6 47+สมนฺตปาสาทิกา+นาม+วินยฏฐกถา+(ตติโย+ภาโค)

Description
1. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 1…

Please download to get full document.

View again

of 636
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 636

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 1 สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) -------------- มหาวคฺค วณฺณนา มหาวคฺเค มหาขนฺธก วณฺณนา ---------------- อุภินฺนํ ปาฏิโมกฺขานํ สงฺคีติสมนนฺตรํ สงฺคายึสุ มหาเถรา ขนฺธกํ ขนฺธโกวิทา ฯ ยํ ตสฺสทานิ สมฺปตฺโต ยสฺมา สํวณฺณนากฺกโม ตสฺมา โหติ อยนฺตสฺส อนุตฺตานตฺถวณฺณนา ฯ ปทภาชนิเย อตฺถา เย หิ เยสํ ปกาสิตา ฯ เต เจ ปุน วเทยฺยาม ปริโยสานํ กทา ภเว ฯ อุตฺตานา เจว เย อตฺถา เตสํ สํวณฺณนาย กึ อธิปฺปายานุสนฺธีหิ พฺยญฺชเนน จ เย ปน ฯ อนุตฺตานา น เต ยสฺมา สกฺกา ญาตุํ อวณฺณิตา เตสํเยว อยํ ตสฺมา โหติ สํวณฺณนานโยติ ฯ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธติ เอตฺถ กิญฺจาปิ เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรญฺชายนฺติอาทีสุ วิย กรณวจเนน วิเสสการณํ นตฺถิ วินยํ ปตฺวา ปน กรณวจเนเนว อยมภิลาโป
 • 2. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 2 อาโรปิโตติ อาทิโต ปฏฺฐาย อารูฬฺหาภิลาปวเสเนเวตํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ เอส นโย อญฺเญสุปิ อิโต ปเรสุ เอวรูเปสุ ฯ กึ ปเนตสฺส วจเน ปโยชนนฺติ ฯ ปพฺพชฺชาทีนํ วินยกมฺมานํ อาทิโต ปฏฺฐาย นิทานทสฺสนํ ฯ ยา หิ ภควตา อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺชํ อุปสมฺปทนฺติ เอวํ ปพฺพชฺชา เจว อุปสมฺปทา จ อนุญฺญาตา ยานิ จ ราชคหาทีสุ อุปชฺฌาย- วตฺตอาจริยวตฺตาทีนิ อนุญฺญาตานิ ตานิ อภิสมฺโพธึ ปตฺวา สตฺตสตฺตาหํ โพธิมณฺเฑ วีตินาเมตฺวา พาราณสิยํ ธมฺมจกฺกํ ปวตฺเตตฺวา อิมินา จ อนุกฺกเมน อิทญฺจ อิทญฺจ ฐานํ ปตฺวา อิมสฺมิญฺจ อิมสฺมิญฺจ วตฺถุสฺมึ ปญฺญตฺตานีติ เอวเมเตสํ ปพฺพชฺชาทีนํ วินยกมฺมานํ อาทิโต ปฏฺฐาย นิทานทสฺสนํ เอตสฺส วจเน ปโยชนนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ ตตฺถ อุรุเวลายนฺติ มหาเวลายํ มหนฺเต วาลิกราสิมฺหีติ อตฺโถ ฯ อถวา อุรูติ วาลิกา วุจฺจติ เวลาติ มริยาทา เวลาติกฺกมนเหตุ อาหฏา อุรุ อุรุเวลาติ เอวํ เจตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ อตีเต กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ทสสหสฺสา กุลปุตฺตา ตาปสปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตฺวา ตสฺมึ ปเทเส วิหรนฺตา เอกทิวสํ สนฺนิปติตฺวา กติกวตฺตํ อกํสุ กายกมฺมวจีกมฺมานิ นาม ปเรสํปิ ปากฏานิ โหนฺติ มโนกมฺมํ ปน อปากฏํ ตสฺมา โย กาม- วิตกฺกํ วา พฺยาปาทวิตกฺกํ วา วิหึสาวิตกฺกํ วา วิตกฺเกติ ตสฺส อญฺโญ โจทโก นาม นตฺถิ โส อตฺตนาว อตฺตานํ โจเทตฺวา
 • 3. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 3 ปตฺตปูเฏน วาลิกํ อาหริตฺวา อิมสฺมึ ฐาเน อากีรตุ อิทมสฺส ทณฺฑกมฺมนฺติ ฯ ตโต ปฏฺฐาย โย ตาทิสํ วิตกฺกํ วิตกฺเกติ โส ตตฺถ ปตฺตปูเฏน วาลิกํ อากีรติ ฯ เอวํ ตตฺถ อนุกฺกเมน มหาวาลิกราสิ ชาโต ฯ ตโต นํ ปจฺฉิมา ชนตา ปริกฺขิปิตฺวา เจติยฏฺฐานมกาสิ ฯ ตํ สนฺธาย วุตฺตํ อุรุเวลายนฺติ มหาเวลายํ มหนฺเต วาลิกราสิมฺหีติ อตฺโถติ ฯ ตเมว สนฺธาย วุตฺตํ อถวา อุรูติ วาลิกา วุจฺจติ เวลาติ มริยาทา เวลาติกฺกมนเหตุ อาหฏา อุรุ อุรุเวลาติ เอวํ เจตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพติ ฯ โพธิรุกฺขมูเลติ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ ญาณํ ตํ โพธึ ภควา เอตฺถ ปตฺโตติ รุกฺโขปิ โพธิรุกฺโขเตฺวว นามํ ลภิ ตสฺส โพธิรุกฺขสฺส มูเล โพธิรุกฺขมูเล ฯ ปฐมาภิสมฺพุทฺโธติ ปฐมํ อภิสมฺพุทฺโธ อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา สพฺพปฐมํเยวาติ อตฺโถ ฯ เอกปลฺลงฺเกนาติ สกึปิ อนุฏฺฐหิตฺวา ยถาอาภุชิเตน เอเกเนว ปลฺลงฺเกน ฯ วิมุตฺติ- สุขปฏิสํเวทีติ วิมุตฺติสุขํ ผลสมาปตฺติสุขํ ปฏิสํเวทิยมาโน ฯ ปฏิจฺจ- สมุปฺปาทนฺติ ปจฺจยาการํ ฯ ปจฺจยากาโร หิ อญฺญมญฺญํ ปฏิจฺจ สหิเต ธมฺเม อุปฺปาเทตีติ ปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ วุจฺจติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน สพฺพาการสมฺปนฺนํ วินิจฺฉยํ อิจฺฉนฺเตน วิสุทฺธิมคฺคโต จ มหาปกรณโต จ คเหตพฺโพ ฯ อนุโลมปฏิโลมนฺติ อนุโลมญฺจ ปฏิโลมญฺจ อนุโลมปฏิโลมํ ฯ ตตฺถ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทินา นเยน วุตฺโต อวิชฺชาทิโก ปจฺจยากาโร อตฺตนา กตฺตพฺพกิจฺจกรณโต อนุโลโมติ วุจฺจติ อวิชฺชายเตฺวว อเสส-
 • 4. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 4 วิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทินา นเยน วุตฺโต เสฺวว อนุปฺปาท- นิโรเธน นิรุชฺฌมาโน ตํ กิจฺจํ น กโรตีติ ตสฺส อกรณโต ปฏิโลโมติ วุจฺจติ ปุริมนเยเนว วา วุตฺโต ปวตฺติยา อนุโลโม อิตโร ตสฺสา ปฏิโลโมติ เอวเมวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ อาทิโต ปน ปฏฺฐาย ยาว อนฺตํ อนฺตโต จ ปฏฺฐาย ยาว อาทึ ปาเปตฺวา อวุตฺตตฺตา อิโต อญฺเญนตฺเถเนตฺถ อนุโลมปฏิโลมตา น ยุชฺชติ ฯ มนสากาสีติ มนสิ อกาสิ ฯ ตตฺถ ยถา อนุโลมํ มนสิ อกาสิ อิทํ ตาว ทสฺเสตุํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติอาทิ วุตฺตํ ฯ ตตฺถ อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย ตสฺมา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สมฺภวนฺตีติ อิมินา นเยน สพฺพปเทสุ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน สพฺพาการสมฺปนฺนํ วินิจฺฉยํ อิจฺฉนฺเตน วิสุทฺธิมคฺคโต จ สมฺโมห- วิโนทนิยา จ มหาวิภงฺคฏฺฐกถาย คเหตพฺโพ ฯ ยถา ปน ปฏิโลมํ มนสิ อกาสิ อิทํ ทสฺเสตุํ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติอาทิ วุตฺตํ ฯ ตตฺถ อวิชฺชาย เตฺววาติ อวิชฺชาย ตุ เอว ฯ อเสสวิราคนิโรธาติ วิราคสงฺขาเตน มคฺเคน อเสสนิโรธา ฯ สงฺขารนิโรโธติ สงฺขารานํ อนุปฺปาทนิโรโธ โหติ ฯ เอวํ นิรุทฺธานํ ปน สงฺขารานํ นิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ วิญฺญาณาทีนญฺจ นิโรธา นามรูปาทีนิ นิรุทฺธานิเยว โหนฺตีติ ทสฺเสตุํ สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณ- นิโรโธติอาทึ วตฺวา เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ วุตฺตํ ฯ ตตฺถ เกวลสฺสาติ สกลสฺส สุทฺธสฺส วา สตฺต-
 • 5. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 5 วิรหิตสฺสาติ อตฺโถ ฯ ทุกฺขกฺขนฺธสฺสาติ ทุกฺขราสิสฺส ฯ นิโรโธ โหตีติ อนุปฺปาโท โหติ ฯ เอตมตฺถํ วิทิตฺวาติ ยฺวายํ อวิชฺชาทิวเสน สงฺขาราทิกสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย อวิชฺชานิโรธาทิวเสน จ นิโรโธ โหตีติ วุตฺโต สพฺพากาเรน เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ฯ ตายํ เวลายนฺติ ตายํ ตสฺส อตฺถสฺส วิทิตเวลายํ ฯ อิมํ อุทานํ อุทาเนสีติ อิมํ ตสฺมึ วิทิเต อตฺเถ เหตุโน จ เหตุสมุปฺปนฺน- ธมฺมสฺส จ ปชานนาย อานุภาวทีปกํ ยทา หเว ปาตุภวนฺตีติ- อาทิกํ โสมนสฺสสมฺปยุตฺตญาณสมุฏฺฐานํ อุทานํ อุทาเนสิ อตฺตมน- วาจํ นิจฺฉาเรสีติ วุตฺตํ โหติ ฯ ตสฺสตฺโถ ยทา หเวติ ยสฺมึ หเว กาเล ฯ ปาตุภวนฺตีติ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ธมฺมาติ อนุโลม- ปจฺจยาการปฏิเวธสาธกา โพธิปกฺขิยธมฺมา ฯ อถวา ปาตุภวนฺตีติ ปกาเสนฺติ อภิสมยวเสน พฺยตฺตา ปากฏา โหนฺติ ฯ ธมฺมาติ จตุราริยสจฺจธมฺมา ฯ อาตาโป วุจฺจติ กิเลสสนฺตาปฏฺเฐน วิริยํ ฯ อาตาปิโนติ สมฺมปฺปธานวิริยวโต ฯ ฌายโตติ อารมฺมณูปนิชฺฌาน- ลกฺขเณน จ ลกฺขณูปนิชฺฌานลกฺขเณน จ ทฺวีหิ ฌาเนหิ ฌายนฺตสฺส ฯ พฺราหฺมณสฺสาติ พาหิตปาปสฺส ขีณาสวสฺส ฯ อถสฺส กงฺขา วปยนฺตีติ อถ อสฺส เอวํปาตุภูตธมฺมสฺส กงฺขา วปยนฺติ ฯ สพฺพาติ ยา เอสา โก นุโข ภนฺเต ผุสฺสตีติ โน กลฺโล ปญฺโหติ ภควา อโวจาติอาทินา นเยน ตถา กตมํ นุโข ภนฺเต ชรามรณํ กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺติ โน กลฺโล ปญฺโหติ ภควา อโวจาติอาทินา จ นเยน ปจฺจยากาเร กงฺขา วุตฺตา
 • 6. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 6 ยา จ ปจฺจยาการสฺเสว อปฺปฏิวิทฺธตฺตา อโหสึ นุโข อหํ อตีต- มทฺธานนฺติอาทิกา โสฬส กงฺขา อาคตา ตา สพฺพา วปยนฺติ อปคจฺฉนฺติ นิรุชฺฌนฺติ ฯ กสฺมา ฯ ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ ยสฺมา อวิชฺชาทิเกน เหตุนา สเหตุกํ อิมํ สงฺขาราทึ เกวลํ ทุกฺขกฺขนฺธธมฺมํ ปชานาติ อญฺญาติ ปฏิวิชฺฌติ ฯ ทุติยวาเร ฯ อิมํ อุทานํ อุทาเนสีติ อิมํ ตสฺมึ วิทิเต อตฺเถ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธติ เอวํ ปกาสิตสฺส นิพฺพานสงฺขาตสฺส ปจฺจยกฺขยสฺส อวโพธานุภาวทีปกํ วุตฺตปฺปการํ อุทานํ อุทาเนสีติ อตฺโถ ฯ ตตฺรายํ สงฺเขปตฺโถ ยสฺมา ปจฺจยานํ ขยสงฺขาตํ นิพฺพานํ อเวทิ อญฺญาติ ปฏิวิชฺฌติ ตสฺมา ยทาสฺส อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส วุตฺตปฺปการา ธมฺมา ปาตุภวนฺติ อถ ยา นิพฺพานสฺส อวิทิตตฺตา อุปฺปชฺเชยฺยํุ ตา สพฺพาปิ กงฺขา วปยนฺติ ฯ ตติยวาเร ฯ อิมํ อุทานํ อุทาเนสีติ อิมํ เยน มคฺเคน โส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทยนิโรธสงฺขาโต อตฺโถ กิจฺจวเสน จ อารมฺมณกิริยาย จ วิทิโต ตสฺส อริยมคฺคสฺส อานุภาวทีปกํ วุตฺตปฺปการํ อุทานํ อุทาเนสีติ อตฺโถ ฯ ตตฺรายํ สงฺเขปตฺโถ ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส ตทา โส พฺราหฺมโณ เตหิ อุปฺปนฺเนหิ โพธิปกฺขิยธมฺเมหิ ยสฺส วา อริยมคฺคสฺส จตุสจฺจธมฺมา ปาตุภูตา เตน อริยมคฺเคน วิธูปยํ ติฏฺฐติ มารเสนนฺติ กามา เต ปฐมา เสนาติอาทินา นเยน วุตฺตปฺปการํ มารเสนํ วิธูปยนฺโต วิธมนฺโต วิทฺธํเสนฺโต ติฏฺฐติ ฯ กถํ ฯ สุริโยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ
 • 7. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 7 ยถา สุริโย อพฺภุคฺคโต อตฺตโน ปภาย อนฺตลิกฺขํ โอภาสยนฺโตว อนฺธการํ วิธมนฺโต ติฏฺฐติ ฯ เอวํ โสปิ พฺราหฺมโณ เตหิ ธมฺเมหิ เตน วา มคฺเคน สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌนฺโตว มารเสนํ วิธูปยนฺโต ติฏฺฐตีติ เอวเมตฺถ ปฐมํ อุทานํ ปจฺจยาการปจฺจเวกฺขณ- วเสน ทุติยํ นิพฺพานปจฺจเวกฺขณวเสน ตติยํ มคฺคปจฺจเวกฺขณวเสน อุปฺปนฺนนฺติ เวทิตพฺพํ ฯ อุทาเน ปน รตฺติยา ปฐมํ ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมํ ทุติยํ ยามํ ปฏิโลมํ ตติยํ ยามํ อนุโลมปฏิโลมนฺติ วุตฺตํ ตํ สตฺตาหสฺส อจฺจเยน เสฺว อาสนา วุฏฺฐหิสฺสามีติ รตฺตึ อุปฺปาทิตํ มนสิการํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ ตทา หิ ภควา ยสฺส ปจฺจยาการปชานนสฺส จ ปจฺจยกฺขยาธิคมสฺส จ อานุภาวทีปิกา ปุริมา เทฺว อุทานคาถา ตสฺส วเสน เอเกกเมว โกฏฺฐาสํ ปฐมยามญฺจ มชฺฌิมยามญฺจ มนสากาสิ ฯ อิธ ปน ปาฏิปทรตฺติยา เอวํ มนสากาสิ ฯ ภควา หิ วิสาขปุณฺณมาย รตฺติยา ปฐมยาเม ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสริ มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุํ วิโสเธสิ ปจฺฉิมยาเม ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ มนสิกตฺวา อิทานิ อรุโณ อุคฺคจฺฉิสฺสตีติ สพฺพญฺญุตํ ปาปุณิ ฯ สพฺพญฺญุต- ปตฺตสมนนฺตรเมว อรุโณ อุคฺคญฺฉิ ฯ ตโต ตํทิวสํ เตเนว ปลฺลงฺเกน วีตินาเมตฺวา สมฺปตฺตาย ปาฏิปทรตฺติยา ตีสุ ยาเมสุ เอวํ มนสิกตฺวา อิมานิ อุทานานิ อุทาเนสิ ฯ อิติ ปาฏิปทรตฺติยา เอวํ มนสิกตฺวา ตํ โพธิรุกฺขมูเล สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสีทีติ เอวํ วุตฺตํ สตฺตาหํ ตตฺเถว วีตินาเมสีติ ฯ
 • 8. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 8 อถโข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมีติ เอตฺถ น ภควา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา อนนฺตรเมว โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ ฯ ยถา ปน ภุตฺวา สยตีติ วุตฺเตน น หตฺเถ อโธวิตฺวา มุขํ อวิกฺขาเลตฺวา สยนสมีปํ อคนฺตฺวา อญฺญํ กิญฺจิ อลฺลาปสลฺลาปํ อกตฺวา สยติ อิจฺเจวํ วุตฺตํ โหติ โภชนโต ปน ปจฺฉา สยติ น น สยตีติ อิทเมตฺถ ทีปิตํ โหติ เอวมิธาปิ น ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา อนนฺตรเมว ปกฺกามีติ วุตฺตํ โหติ วุฏฺฐานโต ปน ปจฺฉา ปกฺกามิ น น ปกฺกามีติ อิทเมตฺถ ทีปิตํ โหติ ฯ อนนฺตรํ ปน อปกฺกมิตฺวา ภควา กึ อกาสีติ ฯ อปรานิปิ ตีณิ สตฺตาหานิ โพธิสมีเปเยว วีตินาเมสิ ฯ ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา ภควติ กิร พุทฺธตฺตํ ปตฺวา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺเน น ภควา วุฏฺฐาติ กึ นุโข อญฺเญปิ พุทฺธตฺตกรา ธมฺมา อตฺถีติ เอกจฺจานํ เทวตานํ กงฺขา อุทปาทิ ฯ อถ ภควา อฏฺฐเม ทิวเส สมาปตฺติโต วุฏฺฐาย เทวตานํ กงฺขํ ญตฺวา กงฺขาวิธมนตฺถํ อากาเส อุปฺปติตฺวา ยมกปาฏิหาริยํ ทสฺเสตฺวา ตาสํ กงฺขํ วิธมิตฺวา ปลฺลงฺกโต อีสกํ ปาจีนนิสฺสิเต อุตฺตรทิสาภาเค ฐตฺวา จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสต- สหสฺสญฺจ อุปจิตานํ ปารมีนํ ผลาธิคมนฏฺฐานํ ปลฺลงฺกญฺ จ โพธิรุกฺขญฺจ อนิมฺมิเสหิ อกฺขีหิ โอโลกยมาโน สตฺตาหํ วีตินาเมสิ ฯ ตํ ฐานํ อนิมฺมิสเจติยํ นาม ชาตํ ฯ อถ ปลฺลงฺกสฺส จ  ิตฏฺฐานสฺส จ
 • 9. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 9 อนฺตรา ปุรตฺถิมโต จ ปจฺฉิมโต จ อายเต รตนจงฺกเม จงฺกมนฺโต สตฺตาหํ วีตินาเมสิ ฯ ตํ ฐานํ รตนจงฺกมเจติยํ นาม ชาตํ ฯ ตโต ปจฺฉิมทิสาภาเค เทวตา รตนฆรํ มาปยึสุ ฯ ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา อภิธมฺมปิฏกํ วิเสสโต เจตฺถ อนนฺตนยสมนฺตปฏฺฐานํ วิจินนฺโต สตฺตาหํ วีตินาเมสิ ฯ ตํ ฐานํ รตนฆรเจติยํ นาม ชาตํ ฯ เอวํ โพธิสมีเปเยว จตฺตาริ สตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา ปญฺจเม สตฺตาเห โพธิรุกฺขมูลา เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุป- สงฺกมิ ฯ ตสฺส กิร นิโคฺรธสฺส ฉายาย อชปาลกา คนฺตฺวา นิสีทนฺติ เตนสฺส อชปาลนิโคฺรโธเตฺวว นามํ อุทปาทิ ฯ สตฺตาหํ วิมุตฺติสุขปฏิสํเวทีติ ตตฺราปิ ธมฺมํ วิจินนฺโตเยว วิมุตฺติสุขํ ปฏิ- สํเวเทนฺโต นิสีทิ ฯ โพธิโต ปุรตฺถิมทิสาภาเค เอส รุกฺโข โหติ ฯ เอวํ นิสินฺเน จ ปเนตฺถ ภควติ เอโก พฺราหฺมโณ ตํ อาคนฺตฺวา ปญฺหํ ปุจฺฉิ ฯ เตน วุตฺตํ อถโข อญฺญตโรติอาทิ ฯ ตตฺถ หุํหุํกชาติโกติ โส กิร ทฏิฺฐมงฺคลิโก นาม มานวเสน โกธวเสน จ หุํหุนฺติ กโรนฺโต วิจรติ ตสฺมา หหหหกชาติโกติ วุจฺจติ ฯ หุหุกชาติโกติปิ ปฐนฺติ ฯ เอตมตฺถํ วิทิตฺวาติ เอตํ เตน วุตฺตสฺส วจนสฺส สิขาปฺปตฺตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ ฯ ตสฺสตฺโถ โย พาหิตปาปธมฺมตาย พฺราหฺมโณ น ทฏิฺฐมงฺคลิกตาย หํหุุํการกสาวาทิปาปธมฺมยุตฺโต หุตฺวา เกวลํ ชาติมตฺตเกน พฺรหฺมญฺญํ ปฏิชานาติ โส พฺราหฺมโณ พาหิตปาป- ธมฺมตฺตา พาหิตปาปธมฺโม หํหุุํการปฺปหาเน นิหํหุุํโก ราคาทิ-
 • 10. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 10 กสาวาภาเวน นิกฺกสาโว ภาวนานุโยคยุตฺตจิตฺตตาย ยตตฺโต สีลสํวเรน วา สญฺญตจิตฺตตาย ยตตฺโต จตุมคฺคญาณสงฺขาเตหิ เวเทหิ วา อนฺตํ ติณฺณํ เวทานํ อนฺตํ คตตฺตา เวทนฺตคู จตุ- มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส วุสิตตฺตา วุสิตพฺรหฺมจริโย ฯ ธมฺเมน โส พฺรหฺมวาทํ วเทยฺยาติ พฺราหฺมโณ อหนฺติ เอตํ วาทํ ธมฺเมน วเทยฺย ยสฺส สกเล โลกสนฺนิวาเส กุหิญฺจิ เอการมฺมเณปิ ราคุสฺสโท โทสุสฺสโท โมหุสฺสโท มานุสฺสโท ทิฏฺฐุสฺสโทติ อิเม ปญฺจ อุสฺสทา นตฺถีติ ฯ อกาลเมโฆติ อสมฺปตฺเต วสฺสกาเล อุปฺปนฺน- เมโฆ ฯ อยํ ปน คิมฺหานํ ปจฺฉิเม มาเส อุทปาทิ ฯ สตฺตาห- วทฺทลิกาติ ตสฺมึ อุปฺปนฺเน สตฺตาหํ อวิจฺฉินฺนวุฏฺฐิตา อโหสิ ฯ สีตวาตทุทฺทินีติ สา จ ปน สตฺตาหวทฺทลิกา อุทกผุสิตสมฺมิสฺเสน สีตวาเตน สมนฺตา ปริพฺภมนฺเตน ทูสิตทิวสตฺตา สีตวาตทุทฺทินี นาม อโหสิ ฯ อถโข มุจลินฺโท นาคราชาติ ตสฺเสว มุจลินฺทรุกฺขสฺส สมีเป โปกฺขรณิยา นิพฺพตฺโต มหานุภาโว นาคราชา ฯ สตฺตกฺขตฺตุํ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวาติ เอวํ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺตํ ผณํ กริตฺวาว  ิเต ตสฺมึ ตสฺส ปริกฺเขปพฺภนฺตรํ โลหปาสาเท ภณฺฑาคารคพฺภปฺปมาณํ อโหสิ ตสฺมา ภควา นิวาเต ปิทหิตทฺวาร- วาตปาเน กูฏาคาเร นิสินฺโน วิย ชาโต ฯ มา ภควนฺตํ สีตนฺติอาทิ ตสฺส ตถา กริตฺวา ฐานการณปริทีปนํ ฯ โส หิ มา ภควนฺตํ สีตญฺจ พาธยิตฺถ มา อุณฺหํ มา ฑํสาทิสมฺผสฺโส พาธยิตฺถาติ
 • 11. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 11 ตถา กริตฺวา อฏฺฐาสิ ฯ ตตฺถ กิญฺจาปิ สตฺตาหวทฺทลิกาย อุณฺหเมว นตฺถิ สเจ ปน อนฺตรนฺตรา เมโฆ วิคจฺเฉยฺย อุณฺหํ ภเวยฺย ตํปิ นํ มา พาธยิตฺถาติ เอวํ ตสฺส จินฺเตตุํ ยุตฺตํ ฯ วิทฺธนฺติ อุพฺพิทฺธํ เมฆวิคเมน ทูรีภูตนฺติ อตฺโถ ฯ วิคตวลาหกนฺติ อปคต- เมฆํ ฯ เทวนฺติ อากาสํ ฯ สกวณฺณนฺติ อตฺตโน รูปํ ฯ สุโข วิเวโกติ นิพฺพานสงฺขาโต อุปธิวิเวโก สุโข ฯ ตุฏฺฐสฺสาติ จตุมคฺค- ญาณสนฺโตเสน สนฺตุฏฺฐสฺส ฯ สุตธมฺมสฺสาติ ปกาสิตธมฺมสฺส ฯ ปสฺสโตติ ตํ วิเวกํ ยํ วา กิญฺจิ ปสฺสิตพฺพํ นาม ตํ สพฺพํ อตฺตโน วิริยพลาธิคเตน ญาณจกฺขุนา ปสฺสนฺตสฺส ฯ อพฺยาปชฺฌนฺติ อกุปฺปนภาโว ฯ เอเตน เมตฺตาปุพฺพภาโค ทสฺสิโต ฯ ปาณภูเตสุ สํยโมติ สตฺเตสุ จ สํยโม อวิหึสนภาโว สุโขติ อตฺโถ ฯ เอเตน กรุณาปุพฺพภาโค ทสฺสิโต ฯ สุขา วิราคตา โลเกติ วิราคตาปิ สุขา ฯ กีทิสี ฯ กามานํ สมติกฺกโมติ ยา กามานํ สมติกฺกโมติ วุจฺจติ สา วิราคตาปิ สุขาติ อตฺโถ ฯ เอเตน อนาคามิมคฺโค กถิโต ฯ อสฺมิมานสฺส วินโยติ อิมินา ปน อรหตฺตํ กถิตํ ฯ อรหตฺตํ หิ อสฺมิมานสฺส ปสฺสทฺธิวินโยติ วุจฺจติ ฯ อิโต ปรญฺจ สุขํ นาม นตฺถิ ฯ เตนาห เอตํ เว ปรมํ สุขนฺติ ฯ มุจลินฺทมูลาติ มหาโพธิโต ปาจีนโกเณ  ิตา มุจลินฺท- รุกฺขมูลา ฯ ราชายตนนฺติ ทกฺขิณทิสาภาเค  ิตํ ราชายตนรุกฺขํ อุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยนาติ กตเรน สมเยน ภควโต กิร ราชายตนมูเล สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺนสฺส สมาธิโต วุฏฺฐาน-
 • 12. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 12 ทิวเส อรุณุคฺคมนเวลายเมว โภชนกิจฺเจน ภวิตพฺพนฺติ ญตฺวา สกฺโก เทวราชา โอสถหรีตกํ อุปเนสิ ภควา ตํ ปริภุญฺชิ ปริภุตฺต- มตฺตสฺเสว สรีรกิจฺจํ อโหสิ สกฺโก มุโขทกํ อทาสิ ภควา มุขํ โธวิตฺวา ตสฺมึเยว รุกฺขมูเล นิสีทิ เอวํ อุคฺคเต อรุณมฺหิ นิสินฺเน ภควติ เตน โข ปน สมเยน ฯ ตปุสฺสภลฺลิกา วาณิชาติ ตปุสฺโส จ ภลฺลิโก จาติ เทฺว ภาตโร วาณิชา ฯ อุกฺกลาติ อุกฺกลชนปทโต ฯ ตํ เทสนฺติ ยสฺมึ เทเส ภควา วิหรติ ฯ กตรสฺมิญฺจ เทเส ภควาติ ฯ มชฺฌิมเทเส ฯ ตสฺมา มชฺฌิมเทสํ คนฺตุํ อทฺธานมคฺคํ ปฏิปนฺนา โหนฺตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ ญาติสาโลหิตา เทวตาติ เตสํ ญาติ- ภูตปุพฺพา เทวตา ฯ เอตทโวจาติ สา กิร เนสํ สพฺพสกฏานิ อปฺปวตฺตานิ อกาสิ ฯ ตโต เต กึ อิทนฺติ มคฺคเทวตานํ พลิกมฺมํ อกํสุ ฯ เตสํ พลิกมฺมกาเล สา เทวตา ทิสฺสมาเนเนว กาเยน เอตทโวจ ฯ มนฺเถน จ มธุปิณฺฑิกาย จาติ อพทฺธสตฺตุนา จ สปฺปิมธุผาณิตาทีหิ โยเชตฺวา พทฺธสตฺตุนา จ ฯ ปฏิมาเนถาติ อุปฏฺฐหถ ฯ ตํ โวติ ตมฺปฏิมานนํ ตุมฺหากํ ภวิสฺสติ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย ฯ ยํ อมฺหากนฺติ ยมฺปฏิคฺคหณํ อมฺหากํ อสฺส ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขาย ฯ ภควโต เอตทโหสีติ โย กิรสฺส ปธานานุโยคกาเล ปตฺโต อโหสิ โส สุชาตาย ปายาสํ ทาตุํ อาคจฺฉนฺติยา เอว อนฺตรธายิ เตนสฺส เอตทโหสิ ปตฺโต เม นตฺถิ ปุริมกาปิจ นโข ตถาคตา หตฺเถสุ ปฏิคฺคณฺหนฺติ กิมฺหิ นุโข อหํ ปฏิคฺคณฺเหยฺยํ มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจาติ ฯ ปริวิตกฺก
 • 13. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 13 มญฺญายาติ อิโต ปุพฺเพว ภควโต สุชาตาย ทินฺนํ โภชนํเยว โอชานุปฺปพนฺธนวเสน อฏฺฐาสิ เอตฺตกํ กาลํ เนว ชิฆจฺฉา น ปิปาสา น กายทุพฺพลฺยํ อโหสิ อิทานิ ปนสฺส อาหารํ ปฏิคฺคเหตุกามตาย นโข ตถาคตาติอาทินา นเยน ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ฯ ตํ เอวํ อุปฺปนฺนํ อตฺตโน เจตสา ภควโต เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย ฯ จตุทฺทิสาติ จตูหิ ทิสาหิ ฯ เสลมเย ปตฺเตติ มุคฺควณฺณสิลามเย ปตฺเต ฯ อิทํเยว ภควา ปฏิคฺคเหสิ เตเยว สนฺธาย วุตฺตํ ฯ จตฺตาโร ปน มหาราชาโน ปฐมํ อินฺทนีลมณิมเย ปตฺเต อุป- นาเมสุํ ฯ น เต ภควา อคฺคเหสิ ฯ ตโต อิเม จตฺตาโรปิ มุคฺควณฺณสิลามเย ปตฺเต อุปนาเมสุํ ฯ ภควา จตฺตาโรปิ ปตฺเต อคฺคเหสิ เตสํ ปสาทานุรกฺขนตฺถาย โน มหิจฺฉตาย ฯ คเหตฺวา จ ปน จตฺตาโรปิ ยถา เอโกว ปตฺโต โหติ ตถา อธิฏฺฐหิ ฯ จตุนฺนํปิ เอกสทิโส ปุญฺญวิปาโก อโหสิ ฯ เอวํ เอกํ กตฺวา อธิฏฺฐิเต ปฏิคฺคเหสิ ภควา ปจฺจคฺเฆ เสลมเย ปตฺเต มนฺถญฺจ มธุปิณฺฑิกญฺจ ฯ ปจฺจคฺเฆติ ปจฺจคฺฆสฺมึ ปาเฏกฺกํ มหคฺฆสฺมินฺติ อตฺโถ ฯ อถวา ปจฺจคฺเฆติ อภินเว อพฺภุณฺเห ตํขเณ นิพฺพตฺตสฺมินฺติ อตฺโถ ฯ เทฺว วาจา เอเตสํ อเหสุนฺติ เทฺววาจิกา ฯ อถวา ทฺวีหิ วาจาหิ อุปาสกภาวํ ปตฺตาติ อตฺโถ ฯ เต เอวํ อุปาสกภาวํ ปฏิเวเทตฺวา ภควนฺตํ อาหํสุ กสฺสิทานิ ภนฺเต อมฺเหหิ อชฺชโต ปฏฺฐาย อภิวาทนปจฺจุฏฺฐานํ กาตพฺพนฺติ ฯ ภควา สีสํ ปรามสิ ฯ เกสา หตฺเถ ลคฺคึสุ ฯ เต เตสํ อทาสิ อิเม ตุมฺเห
 • 14. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 14 ปริหรถาติ ฯ เต เกสธาตุโย ลภิตฺวา อมเตเนวาภิสิตฺตา หฏฺฐตุฏฺฐา ภควนฺตํ วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข ภควา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา วุตฺตปฺปการเมว สพฺพกิจฺจํนิฏฺฐาเปตฺวาราชายตนมูลาปุนปิ เยน อชปาลนิโคฺรโธ เตนุปสงฺกมิ ฯ ปริวิตกฺโก อุทปาทีติ ตสฺมึ นิสินฺนมตฺตสฺเสว สพฺพพุทฺธานํ อาจิณฺณสมาจิณฺโณ อยํ เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กสฺมา ปนายํ สพฺพพุทฺธานํ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ธมฺมสฺส มหนฺตภาวํ ครุภาวํ ภาริยภาวํ ปจฺจเวกฺขณาย พฺรหฺมุนา ยาจิเตน เทเสตุกามตาย จ ฯ ชานนฺติ หิ พุทฺธา เอวํ วิตกฺกิเต พฺรหฺมา อาคนฺตฺวา ธมฺมเทสนํ ยาจิสฺสติ ตโต สตฺตา ธมฺเม คารวํ อุปฺปาเทสฺสนฺติ พฺรหฺมครุโก หิ โลกสนฺนิวาโสติ ฯ อิติ อิเมหิ ทฺวีหิ การเณหิ อยํ วิตกฺโก อุปฺปชฺชตีติ ฯ ตตฺถ อธิคโต โข มฺยายนฺติ อธิคโต โข เม อยํ ฯ อาลยรามาติ สตฺตา ปญฺจกามคุเณสุ อลยนฺติ ตสฺมา เต อาลยาติ วุจฺจนฺติ เตหิ อาลเยหิ รมนฺตีติ อาลยรามา ฯ อาลเยสุ รตาติ อาลยรตา ฯ อาลเยสุ สุฏฺฐุ มุทิตาติ อาลยสมฺมุทิตา ฯ ยทิทนฺติ นิปาโต ตสฺส ฐานํ สนฺธาย ยํ อิทนฺติ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ สนฺธาย โย อยนฺติ เอวมตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ ฯ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ อิเมสํ ปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา อิทปฺปจฺจยา เอว อิทปฺปจฺจยตา อิทปฺปจฺจยตา จ สา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท จาติ อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ โส มมสฺส กิลมโถติ ยา อชานนฺตานํ เทสนา นาม โส มม กิลมโถ อสฺส
 • 15. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 15 สา มม วิเหสา อสฺสาติ อตฺโถ ฯ ภควนฺตนฺติ ภควโต ฯ อนจฺฉริยาติ อนุอจฺฉริยา ฯ ปฏิภํสูติ ปฏิภาณสงฺขาตสฺส ญาณสฺส โคจรา อเหสุํ ปริวิตกฺกยิตพฺพภาวํ ปาปุณึสุ ฯ หลนฺติ เอตฺถ หกาโร นิปาตมตฺโต อลนฺติ อตฺโถ ฯ ปกาสิตุนฺติ เทสิตุํ ฯ อลํ ทานิ เม อิมํ กิจฺเฉน อธิคตํ ธมฺมํ เทสิตุนฺติ วุตฺตํ โหติ ฯ นายํ ธมฺโม สุสมฺพุโธติ น อยํ สุกโร อภิสมฺพุชฺฌิตุํ ชานิตุํ น สุกโรติ อตฺโถ ฯ ปฏิโสตคามินฺติ ปฏิโสตํ วุจฺจติ นิพฺพานํ นิพฺพานคามินฺติ อตฺโถ ฯ ราครตฺตาติ กามราเคน ภวราเคน ทิฏฺฐิราเคน จ รตฺตา สตฺตา ฯ น ทกฺขนฺตีติ น ปสฺสนฺติ ฯ ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏาติ อวิชฺชาราสินา อชฺโฌตฺถฏา ฯ อปฺโปสฺสุกฺกตายาติ นิรุสฺสุกฺกภาเวน อเทเสตุ- กามตายาติ อตฺโถ ฯ ยตฺร หิ นามาติ ยสฺมึ นาม โลเก ฯ ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสีติ ธมฺมเทสนายาจนตฺถํ ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ มหาพฺรหฺมาโน คเหตฺวา อาคมฺม ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อปฺปรชกฺขชาติกาติ ปญฺญามเย อกฺขิมฺหิ อปฺปํ ราคโทสโมหรชํ เอเตสํ สภาวาติ อปฺปรชกฺขชาติกา ฯ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺสาติ จตุสจฺจธมฺมํ ฯ อญฺญาตาโรติ ปฏิวิชฺฌตาโร ฯ ปาตุรโหสีติ ปาตุภวิ ฯ สมเลหิ จินฺติโตติ ราคาทิสมเลหิ ฉสตฺถาเรหิ จินฺติโต ฯ อปาปุเรตนฺติ วิวร เอตํ ฯ อมตสฺส ทฺวารนฺติ อมตสฺส นิพฺพานสฺส ทฺวารภูตํ อริยมคฺคํ ฯ สุณนฺตุ ธมฺมํ วิมเลนานุ- พุทฺธนฺติ อิเม สตฺตา ราคาทิมลานํ อภาวโต วิมเลน สมฺพุทฺเธน อนุพุทฺธํ จตุสจฺจธมฺมํ สุณนฺตุ ฯ เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิโตติ
 • 16. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 16 สิลามเย เอกฆเน ปพฺพตมุทฺธนิ  ิโต โส จ ยถา จกฺขุมา ปุริโส สมนฺตโต ชนตํ ปสฺเสยฺย ตฺวมฺปิ สุเมธ สุนฺทรปญฺญ สพฺพญฺญุตญาเณน สมนฺตจกฺขุ ภควา ธมฺมมยํ ปญฺญามยํ ปาสาท- มารุยฺห สยํ อเปตโสโก โสกาวกิณฺณํ ชาติชราภิภูตํ ชนตํ อเปกฺขสฺสุ อุปธารย ฯ อุฏฺเฐหีติ ภควโต ธมฺมเทสนตฺถํ จาริกญฺจรณํ ยาจนฺโต ภณติ ฯ วีราติอาทีสุ ภควา วิริยวนฺตตาย วีโร เทวปุตฺต- มจฺจุกิเลสาภิสงฺขารมารานํ วิชิตตฺตา วิชิตสงฺคาโม ชาติกนฺตาราทิ- นิตฺถรณสมตฺถตาย สตฺถวาโห กามจฺฉนฺทอิณสฺส อภาวโต อนโณ ฯ อชฺเฌสนนฺติ ยาจนํ ฯ พุทฺธจกฺขุนาติ อินฺทฺริยปโรปริยตฺติญาเณน จ อาสยานุสยญาเณน จ ฯ อิเมสญฺหิ ทฺวินฺนํ ญาณานํ พุทฺธจกฺขูติ นามํ ฯ อปฺปรชกฺเขติ เยสํ ปญฺญาจกฺขุมฺหิ ราคาทิรชํ อปฺปํ เต อปฺปรชกฺขา ฯ เยสํ มหนฺตํ เต มหารชกฺขา ฯ เยสํ สทฺธาทีนิ อินฺทฺริยานิ ติกฺขานิ เต ติกฺขินฺทฺริยา ฯ เยสํ มุทูนิ เต มุทินฺทฺริยา ฯ เยสํ สทฺธาทโย อาการา สุนฺทรา เต สฺวาการา ฯ เยสํ อสุนฺทฺรา เต ทฺวาการา ฯ เย กถิตการณํ สลฺลกฺเขนฺติ สุเขน สกฺกา โหนฺติ วิญฺญาเปตุํ เต สุวิญฺญาปยา ฯ เย ตถา น โหนฺติ เต ทุวิญฺญาปยา ฯ เย ปรโลกญฺจ วชฺชญฺจ ภยโต ปสฺสนฺติ เต ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน ฯ อุปฺปลินิยนฺติ อุปฺปลวเน ฯ อิตเรสุปิ เอเสว นโย ฯ อนฺโตนิมุคฺคโปสินีติ ยานิ อุทกสฺส อนฺโต นิมุคฺคาเนว โปสิยนฺติ ฯ สโมทกฏฺฐิตานีติ อุทเกน สมฏฺฐิตานิ ฯ อุทกํ อจฺจุคฺคมฺม ติฏฺฐนฺตีติ อุทกํ อติกฺกมิตฺวา ติฏฺฐนฺติ ฯ
 • 17. ประโยค๖ - สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺฐกถา (ตติโย ภาโค) - หน้าที่ 17 อปารุตาติ วิวฏา ฯ อมตสฺส ทฺวาราติ อริยมคฺโค ฯ โส หิ อมตสงฺขาตสฺส นิพฺพานสฺส ทฺวารํ ฯ ปมุญฺจนฺตุ สทฺธนฺติ สพฺเพ อตฺตโน สทฺธํ ปมุญฺจนฺ
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks