ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ - PDF

Description
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป 6นสาวงามหว

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Social Media

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป 6นสาวงามหว หน เซ นเจ 6น ช อปป 6งห างหลอหว หยวนหม งหยวนชมโชว อล งการ พ เศษ!! เมน เป าฮ 6อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-เซ นเจ 6น (- /-/-) น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 9 เคาน เตอร S สายการบ น รอย ลจอร แดนแอร ไลน Royal Jordan Airline โดยม เจ าหน าท อ านวยความสะดวกแก ท กท าน น. ออกเด นทางส ฮ องกง โดยเท ยวบ น RJ 182 ** บร การอาหารและ เคร องด มบนเคร อง**สายการบ นรอย ลจอร แดน ม จอท ว ส วนต วท กท น ง ท น ง น. ถ งสนามบ น Cheak Lap Kok หล งผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง ให ท านออก Exit B จากน น น าท กท านเด นทางส เซ นเจ 6น โดย รถไฟ น าเข าส ท พ ก Century Plaza Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สอง ซ ต 6ท วร เซ นเจ 6น-หลอหว -โชว หยวนหม ง (เช า/กลางว น /เย น) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม หล งอาหารเช าท านแวะชมโรงงานผล ต หยก ซ งเป นหยกแท ของเม องจ น ร บฟ งประว ต ความเป นมา และประโยชน ของหยกเม องจ น จากน นน าท านเด นทางส ท ช อปป งส นค าราคาถ กแหล งใหญ ของเซ น เจ น Lowu City คนไทยร จ กในนามมาบ ญครองเม องไทย เป นแหล งเส อผ า กระเป า นาฬ กา ท ม ช อเส ยงมากท ส ด คนไทยท มาเท ยวจะแวะซ อเส อผ า ค ณภาพด ท น กระเป าหน งย ห อด งๆ ของโลกเช น หล ยส ว ตตอง ก ม ส วนนาฬ กาย ห อด งๆ ของโลกเช น ROLEX ก ม ให เล อกหลายแบบ พน กงานขายหลายร านพ ดภาษาไทยได เหม อนคนไทยพ ด ภาษาอ งกฤษก บล กค าชาวต างประเทศ ภายในแบ งซอยเป นร านขนาดเล กมากมาย แต ละร านจะม CATALOG ส นค าด งๆ ระด บโลกให ล กค าเล อก หากพอใจเขาจะไปหย บส นค ามาให ชม และต อรอง ราคาก นชน ดคนไทยขนกล บมาเม องไทยมากมายเลยท เด ยว เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร บ าย จากน น น าท านเด นทางส จ ไห โดยรถโค ช ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร พ เศษ!!เมน เป าฮ 6อ+ไวน แดง แล วน าท านชม NIGHT SHOW หยวนหม งช งหยวน สม ยราชวงศ ช ง อ นตระการตา หมายเหต ชม โชว หยวนหม งช งหยวน อาจชมก อนหร อหล งอาหารค าแล วแต ความเหมาะสม น าเข าส ท พ ก Maihao International Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สาม เม องจ ไห -ซ ต 6ท วร มาเก า(องค เจ าแม กวนอ มร มทะเล-โบสถ เซ นต ปอล-เซนาโด สแควร ) เดอะ เวเนเช ยน-จ ไห (เช า/กลางว น /-) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม จากน นน าท านมาร จ กสม นไพรจ น หร อท ร จ กในนาม บ วห มะ ซ งถ อเป นยาประจ า บ านของชาวจ น ยาบ วห มะ สรรพค ณหลากหลายแก น า ร อนลวก, แผลไฟไหม, แก ร ดส ดวง ฯลฯ น าท านผ านชมถนนค ร ก (The Lover s Road) ถนนเร ยบ ชายหาดท สวยงามแสนจะโรแมนต ก ซ งร ฐบาลเม องจ ไห ได ตกแต งภ ม ท ศน ได อย างสวยงามเหมาะส าหร บพ กผ อนหย อนใจ และท ได ช อว าถนนค ร ก ก เพราะว า ภายในบร เวณถนนร มชายหาดแห งน ได ม การน าเก าอ หร อ ม าน ง ซ งท ามาส าหร บ 2 คนน งเท าน น จ งได ช อว าถนนค ร ก ป จจ บ นเป นท น ยมของบรรดาค ร ก..ซ งม ส ญล กษณ อ นสวยงามโดดเด นของเม องจ ไห บร เวณอ าวเซ ยงห จ ไห ฟ ชเชอร เก ร ล หร อท ม ช อเร ยกว า หว หน เป นร ปแกะสล กส ง 8.7 เมตร ถ อไข ม กอย ร มทะเล เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร หล งอาหาร น าท านเด นทางข ามด านส มาเก า ชมองค ร ปป 6นเจ าแม กวนอ ม ปรางค ทอง (Kun Iam Statue) ท ต งอย ร มทะเลเจ าแม กวนอ มองค ทอง สร างด วยทองส มฤทธ [ท งองค ม ความส ง 18 เมตร หน กกว า 18 ต น ประด ษฐาน อย บนฐานดอกบ วด งดงามอ อนช อยสะท อนก บแดดยามเย นเป นประกายเร องรอง เหล องอร ามงดงามจ บตาแต หากเพ งมองด ด ๆจะเห นว าเจ าแม กวนอ มองค น เป น เจ าแม กวนอ มล กคร งค อป นเป นองค เจ าแม กวนอ ม แต ว ากล บม พระพ กตร เป น หน าพระแม มาร ท เป นเช นน ก เพราะว าเป นเจ าแม กวนอ มท โปรต เกส ต งใจสร าง ข นเพ อเป นอน สรณ ให ก บมาเก าในโอกาสท ส งมอบมาเก าค นให ก บจ น...จากน น น าท านชม โบสถ เซนต ปอล ทางประว ต ศาสตร และ เป นส ญล กษณ ประจ าเม อง มาเก าโบสถ แห งน เคยเป นโรงเร ยนสอนศาสนา แห งแรกของชาวตะว นตกใน ด นแดนตะว กออกไกล ต อมาในป ค.ศ.1835 ได เก ดเพล งไหม อย างร นแรง ท า ให โบสถ เซนต ปอลคงเหล อแค เพ ยงบานประต และบ นไดทางเข าด านหน าท สง า งาม หล งจากม การบ รณะข นใหม ในป ค.ศ.1991 ด านหล งของซากโบสถ แห งน ม การจ ดสร าง พ พ ธภ ณฑ ทางศาสนาข น และย งม หล มฝ งศพของบาทหลวงวาล ค นาโน ผ ก อต งโบสถ ตลอดจนโครงกระด กของชาวคร สต ญ ป นและเว ยดนามท เส ยช ว ตเม อคราวท เก ดเพล งไหม คร งใหญ...เด นทางส...เซนาโด สแควร... สถานท ช อปป งใหญ ใจกลางเม องมาเก า ภายในบร เวณตกแต งด วยต กอาคารอาย กว า 400 ป สร างโดยชาวโปรต เกสท อพยพ มาต งหล กแหล งอย ในมาเก าเม อ คร งอด ตงดงามตาด วยพ นกระเบ องซ งน ามาจากย โรป ตกแต งเป นร ปเกล ยวคล น อ นงดงาม...ได เวลาสมควร.. น าท านเด นทางส โรงแรมหร หรา 5 ดาว เดอะเว เนเช ยน..ชมบรรยากาศภายในบร เวณของ VENETIAN RESORT ท ตกแต ง ด วยสถาป ตยกรรมแบบบารอคธ ม ของโรงแรมเป นแบบสถาป ตยกรรม ประว ต ศาสตร ของชาวเวน สท านจะได พบก บร านค าช อปป งกว า 350 ร าน ม ท ง ส นค าแบรนด เนมมากมายให ท านเล อก และย งม สปาส ดหร หราให ท านเล อกใช บร การ ม ร านอาหารกว า 20 ร านและท น งรองร บกว า1,000 ท น งภายในม เน อท กว างขวางท สามารถใช ในการจ ดน ทรรศการหร อส มมนาและท านย งสามารถล องเร อกอนโดล าซ งม ฝ พายท สามารถข บร อง เพลงได อย างไพเราะภายในย งบรรจ ด วยร านค ามากมายคล ายก บยกห างด งๆมาไว ท น อาท เช น coach เป นต นและภายในบร เวณของโรงแรมและย งม ขบวนพาเหรดให ท านได ช นชมอ นตระการตาให ท านได ส มผ สเม องเวน สท ยกมาต งใจกลางโรงแรมให ท านเพล ดเพล นก บการเส ยงโชคเราม คาส โนขนาดมห มา ให ท านได ลองเส ยงโชคเล นๆเพ อความสน กสนาน (อ สระอาหารเย นตามอ ธยาศ ย)ได เวลาสมควรพา ท านข ามด านกล บส เม องจ ไห น าเข าส ท พ ก Maihao International Hotel หร อเท ยบเท า ว นท ส ฮ องกง-ว คตอเร ยพอยด -ร พล สเบย -ช อปป 6งนาธาน -กร งเทพฯ (เช า/กลางว น /-) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม จากน น น าท กท างลงเร อเฟอร เข าส เกาะฮ องกง จากน นน าท านเท ยวเกาะฮ องกงข นส ยอดเขา VICTORIA POINT หน งในแหล งท องเท ยวยอดน ยม เป นจ ดชมว วท ค ณจะต องท งก บความสวยงาม อ าวว คตอเร ยท ม ช อเส ยงระด บโลก และต กระฟ าท พ งทะยานข นส งต ดก บแนวเขาเข ยวขจ อ นแสน สวยงาม เช ญถ ายร ปตามอ ธยาศ ย น าท านส หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายร ปจ นทร เส ยว แห งน สวยท ส ดแห งหน ง และย งใช เป นฉากในการถ ายท าภาพยนตร ไปหลายเร อง ม ร ปป นของเจ าแม กวนอ มและเจ าแม ท นโห ว ซ งท าหน าท ปกป องค มครองชาวประมง โดดเด นอย ท ามกลางสวนสวยท ทอดยาวลงส ชายหาด ให ท านนม สการขอพรจากเจ าแม กวนอ ม และเทพเจ าแห งโชคลาภเพ อเป นส ร มงคล ข ามสะพานต ออาย ซ งเช อก นว าข ามหน งคร งจะม อาย เพ มข น 3ป น าท านเย ยมชม โรงงานจ ว เวอร ร ท ข นช อของฮ องกงพบก บงานด ไชน ท ได ร บรางว ลอ นด บเย ยมยอด เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร น าท กท านช อปป งย านถนนนาธาน หร อเล อกช อปป งท โอ เช ยนเทอร ม น ล แหล งรวมส นค า Brand Name ช นน าท ม ให เล อกชมและ ช อปมากกว า700 ร าน อาท ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIOARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝาก ค ณหน ท Toy s Us จนได เวลาสมควร น าท กท านเด นทางส สนามบ นเช คล ปก อก น าท กท านเช คอ น น. เห รฟ ากล บท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยสายการบ น รอย ลจอร แดนแอร ไลน เท ยวบ นท RJ น. ถ งสนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ... Enjoy Hongkong Tour... อ ตราค าบร การและเง อนไขรายการท องเท ยว ก าหนดการเด นทาง ผ ใหญ เด กม เต ยง ไม ม เต ยง พ กเด ยว ม.ค. : 17-20,22-25,24-27,29-1 ก.พ. 17, , , ,500.- ก.พ. : 5-8,7-10,12-15,14-17,26-1 ม.ค. 17, , , ,500.- ก.พ. : 19-22, , , , ,000.- ม.ค. : 5-8,7-10,12-15,14-17,19-22, 21-24, , , , ,500.- เม.ย. : 2-5,5-7,9-11,16-18,18-20, 23-25,25-27,30-2 พ.ค. 17, , , ,500.- เม.ย. : 4-7,11-14,12-15, , , , ,000.- อ ตราค าบร การรวม ต oวเคร องบ นช นท ศนาจรไป -กล บพร อมกร ป อย ต อต องเส ยค าเปล ยนแปลงต oว ท พ กโรงแรมตามรายการ 3 ค น (กรณ มาไม ครบค และไม ต องการเพ มเง นพ กห องเด ยว) อาหารตามรายการระบ (สงวนส ทธ ในการสล บม อหร อเปล ยนแปลงเมน อาหารตามสถานการณ ) ค าเข าชมสถานท ตามรายการระบ ค ารถโค ชร บ-ส งสถานท ท องเท ยวตามรายการระบ ค าไกด ท องถ นและห วหน าท วร น าเท ยวตามรายการ ประก นอ บ ต เหต วงเง น1,000,000 บาท(เง อนไขตามกรมธรรม ) ภาษ น าม นและภาษ ต oวท กชน ด(สงวนส ทธ เก บเพ มหากสายการบ นปร บข นก อนว นเด นทาง) ค าระวางน าหน กกระเป าไม เก น 20 กก.ต อ 1 ใบ ค าต oวเร อเฟอร ข ามฮ องกง-มาเก า อ ตราค าบร การไม รวม ภาษ ห ก ณ ท จ าย 3% และภาษ ม ลค าเพ ม 7% ค าใช จ ายส วนต ว อาท อาหารและเคร องด มท ส งเพ มพ เศษ,โทรศ พท -โทรสาร,อ นเตอร เน ต,ม น บาร,ซ กร ดค าใช จ ายอ นเก ดจากความล าช าของสายการบ น,อ บ ต ภ ยทางธรรมชาต,การประท วง,การ จลาจล,การน ดหย ดงาน,การถ กปฏ เสธไม ให ออกและเข าเม องจากเจ าหน าท ตรวจคนเข าเม องและ เจ าหน าท กรมแรงงานท งท เม องไทยและต างประเทศซ งอย นอกเหน อความควบค มของบร ษ ทฯ ค าท ปไกด ท องถ น, คนข บรถ อ ตราว นละ 20 ดอลล าร ฮ องกง/ว น/คน ค าท ปห วหน าท วร ตามส นน 6าใจของท กท านค ะ หมายเหต (กร ณาอ านรายละเอ ยดด วยค ะ) การท องเท ยวประเทศจ นน นจะต องม การเข าชมส นค าของทางร ฐบาลเพ อเป นการส งเสร มการท องเท ยว ด งกล าว ค อ ร านชา ร านหยก ร านบ วห มะ ร านผ าไหม ร านขนม ร านจ วเวอร ร ***หากท านใดไม เข าร านด งกล าว จะต องจ ายค าท วร เพ ม ทางบร ษ ทฯ จะขอถ อว าท านร บทราบและยอมร บเง อนไขด งกล าวแล ว***รายการท วร โรงแรม และตารางการบ นด งกล าวข างต น อาจม การเปล ยนแปลง หร อสล บส บเปล ยนได ตามความเหมาะสม เง อนไขการให บร การ - ส ารองท น ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks