การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข - PDF

Description
1 การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) แสงโฉม ศ ร พาน ช การเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมร ปแบบเช งร บ ( Occupational and Environmental diseases : passive

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 25 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมแบบเช งร บ(506/2) แสงโฉม ศ ร พาน ช การเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมร ปแบบเช งร บ ( Occupational and Environmental diseases : passive surveillance system) ได เร มพ ฒนาข น ต งแต พ.ศ และถ ก ก าหนดเป นระบบเฝ าระว งโรคท ส าค ญใน 5 กล มโรคหล กท ต องเฝ าระว ง* โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาระบบ เฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม ท สามารถให ข อม ลได อย างเป นระบบต อเน องและสามารถ แสดงสถานการณ แนวโน มของโรคได อย างช ดเจน ท งน เพ อเป นข อม ลเบ องต นในการแสดงสถานการณ การ ต ดตาม สอบสวน ค นหาหาสาเหต ของโรค และเพ อหาแนวทางการวางแผนป องก นและแก ไขป ญหาโรคและภ ย ส ขภาพจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมในกล มเส ยงต าง ๆ เช น พน กงานในสถานประกอบการ แรงงาน นอกระบบ และผ ท อาศ ยอย ในพ นท เส ยง ฯ ป จจ บ นม การขยายต วทางด านเศรษฐก จและอ ตสาหกรรมม มาก ข น และได ส งผลให เก ดป ญหาด านส ขภาพท เก ยวข องก บการท างาน และการได ร บส มผ สสารมลพ ษท ปนเป อนใน ส งแวดล อม ท ม แนวโน มขนาดและความร นแรงของป ญหามากข น ด งน น การพ ฒนาระบบเฝ าระว งโรคจากการ ประกอบอาช พและส งแวดล อม จ งม ความส าค ญและจ าเป นท ต องม การด าเน นการอย างต อเน อง เพ อการต ดตาม ตรวจสอบหาความผ ดปกต ท เก ดข น และเป นข อม ลเบ องต นในการต ดตามผ ป วยและการหาสาเหต แหล งของ ป ญหาท เก ดข น น าไปใช ประโยชน เพ อการก าหนดมาตรการในการควบค มป องก น เพ อไม ให ม การกระจายความ ร นแรงของโรคและผลกระทบต อส ขภาพมากข น และสามารถให การร กษาผ ป วยหร อผ ได ร บผลกระทบได ท นท ส าน กระบาดว ทยา ได พ ฒนาแนวทางเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมข น ต งแต พ.ศ.2546 โดยม แนวทางด าเน นการตามข นตอน การพ ฒนา ด งน การก าหนดแนวทางพ ฒนาระบบและขอบเขตการด าเน นงานด งน (1) การพ ฒนาแนวทางและเทคโนโลย เคร องม อในการด าเน นงาน เฝ าระว ง ได แก การก าหนดร ปแบบเป นการเฝ าระว งแบบเช งร บ ( Passive surveillance) ก าหนดโรคท เฝ าระว ง 10 กล มโรค 35 รายโรค พ ฒนาและก าหนดแนวทางเฝ าระว ง การรายงาน (แบบ 506/2 โรคจากการประกอบอาช พ และส งแวดล อม) การส งต อข อม ล ฯ ในระด บต าง ๆ และการพ ฒนาโปรแกรมส าเร จร ป En-Occ เพ อการ บ นท กข อม ลและว เคราะห อย างง าย (2) การพ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายและการถ ายทอดเทคโนโลย โดยการการประช มช แจง การฝ กอบรม แก บ คลากรเคร อข ายระด บเขต จ งหว ด และอ น ๆ เพ อให สามารถด าเน นการเฝ าระว งได (3) การรวบรวมข อม ล การว เคราะห สถานการณ การต ดตาม สอบสวนหาสาเหต ความ ผ ดปกต และการจ ดท ารายงานเสนอ (4) การน เทศต ดตาม ก าก บ การด าเน นงานเฝ าระว ง และการสน บสน นด านว ชาการ ( * ระบบเฝ าระว ง 5 กล มโรค หล ก ได แก กล มโรคต ดต อ กล มโรคเอดส และโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ กล มโรคไม ต ดต อเร อร ง กล มโรคจาก การประกอบอาช พและส งแวดล อม และกล มการบาดเจ บ) 2 การเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม เป นการเฝ าระว งแบบเช งร บ (Passive Surveillance) ค อ การรายงานผ ป วยท มาร บการร กษาในโรงพยาบาลด วยอาการและม สาเหต มาจากการ ประกอบอาช พหร อการส มผ สส งค กคามในส งแวดล อม โดยก าหนดให ม การรายงานผ ป วยโรคจากการประกอบ อาช พและส งแวดล อม จากสถานบร การสาธารณส ข ต งแต ระด บ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ (สถาน อนาม ย) โรงพยาบาลช มชน โรงพยาบาลท วไป และโรงพยาบาลศ นย ตามแนวทางการเฝ าระว งและเคร องม อมาตรฐาน ท ได ก าหนดไว ได แก การรายงานตามแบบรายงาน 506/2 (แบบรายงานโรคจากการเฝ าระว งโรคจากการ ประกอบอาช พและส งแวดล อม) และการบ นท กข อม ลในโปรแกรมส าเร จ(en-occ.) และส งรายงานไปย ง ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด เพ อตรวจสอบและรวบรวมส งไปย ง ส าน กงานป องก นและควบค มโรค และ ส าน ก ระบาดว ทยา ซ งก าหนดให ส งรายงานเป นรายส ปดาห หร อกรณ ท เร งด วนท เป นโรคท ส าค ญให รายงานท นท และควรม การต ดตามสอบสวนหาสาเหต หากเป นโรคท ส าค ญ หร อม การเส ยช ว ตท ย งไม ทราบสาเหต ช ดเจน หร อได ร บข อม ลไม เพ ยงพอ ระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม ได ก าหนดโรคท ต องเฝ าระว ง 10 กล มโรค 35 รายโรค ในแบบรายงานโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม (แบบ 506/2 ส าน ก ระบาดว ทยา กรมควบค มโรค) ได แก (1) โรคปอดและทางเด นหายใจ ( Lung and Respiratory diseases) (2) โรคเหต จากสภาวะทางกายภาพ (Physical Hazard ) (3) โรคผ วหน ง (Skin diseases) (4) โรคกระด ก และกล ามเน อ (Musculoskeletal diseases) (5) พ ษจากส ตว ( Toxic effect of contact with venomous animals) (6) พ ษจากพ ช ( Toxic effect of contact with plants ) (7) พ ษโลหะหน ก ( Heavy metal poisoning ) ( 8 ) พ ษสารระเหยและต วท าละลาย ( Toxic effect of solvents ) (9) พ ษ จากก าซ ( Toxic effect of gas and vapor poisoning (10) พ ษจากสารเคม การเกษตรและสารเคม อ น ๆ ( Toxic effect of pesticides and other chemical เป นต น ผลการด าเน นงานเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม พ.ศ จากการพ ฒนาเคร อข ายเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม ร ปแบบเช ง ร บต งแต พ.ศ ม เคร อข ายท ได ร บการพ ฒนาท งส น 41 เคร อข าย และม เคร อข ายงานเฝ าระว ง โรค ท ม การด าเน นงานได ท งส น 31 เคร อข าย (31 จ งหว ด) ม รายงานผ ป วย ท งส น จ านวน 29,492 ราย ม รายงานมากท ส ด ค อ พ.ศ และ 2550 จ านวน 19 จ งหว ด พ.ศ รายงานผ ป วยมากท ส ด ค อ จ านวน 6,299 ราย และม แนวโน มการรายงานผ ป วยส งข น จาก พ.ศ ร อยละ 5.16 เป น ร อยละ ใน พ.ศ (ตารางท 1 ) จ งหว ดท ม รายงานมากท ส ด และรายงานอย างต อเน อง ได แก จ งหว ด ระยอง ร อยละ 27.7 สม ทรสาคร ร อยละ 15.0 พะเยา ร อยละ 8.08 และจ งหว ดอ น ๆ ท ม แนวโน มการรายงานส งข น ได แก จ งหว ด ขอนแก น นนทบ ร เป นต น อย างไรก ตาม ความต อเน องของการรายงาน ข นอย ก บนโยบาย การ เปล ยนงาน โอน ย ายของเจ าหน าท และไม ได ม การถ ายทอดงาน และบางแห งย งไม ม เจ าหน าท ร บผ ดชอบช ดเจน 3 ตารางท 1 จ านวนผ ป วยโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม จ าแนกรายจ งหว ดท ส งรายงาน พ.ศ จ งหว ด พ.ศ รวม 1. กร งเทพมหานคร นนทบ ร ปท มธาน อย ธยา ส งห บ ร สระบ ร ระยอง , , ,417 8, ตราด บ ร ร มย , , ส ร นทร ศร ษะเกษ อ บลราชธาน ช ยภ ม อ านาจเจร ญ ขอนแก น , เลย หนองคาย ร อยเอ ด , สกลนคร ล าพ น ล าปาง , พะเยา , ส พรรณบ ร นครปฐม , สม ทรสาคร , , ระนอง สงขลา , ยะลา สม ทรปราการ ราชบ ร ประจวบค ร ข นธ รวม 1,522 2,890 5,249 3,734 5,200 4,598 6,299 29,492 แหล งข อม ล : ระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมเช งร บ (506/2) ส าน กระบาดว ทยา 4 ผ ป วยท ได ร บรายงาน จ าแนกเป นเพศชายร อยละ 47.5 และเพศหญ ง ร อยละ 52.5 กล ม อาย ท พบมากท ระหว าง ป ร อยละ 79.7 ผ ส งอาย 60 ป ข นไป ร อยละ เด กอาย ต ากว า 15 ป ร อยละ 9.21 โดยผ ป วยเด กม แนวโน มการได ร บพ ษจากพ ชพ ษ อาหารทะเลเป นพ ษ และสารเคม มาก ข น ( ร ปท 1) 4,000 3,000 จ านวน 2,000 1, อาย ร ปท 1 ร อยละของผ ป วยบาดเจ บจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม จ าแนกกล มอาย พ.ศ ผ ป วยส วนใหญ ม อาช พร บจ างท วไป เกษตรกรรม ร บจ างในโรงงานอ ตสาหกรรม ราชการ และพน กงานว สาหก จ ค าขาย และอ น ๆ ค ดเป น ร อยละ 31.0, 24.2, 13.8, 4.8, 3.3 และอ น ๆ 22.9 ผ ป วยท ม อาช พ อาช พ ร อยละ ร ปท 2 ร อยละของผ ป วยบาดเจ บจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม จ าแนกตามอาช พ พ.ศ จากการพ จารณาผ ป วยท ได ร บรายงานตามกล มโรค พบว า กล มโรคท ม การรายงานมาก ตามล าด บ ได แก กล มโรคกระด กและกล ามเน อ ร อยละ 45.0 (เฉล ย 1,898 รายต อป ) กล มพ ษจากส ตว ร อย ละ 24.5 (เฉล ย 1,033 รายต อป ) กล มโรคผ วหน ง ร อยละ 20.3 (เฉล ย 855 รายต อป ) กล มพ ษจากพ ช ร อยละ 4.2 (เฉล ย 176 รายต อป ) กล มโรคปอดและทางหายใจ ร อยละ 2.7 (เฉล ย 114 รายต อป ) กล มสาร 5 ก าจ ดแมลงศ ตร พ ช ร อยละ 1.6 (เฉล ย 66 รายต อป ) กล มพ ษจากก าซ ร อยละ 0.9 (เฉล ย 35 รายต อป ) โดยม แนวโน มการรายงานผ ป วยในแต ละกล มโรคมากข น (ตาราง ท 2) ตารางท 2 จ านวนผ ป วยด วยโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมจ าแนกตามกล มโรค พ.ศ กล มโรคจากการประกอบ พ.ศ. อาช พและส งแวดล อม เฉล ย/ป 1. โรคปอดและทางหายใจ โรคเหต สภาวะทาง กายภาพ โรคผ วหน ง , , , โรคกระด กและกล ามเน อ 568 1,093 1,929 1,573 1,861 2,377 3,884 1, โรคพ ษจากส ตว ,447 1, , โรคพ ษจากพ ช โรคพ ษโลหะหน ก โรคพ ษเหต สารระเหย และสารท าละลาย โรคพ ษจากก าซ โรคพ ษจากสารเคม การเกษตรและสารเคม อ นๆ แหล งข อม ล : ระบบเฝ าระว งโรคจากการประกอบอาช พและส งแวดล อมเช งร บ (506/2) ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค จากรายงานผ ป วยท ได ร บรายงานพ จารณาเฉพาะรายแต ละกล มโรค ตามโรคท ต องเฝ าระว ง 35 รายโรค ระหว าง พ.ศ จ าแนกตามรายละเอ ยด ด งน 1. กล มโรคปอดและระบบทางเด นหายใจ ( Lung and Respiratory diseases) ผ ป วยท ได ร บรายงาน ท งส น 795 ราย จ าแนกเป น ห ดเหต อาช พ 395 ราย (ร อยละ 49.8) หลอดลมอ กเสบเร อร ง 175 ราย (ร อยละ 22.3) เหต จากก าซ คว นไอระเหย 53 ราย ร อยละ 6.7 ฝ นห น 30 ราย (ร อยละ 3.8) สงส ยใยห น 2 ราย ฝ นฝ าย 4 ราย และ อ น ๆ 133 ราย ร อยละ 17.1 (ร ปท 3 ) ฝ นก าซคว น ไอ 6.7 % ฝ นฝ าย 0.5 % ฝ นห น 3.8 % อ น ๆ 17.1% หลอดลมอ กเสบเร อร ง 22.3% ห ดเหต อาช พ 49.8 % ร ปท 3 ร อยละของผ ป วยโรคปอดและระบบทางเด นหายใจจากการประกอบอาช พและส งแวดล อม พ.ศ 6 2. โรคเหต สภาวะทางกายภาพ (Physical Hazard ) จ านวนท ได ร บรายงาน 128 ราย จ าแนกเป น การได ย นเส อมจากเส ยงด ง 77 ราย (ร อยละ 60.0) ผลจากความร อน 18 ราย (ร อยละ 14.0) ผลจาก ความเย น 7 ราย (ร อยละ 6.0) ผลจากการลดความกดอากาศและท เก ยวข อง 8 ราย (ร อยละ 6.0) จาก แรงส นสะเท อน 5 ราย อ น ๆ 13 ราย (ร อยละ 10.0) (ร ปท 4) แรงส นสะเท อน 4.0% ลดความกดอากาศ 6.3% ผลจากความเย น 5.5 % ผลจากความร อน 14.1% อ น ๆ 10.0% การได ย นเส อมเหต เส ยงด ง 60.2% ร ปท 4 ร อยละของผ ป วยเหต จากสภาวะทางกายภาพ จากการประกอบอาช พและส งแวดล อม พ.ศ กล มโรคผ วหน ง (Skin diseases) รายงานผ ป วยโรคผ วหน งท งส น 5,973 ราย จ าแนกเป น ผ วหน งอ กเสบ จากภ ม แพ ( Allergic dermatitis) 2,678 ราย ( แพ สารเคม ผ าอ อม เคร องส าอาง ยา พลาสต ก ซ เม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks