วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม - PDF

Description
วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crosswords

Publish on:

Views: 27 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต นท น เรสจ เน ยสสค ล โรงเร ยนส งเสร มอ จฉร ยะผ านส อห นยนต u m  60, Å n *UHHQ,7  ¹Ê n º Å v ¹Ë Ã Â Ê ³ º  ¹ Å nå Ä Öćøúéêšîìčî đóĉęöÿõćóùúšăüđðũîÿĉęüÿĉùćâêšă 4.&T Ĕî čùđðŗéðøąđìýđßčęăö &$ ÖøöÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö ÝċÜÝĆéìĈēÙøÜÖćø ĶÿŠÜđÿøĉö 4.&T Ĕßš (SFFO *5 đóčęăúéêšîìčîĕîöĉýöćøķ ēé ĔßšđìÙēîēú Ċéšćî *5 àċüę øąïïéćüöúšćüîċ Ě ÿćöćøëßšü ĔĀš 4.&T ĕéšîĉðøąē ßîŤ ĂÜđìÙēîēú Ċÿćøÿîđìý ĒúąÖćøÿČęĂÿćø öćðøą čöêťĕßšđóčęăđóĉęö Ăé ć ĔĀšÿĎÜ ċěî ÖćøÝąúéêšîìčîÝćÖÿĉîÙšć ÙÜÙúĆÜĂ ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ÝċÜ ċěîă ĎŠÖĆïÙüćöÿćöćøëĔîÖćø ÝĆéÖćøÙüćöÿĆöóĆîíŤ ĒúąÙüćöÿöéčúøąĀüŠćÜĂčðÿÜÙŤĒúąĂčðìćî àċęüđöċę ü šăüöćïÿćéÿšüî ĂÜøą ąìćü üćêëčðøąÿüùť ÖĆïøą ąđüúćöćøøăÿĉîùšć %JTUBODF -FBE 5JNF 6UJMJUZ ēé đþóćąöćøđöęï ÿĉîùšćìċęĕöšöċöćøđùúčęăîĕāüĕîöćøîĉĕðĕßš ÿĉîùšćēúą üćÿéčđāúčăĕßšđøċ ÖüŠć %FBE 1. ÖćøÝčéðøąÖć đóčęăĕāšđöĉéöćøéĉđîĉîöćøă ŠćÜÜŠć đóčęăĕāšđöĉéöćøéĉđîĉîöćøõć Ĕî 4UPDL ĀøČĂ ÿêţăö ą +VOL *OWFOUPSZ ĂÜÙŤÖø đßšî ÖćøĔßšđìÙēîēú ĊìĊęĕöŠÿŠÜñúÖøąìïêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöÖćøúéÖćøĔßšàĈĚ ĒúąÖćø ĀöčîđüĊ îöúćïöćĕßšĕāöš ĔîõćÙĂčêÿćĀÖøøöÖćøñúĉêđôĂøŤîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜĒúąïøøÝčõè Ć æť ÖúčöŠ đðŝćāöć ÖćøéĈđîĉîÜćî 2. ÿîćïÿîčîĕāšđöĉéđùøčă Šć ÖćøĒúÖđðúĊ ę îøąāüšćüēêšúąăüùťöøõć ĔîóČîĚ ìċ ę.budijoh đßšîöćøēúöđðúċ ę îÿĉîùšć üćêëčéïĉ ìċđę šć Šć %FBE 4UPDL Ēúą ĂÜđĀúČĂĀøČĂđÿĊ ìċđę Öĉé ēøüüćîñďðš øąöăïöćøĕîöúčöš ĂčêÿćĀÖøøöđôĂøŤîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜ ÝćÖÖøąïüîÖćøñúĉê ĂÜēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøö đôăøťîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜ ĒúąïøøÝčõè Ć æť ĒúąïøøÝčõè Ć æť ìćüę ðøąđìýĕöšîăš ÖüŠć ēøüüćî éšü ÖćøîĈĕðĔßšðøąē ßîŤĔĀöŠĔîĂĊÖēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöĀîċęÜ 3. ÖćøĒúÖđðúĊ ę îøąāüšćüđùøčă Šć õćùăčêÿćāöøøöđôăøťîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜ ĒúąïøøÝčõè Ć æť øą ąđüúćéĉđîĉîēùøüöćø ĒúąĂčêÿćĀÖøøöìĊđę ÖĊ ę ü šăü àċüę ÝąÿøšćÜÙüćööĆîę ÙÜêŠĂÖćø óćçîć ĂÜøąïïîĉđüýđýøþåÖĉÝ ĂčêÿćĀÖøøöĂ ŠćÜ ĆęÜ Čî öċøą ąđüúć đéčăî øąāüšćü đéčăî íćîüćùö ı đéčăîöøöãćùö 4. đóčęăìċęýąÿćöćøëîĉùüćöøďšĕððäĉïćêĉĕéšýøĉüýîđðũîóùêĉöøøöĕāöšĕîöćøúéõćüąēúö øšăîýćööćøēúöđðúċę î šăöďúéćüöúšćü ÿĉüę ìċñę ðšď øąöăïöćøýąĕéšøïć ĔîēÙøÜÖćø 5. đóčęăöčšüđîšîÿøšćüùüćöêøąāîćöēúąùüćöøćïñĉéßăïêšăÿćüùöéšćîöćøđăćĕýĕÿšÿĉęü ĒüéúšĂö ĕéšøïć ÖćøĂïøöđïČĂĚ Üêšî ĔîÖćøúéêšîìčîÝćÖĒîüÙĉé (SFFO *5 đóčęăĕāšñďšðøąöăïöćøđôăøťîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜ Ēúą ïøøýčõè Ć æť đöĉéøć ĕéšýćöÿĉîùšć ÝćÖÖćøúéÙüćöÿĎâđÿĊ üćêëčéïĉ üćÿéčýćööćøñúĉêēúą ć ÿĉîùšćìċĕę öšöăš ĔĀšđÖĉé üćêëčéĉïìċę ĕöšöšăĕāšđöĉéðøąē ßîŤĔîēøÜÜćî ĂÜêî øć ĕéšĕîöĉýöćø ìċöę Āćüĉì ćúć đìùēîēú ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ 7. đóčăę ĔĀšđÖĉéÖćøöĊÿüŠ îøšüöĕîöćøéĉđîĉîöćøēöšĕ ðŧâāć ąõć ĔîßčößîĂčêÿćĀÖøøö đ šćøšüöđðũîÿöćßĉööúčöš ēøüüćî (SFFO *OEVTUSZ ĔîđÙøČĂ Šć ĂÜ &$*5 úéðøĉöćè ąúüđāúčăýďî Ť ;FSP 8BTUF 1SPKFDU F.BSLFUQMBDF öčšüÿøšćüēúąóćçîćđùøčă Šć ßčößî (SFFO *5 ĔîñĎšðøąÖĂïÖćøĂčêÿćĀÖøøöÖúčŠö ĕéšøïć ÿĉìíĉĕîöćøîĉ šăöďúøć ÖćøüĆÿéč ìċêę Ăš ÜÖćøàČĂĚ Ēúą ć đ šćÿďøš ąïï đôăøťîđĉ ÝĂøŤ ÖŠĂÿøšćÜ ĒúąïøøÝčõè Ć æť ĔîÖćøĒúÖ đðúċę îđøċ îøďšøšüööćî đüęïĕàêťēúöđðúċ ę î šăöďúöúćü ĂÜēÙøÜÖćøĕéšêúĂéĂć čēùøüöćø 4. ĕéšøïć ÙĈðøċÖþćéšćîÖćøúéêšîìčîÝćÖĒîüÙĉé (SFFO *5 êúăéăć čēùøüöćø ĕéšøïć ÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĔîéšćîÖćøðøąÖćýàČĂĚ ć üćÿéčøąāüšćüēøüüćîēé ñďðš øąÿćîüćîēùøüöćø Ùčè ÿöÿöčú ìăüđüĉî ÖćøĂïøöĔîĀúĆÖÿĎêøÖćøúéêšîìčîÝćÖĒîüÙĉé (SFFO *5 ÝąĕéšøïĆ Ĕï ðøąöćýîċ ïćêøðøąöćýđöċ øêĉùè č ĂÜ ÖøöÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö øšüööćï ēìøýćóìť ēìøÿćø öāćüĉì ćúć đìùēîēú ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ êĉéêšăÿăïëćö šăöďúđóęĉöđêĉöĕéšìċę öčăëčă &NBJM TPNTBLVMUUO!HNBJM DPN Contents วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม SMEs Report ปร บ เปล ยน แปลง ธ รก จ ในย คออนไลน อย างไรให แข งข นได 08 SMEs Focus ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว 10 SMEs Profile ทำ E-Commerce อย างไรให ประสบความสำเร จ 14 SMEs Talk ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร 16 SMEs Info การตลาดบนโลกโซเช ยล ง าย ถ าร ว ธ 18 Show Case Cloud เทคโนโลย ท ช วยลดต นท น เพ มประส ทธ ภาพการแข งข นให เก ดแก องค กร 20 SMEs Insight อะไรก เก ดข นได บนโลกออนไลน โอกาสและการเปล ยนแปลงท ค ณต องร 22 Opportunity กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ยกเคร อง SMEs ด วยกลย ทธ IT ใช ส อออนไลน ย คใหม เข าถ งผ บร โภค 24 Information กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ช นว ตกรรมเพ มศ กยภาพผ ประกอบการ 27 Focus SMEs Raise Genius School เรสจ เน ยสสค ล โรงเร ยนส งเสร มอ จฉร ยะ ใช ห นยนต เป นส อการสอน 33 Knowledge อย าด ถ กปลาท เค ม 35 Global Biz Garrett Popcorn Shops กาเร ท ป อปคอร น นว ตกรรมร านข าวโพดค ว 38 Report หน วยงานสน บสน นนว ตกรรม 40 Book Corner Editor s Talk 4 หลายองค กรห นมาใช Social Network ก นมากข น เหต ผลหล กค ออยากเข าถ ง กล มคนจำนวนมาก บางคร งการพยายามใช Social Network หมดท กต วก ไม ได เปร ยบ เสมอไป เพราะ Social Network บางต วอาจไม สามารถตอบสนองได หร อไม อาจ ครอบคล มท กกล มของล กค าได เพราะส อส งคมออนไลน แต ละค ายม ว ตถ ประสงค และ เป าหมายท แตกต างก นไป Twitter (ทว ตเตอร ) เป นบร การเคร อข ายส งคมออนไลน จำพวกไมโครบล อก (Micro Blogging) โดยผ ใช สามารถส งข อความยาวไม เก น 140 ต วอ กษร ว าต วเองกำล ง ทำอะไรอย หร อ Re-tweet ข าวสารท น าสนใจของคนอ นและข อความท ส งถ งก นม ศ พท เร ยกว า Tweets ซ งเปร ยบเหม อนเส ยงนกร องอย ตลอดเวลา การเล น Twitter ค อ การต ดตามผ คนท สนใจในเร องเด ยวก บเรา เช น ท องเท ยว, อาหาร เทคโนโลย, ธรรมะ ฯลฯ หร ออาจเป นการต ดตามบ คคลท เราสนใจ หล งจากท เราต ดตามใครส กคน ข อความ Tweets ของคนๆ น นก จะปรากฏบนหน าต าง Twitter ของเรา Youtube (ย ท บ) เป นเว บไซต ท ให บร การแลกเปล ยนภาพว ด โอระหว างผ ใช ได ฟร เม อสม ครสมาช กแล วผ ใช จะสามารถใส ภาพว ด โอเข าไปแบ งป นภาพว ด โอให คนอ นด ด วย แต หากไม ได สม ครสมาช กก สามารถเข าไปเป ดด ภาพว ด โอท ผ ใช คนอ นๆใส ไว ใน Youtube ได Youtube เต บโตอย างรวดเร วมาก เป นท ร จ กก นแพร หลายและได ร บความ น ยมท วโลก จนกลายเป นช องทางในการร บข าวสารของคนสม ยใหม ไปแล ว (youtube ก อต งข นเม อป 2005 ต อมาป 2006 Google เข าไปซ อเร ยบร อยแล ว) Instagram (อ นสตาแกรม) ค อแอพพล เคช นสำหร บถ ายร ป เสร มล กเล นด วย การตกแต งภาพถ ายด วย Filters ต างๆ ท ให ค ณเล อกปร บภาพได หลากหลายและ สวยงาม แนวอาร ตๆได ตามใจชอบ และสามารถแชร อวดร ปภาพไปให เพ อนๆท อย ใน ส งคม ออนไลน อ นๆ เช น Twitter และ Facebook ทำให ส งคมผ ใช งาน Instagram กลายเป นส งคมออนไลน การแบ งป นภาพถ าย Instagram เอง ม ระบบ Followers และ Following ให เล อกต ดตามชมร ปภาพ ความเคล อนไหว ของเพ อนๆท ใช งานแอพ พล เคช นต วน หากถ กใจ ชอบร ปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถ ง Comment ร ปภาพน นได ม คนถ ายภาพผ านอ นสตาแกรมในไทยมากถ งว นละประมาณ 5 แสนภาพ ต อว น ทำให ตอนน หลายคนต ดอ นสตาแกรมงอมแงม และเร มใช แอพพล เคช นน เป น ช องทางการตลาดให ก บธ รก จ LinkedIn (ล งด อ น) เป นเว บไซต เคร อข ายส งคมท เน นด านเคร อข ายธ รก จ ถ กใช เพ อการสร างเคร อข ายทางว ชาช พเป นหล ก จนถ งเด อนมกราคม พ.ศ. 2556, LinkedIn ม ผ ลงทะเบ ยนใช งานมากกว า 200 ล านคน ใน 150 อ ตสาหกรรม และ 400 ภ ม ภาค เศรษฐก จ จ ดประสงค หล กของเว บไซต น ค ออน ญาตให ผ ใช ท ลงทะเบ ยนแล ว สามารถ สร างรายการท ต ดต อของผ คนท พวกเขาร จ กและเช อถ อในการทำธ รก จ ผ คนในรายการ น เร ยกว า Connections.ผ ใช สามารถเช ญใครก ได (ไม ว าจะเป นผ ใช LinkedIn หร อไม ) เข ามาเป น Connection ประโยชน ของรายการน สามารถใช ในการหางาน หร อหาผ ร วมงาน LinkedIn เป นอ กช องทางหน งช วยในการสร างแบรนด และช วยในการทำ ตลาดก บกล มเป าหมายได โดยตรง Facebook (เฟซบ ก) เป นเว บไซต เคร อข ายส งคมออนไลน ท กำล งฮ ตต ดอ นด บ 1 ของโลก จำนวนผ ใช Facebook ทะล 1,000 ล านคนไปแล ว หร อประมาณ 1 ใน 7 ของ ประชากรโลก ป จจ บ นม ส วนช วยให ท กธ รก จเต บโตได อย างง ายดาย และสามารถ ทำการตลาดด วยว ธ ง ายๆเช นก น ท สำค ญค อไม เส ยค าใช จ ายเลย ผ ประกอบการหลาย รายประสบความสำเร จในการใช Facebook เป นส อการตลาดและสร างยอดขาย Facebook จ งกลายเป นส อยอดน ยมในหม ผ ประกอบการ การทำตลาดบน Facebook โอกาสม 50/50 ใช ว าจะสำเร จไปท กรายไป อ ต ส า ห ก ร ร ม ส า ร ทำตลาดผ าน Social Network เล อกส อออนไลน ค ายไหนด บรรณาธ การบร หาร เจ าของ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กร งเทพ ฯ คณะท ปร กษา นายโสภณ ผลประส ทธ อธ บด กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม นางศ ร ร ตน จ ตต เสร รองอธ บด กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม นายกอบช ย ส งส ทธ สว สด รองอธ บด กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม นายก ตต พ ฒน ปณ ฐาภรณ ผ อำนวยการสำน กบร หารกลาง บรรณาธ การอำนวยการ นางอร ท ฆะพ นธ ผ อำนวยการกล มประชาส มพ นธ บรรณาธ การบร หาร นางสาวปาณท พย เปล ยนโมฬ กองบรรณาธ การ นายช ศ กด เอกชน, นางสมจ ตต เต ยวส นทรวงศ, นายว ระพล ผ องส ภา, นายไพฑ รย มะเม ยเม อง, นางส รางค งามวงศ, นายธว ชช ย มะกล ำทอง, นางสาวกนกร กษ น ก ลโรจน, นางเกสรา ภ แดง ฝ ายภาพ นางว พาณ อวยพรร งร ตน, นายชเนศ ศร พ ท กษ, นางสมใจ ร ตนโชต, นายธาน นทร กลำพ ก, นายส ท น คณาเด ม, ฝ ายสมาช ก นางสาวก ลศ ญา ช มศร, นายส ร นทร ม วงน อย, นางสาวศ ร ธร ช ยร ตน จ ดพ มพ บร ษ ท ซ แอด โปรโมช น (1997) จำก ด 77/14 หม บ านชลลดา ซ.2 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กร งเทพฯ โทร แฟกซ สม ครสมาช กวารสาร บรรณาธ การวารสารอ ตสาหกรรมสาร กล มประชาส มพ นธ กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 เขตราชเทว กทม สม ครผ านโทรสาร สม ครผ านเว บไซต บทความ บทส มภาษณ หร องานเข ยนท ต พ มพ ในวารสารเล มน เป นความค ดเห นส วนต วของผ เข ยนแต ละท าน ทางวารสารไม จำเป นต องเห นด วยเสมอไป หากประสงค จะนำบทความใดๆ ในวารสารไปต พ มพ เผยแพร ควรแจ งเป นลายล กษณ อ กษรต อกองบรรณาธ การ SMEs Report เร อง : นฤมล ชะนะค ม ปร บ เปล ยน แปลง ธ รก จ ในย คออนไลน อย างไรให แข งข นได การเสวนาระด บชาต โดยภาคร ฐและเอกชนขนาดใหญ ท มองเห นภาพรวมของการใช เคร องม อออนไลน ในการทำธ รก จให ประสบความสำเร จ ต งแต การทำตลาด การบร หารจ ดการและการเง น มองเห นภาพของ อนาคตท จะเก ดข นก บ ธ รก จไทยและธ รก จโลก สร างความเข าใจและเตร ยมพร อมให ท กธ รก จเตร ยมต ว เปล ยนแปลงแนวทางการทำธ รก จเพ อแข งข นก บท งตลาดภายในและภายนอกประเทศได โดยม ผอ.ไตรร ตน ฉ ตรแก ว ผ อำนวยการสำน กงาน ส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต ค ณอาจ ว เช ยรเจร ญ ผ ช วยกรรมการผ จ ดการธนาคารกส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks