510 Manual Book

Description
Manual de utilizare bicicleta eliptica.

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 20

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  ES-919 BICICLETA ELIPTICĂ   0  Măsuri de precauție importante Vă rugăm păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. 1. Este important să citiți integral acest manual înainte de asamblarea și utiliareaec!ipamentului #tiliarea în condiții de ma$imă e%iciență și siguranță este posibilădoar în condițiile în care ec!ipamentul este asamblat& întreținut și utiliatcorespunător Este responsabilitatea proprietarului in%ormarea tuturor utiliatorilor despre riscurile utiliării și măsurile de precauție necesare ' (nainte de începerea unui program de e$erciții %iice se recomandă consultareamedicului curant Acesta )a determina dacă e$istă condiții medicale prestabilite carepot %i riscuri pentru sănătatea și siguranța utiliatorului și )a stabili dacă e$istăcontraindicații pri)ind e$ercițiul %iic *%atul medicului este esențial în caul în careutiliatorul este sub e%ectul medicației care a%ecteaă ritmul cardiac& tensiuneaarterială sau ni)elul colesterolului 3. +iți atenți la semnalele corpului Antrenamentele incorecte sau e$cesi)e pot a%ectastarea de sănătate ,priți antrenamentul în caul în care e$perimentați următoarelesimptome- dureri& senație de su%ocare& ritm cardiac neregulat& di%icultăți înrespirație& amețeli& grețuri (n caul unor ast%el de simptome& opriți antrenamentele șiconsultați medicul curant înainte de reluarea programului de antrenament . /u permiteți accesul copiilor și al animelor de companie la ec!ipament Ec!ipamentul este destinat doar pentru uul adulților 5.  Amplasați ec!ipamentul pe o supra%ață solidă și netedă& utiliați un materialprotector pentru pardoseală sau co)or Pentru siguranță& în urul ec!ipamentuluipăstrați un spațiu liber de cel puțin 0 1 metri 2 3eri%icați dacă șuruburile și piulițele sunt %i$ate corespunător înainte de %iecareutiliare 4 *iguranța în utiliare a ec!ipamentului poate %i menținută doar în condițiile unei)eri%icări regulate a de%ecțiunilor și situațiilor de uare a componentelor 8. #tiliați ec!ipamentul doar con%orm instrucțiunilor de utiliare (n caul depistării unor componente de%ecte sau uate& precum și în caul în care se constată suneteneobișnuite în timpul utiliării& opriți programul de antrenament /u utiliațiec!ipamentul înainte de remedierea tuturor de%ecțiunilor 5 Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte potri)ită pentru antrenament E)itați purtateaunor piese de îmbrăcăminte prea largi care pot %i prinse în piesele a%late în mișcaresau pot restricționa libertatea în mișcare 10. Ec!ipamentul a %ost testat și certi%icat con%orm standardelor E/514 sub clasa6 C 7estinat utiliării casnice 8reutatea ma$imă permisă a utiliatorului 900:g *istemul de %r;nare este independent de )iteă 99 Ec!ipamentul nu este destinat scopurilor terapeutice 9' Acordați atenția necesară mutării și ridicării ec!ipamentului pentru e)itarea9  accidentărilor #tiliați te!nici de ridicare potri)ite sau cereți autor '  Lista componente NrDescriereCantitate 9Calculator9B#C'Cablu superior calculator9B#C<Bucșa 7'=90B#C.Capac suport g!idon >+rontal?9B#C1*uport g!idon9*ET2@= aibă ondulată$ '0= '9 'T=B#C4urub cu locaș !e$agonal Allen @=92.B#C=*enor puls9*ET5Cablu senor puls9*ET90+ișă senor puls9B#C99urub pentru tablă @.'1'B#C9'*pumă g!idon %i$'B#C9<8!idon %i$9B#C9.Capac g!idon %i$9B#C91urub locaș !e$agonal Allen @=<0'B#C92urub pentru tablă @.'090B#C94Capac suport g!idon >Posterior?9B#C9=,sie g!idon9B#C95Cablu in%erior calculator9B#C'0Cadru principal9*ET'9urub de %i$are @=40.B#C''*tabiliator %ață9B#C'<Capac stabiliator %ață'B#C'.*tabiliator spate'B#C'1Capac stabiliator spate9B#C'2Piuliță olandeă @=.B#C'4Piuliță cu guler <D='B#C'=aibă plată @90'B#C<
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks