6. બેરોજગારી અને રોજગારી, How to generate Employment.(Revolution In Life)

Description
1. રીવોલ્યુશન ઇન લાઇફ રોજગાર ક્લાસ 1Revolution In Life 2. બેરોજગારીથી રોજગારી…

Please download to get full document.

View again

of 161
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 4 | Pages: 161

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. રીવોલ્યુશન ઇન લાઇફ રોજગાર ક્લાસ 1Revolution In Life
 • 2. બેરોજગારીથી રોજગારી તરફ પુરૂષાથથ એક્સપ્રેસ 2Revolution In Life
 • 3. 3Revolution In Life
 • 4. દરેક વ્યક્ક્ત આર્થિક રીતે સ્વાવલંબી બનવા માગે છે. 4Revolution In Life
 • 5. સરકાર પણ ગરીબી બેરોજગારી ર્નવારવા માટે કેટલીક યોજનાઓ ચલાવી રહી છે. 5Revolution In Life
 • 6. પણ સત્ય એ છે કે ગરીબી- બેરોજગારી વધતી જ ગઈ છે. 6Revolution In Life
 • 7. સરકારના મોટા ભાગના પ્રયાસો લોન અને સબસીડી આધારરત છે. જે વ્યક્ક્તને સ્વાવલંબનની જગ્યાએ પરાવલંબન તરફ લઈ જાય છે 7Revolution In Life
 • 8. પરાવલંબનના કારણે સરકારી સહાયનો દૂરઉપયોગ વધારે થયો મનુષ્યની સક્રિયતામાં ઘટાડો થયો 8Revolution In Life
 • 9. વ્યક્ક્ત આળસુ પ્રમાદી અને પરાવલંબી બની ગયો 9Revolution In Life
 • 10. વ્યક્ક્ત શ્રમ અને પુરુષાથથની જગ્યાએ સરકારી લોન અને સબર્સડી પર આધાર રાખતો થયો. ઓછામાં ઓછા પ્રયાસથી વધુમાં વધુ સંપન્ન થવાની ઇચ્છા ધરાવતો થયો. 10Revolution In Life
 • 11. .આવા વ્યક્ક્તઓ સમાજમાં હોંર્શયાર અને પ્રર્તભાશાળી ગણાવા લાગ્યા. 11Revolution In Life
 • 12. દેશમાાં થતાાં આર્થિક ગોટાળા પાછળ આજ માન્યતા કામ કરે છે. અને બેરોજગારો ની સાંખ્યામાાં વધારો થતો રહ્યો. 12Revolution In Life
 • 13. વ્યક્ક્તના ચચિંતન થી લઈ જીવન શૈલી અને વ્યવસ્થાનું પણ પરીવતથન કરવું પડે પરીવતથન માટે 13Revolution In Life
 • 14. સ્વાવલાંબનનાં લક્ષ્ય વ્યક્ક્તને ધનાઢ્ય બનાવવાનો નથી પરંતુ સાદગી, સંયમ અને સન્માન પ ૂવથક પોતાની આવશ્યકતાઓ કેવી રીતે પ ૂરી કરવી તેના માટે તૈયાર કરવાનું છે. 14Revolution In Life
 • 15. ઈરછા અને જરૂરરયાતમાાં ફકક છે. ઈચ્છાઓ કુબેર ઇન્ર કે રાવણ કોઇની પૂરી થઈ શકતી નથી. પણ જરૂક્રરયાતો કોઇની પણ પૂરી થઈ શકે છે 15Revolution In Life
 • 16. જીવન ચલાવવાની જરૂક્રરયાતો અડધો ક્રકલો અનાજ,શરીર ઢ્ાંકવા 10 ગજ કપડું,ઘર,ર્શક્ષણ,સ્વાસ્્ય સુર્વધા, અને સારા મનોરંજન ની વ્યવસ્થા 16Revolution In Life
 • 17. 17Revolution In Life
 • 18. જીવન ચલાવવા પૈસા જરૂરી છે, પરંતુ પૈસોએ જીવન ચલાવવાનું સાધન માત્ર છે 18Revolution In Life
 • 19. જીવનની આવશ્યક્તા પુરી થયા બાદનું ધન પ્રદશથન અને વ્યસનને જન્મ આપે છે 19Revolution In Life
 • 20. જો ઈમાનદારી પવકક શ્રમ કરવામાાં આવે તો જીવનની જરૂરરયાતો પરી થઈ શકે છે. 20Revolution In Life
 • 21. બાકીનો સમય પોતાનો ર્વકાસ અને લોક- ઉપયોગી કાયોથી મનુષ્યો મહાન બની શકે છે. 21Revolution In Life
 • 22. જો વધારાની ક્ષમતા વ્યસન અને પ્રદશકનમા લગાવે તો તે રાક્ષસ બને છે પરાંત પરમાથક અને લોક ઉપયોગી કાયોમાાં લગાવે તો તે મહાન બને છે. 22Revolution In Life
 • 23. મનુષ્ય ભગવાનની સવોત્તમ કૃર્ત છે 23Revolution In Life
 • 24. મનુષ્ય વધારે ક્ષમતા અને ઓછી જરૂક્રરયાતો લઈ જન્મે છે. 24Revolution In Life
 • 25. સ્થાનીય સાંસાધનો નો ઉપયોગ કરી સ્વાવલાંબી કઇ રીર્ત બને તેનાં માગકદશકન અને પ્રેરણા આપવી. વ્યક્તતને સ્વયાંની સહાયતા, સ્વયાંનો પરષાથક અને આત્મર્વશ્વાસ જાગ્રત કરવો જરૂરી છે. 25Revolution In Life
 • 26. અથક સાંયમ બચતથી જ વ્યક્તતની વાસ્તર્વક આવકના આધારે સ્વાવલાંબનની શરૂઆત કરી શકાય. 26Revolution In Life
 • 27. જો કૃર્ષ ઉદ્યોગ આપની અથક શક્તતનો આધાર બને તો ગામ સ્વાવલાંબી અને આકષકક બને. 27Revolution In Life
 • 28. શહેરીકરણ આજની સૌથી મોટી સમસ્યા 28Revolution In Life
 • 29. ગામને સ્વાવલાંબી બનાવવાથી જ ગામ અને શહેર બાંન્નેની સમસ્યાઓનાં સમાધાન થશે. 29Revolution In Life
 • 30. ગામ સ્વાવલાંબી બને આપણાાં ગામમાાં જ ખાતર બને આપણાાં ગામમાાં અનાજ પાકે આપણાાં ગામમાાં દાળ શાક ઉત્પન્ન થાય આપણાાં ગામમાાં કપડાાં બને આપણાાં ગામમાાં સાબ,માંજન, ચપ્પલ બને આપણાાં ગામમાાં ચચરકત્સા ઉપલબ્ધ થાય આ બધા માટે આત્મર્નભકર બનવાં ખ ૂબ આવશ્યક છે 30Revolution In Life
 • 31. 31Revolution In Life
 • 32. આપણો દેશ ગામ અને કૃર્ષ પ્રધાન છે. ભારતના લોકો 7,00,000 ગામોમાં વસે છે ગામના ઉત્થાનથી રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન 32Revolution In Life
 • 33. 33Revolution In Life
 • 34. જો કૃર્ષ ઉદ્યોગ આપણી અથક શક્તતનો આધાર બને તો ગામ સ્વાવલાંબી અને આકષકક બને. 34Revolution In Life
 • 35. મનષ્ટ્ય પોતાનાં આખાં જીવન ફતત પૈસા કમાવવા પાછળ લગાવી દે છે. સ્વયાંનાં મહત્વ અને અન્ય મહત્વની બાબતોને ગૌણ માનવા લાગે છે. 35Revolution In Life
 • 36. 36Revolution In Life
 • 37. સ્વાવલાંબી બનવાના આધાર શ્રમનો આધાર કટીર ઉદ્યોગનો આધાર સામરહકતા અપનાવવાનો આધાર 37Revolution In Life
 • 38. પ્રમાચણક અને યજ્ઞ માનર્સકતાનો આધાર 38Revolution In Life
 • 39. વ્યક્ક્તની વૃર્ત સ્વાવલંબી બને તો રોજગારી આપો આપ ઊભી થશે. 39Revolution In Life
 • 40. સરકારી અને ચબનસરકારી ગરીબી ર્નવારની યોજનાઓનું ર્નષ્ફળતાનું કારણ શ્રેષ્ઠ ભાવના અને સહયોગાત્મક માનર્સકતાનો અભાવ છે. 40Revolution In Life
 • 41. સાવધાન! ફક્ત આર્થિક હેતુ માટે સ્વાવલંબી બનીુંું તો વ્યસન,અહંકાર,જમાખોરી વગેરે દૂષણો પણ સાથે આવશે 41Revolution In Life
 • 42. માટે પૂણક સફળતા મેળવવા શ્રમ શીલતા પ્રામાચણતતા સહકારરતતા 42Revolution In Life
 • 43. શ્રમથી બચવાં એટલે ? આળસને આમાંત્રણ રોગને આમાંત્રણ કામચોરવૃર્તને આમંત્રણ પરાવલાંબનને આમાંત્રણ 43Revolution In Life
 • 44. શ્રમ કરવાની ક્ષમતા સતત અભ્યાસથી વધે છે જો નહીં વધારો તો જીવનની દોડ માાંથી બહાર ફેકાઈ જશો 44Revolution In Life
 • 45. સર્જનશીલ શ્રમ ઉદ્યમી માટે અર્નવાયક છે 45Revolution In Life
 • 46. શ્રમી વ્યક્ક્ત નૈર્તક અને કાન ૂનીક પ્રમાચણક હોવો જરૂરી છે. 46Revolution In Life
 • 47. ગરીબીનું મૂળ કારણ અદક્ષતા અને બેરોજગારી છે 47Revolution In Life
 • 48. મનુષ્ય એ પોતાની આંતક્રરક મૌચલક ક્ષમતા અને કૌશલ્યતાને ર્વકર્સત ન કરવી અદક્ષતા એટલે 48Revolution In Life
 • 49. અદક્ષતા દક્ષતા 49Revolution In Life
 • 50. મનુષ્યનું સામથથ અસાધારણ છે. જો તેનો પ ૂરો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જીવન ર્નવાથહમાં તકલીફ પડે એવી ઘટનાઓ નહીં બને. 50Revolution In Life
 • 51. પશ-પક્ષી સાધન વગર પણ પોતાની શરીરયાત્રા ચલાવી ક્રીડા-રકલ્લોલ કરે છે. માટે મનુષ્ય એ પોતાની દક્ષતા વધારવી જોઈએ. 51Revolution In Life
 • 52. અદક્ષતા,અનુત્સાહી,અવ્યવક્સ્થત તથા અસ્ત વ્યસ્ત વ્યક્ક્તત્વ કોઈ ક્રદવસ ગરીબી અને દક્રરરતાથી છૂટકારો પામી શકતું નથી. દક્રરરતાનું સૌથી મોટું કારણ પોતાના વ્યક્ક્તત્વ સાથે જોડાયેલુ છે. 52Revolution In Life
 • 53. 53Revolution In Life
 • 54. અદક્ષતાનું સૌથી મોટું કારણ આળસ અને પ્રમાદ છે. 54Revolution In Life
 • 55. 55Revolution In Life
 • 56. માનર્સક રષ્ષ્ટથી આળસુ વ્યક્ક્ત પોતાની મૌચલકતા, ર્વવેક શીલતા, ર્વશેષતા તથા શ્રેષ્ઠતા ખોઈ બેસે છે. 56Revolution In Life
 • 57. પછી ઘેટા ના ટોળાંની જેમ પોતાનું જીવન ગુજારે છે. આવા લક્ષણો માનર્સક ગુલામ અને બૌદ્ધિક આળસના છે. આસપાસના લોકો એના માટે ુંું ર્વચારશે એવી ગુલામ માનર્સકતા બની જાય છે. 57Revolution In Life
 • 58. ગરીબી અને બેરોજગારી યુક્ત મોટાભાગના લોકોમાં આવી જ માનર્સકતા જોવા મળે છે. 58Revolution In Life
 • 59. મનષ્ટ્યના અંદર અનાંત શક્તતઓનો સમદ્ર લહેરાય છે. જો એ પોતાની શક્ક્તઓનો ઉપયોગ કરે તો ર્સદ્ધિના ર્શખર સુધી પહોચી શકે છે. 59Revolution In Life
 • 60. પુરૂષાથથમાં પક્રરક્સ્થતી બદલવાની તાકાત રહેલી છે. પુરૂષાથથને જાગૃત કરવા જ ભગવાને આપનું ભર્વષ્ય છુપાવી રાખયું છે. પ્રાચીનકાળમાં આજ ભારતીયદશથન હતું. 60Revolution In Life
 • 61. 61Revolution In Life
 • 62. આજે આપણે પુરુષાથથ અને કમથઠતાને ર્તલાંજચલ આપીને જ દીન હીન બન્યા છીએ. 62Revolution In Life
 • 63. ભાગ્યવાદએ છેલ્લાં 2000 વષથના અંધકાર યુગની જ દેન છે. 63Revolution In Life
 • 64. ભાગ્યવાદ આપણને નપુંસક અને ર્નજીવ બનાવે છે. 64Revolution In Life
 • 65. જે સમાજના મનુષ્યો કમથને પોતાનો ધમથ સમજી ફક્ત પોતાના ર્નવાથહ માટે નહીં પરંતુ સમસ્ત દેશ અને સંસાર માટે કમથ કરે છે એની પ્રગર્ત કોઈ રોકી શકતું નથી ગીતામાં પણ આવાજ કમથની વાત ભગવાન શ્રીક્રુષ્ણ એ કહી છે. 65Revolution In Life
 • 66. 66Revolution In Life
 • 67. કમથથી જ ભાગ્ય બને છે. 67Revolution In Life
 • 68. શ્રમ કરવાથી મોટાઈ ઘટે છે. આ માન્યતા જ અનીર્ત અને કુપ્રથાનું મૂળ છે. 68Revolution In Life
 • 69. સંપર્તએ શારીક્રરક શ્રમ અને માનર્સક શ્રમનું જ પક્રરણામ છે. 69Revolution In Life
 • 70. ઉદ્યોગકારમાં ત્રણ પ્રકારની પ્રામાચણક્તા હોવી જોઈએ વ્યક્ક્તત્વની પ્રામાચણક્તા ઉત્પાદનની પ્રામાચણક્તા વ્યવસ્થાતંત્રની પ્રામાચણક્તા 70Revolution In Life
 • 71. કાન ૂની પ્રામાચણક એટલે ઉદ્યોગને લગતા તમામ કાયદાનું પ્રામાચણક પણે સંપૂણથ પાલન કરવું 71Revolution In Life
 • 72. આરામદાયક, ર્વલાસી અને અનઉત્પાદક જીવન ર્વતાવતા લોકો તરફ સમાજ લલચાયો અને તેવાં જીવન અપનાવવાના પ્રયત્ન માટે અનીર્ત અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર ર્સવાય બીજો માગક હતો જ નહીં. 72Revolution In Life
 • 73. ખચાકળ લગ્ન પ્રસાંગો પાછળ આ જ માનર્સકતા કામ કરે છે. 73Revolution In Life
 • 74. સમાજમાં ચાલતા હાલના કુક્રરવાજોનું મુખય કારણ શ્રમની અવગણના જ છે. 74Revolution In Life
 • 75. કોઈ પણ પ્રકારે સમૃિ બનવું અને સમૃિ દેખાવું સમાજની આ જ લાલચ શ્રમને અવગણે છે. 75Revolution In Life
 • 76. ગરીબ ચોરી કરે તે સમજાય છે. પરંતુ વગર પક્રરશ્રમે વધારે સુર્વધા મેળવવાની લાલચ સમાજને ચેનથી જીવવાદે તે સંભવ જ નથી. 76Revolution In Life
 • 77. આર્થિક જરૂક્રરયાત હોવા છતાં કામ ચોરીની માનર્સકતા એવી ઘર કરી ગઈ છે કે કાંતો વ્યક્ક્ત તંગી સહન કરી લે છે અથવા બીજા ઉપર બોજ બની જાય છે. 77Revolution In Life
 • 78. સમાજમાં દરેકને પૈસાદાર બનવું છે. પણ પક્રરશ્રમ વાળો રસ્તો સ્વીકારવો નથી 78Revolution In Life
 • 79. તેના કારણે ભેળસેળ,ઓછાં તોલવાં, છળ કપટ લીધેલ પૈસાથી ઓછાં કામ કરવાં વગેરે સાંકોચ વગર થતાં જોવા મળે છે. 79Revolution In Life
 • 80. ર્શક્ષણનો મતલબ શ્રમ વગર ટેબલ ખુરશી ઉપર ઓછા કામથી વધુ સુર્વધા મેળવવીએવો સ્થાર્પત થઈ ગયો છે. 80Revolution In Life
 • 81. પક્રરશ્રમ વાળી રોજગારીથી ર્શચક્ષત વ્યક્ક્ત પોતાનું ર્શક્ષણ વ્યથથ ગયું એવું સમજે છે. 81Revolution In Life
 • 82. અને બીજી તરફ સ્કૂલ કોલેજથી નીકળવા વાળા બધા માટે નોકરીઓ ક્ાંથી લાવવી? 82Revolution In Life
 • 83. સમાજના કેટલાક લોકો બૌદ્ધિક અને શારીક્રરક શ્રમને પ્રર્તષ્ઠા અને શ્રેષ્ઠતાથી જોડે છે. શારીક્રરક શ્રમ વાળા કામ ખેતી વગેરે કરવા એ નાના માણસના કામો ગણાવા લાગ્યા છે. 83Revolution In Life
 • 84. જ્યારે ઓક્રફસમાં ટેબલ ખુરશી ઉપર બેસી 10-20 લોકો ઉપર હુકમ ચલાવો એ મોટા માણસો ના કામો ગણાવા લાગ્યા છે. આજ માનર્સકતા સમાજ રાષ્ર અને વ્યક્ક્તને તોડી રહી છે. 84Revolution In Life
 • 85. શ્રમ પોતેજ એક વરદાન છે. 85Revolution In Life
 • 86. પક્રરશ્રમ જીવનનો આધાર છે. શ્રમથી શરીર પુષ્ટ થાય છે. શારીક્રરક શ્રમ જીવનની પ્રથમ મૂડી છે. 86Revolution In Life
 • 87. પ્રગર્તનું અમોઘ શસ્ત્રએ શ્રમ છે. 87Revolution In Life
 • 88. જેવી રીતે ભગવાને આપેલી આંતક્રરક શક્ક્તઓમાં મનનું મહત્વ છે. તેવી રીતે શરીરમાાં શ્રમનાં મહત્વ છે. 88Revolution In Life
 • 89. મહાપુરૂષો એ આ બાબતે ુંું કયુું ? રાજા જનક હળ ચલાવી પોતાનું જીવન ર્નવાથહ ચલાવતા. બાદશાહ નસરૂદ્દીન ટોપીઓ બનાવી પોતાનું જીવન ચલાવતા. 89Revolution In Life
 • 90. મહાપુરૂષો એ આ બાબતે ુંું કયુું ? મહાત્મા ગાંધી ચરખો ચલાવી જીવન ચલાવતા. ર્વનોબા ભાવે રોજ ૫ ક્રકલો આટો દળી પોતાનું કામ ચલાવતા. 90Revolution In Life
 • 91. શ્રમ પોતાની ઈચ્છાથી કરવો જોઈએ શ્રમને પ્રેમ કરવો એ જ શ્રમનો સહુથી શ્રેષ્ઠ આધાર છે. 91Revolution In Life
 • 92. આઝાદી પછી ભારતે અપનાવેલી ઔદ્યોચગક નીર્ત ભારત પાસે દુર્નયા ની કુલ વસ્તી ના ૧૬% અને ખેતી માટે યોગ્ય જમીન ૬% 92Revolution In Life
 • 93. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દુર્નયાના બીજા દેશો કરતાં આપણી પાસે શ્રમ વધારે છે. માટે ભારતમાં શ્રમને સુર્નયોજજત કરવો બહુ જરૂરી છે. 93Revolution In Life
 • 94. મશીર્નકરણનો ઉદ્દેશ ઉત્પાદન સરળ કરવાનો છે. શ્રમને બેરોજગાર બનાવવાનો નક્રહ 94Revolution In Life
 • 95. આઝાદી બાદ યુરોપની ઔદ્યોચગક િાંર્તનું આંધળુ અનુકરણ. કોઈ પણ દેશની આર્થિક પ્રગર્તનું કારણ શ્રમ શક્ક્ત છે. 95Revolution In Life
 • 96. યુરોર્પય દેશોનું મશીન કૃત ઔદ્યોગીકરણ અને નીર્તઓનું અંધાનુકરણથી આપણી શ્રમ શક્ક્તને આશીવાથદની જગ્યાએ અચભશાપ બનાવી દેવાઈ છે. 96Revolution In Life
 • 97. પરંપરાગત ગ્રામીણ ઔદ્યોચગક વયવસ્થા ત ૂટતાં ગામોની આત્મ ર્નભથરતા સમાપ્ત 97Revolution In Life
 • 98. ગામો પેહેલા પોતાની રીતે પૂણથ હતા ગામના ઉદ્યોગોઅને હસ્તકલાએજ ભારત ની સોનાની ચચક્રડયાનો આધાર હતો 98Revolution In Life
 • 99. લુહાર, મોચી, સોની, કુંભાર, ધોબી, નાઈ વગેરે વ્યવસાયો ઔદ્યોગીકરણની ઝપટમાં બેકાર બની ગયા. 99Revolution In Life
 • 100. ગામ છોડી શહેર જવા ર્વવશ થઈ ગયા, સેવા વગથવાળા લોકો પણ શહેરથી આકષાથઇ શહેર જતાં ર્ા. 100Revolution In Life
 • 101. ગામની દૈર્નક આવશ્યકતા અને સામાન ની ઉપલબ્ધત્તા સમાપ્ત થઈ ગઈ. 101Revolution In Life
 • 102. ગામ અને શહેર બાંનેની સમસ્યાઓ વધી 102Revolution In Life
 • 103. રોજગાર અને સર્વધાની શોધમાાં ગામથી શહેર આવેલા લોકોને આવાસ, વીજળી, પાણી, સ્વચ્છતા ઉપલબ્ધ ના થઈ શકતા શહેરોમાાં ગાંદકી અને અવવ્યવસ્થા વધી. 103Revolution In Life
 • 104. મૂંબઈમાં 50%, ક્રદલ્લીમાં 40% ગંદી વસ્તી અને ઝંપડપટ્ટીનો ર્વસ્તાર આપણા ર્વકાસ ઉપર કલંક છે. 104Revolution In Life
 • 105. મશીન કૃત ઉદ્યોગોથી વધતી બેરોજગારી આ એક સુર્નર્િત અને ર્નર્વિવાદ સત્ય છે. 105Revolution In Life
 • 106. મોટા ઉદ્યોગો દ્વારા થતું પ્રદૂષણ વાયુ પ્રદૂષણ એક મોટું સંકટ છે આનાથી તાપમાન માાં વધારો થાય છે. 106Revolution In Life
 • 107. દમ, એટેક, ફેફસાનું કેન્સર વગેરે જેવા રોગો વધ્યા છે. ુંુિાણુઓની સંખયામાં ધટાડો જોવા મળે છે. 107Revolution In Life
 • 108. 108Revolution In Life
 • 109. નવરો નખોદ વાળે કુટીર ઉદ્યોગથી જ બેરોજગારીનું ર્નવારણ 109Revolution In Life
 • 110. બેકાર વ્યક્ક્ત વ્યસન, કલહ, ર્વગ્રહ, અનાચાર, વગેરે પ્રવૃર્તથી સમાજને દૂર્ષત કરે છે. 110Revolution In Life
 • 111. બેકાર શરીર અને મનમાં આળસ રૂપી કાટ લાગે છે. 111Revolution In Life
 • 112. માટે દેશની ગરીબી દૂર કરવા અને સ્વાવલંબી બનાવવા ગૃહુઉદ્યોગોને પુન: જીર્વત કરવા અર્ત આવશ્યક છે. 112Revolution In Life
 • 113. “કુટીર ઉદ્યોગને હર ઘરમાં સ્થાન મળે અને હર હાથ ને કામ મળે” 113Revolution In Life
 • 114. કુટીર ઉદ્યોગથી આવક તો વધશે પરંતુ તન્દુરસ્તી અને કુશળતા આપમેળે આવી જશે . 114Revolution In Life
 • 115. જાપાન અને ચીને આના આધારે જ આર્થિક પ્રગર્ત કરી છે. 115Revolution In Life
 • 116. જો ભારત ની પ્રજા ને સંપ ૂણથ રોજગાર યુક્ત અને સ્વાવલંબી બનાવવી હોય તો ઉદ્યોગો નું સરળીકરણ કરવા ર્સવાય કોઈ રસ્તો નથી 116Revolution In Life
 • 117. ઉદ્યોગોને એવા સરળ કરવાની જરૂર છે કે રોજજિંદા કાયકની જેમ વ્યક્તત આસાનીથી ચલાવી શકે 117Revolution In Life
 • 118. અનુભવ અને ર્વશ્વાસ વગર પણ ઉદ્યોગ ચલાવી શકાય જેનામાાં ઉદ્યોગવૃર્ત નથી તે પણ ચલાવી શકે. 118Revolution In Life
 • 119. ઓછી મૂડીથી પણ ચલાવી શકાય ર્શક્ષણ અને રેનીંગ લીધા વગર પણ ચલાવી શકાય. 119Revolution In Life
 • 120. . સાંપૂણક રોજગારી માટે ઉદ્યોગોનાં આટલાં સરળીકરણ કરવાં જ પડે. 120Revolution In Life
 • 121. વધુ લોકોને રોજગારી મળે એ માટે તે શ્રમ આધાક્રરત હોવો જરૂરી છે રોજીંદી આવશ્યકતાઓ માટે આત્મર્નભકર બની શકાય તેવો હોવો જોઈએ ઉદ્યોગમાાં આટલી બાબતોનાં ધ્યાન અવશ્ય રાખીએ 121Revolution In Life
 • 122. પ્રદૂષણ ના ફેલાવે અને પ્રકૃર્તના સાંતલન માાં મદદરૂપ થાય તેવો હોવો જોઈએ ઉદ્યોગ ખેતીને પૂરક હોવો જોઈએ ઉદ્યોગમાાં આટલી બાબતોનાં ધ્યાન અવશ્ય રાખીએ 122Revolution In Life
 • 123. કાચો માલ સરળતાથી મળી રહે તેવો હોવો જોઈએ વેચાણ સરળતાથી થઈ શકે તેવો હોવો જોઈએ શરૂઆત પોતાની પાસે હોય તેટલી મૂડીથી જ કરવી જોઈએ 123Revolution In Life
 • 124. કોઈ પણ પરીવતકન વગર ફતત ઉત્પારદત વસ્તને સાફ કરી અથવા ધોઈ અથવા વીણી,ચાળીને નાના મોટા પેરકિંગ કરવાનો સરળ ઉદ્યોગ થઈ શકે છે. સરળ ઉદ્યોગોના પ્રકાર 124Revolution In Life
 • 125. ઉદાહરણ ઘઉં,ચોખા, કઠોળ વગેરે જેવી વસ્તઓને સાફ કરી ૧ કીલો ૨ કે ૫ રકલોના પૅરકિંગ તૈયાર કરવા 125Revolution In Life
 • 126. રૂપાાંતરણનો સરળ ઉદ્યોગ કોઈ પણ વસ્તનાં સ્વરૂપ બદલવાં જેવી રીતે ચણા માાંથી ચણાની દાળ બનાવી ઘઉં માથી લોટ બનાવી તેના પૅરકિંગ બનાવવાનો ઉદ્યોગ 126Revolution In Life
 • 127. નવી જ વસ્ત બનાવવાનો સરળ ઉદ્યોગ જીવન ઉપયોગી રોજજિંદા વપરાશમાાં આવતી વસ્તઓ બનાવવાનો ઉદ્યોગ જેવી રીતે કપડાાં ધોવાનો સાબ, નાહવાનો સાબ, કપડા-ધોવાનો પાવડર, અગરબત્તી, દાંતમાંજન, પાપડ, ટોમેટો સ ૂપ, વેફર, હાથના પાંખા, મીણબત્તી, દોરડાની રસ્સી, છાબડીઓ વગેરે 127Revolution In Life
 • 128. નાના ખેડૂતો વ્યાવસાર્યક નહીં પરાંત આત્મર્નભકરતા માટે સ્વાવલાંબી ખેતી કરે. 128Revolution In Life
 • 129. પ્રકૃર્તની ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી ખેતી કરવી તે ભારતની પ્રાચીન પરાંપરા છે. 129Revolution In Life
 • 130. ચિક્રટશ સામ્રાજ્યમાં જનતાની મૂળભૂત જરૂક્રરયાત અનાજની ખેતીને કપાસ,તંબાકુ,અફીણ અને શેરડી જેવી વ્યાવસાર્યક ખેતી ઉપર ભાર મૂકી ખેતીને તે તરફ વાળી દેવામાં આવી અને ર્વતરણ પધ્ધર્તને પણ કેંન્રીયકૃત બનાવવામાં આવી. 130Revolution In Life
 • 131. પક્રરણામે ભારતમાં અનાજની તંગી ઊભી થઈ. 131Revolution In Life
 • 132. માટે આઝાદી પછી “અર્ધકઅન્ન ઉપજાવવાનાં” અચભયાન ચલાવવામાાં આવ્્ાં. 132Revolution In Life
 • 133. તેના ભાગ રૂપે હાઇબ્રીડબીજ, રાસાયચણક ખાતર અને પેસ્ટીસાઈડનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ્યો. 133Revolution In Life
 • 134. જે તે સમયની આવશ્યકતા હતી 134Revolution In Life
 • 135. વધારે ઉત્પાદન મેળવવાની આપણી જરૂરરયાતમાાં આપણે પ્રકૃર્ત સાથેનો તાલમેલ ચબલકલ ભૂલી ગયા. 135Revolution In Life
 • 136. આ વધ ઉત્પાદનની રણનીર્તને આગળ ચાલી ‘હરરત ક્રાાંર્ત’ નામ અપા્ાં 136Revolution In Life
 • 137. ૧૫ થી ૨૦ વષકમાાં અન્ન ઉત્પાદનમાાં આત્મ ર્નભકર થઇ ગયા પણ હરરતક્રાાંર્તનો પ્રભાવ ઘટવા લાગ્યો તે ર્સિંચચત ક્ષેત્રો પૂરતી સીર્મત રહી. 137Revolution In Life
 • 138. ‘હરરતક્રાાંર્ત’ થી ઉત્પન થયેલ સમસ્યાઓ. જમીનનું સ્વાસ્થ અને ઉત્પાદકતા ઘટી. જહેરી ઉત્પાદન થી સ્વાસ્થ માટે ઊભું થયેલું સંકટ. ખેતી પરાવલંબી અને મોઘી બની. ખેડૂતોની આર્થિક કમર ત ૂટી ગઈ. ભૂર્મ જળનાં સ્તર ઝડપથી ઘટી ગ્ાં. ઉજાથનું સંકટ વધ્યું અને પરાવલંચબત બન્યું. 138Revolution In Life
 • 139. ઝેરી ઉત્પાદન થી સ્વાસ્થ માટે ઊભું થયેલું સંકટ. 139Revolution In Life
 • 140. ખેડૂતો ખેતી છોડી અન્ય રોજગારી શોધવા ર્વવશ થયા. 140Revolution In Life
 • 141. જો ખેતીમાાં ઉત્પન્ન થયેલી સમસ્યાઓનાં સમાધાન કરવાં હોય તો ચબકાઉને બદલે ટીકાઉ ખેતી કરવી જ પડશે. 141Revolution In Life
 • 142. ટીકાઉ ખેતી એટલે? ભૂર્મ, જળ, વા્ને પ્રદર્ષત કયાક વગર દીઘકકાળ સધી ઇચ્ચ્છત ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેવી પદ્ધર્ત એટલે ટીકાઉ ખેતી. 142Revolution In Life
 • 143. ટીકાઉ ખેતી એટલે? ભૂર્મની સ્વસ્થતા ચબલકલ જળવાય તેવી પદ્ધર્ત. પયાકવરણ શદ્ધ રહે તેવી પદ્ધર્ત. પ્રકૃર્તનાં સાંતલન જળવાઈ રહે તેવી પદ્ધર્ત. 143Revolution In Life
 • 144. ભૂર્મ,મનષ્ટ્ય અને પશના સમાન સહયોગથી જ ઉત્પાદન વધારી શકાય પૂજ્ય ગરદેવ ગાયત્રી પરરવાર 144Revolution In Life
 • 145. કાંપોસ્ટ અને છાણીય ખાતરનો વધમાાં વધ પ્રયોગ કરવો. અળર્સયા વાળા ખાતરનો પ્રયોગ કરવો. જીવાણુ વાળા ખાતરનો વધુ પ્રયોગ કરવો. 145Revolution In Life
 • 146. પાંચગવ્ય તથા યજ્ઞીય ખેતી અપનાવવી॰ ફસલ ચક્ર તથા ર્મર્શ્રત ખેતીનો પ્રયોગ કરવો. 146Revolution In Life
 • 147. ખેતી ની સાથે સાથે વૃક્ષ પણ વાવવા જોઈએ જેથી અનાજ ની સાથે ઈંધણ માટે પણ ખેડૂત આત્મર્નભથર રહે અને વૃક્ષ વેચાણ થી આવક પણ વધે ખેતી અને વૃક્ષ સાથે સાથે 147Revolution In Life
 • 148. ભારત ની ૭૦ % ખેતી વષાથ આધાક્રરત છે. 148Revolution In Life
 • 149. ઈજરાઈલ નો સરેરાશ વાર્ષિક વરસાદ ૬ થી ૭ “ ઇંચ છે. જ્યારે ભારત નો ૪૪ “ ઇંચ છે. છતાં તે સૌથી સારી ખેતી કરે છે. તો આપણે કેમ નક્રહ? ઇજારાઈલ ભારત 149Revolution In Life
 • 150. વરસાદ ના પાણીના એક એક ટીંપા ને યોગ્ય રીતે સંગ્રહ કરવાની પિર્ત અપનાવવી જોઈએ તથા તેનો સદઉર્પયોગ થાય તેવા જન આંદોલનની આવશ્યકતા છે વોટર હાવેષ્સ્ટિંગ ર્સસ્ટમ 150Revolution In Life
 • 151. આપણે,ઉદારીકરણ અને ર્વશ્વ વ્યાપાર સંગઠન ડબલ્યુ ટી ઑ 151Revolution In Life
 • 152. ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૯૫ થી અમલમાં આવવાળું આ એક સ્વૈર્છક દેશો નું સંગઠન વાસ્તવ માં ૫૦ વષથ પહેલા ૧૯૪૭ માં કરેલ મુકત વ્યાપાર (ફ્રી રેડ ) ની સમજૂતી છે. 152Revolution In Life
 • 153. ર્વશ્વ વેપાર સંગઠન નો ઉદેશ વ્યાપાર ને સહજ,સુગમ બનાવવાનો છે. મુક્ત વ્યાપાર ના સહયોગ થી પારસ્પક્રરક અંતર ર્નભથરતા ના આધાર પર દુર્નયા ના નકશા માથી ગરીબી,ભૂખમરી,બીમારી વગેરે ને નાબૂદ કરવા નો છે. 153Revolution In Life
 • 154. પરંતુ તેની શરતો અમેક્રરકા,યુરોપ,કનાડા,જાપાન જેવા ર્વકર્સત દેશો ના પક્ષ માં જ છે. 154Revolution In Life
 • 155. એટલે ફક્ત અમીર દેશો ને જ તેનો લાભ મળે છે. 155Revolution In Life
 • 156. જ્યારે ગરીબ દેશો માં છેલ્લા ૧૧ વષો માં ગરીબી અને બેરોજગારી વધી અને ખેડૂતો દેવામાં ડૂબ્યા તથા તેમની આત્મહત્યા ના ક્રકસ્સાઓ બહાર આવ્યા 156Revolution In Life
 • 157. ર્વશ્વ વ્યાપાર સંગઠન નું મંત્રી સ્તરીય સંમેલન દર ૨ વષે થાય છે. અત્યાર સુધી માં ૬ મંત્રી સ્તરીય સંમેલન થઈ ચૂક્ા છે. તેના ઉપર થી સ્પષ્ટ થાય છે કે આવા સંમેલન માં ભેદભાવ ભરી નીર્ત અને દાવપેચ વાળી પ્રક્રિયા અપનાવી ર્વકર્સત દેશો ના ક્રહત માં જ ર્નણથય લેવાય છે. 157Revolution In Life
 • 158. ર્વશ્વ વ્યાપાર સંગઠન નું મંત્રી સ્તરીય સંમેલન દર ૨ વષે થાય છે. અત્યાર સુધી માં ૬ મંત્રી સ્તરીય સંમેલન થઈ ચૂક્ા છે. જરૂર પડે દબાવ,ફૂટપાડવી તથા ર્વશ્વબેંક,એર્શયાઈ ર્વકાસ બેન્ક તથા આઈ એમ એફ નો ઉર્પયોગ કરી ગરીબ દેશો ના ર્વરુિ ર્નણથયો લેવાય છે. 158Revolution In Life
 • 159. ભારત આમાં ૧જાન્યુઆરી ૧૯૯૫ થી સભ્ય છે. 159Revolution In Life
 • 160. સંપકથ: અનંત ુંુક્લ મો. +91 94262 81770 મેઇલ : rilshukla.anant@gmail.com Revolution In Life પ્રોજેકટ: રીવોલ્યુશન ઇન લાઇફ 160
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks