5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI Güvenlik Sembolleri

Description
5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI Güvenlik Sembolleri

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  5E MODEL  NE GÖRE HAZIRLANMI    DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad  : Fen ve Teknoloji S  n  f: 6. Snf Ünitenin Ad  /No: Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Konu: Fiziksel Deiim Önerilen Süre: 40 dakika BÖLÜM 2 Ö  renci Kazan  mlar   : 3.Fiziksel ve kimyasal deiimlerin atom ve molekül düzeyinde açklanmas ile ilgili örenciler; 3.1: Maddenin sadece görünümünün deitii olaylara örnek verir.(BSB6, 8) 3.3: Fiziksel deiimlerde deien maddenin kimlik deitirmediini vurgular. (BSB6, 8; TD2) Bilimsel Süreç basamaklar   6. gözlemlere dayanarak bir veya birden fazla özellie göre karlatrmalar yapar. 8.olmu olaylarn sebepleri hakknda gözlemlere dayanarak açklamalar yapar. Tutum ve De  erler: -Kendisine ve çevresine kar ilgi ve merak duyar. -Kendi bana fikir üretir. -Görevleri isteyerek gönüllü olarak yapar. -Bilim ile ilgili meslek ve hobi edinmeye ilgi duyar. -Sorumluluklarn yerine getirmeye gayret eder. Ünite Kavramlar   ve Sembolleri: Madde, fiziksel deiim, kimlik deiiklii Ö  retme- Ö  renme Yöntem ve Teknikleri: Sunu, bulu, soru-cevap ve deney yöntemi Kullan  lan Araç Gereç ve Kaynaklar Küp eker, fstk içi, , kât, mum, patates Fen ve Teknoloji 6. Snf Ders Kitab, Ana fen Yaynlar 6. Snf Fen ve Teknoloji Kitab, SBS Hazrlk Dergisi Ana fen Yaynlar, Doku Yaynclk 6. Snf Fen ve Teknoloji Ders Kitab Bilgisayar Güvenlik Sembolleri: Açk Alev Uyars Kesici Cisimler Güvenlii    BÖLÜM 3 Giri    (Engage): Öretmen, örencilere selam verdikten sonra günlerinin nasl geçtiini sorar. Sonra snfa Bir sihirbazn apkasndan tavan çkarn ya da bir masa örtüsünü çiçek buketi yapn gördünüz mü? Külkedisi masaln biliyor musunuz? Masalda perinin bal kaban arabaya, fareleri atlara dönütürdüü bahsedilir. Bu olaylar gerçekçi olmamasna karn doada da bir takm deiiklikler olduu söylenir. Derse kar güdülenmek amacyla örencilere Bugünkü dersimizle fiziksel ve kimyasal deiimlerin ne olduunu örenerek hayatmz kolaylatrabileceiz denilir. Sizde günlük yaamnzda baz deiikliklere rastlyor musunuz diye sorulup, bunlarn bir listesini yapmalar istenir. (3.1) Ke   fetme (Explore): Fiziksel deiimin madenin kimliinde deiiklik meydana getirmediini gözlemlemek amacyla Etkinlik 1   Maddelere Neler Oldu?  örencilere yaptrlr. (3.3)  Aç  klama (Explain): Fiziksel deiim, maddelerin yaps deimeden sadece hal, biçim, ekil, d görünüünde meydana gelen deiimlere verilen isimdir. Fiziksel deimeler sonucunda yeni maddeler olumaz. Sadece maddenin renk, ekil, büyüklük gibi özellikleri deiir. Dier bir ifadeyle fiziksel deiim sonucunda maddenin kimlii deiime uramaz. Kâdn yrtlmas, kalemin krlmas, suyun buza dönümesi, çözünme olay gibi deiiklikler fiziksel deiime örnektir. Fiziksel deiimin geri dönüümü vardr. Tüm hal deiimleri fizikseldir. Ayrca fiziksel deiime örnek verilmek istenirse odundan tala yaplmas ya da kuman kesilmesi de söylenebilir. (3.1;3.3) Derinle   tirme (Elaborete): Örencilere elde ettikleri kazanmlar derinletirmeleri amacyla Etkinlik 2 De  i   imin Belirtileri  yaptrlr. De  erlendirme (Evaluate) : Örenilenleri deerlendirme amacyla ünite kavramlarndan oluan Etkinlik 3 Bil Bul  yaptrlr. (3.1; 3.3) Bir Sonraki Derse Haz  rl  k:  Örencilere bir sonraki derse gelirken çevrelerinde geri dönütürülemeyecek ekilde deiime urayan maddeler olup olmadn  incelemeleri ve bunlar not etmeleri istenir. Ö  RETME- Ö  RENME ETK  NL  KLER  : Etkinlik 1: maddelere ne oldu? Kullan  lan Araç Gereçler  : Küp eker, ceviz içi, kât, kurdele, kuma, mum, buz, patates, havan, makas Nas  l Yapal  m: 1. Örenciler gruplara ayrlr. 2. Her gruba bir deney malzemesi verilir. 3. Örenciler kâtlar parçalayarak ya da buruturarak, cevizi havanda döverek, mumu ve buzu eriterek, kuma keserek, patatesleri dilimleyerek, küp ekeri ufalayarak meydana gelen deiiklikleri not ederler. 4. Srasyla her grup bir dierini gezer ve her istasyondaki olay hakknda gözlemlerini kaydeder. Verileri de  erlendirelim: 1. Gezdiiniz istasyonlarda hangi olaylar gözlemlediniz? 2. Kât parçalandnda yapsnda deiime oldu mu? 3. Patates dilimlenince tad deiti mi? 4. Mum eritildiinde yine özelliini korudu mu? 5. Buz eritilince neye dönütü? 6. Deiiklikler ile ilgili tablo yaplr ve birbirleri ile karlatrmalar istenir. Sonuçland  ral  m: Sizce bu deimelerde maddelerin yapsnda deime oldu mu, özelliklerini korudular m, kimlik deiiklii gerçekleti mi? Etkinlik 2: De  i   im Belirtileri Bir maddenin fiziksel deiime uradn gösteren ipuçlar: 1. Krlma 2. Kesilme 3. Parçalanma 4. Erime 5. Hal deiimleri 6. Yrtlma 7. Ezilme    Etkinlik 3: Bil Bul 1 7 Sorular 1. Maddenin kimlik deitirmeden sadece görüntü deitirmesi olaydr. 2. Farkl cins atomlar içeren saf maddelerdir. 3. Maddenin tanecikleri arasnda en az boluun bulunduu haldir. 4. Atomlarn bir araya gelerek oluturduu kümelerdir. 5. Maddenin yap tadr. 6. Maddenin en fazla sktrlabilir halidir. 7. Maddenin kimliklerini kaybedip deierek baka madde ya da maddelere dönümesi olaydr. F 2 3 K A T I B 6 G A Z M 8 L Y E K E A L S 10 S I V I E E A 4 M O L E K Ü L E D D N E E T 9 E R M E 5 A T O M M  8. Ayn cins atomlardan olumu maddelerdir. 9. Bir maddenin s alarak kat halden sv hale geçmesi olaydr. 10. Maddenin akkan halidir. BÖLÜM 4 Dersin dier dersler ilkisi: Resim, Teknoloji Tasarm Plann uygulanmasna ilikin açklamalar: Ders plann 40 dakika olarak ayarladk ancak bütün etkinlikler tek derse sktrlmadan yaplsa ve 80 dakika olarak düzenlense daha verimli bir sonuç alnacaktr. Ders Öretmeni Uygundur 11/10/2010 Okul Müdürü
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks