ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน - PDF

Description
สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 30 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด น คณะกรรมการร บผ ดชอบ ม การประช มคณะกรรมการจ ดการ จ ดประช มคณะกรรมการ KM ส าน กงานเพ อ ก าหนดประเด นท ต องการ ได แก การจ ดการ ความร บ คลากรด าน และ พ สด ม.ย.-ต.ค. 53 ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน ความร เพ อทบทวนแผนการจ ดการความร ในป ท ผ านมา เม อว นท 20 ต ลาคม 2553 โดยท ประช มม มต ให เล อกกระบวนการจ ดการ ความร เร อง การจ ดการความร บ คลากรด าน 2 สร างและแสวงหาความร องค ความร เก ยวก บ คณะกรรมการร บผ ดชอบ ม การรวบรวมความร เก ยวก บ 2.1 ด าเน นการรวบรวมข อม ลเก ยวก บระเบ ยบ พ.ย. ธ.ค. 2 องค เก ยวก บการจ ดการความร ระเบ ยบการเง นและการปฏ บ ต งานด านพ สด งานการเง น และเอกสารประกอบอ นๆ 53 ความร ของหน วยงาน 3 จ ดการความร ให เป นระบบ จ ดท าเป นค ม อระเบ ยบ น าข อม ลท ได เก ยวก บระเบ ยบท ง 2 น าความร ท ได ในข อท 1 และ 2 มาจ ดแยก ม.ค.- ก.พ. การเง น และคณะ/ ระเบ ยบมาแยกเป นประเด นได ด งน เป นประเด นหร อเป นกล มเพ อง ายต อการ เข าถ ง 2 ระเบ ยบ ส าน ก/สถาบ น 1. ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บ การเบ กจ ายเง น 2. การปฏ บ ต งานควบค มและ จ าหน ายพ สด 3. โปรแกรมบ นท กการซ อ/จ างในระบบ บร หารการบ ญช 3 ม ต และการด รายงาน การจ ดสรรและใช จ าย งบประมาณ 4 ประมวลผลและกล นกรองความร น าความร ในข อท 3 มาปร บปร งให ม ความ ถ กต องน าเช อถ อ ก.พ. องค ความร เก ยวก บ 2 องค ความร ม การน าข อม ลท ได จากระเบ ยบมารวม รวมจ ดเป นหมวดหม และปร บปร งให เข าก บ มหาว ทยาล ยและการปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท 5 ด าเน นการเข าถ งความร โดย น าองค ความร ท ได จากข อ 4 เผยแพร ผ าน ช องทางต างๆ 5.1 จ ดท าเอกสาร แนะน าให ความร ให ก บ บ คลากรในหน วยงาน 5.2 เผยแพร ความร ด านงบประมาณ การเง น พ สด ผ านเว บไซต ส าน กงานอธ การบด ก.พ.-ม.ค. จ านวนช องทางการ เข าถ งความร - เอกสาร - เว บไซต 20 เล ม 1 เว บไซต ย งไม ม การด าเน นการ 6 แบ งป นแลกเปล ยนความร โดย จ านวนบ คลากรผ เข า 20 คน ย งไม ม การด าเน นการ 6.1 ด าเน นการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรคณะ/ส าน ก/สถาบ น/กอง/งานใน การจ ดอบรมการจ ดการความร ด าน เม.ย. ร บการอบรมการ จ ดการความร ด าน 7 น าเสนอการเร ยนร 7.1 น าความร ไปใช ในการปฏ บ ต งานตาม ระเบ ยบ การเง น พ.ค. จ านวนผ ปฏ บ ต งานท ได ร บการยกย องชมเชย 1 คน ย งไม ม การด าเน นการ ผ ทบทวน นางมะล ว ลย รอดก าเหน ด ผ อน ม ต ผศ.ส ว ฒนา ส กกระ ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 12 เด อน (ม ถ นายน พฤษภาคม 25) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด น คณะกรรมการร บผ ดชอบ ม การประช มคณะกรรมการจ ดการ จ ดประช มคณะกรรมการ KM ส าน กงานเพ อ ก าหนดประเด นท ต องการ ได แก การจ ดการ ความร บ คลากรด าน และ พ สด ม.ย.-ต.ค. 53 ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน ความร เพ อทบทวนแผนการจ ดการความร ในป ท ผ านมา เม อว นท 20 ต ลาคม 2553 โดยท ประช มม มต ให เล อกกระบวนการจ ดการ ความร เร อง การจ ดการความร บ คลากรด าน 2 สร างและแสวงหาความร องค ความร เก ยวก บ คณะกรรมการร บผ ดชอบ ม การรวบรวมความร เก ยวก บ 2.1 ด าเน นการรวบรวมข อม ลเก ยวก บระเบ ยบ พ.ย. ธ.ค. 2 องค เก ยวก บการจ ดการความร ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บการเบ ก งานการเง น และเอกสารประกอบอ นๆ 53 ความร ของหน วยงาน จ ายเง นและการปฏ บ ต งานด านพ สด 3 จ ดการความร ให เป นระบบ จ ดท าเป นค ม อระเบ ยบ น าข อม ลท ได เก ยวก บระเบ ยบท ง 2 ระเบ ยบ น าความร ท ได ในข อท 1 และ 2 มาจ ดแยก เป นประเด นหร อเป นกล มเพ อง ายต อการ เข าถ ง ม.ค.-ก.พ. การเง น 2 ระเบ ยบ มาแยกเป นประเด นได ด งน 1 ค ม อระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บ การเบ กจ ายเง น 2. ค ม อการปฏ บ ต งานควบค มและ จ าหน ายพ สด 3. ค ม อโปรแกรมบ นท กการซ อ/จ างใน ระบบบร หารการบ ญช 3 ม ต และการด รายงาน การจ ดสรรและใช จ าย งบประมาณ 4 ประมวลผลและกล นกรองความร น าความร ในข อท 3 มาปร บปร งให ม ความ ถ กต องน าเช อถ อ ก.พ. องค ความร เก ยวก บ 2 องค ความร ม การน าข อม ลท ได จากระเบ ยบมารวม รวมจ ดเป นหมวดหม และปร บปร งให เข าก บ มหาว ทยาล ยและการปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท 5 ด าเน นการเข าถ งความร โดย น าองค ความร ท ได จากข อ 4 เผยแพร ผ าน ช องทางต างๆ 5.1 จ ดท าเอกสารแนะน าให ความร ให ก บ บ คลากรในหน วยงาน 5.2 เผยแพร ความร ด านงบประมาณ การเง น พ สด ผ านเว บไซต ส าน กงานอธ การบด ก.พ.-ม.ค. จ านวนช องทางการ เข าถ งความร - เอกสาร - ว ซ ด - เว บไซต 20 เล ม 10 แผ น 1 เว บไซต ม การน าข อม ลท ได ท ม ความถ กต อง น าเช อถ อน นมารวบรวมผ านช องทางต าง ๆ ได แก 1. จ ดท าเป นค ม อระเบ ยบงานและ โปรแกรมการใช งาน 2. เผยแพร ข อม ลผ านเว บไซต ส าน กงานอธ การบด ในการให ผ ปฏ บ ต งานดาว โหลดข อม ลไปใช ในการปฏ บ ต งาน 6 แบ งป นแลกเปล ยนความร โดย 6.1 ด าเน นการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรคณะ/ส าน ก/สถาบ น/กอง/งานใน การจ ดอบรมการจ ดการความร ด าน เม.ย.-พ.ค จ านวนบ คลากรผ เข า ร บการอบรมการ จ ดการความร ด าน 20 คน ม การด าเน นการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรในเม อว นท 13 พฤษภาคม 25 ณ จ งหว ดสม ทรสงคราม โดยม งานการเง นและงานพ สด ร วมเป น ว ทยากรในการแลกเปล ยนเร ยนร 7 น าเสนอการเร ยนร 7.1 น าความร ไปใช ในการปฏ บ ต งานตาม ระเบ ยบ การเง น ม.ย. จ านวนผ ปฏ บ ต งานท ได ร บการยกย องชมเชย 1 คน ส าน กงานอธ การบด ม การ ยกย องชมเชยผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและ พ สด ด เด น ผ านเว บไซต ส าน กงานอธ การบด โดยพ จารณาจากการน าองค ความร ท ได ร บ จากการจ ดการความร ไปใช ให เก ดประโยชน ด ได จากการปฏ บ ต งานและการท าบททดสอบ ได คะแนนมากท ส ด จ านวน 1 คน ผ ทบทวน นางมะล ว ลย รอดก าเหน ด ผ อน ม ต ผศ.ส ว ฒนา ส กกระ ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks