ห วข อบรรยาย สร ปประเด นการปร บปร งแบบ 56-1 การจ ดทาแบบ 56-1 และ ข อกาหนดท ปร บปร งใหม - PDF

Description
1 ห วข อบรรยาย สร ปประเด นการปร บปร งแบบ 56-1 การจ ดทาแบบ 56-1 และ ข อกาหนดท ปร บปร งใหม 2 3 สร ปประเด นท ม การปร บปร งในแบบ 56-1 แบบท ปร บปร งและว นท ม ผลใช บ งค บ 1. แบบแสดงรายการข อม ลประจาป ( แบบ 56-1

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 16 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 ห วข อบรรยาย สร ปประเด นการปร บปร งแบบ 56-1 การจ ดทาแบบ 56-1 และ ข อกาหนดท ปร บปร งใหม 2 3 สร ปประเด นท ม การปร บปร งในแบบ 56-1 แบบท ปร บปร งและว นท ม ผลใช บ งค บ 1. แบบแสดงรายการข อม ลประจาป ( แบบ 56-1 ) 2. รายงานประจาป ( แบบ 56-2 ) 3. แบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขาย หล กทร พย ( แบบ 69-1 ) ใช บ งค บก บแบบข างต นท จ ดส งต อสาน กงาน ต งแต 1 มกราคม 2557 สร ปประเด นการปร บปร งแบบ การจ ดกล มห วข อ การเป ดเผย ปร บลาด บห วข อ + ย ายเน อหาท ต อเน องก น ให อย ในส วนเด ยวก น ให สอดคล องก บการจ ดกล ม แก ไขช อห วข อเร อง ให สอดคล องก บเน อหา ท เป ดเผย กล มห วข อเป ดเผยใหม ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 3. ป จจ ยความเส ยง 4. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ 5. ข อพ พาททางกฎหมาย 6. ข อม ลท วไปและข อม ลสาค ญอ น ส วนท 2 การจ ดการและการกาก บด แลก จการ 7. ข อม ลหล กทร พย และผ ถ อห น 8. โครงสร างการจ ดการ 9. การก าก บด แลก จการ 10. ความร บผ ดชอบต อส งคม 11. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 12. รายการระหว างก น ส วนท 3 ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน 13. ข อม ลทางการเง นท สาค ญ 14. การว เคราะห และค าอธ บายของฝ ายจ ดการ 4 4 สร ปประเด นการปร บปร งแบบ ปร บปร งคาอธ บายในห วข อเด มให ช ดเจน และครบถ วนข น ป จจ ยความเส ยง การว เคราะห และคาอธ บายของฝ ายจ ดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) สาระของเร อง ท เป ดเผยย งคง เหม อนเด ม 5 สร ปประเด นท ม การปร บปร งในแบบ เพ มเต มการเป ดเผยข อม ลให ท นเหต การณ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จซ งแสดง ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค เป าหมาย หร อกลย ทธ ของ บร ษ ท/กล ม 2. โครงสร างความส มพ นธ ก บกล มธ รก จของ ผถห.ใหญ 3. ความร บผ ดชอบต อส งคม 4. ข อม ลบ คลากรท ม ส วนส าค ญต อการด แล บรรษ ทภ บาลของบร ษ ท (GateKeepers) 5. ข อม ลเพ มเต มกรณ เป น holding co. 6. นโยบายและกลไกกาก บด แล บ.ย อย/บ.ร วม 6 6 7 โครงการดาเน นการท เก ยวข องก บแบบ 56-1 โครงการท ดาเน นการไปแล ว ข อแนะน าในการเป ดเผยห วข อ MD&A Checklist MD&A โครงการท อย ระหว างการดาเน นการ Checklist การสอบทานแบบ 56-1 ค ม อการจ ดทาแบบ 56-1 พร อมคาอธ บาย 8 การจ ดทาแบบ 56-1 และ ข อกาหนดท ปร บปร งใหม ข อม ล ท สาค ญ ไม กระทบ ต อธ รก จ การ เป ดเผย เพ อความ โปร งใส ข อม ลท เป ดเผยในแบบ 56-1 การจ ดทาแบบ 56-1 และข อกาหนดท ปร บปร ง 9 การจ ดทาแบบ 56-1 และข อกาหนดท ปร บปร ง 10 10 การจ ดทาแบบ 56-1 และข อกาหนดท ปร บปร ง 11 11 การจ ดทาแบบ 56-1 และข อกาหนดท ปร บปร ง 12 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ ห วข อเด ม 1. ข อม ลท วไป 2. ป จจ ยความเส ยง 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ 4. การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ 5. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ 6. ข อพ พาททางกฎหมาย 7. โครงสร างเง นท น 8. การจ ดการ 9. การควบค มภายใน 10. รายการระหว างก น 11. ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน 12. ข อม ลอ นท เก ยวข อง การร บรองความถ กต อง เอกสารแนบ ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวม การประกอบธ รก จ ม การปร บปร งเพ ม ในประเด นสาค ญ ว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค เป าหมาย ความส มพ นธ ก บกล ม ธ รก จของผ ถ อห นใหญ 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ...เกณฑ เหม อนเด ม ป จจ ยความเส ยง...เกณฑ เหม อนเด ม... เพ ยงแค ปร บคาอธ บายใน ห วข อน ให ช ดเจน 4. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบ ธ รก จ นโยบายการลงท นใน บ.ย อยและบ.ร วม 5. ข อพ พาททางกฎหมาย...เกณฑ เหม อนเด ม ข อม ลท วไปและข อม ลสาค ญอ น...เกณฑ เหม อนเด ม... 13 14 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1.2 การเปล ยนแปลงและพ ฒนาการท ส าค ญ - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 15 การเป ดเผยว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค เป าหมาย หร อกลย ทธ 16 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 17 18 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - 19 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 4. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ 4.1 ล กษณะสาค ญของทร พย ส นถาวรหล ก - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม การเป ดเผยราคาประเม นทร พย ส น - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - 5. ข อพ พาททางกฎหมาย - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - 6. ข อม ลท วไปและข อม ลสาค ญอ น - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG ห วข อเด ม 1. ข อม ลท วไป 2. ป จจ ยความเส ยง 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ 4. การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ 5. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ 6. ข อพ พาททางกฎหมาย 7. โครงสร างเง นท น 8. การจ ดการ 9. การควบค มภายใน 10. รายการระหว างก น 11. ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน 12. ข อม ลอ นท เก ยวข อง การร บรองความถ กต อง เอกสารแนบ ส วนท 2 การจ ดการและ CG การปร บปร งสาค ญ 7. ข อม ลหล กทร พย และผ ถ อห น...เกณฑ เหม อนเด ม โครงสร างการจ ดการ แยกเน อหา 2 ส วน ค อ (1) โครงสร างการจ ดการ (ส วนน ) (2) CG 9. การกาก บด แลก จการ - แยกเป นห วข อใหม เพ มเน อหา 10. ความร บผ ดชอบต อส งคม เพ มห วข อใหม 11. การควบค มภายในและ การบร หารจ ดการความเส ยง เพ มข อม ล gate keepers 12. รายการระหว างก น...เกณฑ เหม อนเด ม... 20 21 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 7. ข อม ลหล กทร พย และผ ถ อห น 7.1 จานวนท นจดทะเบ ยนและท นชาระแล ว 7.2 ผ ถ อห น (1) รายช อผ ถ อห นใหญ - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - (3) ข อตกลงระหว างผ ถ อห นใหญ (shareholders agreement) - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 7.4 นโยบายการจ ายเง นป นผล - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 23 24 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 8.4 ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม บ คลากร - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 9.2 คณะกรรมการช ดย อย - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - (1) กรรมการอ สระ - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 26 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 9.5 การด แลเร องการใช ข อม ลภายใน 9.6 ค าตอบแทนผ สอบบ ญช 9.7 การปฏ บ ต ตามหล ก CG ในเร องอ น ๆ การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม 27 27 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 50good corrup 28 29 การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 11.2 ความเห นของกรรมการกรรมการตรวจสอบต อการควบค มภายใน - การเป ดเผยข อม ลเหม อนเด ม - การจ ดทาแบบ 56-1:ส วนท 2 การจ ดการและCG 30 ส วนท 3 ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน ห วข อเด ม 1. ข อม ลท วไป 2. ป จจ ยความเส ยง 3. ล กษณะการประกอบธ รก จ 4. การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ 5. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ 6. ข อพ พาททางกฎหมาย 7. โครงสร างเง นท น 8. การจ ดการ 9. การควบค มภายใน 10. รายการระหว างก น 11. ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน 12. ข อม ลอ นท เก ยวข อง การร บรองความถ กต อง เอกสารแนบ ส วนท 3 ฐานะการเง นและผลการดาเน นงาน การปร บปร งสาค ญ 13. ข อม ลทางการเง นท สาค ญ เน อหาเหม อนเด ม 14. การว เคราะห และคาอธ บายของ ม เพ ยงการปร บปร ง ฝ ายจ ดการ คาอธ บายว ธ การ เป ดเผยข อม ล 31 การจ ดทาแบบ 56-1 : ส วนท 3 ฐานะการเง นฯ 32 32 การจ ดทาแบบ 56-1 : ส วนท 3 ฐานะการเง นฯ 33 การจ ดทาแบบ 56-1 : ส วนท 3 ฐานะการเง นฯ 34 การจ ดทาแบบ 56-1 : ส วนท 3 ฐานะการเง นฯ 35 การว เคราะห และคาอธ บายของฝ ายจ ดการ (MD&A) Tips (ภาคผนวก 5 ของค ม อ) MD&A - ทาให เข าใจการดาเน นงานท ผ านมา + ว เคราะห การดาเน นงานในอนาคตได - เป นข อม ลสาค ญและเป นประโยชน ต อ ผลท. นอกเหน อจากข อม ลท ปรากฏในงบการเง น ว เคราะห ในม มมองของผ บร หาร เช อมโยงต วเลขทางการเง นส าค ญ & ป จจ ยต าง ๆ ว เคราะห อ างอ งก บต วช ว ด (benchmark) ท เหมาะสม เช น ข อม ลอด ต/อ ตสาหกรรม/เป าหมาย บ. ว ธ การอธ บายให เข าใจง าย ใช ตาราง กราฟ หร อแผนภาพประกอบการอธ บาย & แบ ง การว เคราะห เป นห วข อย อยท เหมาะสม เช น อธ บายภาพรวม + แยกตามสายผล ตภ ณฑ หล ก / แยกตามประเด นสาค ญ อธ บายเร องท ม น ยสาค ญ ท งด าน + และด าน (ป จจ ยลบ อธ บายการแก ไขและการบร หารความเส ยง) อย าล มอธ บายสาเหต & ผลกระทบของป จจ ยท ม ได เก ดข นเป นประจ า (non-recurring items) ใช แบบสอบทานข อม ล MD&A ช วยในการสอบทาน (ภาคผนวก 6 ของค ม อ) 36 36 การว เคราะห และคาอธ บายของฝ ายจ ดการ (MD&A) ห วข อการเป ดเผยการว เคราะห และคาอธ บายของฝ ายจ ดการ 1. ว เคราะห &อธ บาย ฐานะการเง น ผลการดาเน นงาน การเปล ยนแปลงท สาค ญ ป จจ ยท เป นสาเหต หร อม ผลต อฐานะการเง น ผลการดาเน นงาน หร อการเปล ยนแปลงด งกล าว 1.1 ภาพรวมผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น และการเปล ยนแปลงท ม น ยสาค ญ (Overview) - แยกตามกล มธ รก จ/สายผล ตภ ณฑ - การ ปป / การเล อกใช นโยบายการบ ญช สาค ญ - สาเหต ท ผ สอบฯ แสดงความเห นม เง อนไข / ไม แสดงความเห น / ม ข อส งเกต - หากม โครงการใหม ท อย ระหว างดาเน นการ+ย งไม ก อให เก ดรายได อธ บายความค บหน าฯ 1.2 ผลการดาเน นงาน และความสามารถในการทากาไร* (Results of Operations) - ใช ต วเลขท แสดงผลการดาเน นงานสาค ญ (key performance indicator เช น ROE อ ตรากาไรข นต น) ประกอบการอธ บาย & เปร ยบเท ยบก บ benchmark 1.3 สภาพคล องและแหล งเง นท นของบร ษ ท (Liquidity and Capital Resources) 1.4 การบร หารจ ดการภาระนอกงบด ล (Off-Balance Sheet Arrangements) 2. อธ บายป จจ ยหร อเหต การณ ท จะม ผลต อฐานะการเง นหร อการดาเน นงานในอนาคต 1.5 ภาระผ กพ นด านหน ส น (Contractual Obligations) (forward looking) +ใช ratio ประกอบ คาอธ บาย 37 37 การจ ดทาแบบ 56-1 : การร บรองความถ กต องฯ การร บรองความถ กต องของข อม ลและเอกสารแนบ การร บรองความถ กต องของข อม ลในแบบ 56-1 การพ จารณาอน ม ต แบบ 56-1 ควรน าเสนอให คณะกรรมการบร ษ ทพ จารณาแบบ 56-1 ก อนส งให ส าน กงาน การลงนามร บรองความถ กต องของข อม ล กรรมการผ ม อ านาจลงนามผ กพ นบร ษ ท ตามหน งส อร บรองพร อมประท บตรา บ. เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร และเลขาน การบร ษ ท เอกสารแนบ 2 รา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks