แผนการจ ดการความร ป 54 - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 17 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ ดการความร 1. ม KM ท ม ต ลาคม การว เคราะห ความร ท จ าเป น 3. ส บเสาะแสวงหา ความร 2. ประช ม KM ท ม ก าหนดแนวทางการ ด าเน นงาน 1. ประช ม KM ท ม ว เคราะห ย ทธศาสตร /พ นธก จ กพฉ. จ ดท าค ม อ KM/พ จารณา จากกระบวนงานภารก จ ด านอ น ของ กอง ค นหาประเด นท จะพ ฒนามาท าแผน จ ดการความร 2. เสนอแผนการจ ดการความร ให ท ประช มกองร บทราบและให ข อเสนอแนะ 1. ประช ม KM ท ม - ว เคราะห หาผ ม ความร หร อผ ท ร บผ ดชอบงานเก ยวก บการส งเสร มตาม บ คคลภายในกอง บ คคลภายนอกกอง - ส บค นเอกสารท เก ยวข อง 2. KM ท มม ความร ความเข าใจ แผนการจ ดการความร ป กรอบการจ ดการความร เร อง แนวทางการส งเสร มการเกษตรตาม 2. ได แผนการจ ดการความร จาก การม ส วนร วมของคนในกอง - ได รายช อผ ม ความร และ ผ ร บผ ดชอบงานด านการส งเสร ม ตาม ได เอกสารท เก ยวข อง ม นาคม 2554 เจ าหน าท ในกอง 2 4. การเร ยนร 1. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เจ าหน าท ในกอง ผ ร จากภายนอก มาแลกเปล ยนเร ยนร 1 คร ง/บรรยาย 1 คร ง ประเด นการเร ยนร ประกอบด วย 1. กรอบแนวค ด ปร ชญาเศรษฐก จ 2. การใช ใน ภาคการเกษตร 3. แนวทางการส งเสร มการเกษตรตาม 5. การน าความร ไป ปฏ บ ต 1. เจ าหน าท ในกองน าความร ไปในการ วางแผนส งเสร มการเกษตรตามแนวทาง 2. ศ นย ส งเสร มการเกษตรท ส ง น าความร แนวทางการ เศรษฐก จ ไปส งเสร มให เกษตรกรใน พ นท ร บผ ดชอบ 1. ได ผลการแลกเปล ยนเร ยนร 2. ได ความร จากการบรรยายโดย ว ทยากรผ ช านาญการ 3. ได แนวทางการส งเสร ม การเกษตรตามปร ชญาเศรษฐก จ ม การน าความร เร องแนวทางการ เศรษฐก จไปวางแผน ส งเสร มตามนโยบายกองอย างน อย 2 โครงการ ม การน าความร เร องแนวทางการ เศรษฐก จไปส งเสร มให แก เกษตรกรอย างน อย 1 ศ นย กรกฎาคม 2554 3 6. การสร ปบทเร ยน/ สร ปองค ความร 7. การจ ดการ/บร หาร คล งความร 1. ประช ม KM ท ม สร ปบทเร ยน/องค ความร ท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร /บรรยาย และ จากการส บค นเอกสารต างๆ 2. เสนอผลการสร ปบทเร ยน/องค ความร ในท ประช มกองเพ อร บทราบและให ข อเสนอแนะ 1. น าสร ปบทเร ยน/องค ความร เร องแนวทาง การเศรษฐก จ ไปเผยแพร ใน K-center และWeb site 1. เอกสารสร ปบทเร ยน/องค ความร เร องแนวทางการส งเสร ม การเกษตรตามปร ชญาเศรษฐก จ 2. ท ประช มกองร บทราบผลการ สร ปบทเร ยน/องค ความร องค ความร เร องแนวทางการ เศรษฐก จ ได ร บการ เผยแพร และน าไปใช ประโยชน ต อไป (นายส ร ตน สงวนทร พย ) ผ อ านวยการ แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 1. การจ ดการความร เพ อพ ฒนาความร บ คลากรในหน วยงาน (ถ ายทอดความร ตามกระบวนการโรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร ) เป าหมาย 1. เพ อค นหา องค ความร เร องการถ ายทอดความร ตามกระบวนการโรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร 2. ให เจ าหน าท ม ความร เร อง กระบวนการถ ายทอดความร โรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ ดการความร 1. ม KM ท ม ต ลาคม การว เคราะห ความร ท จ าเป น 3. ส บเสาะแสวงหา ความร 2. ประช ม KM ท ม ก าหนดแนวทางการ ด าเน นงาน 1. ประช ม KM ท ม ว เคราะห ย ทธศาสตร /พ นธก จ กพฉ. จ ดท าค ม อ KM/พ จารณา จากกระบวนงาน ภารก จ ด านอ นของ กอง ค นหาประเด นท จะพ ฒนามาท าแผน จ ดการความร 2. เสนอแผนการจ ดการความร ให ท ประช มกองร บทราบและให ข อเสนอแนะ 1. ประช ม KM ท ม - ว เคราะห หาผ ม ความร หร อเคยท างาน เร องกระบวนการโรงเร ยนเกษตรกรตาม พระราชด าร บ คคลภายในกอง บ คคลภายนอกกอง - ส บค นเอกสารท เก ยวข อง 2. KM ท มม ความร ความเข าใจ แผนการจ ดการความร ป กรอบการจ ดการความร เร อง กระบวนการถ ายทอดความร โรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร 2. ได แผนการจ ดการความร จาก การม ส วนร วมของคนในกอง - ได รายช อผ ม ความร และเคย ท างานเร องกระบวนการโรงเร ยน เกษตรกรตามพระราชด าร ภายใน กองและภายนอกกอง ได เอกสารท เก ยวข อง ต ลาคม 2553 ก มภาพ นธ 2554 เจ าหน าท ใน กพฉ. 4. การเร ยนร 1. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร เจ าหน าท ในกอง ผ ร จากภายนอก ประเด นของการแลกเปล ยน ประกอบด วย 1. ความเป นมากระบวนการโรงเร ยน เกษตรกรตามพระราชด าร 2. ข นตอนการด าเน นงานตาม กระบวนการ 3. ป จจ ยความส าเร จของกระบวนการ 4. ข อจ าก ดของกระบวนการ 5. การน าความร ไป ปฏ บ ต 6. การสร ปบทเร ยน/ การสร ปองค ความร 7. การจ ดการ/บร หาร คล งความร 1. เจ าหน าท ในกองน าความร ท ได ไปวาง แผนการส งเสร มการถ ายทอดความร ตาม กระบวนการโรงเร ยนเกษตรกรในโครงการ เกษตรเพ ออาหารกลางว น โครงการฟาร ม ต วอย าง 1. ประช ม KM ท ม สร ปบทเร ยน/องค ความร ท ได จากการแลกเปล ยนเร ยนร และการส บค น เอกสารต างๆ 2. เสนอผลการสร ปบทเร ยน/องค ความร ในท ประช มกองเพ อร บทราบและให ข อเสนอแนะ 1. น าสร ปบทเร ยน/องค ความร เร องกระบวน การโรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร ไปเผยแพร ใน K-center และWeb site 2 1. ได ผลการแลกเปล ยนเร ยนร เร องกระบวนการโรงเร ยนเกษตรกร ตามพระราชด าร องค ความร ใน ประเด นต างๆ ต งแต ความเป นมา กระบวนการข นตอน ป จจ ย ความส าเร จ ข อจ าก ด โรงเร ยนเกษตรเพ ออาหารกลางว น 3 โรงเร ยนน าองค ความร ตาม กระบวนการโรงเร ยนเกษตรกรตาม พระราชด าร ไปถ ายทอดให ก บเด ก ในโรงเร ยน 1. เอกสารสร ปบทเร ยน/องค ความร เร องกระบวนการโรงเร ยน เกษตรกรตามพระราชด าร 2. ท ประช มกองร บทราบผลการ สร ปบทเร ยน/องค ความร องค ความร เร องกระบวนการ โรงเร ยนเกษตรกรตามพระราชด าร ได ร บการเผยแพร และม ผ สนใจ น าไปใช ประโยชน ต อไป ม นาคม 2554 พฤษภาคม 2554 เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบโครงการ เกษตรเพ ออาหารกลางว น, ฟาร ม ต วอย าง ส งหาคม 2554 (นายส ร ตน สงวนทร พย ) ผ อ านวยการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks