10,000 บาท - รพ.สต. แห งละ 1 - ผ เก ยวข องท กคน - ค าห องประช ม = 5,000 บาท - สสอ. แห งละ 1 คนเข าร วมประช มฯ รวม 66,000 บาท - รพท./รพช. แห งละ 1 คน เง นผ าน บ/ช 4 ล าด บ ก จกรรม - ผ จ ด 3 คน รวม 184 คน เป าหมาย ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 บ ญช 6 โครงการเฉพาะ ก จกรรมหล ก : การประช ม กวป. กล มเป าหมาย - จ ดประช ม กวป. - หน วยงานท กแห ง ตค.55-กย.56 18,000 ค าใช จ ายในการจ ดประช ม 60 คน 1 คร ง/เด อน ได ร บทราบนโยบาย - ค าอาหารว าง =60*25*12 = 18,000 บาทประกอบด วย.. รวม 12 คร ง/ป และน านโยบายไปส ผ บร หาร สสจ./ - คกก.และผ เก ยวข อง การปฏ บ ต ผอ.รพ./สสอ. ท กคนเข าร วมประช มฯ นวก.สาธารณส ข ผ ช วย สสอ. ฯลฯ ก จกรรมหล ก : จ ดท ารายงานประจ าป ประช ม คณะท างาน- จ านวนรายงาน - หน วยงานม เอกสาร มค ค าใช จ ายในการจ ดประช ม หน.ฝ าย/กล มงาน ประจ าป ท ผล ต ทางว ชาการ/เผยแพร - ค าอาหารว าง =20*25*2=1,000 บาท /งาน = 20 คน และเผยแพร ประชาส มพ นธ -ค าจ ดท าเอกสารเผยแพร 15 เล มๆละ250 บ 2 คร ง ต นฉบ บ 1 ช ด - หน วยงานม ข อม ล =3,750 บาท / ส าเนา 150 ช ด ไว ใช ส บค น/อ างอ ง - ค าจ ดท า CD 150 แผ น ๆ ละ 40 บาท =6,000 บาท - ผ บร หารใช ข อม ล ในการต ดส นใจและ น าไปก าหนดนโยบายและวางแผนฯ ก จกรรมหล ก : ว จ ยประเม นผล 1 เร อง - ม รายงานการว จ ย - จ งหว ดทราบสถานะ เมย.-กย.55 10,000 ค าใช จ ายในการเก บข อม ล/ว เคราะห / ประเม นผล 1 เร อง ส ขภาพของประชาชน จ ดท าเอกสาร ในจ งหว ดพ ทล ง - จ งหว ดม แนวทางในการ บร หารจ ดการโครงการป ต อไป ก จกรรมหล ก : พ ฒนาระบบข อม ลการ กล มเป าหมาย - คกก.ผ เก ยวข องท กคน - ร ปแบบการจ ดการข อม ล มค.56 5,250 ตาย ค าใช จ ายในการจ ดประช ม 50 คน ค อ เข าร วมประช มฯ ของจ งหว ดพ ทล ง เมย.56 5,250 - ค าอาหารว าง =50*25*3 = 3,750 บาท คกก.ระด บจ งหว ด/ กค.56 5,250 เง นผ าน บ/ช 5 - ค าอาหารกลางว น =50*80*3 =12,000 บอ าเภอ รวมกล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร ประเด นย ทธ 1 433, ,070 0 แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ ท 8 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ(G5) ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ช อโครงการ ปฐมน เทศผ เข าปฏ บ ต ราชการใหม ประเภทโครงการ ( ) โครงการสนองย ทธศาสตร ตามเข มม ง (/) โครงการปกต /งานประจ า ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.เพ อให ผ เข าปฏ บ ต ราชการใหม ม ความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ 2.เพ อให ผ เข าปฏ บ ต ราชการใหม สามารถการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร พ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการส าหร บผ ส าเร จ การศ กษาใหม ผ ส าเร จการศ กษา ใหม จ านวน 100 คน -ค าอาหารว างและเคร องด ม 100 คน x 2 ม อ x 50 บาท x 2 ว น เป นเง น 20,000 บาท -ค าอาหารกลางว น 100 คน x 200 บาท x 2 ว น เป นเง น 50,000 บาท -ค าสมนาค ณว ทยากร 600 x 6 ชม. X 2 ว น เป นเง น 7,200 บาท -ค าว สด 20,000 บาท สถานท อบรม โรงแรมช ยคณาธาน ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 บ ญช 6 เง นผ าน โครงการเฉพาะ บ/ช ผ ส าเร จการศ กษาใหม -ผ ส าเร จการศ กษาใหม เม.ย.56 97,200 ท กคนผ านการอบรม สามารถปฏ บ ต ราชการได และม ความร ความเข าใจ อย างม ปร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks