แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) - PDF

Description
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 18

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 23 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (แบบ 561) ส นส ดว นท # 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช #น จ าก ด (มหาชน) สารบ ญ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ ป จจ ยความเส ยง ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ ข อพ พาททางกฎหมาย ข อม ลท วไปและข อม ลส าค ญอ น 60 ส วนท 2 การจ ดการและการก าก บด แลก จการ 7. ข อม ลหล กทร พย และผ ถ อห น โครงสร างการจ ดการ การก าก บด แลก จการ รายงานความร บผ ดชอบต อส งคม (รายงานแห งความย งย น) การควบค มภายใน การบร หารจ ดการความเส ยง และ 135 การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น 12. รายการระหว างก น 143 ส วนท 3 ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน 13. ข อม ลทางการเง นท ส าค ญ การว เคราะห และค าอธ บายของฝ ายจ ดการ ป การร บรองความถ กต องของข อม ล 160 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร และเลขาน การบร ษ ท 163 เอกสารแนบ 2 รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการของบร ษ ทย อย 201 เอกสารแนบ 3 รายละเอ ยดเก ยวก บห วหน างานผ ตรวจสอบภายใน 203 เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 204 เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการเพ อความย งย น 206 หน า แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป 2557 ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช น จ าก ด (มหาชน) ก อต งข นเม อว นท 7 ม นาคม 2532 ภายใต ช อเด ม ค อ บร ษ ท สามารถคอมเทค จ าก ด โดยกล มว ไลล กษณ ด วยท นจดทะเบ ยนเร มแรก 5 ล านบาท เพ อด าเน นธ รก จเก ยวก บงานทางด านออกแบบและต ดต งระบบส อสาร โทรคมนาคม ต อมาป 2535 จ งได เปล ยนช อมาเป น บร ษ ท สามารถคอร ปอเรช น จ าก ด และแปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชนในป 2536 ท งน ป จจ บ นบร ษ ทฯ ประกอบธ รก จโดยการลงท นผ านบร ษ ทย อยและบร ษ ทร วมในล กษณะ Holding Company โดยป จจ บ นได แบ งโครงสร างธ รก จ ออกเป น 5 สายด งน สายธ รก จ ICT Solutions and Services สายธ รก จ Mobile Multimedia สายธ รก จ Call Center สายธ รก จ Utilities and Transportations และสายธ รก จ Technology Related Services ภาพรวมการประกอบธ รก จบร ษ ทย อยและบร ษ ทร วม กล มบร ษ ท สามารถคอร ปอเรช น จ าก ด (มหาชน) เป นบร ษ ทใหญ ด าเน นธ รก จเก ยวก บระบบการส อสารโทรคมนาคม และเป น บร ษ ทร วมท นในบร ษ ทย อยและบร ษ ทร วมท จ ดต งข นใหม เพ อให เป นผ ด าเน นการโครงการส มปทานท ประม ลได ด าเน นธ รก จให บร การด านระบบ สารสนเทศผ านโครงข ายส อสารโทรคมนาคมต างๆ รวมท งบร การให ค าปร กษา ร บเหมา ออกแบบต ดต ง บร หารจ ดการ และบ าร งร กษาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารครบวงจรแบบบ รณาการ (Total Solutions & Services) ให แก องค กรภาคร ฐและเอกชน ด าเน นธ รก จครบ วงจรด านการจ าหน ายโทรศ พท เคล อนท และส ออ นเตอร แอ คท ฟต างๆ ให บร การข อม ลข าวสาร และสาระความบ นเท ง (Contents) ผ านส อท ท นสม ย พร อมอ ปกรณ ส อสารและอ ปกรณ ม ลต ม เด ยต างๆ ท งในและต างประเทศ ธ รก จผล ตและจ าหน ายอ ปกรณ ร บส ญญาณโทรท ศน และจาน ร บส ญญาณดาวเท ยม ธ รก จด านการบร การศ นย บร การล กค าครบวงจร (Total Customer Management Solutions) ในร ปแบบการต ดต งระบบการ บร หารจ ดการศ นย ล กค าส มพ นธ จ ดหาและบร หารเจ าหน าท ผ ให บร การ ให แก หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ธ รก จการจ าหน ายร บเหมาต ดต ง และซ อมบ าร งระบบร กษาความปลอดภ ยและระบบส อสารด านภาพและเส ยง ท งระบบท ม สายและไร สาย ธ รก จการให บร การบร หารจ ดการขยะ ในพ นท บร เวณท าอากาศยานส วรรณภ ม รวมท งธ รก จร บเหมาก อสร างสถาน ไฟฟ า และระบบสายส งไฟฟ าแรงส งแบบครบวงจร ต งแต ออกแบบ จ ดหาอ ปกรณ ก อสร าง ทดสอบ และบ าร งร กษา ตลอดจนธ รก จท เก ยวข องโดยม นโยบายท จะเข าไปม ส วนร วมในการบร หารก จการน นๆ อย าง ใกล ช ด ในป 2544 บร ษ ทฯ ได ขยายขอบเขตการลงท นในประเทศก มพ ชา โดยได ร บส มปทานในการวางระบบและพ ฒนาระบบการส อสารและ ควบค มการจราจรทางอากาศ ซ งรวมถ งส ทธ ในการให บร การด านการควบค มจราจรทางอากาศเหน อน านฟ าประเทศก มพ ชา เป นเวลารวม 32 ป (อาย ส มปทานต งแต ป ) แต เพ ยงผ เด ยว ซ งด าเน นการผ านบร ษ ท แคมโบเด ย แอร ทราฟฟ ค เซอร ว ส จ าก ด ( CATS ) นอกจากน น บร ษ ทฯ ย งได ด าเน นธ รก จผล ตและจ าหน ายกระแสไฟฟ าแก โรงงานก มปอตซ เมนต ในประเทศก มพ ชาด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย และกลย ทธ ขององค กร ว ส ยท ศน กล มบร ษ ทสามารถม งม นน าเสนอส นค า และบร การทางด านเทคโนโลย ท ก าวไกล เพ อน ามาซ งความเจร ญท ย งย นและ ค ณภาพช ว ตท ด ย งข น พ นธก จ เพ อให บรรล ว ส ยท ศน ทางกล มบร ษ ทสามารถจ งม พ นธก จในการด แลผ ม ส วนได ส วนเส ย ด งน ล กค า พ ฒนาและน าเสนอส นค าและบร การทางด านการส อสารโทรคมนาคมและบร การด านเทคโนโลย อ นๆ ท เป ยมค ณค า สามารถตอบสนองความต องการส งส ดและเสร มสร างศ กยภาพในการแข งข นทางธ รก จให แก ล กค าและผ ใช บร การ 1 องค กร พ ฒนาโครงสร างและกระบวนการในการด าเน นงาน ตลอดจนการบร หารธ รก จให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด โปร งใส และ เป นธรรม อ นน ามาซ งความเช อม นและความเจร ญท ย งย น พ นธม ตร พ ฒนาความส มพ นธ ท แข งแกร งก บพ นธม ตรทางธ รก จ เพ อประสานความร วมม อในการน าเสนอส นค าและบร การอ น ทรงค ณค า และน าไปส การบรรล เป าหมายทางธ รก จร วมก น พน กงาน พ ฒนาการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลอย างม ออาช พ ให ความม นใจในค ณภาพช ว ตการท างานของพน กงาน และ ส งเสร มให สามารถ เป นองค กรสถาบ นท พร อมด งด ดผ ม ความสามารถเข าร วมงาน ผ ถ อห น แสวงหาโอกาสทางธ รก จใหม ๆ ท ก อให เก ดรายได ประจ าและสร างฐานการเต บโตท ย งย นให แก องค กร เพ อมอบ ผลตอบแทนท ค มค าให แก ผ ถ อห นอย างต อเน อง ส งคมและช มชน ส งเสร มการสร าง คนค ณภาพและส งคมค ณธรรม อ นเป นนโยบายหล กด านก จกรรมเพ อส งคมของกล มบร ษ ทสามารถ ผ านโครงการและก จกรรมอ นม ประโยชน อย างจร งจ งและต อเน อง ท งภายในและภายนอกองค กร เป าหมายและกลย ทธ ขององค กร กล มบร ษ ทสามารถ ม เป าหมายท จะเป นผ น าในการน าเทคโนโลย มาประย กต พร อมก บการเป นผ น าในการน าเสนอส นค า และ บร การในด านต างๆ ในประเทศไทย อ กท งบร ษ ทฯ ย งม ความม งม นต งใจในการขยายธ รก จไปย งประเทศในแถบ CLMV (ก มพ ชา เว ยดนาม เม ยน มาร และลาว) อ กเช นก น นอกจากน นแล ว บร ษ ทฯ ย งม เป าหมายท จะเพ มส ดส วนของรายได ประจ าให เพ มส งข นเป นร อยละ 50 ของรายได ท งหมด ในอ ก 35 ป ข างหน า เพ อเป นการเสร มสร างให บร ษ ทฯ สามารถเต บโตได อย างแข งแรงและย งย น โดยป จจ บ นกล มบร ษ ทสามารถม กลย ทธ ในการ ด าเน นธ รก จของแต ละสายงานด งต อไปน สายธ รก จ ICT Solutions and Services : ม งเน นในการสร างรายได ประจ าให แก สายธ รก จด วยการน าเสนอบร การแบบครบ วงจร เช น การออกแบบต ดต งด าเน นงาน พร อมท งการให บร การบ าร งร กษาระบบ เป นต น นอกจากน ย งได ขยายฐานล กค าไปส ภาคเอกชนมากย งข น สายธ รก จ Mobile Multimedia : ม งเน นในการพ ฒนาโทรศ พท เคล อนท ค ณภาพด ในราคาท เหมาะสม พร อมท งขยาย ช องทางในการจ ดจ าหน ายให ครอบคล มท งในและต างประเทศ นอกจากน ย งคงให ความส าค ญก บการพ ฒนาคอนเทนท ใหม ๆ อย างต อเน อง สายธ รก จ Call Center: ม งม นในการสร างฐานล กค าท ม นคงในประเทศไทย พร อมท งขยายธ รก จไปย ง ประเทศในแถว CLMV สายธ รก จ Utilities and Transportations และสายธ รก จ Technology Related Services : เตร ยมความพร อมเพ อรองร บโอกาสทางธ รก จใหม ๆ ท ก าล งจะเก ดข นจากการ รวมต วก นของประเทศอาเซ ยน 10 ประเทศ หร อ AEC โดยธ รก จหล กท บร ษ ทฯ ให ความส าค ญค อ ธ รก จการควบค มการจราจรทางอากาศและธ รก จด านพล งงาน 2 แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป 2557 การเปล ยนแปลงและพ ฒนาการท ส าค ญในช วง 3 ป ท ผ านมาม ด งน I ป 2557 ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯ คร งท 9/2557 เม อว นท 19 ธ นวาคม 2557 ได ม มต อน ม ต การออกและจ ดสรรใบส าค ญแสดง ส ทธ ท จะซ อห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ทฯ ( ใบส าค ญแสดงส ทธ SAMARTW ) ในจ านวนไม เก น 201,300,782 หน วย ให แก ผ ถ อห นเด มของบร ษ ทฯ ตามส ดส วนการถ อห น (Rights Offering) โดยไม ค ดม ลค า ในอ ตราการจ ดสรรท 5 ห นสาม ญเด ม ต อ 1 หน วยใบส าค ญแสดงส ทธ ในการค านวณส ทธ ท จะได ร บจ ดสรรใบส าค ญแสดงส ทธ SAMARTW ของผ ถ อห นแต ละรายน น หากเก ดเศษจากการค านวณตามอ ตราการจ ดสรรด งกล าวข างต น ให ป ดเศษน นท ง ท งน ใบส าค ญแสดงส ทธ SAMARTW จะม อาย 3 ป น บแต ว นท ออกใบส าค ญแสดงส ทธ และราคาการใช ส ทธ อย ท บาท ต อห น ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทฯ คร งท 8/2557 ประช มเม อว นท 13 พฤศจ กายน 2557 ได ม มต อน ม ต ให บร ษ ท สามารถ ย ทรานส จ าก ด ( SUT ) ซ งเป นบร ษ ทย อยท บร ษ ทฯ ถ อห นร อยละ จ ดต งบร ษ ทใหม 3 บร ษ ท โดยม รายละเอ ยด ด งต อไปน 1) บร ษ ท สามารถ เวสท ท เพาเวอร จ าก ด ประเภทธ รก จ : ด าเน นการบร หารจ ดการ การก าจ ดขยะม ลฝอยให ก บหน วยงานปกครองส วนท องถ น โดย ท าการค ดแยกขยะ ท าการผล ตเช อเพล งขยะ (RDF) ท าการผล ตไฟฟ า โดยใช เช อเพล งขยะ ท าการบร หารจ ดการขยะท สามารถน ากล บมาใช ใหม ได (Recycle) และบร หารจ ดการขยะ ในส วนท เหล อโดยว ธ ฝ งกลบหร อว ธ อ นๆ และธ รก จอ นๆ ท เก ยวเน อง ส าน กงานท ต ง : ประเทศไทย ท นจดทะเบ ยน : 50,000,000 บาท ส ดส วนการถ อห น : SUT ถ อห น ร อยละ ) บร ษ ท สามารถ ย ทรานส (ลาว) จ าก ด ประเภทธ รก จ : ให บร การเข ยนโปรแกรมการเร ยกและร บช าระเง น ออกแบบเว บไซต บ าร งร กษาฮาร ดแวร ซอฟต แวร เทคโนโลย สารสนเทศ ซ อมแซม ต ดต ง พ ฒนาโปรแกรมและเว บไซต ซ งเก ยวข อง ก บระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (เร ยกรวมก นว า ระบบไอท ) ส าน กงานท ต ง : ประเทศลาว ท นจดทะเบ ยน : 1,000,000,000 Lao Kip (หร อประมาณ 4,000,000 บาท) ส ดส วนการถ อห น : SUT ถ อห น ร อยละ ) บร ษ ท สามารถ ย ทรานส (เม ยนมาร ) จ าก ด ประเภทธ รก จ : ให บร การและค าแนะน าต างๆ ท เก ยวก บการค าในประเทศเม ยนมาร รวมถ งการด าเน นการ ท วไปอ นๆ ท เก ยวข องท งหมด ส าน ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks