รายช อว จ ย 5 บท ประจ าป การศ กษา PDF

Description
รายช อว จ ย 5 บท ประจ าป การศ กษา 2557 (สาขาว ชาช างก อสร าง) 1 นายว โรจน คงด วง การปร บปร งพฤต กรรมการส งงานให ตรงต อเวลา ว ชา คอนกร ตเทคโนโลย ระด บช น ปวส.1 กล ม 1 สาขางานเทคน คการก อสร าง ศ กษาท ศนคต

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 14 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายช อว จ ย 5 บท ประจ าป การศ กษา 2557 (สาขาว ชาช างก อสร าง) 1 นายว โรจน คงด วง การปร บปร งพฤต กรรมการส งงานให ตรงต อเวลา ว ชา คอนกร ตเทคโนโลย ระด บช น ปวส.1 กล ม 1 สาขางานเทคน คการก อสร าง ศ กษาท ศนคต ของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท 2 สาขาว ชาการ ก อสร าง กล ม 1 ท ม ต อการเร ยนในว ชา ปฎ บ ต งานส วนประกอบของอาคาร รห สว ชา ว าท ร.ต.ศ ร พงษ ม ส กะ การศ กษาพฤต กรรมของน กเร ยน ช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ป ท 1 กล ม 1,2 สาขางานเทคน คก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช ในเร องการไม ส งงาน/ การบ าน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 การปร บเปล ยนพฤต กรรมของผ เร ยนท ไม ม ความกระต อร อร นหร อไม ม ความ สนใจใจการท าแบบฝ กห ด ของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งป ท 2 (ปวส.2) ว ชา ออกแบบโครงสร างไม และเหล ก รห สว ชา นายว มล จ าปา เจตคต ท ม ต อว น ยในตนเองด านว น ยในห องเร ยน ความขย นอดทนทางการเร ยน และแรงจ งใจใฝ ส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยนระด บ ปวช.3 ป การศ กษา 2557 ศ กษาความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนว ชา การออกแบบ โครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก รห สว ชา ของน กศ กษาระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) ช นป ท 2 กล ม 1,2 สาขางานเทคน ค ก อสร าง 4 นายสาย ณห ก จบ าเพ ญ การปร บปร งพฤต กรรมการใช โทรศ พท ในช นเร ยนเพ อพ ฒนา การท า แบบทดสอบหล งเร ยน ในรายว ชาว สด ก อสร างและเทคน คการท างาน 2 ของ น กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 กล ม 1,2 สาขางานก อสร าง การศ กษาพฤต กรรมเร องการไม ส งงาน หร อการบ านของน กเร ยนระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นป ท 2 กล ม 1,2 ในรายว ชางานระบบท อและ ส ขภ ณฑ รห สว ชา นายท ามส อง แซ เอ ยว การแก ป ญหาการไม ส งงานของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท 1 สาขาว ชาการก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช ในรายว ชา พ นฐานงาน ไม เจตคต ท ม ต อว น ยในตนเองด านว น ยในห องเร ยน ความขย นอดทนทางการเร ยน และแรงจ งใจใฝ ส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ป ท 1 กล มท 1 สาขาว ชาการก อสร างในรายว ชา งานผล ตภ ณฑ งานไม ด วย เคร องจ กรกล รห สว ชา นายส เชษฐ อาจสมโภชน การศ กษาพฤต กรรมการไม ส งงานว ชากลศาสตร โครงสร าง 1 ผลการจ ดการเร ยนร รายว ชา งานส ารวจงานก อสร าง2 โดยใช เทคน คร วมก นค ด (สาขาว ชาช างก อสร าง) 7 นายพ ช ย บ วจ น การศ กษาป ญหาการไม ส งงานของน กเร ยนช นปวช.3 กล ม 1 การศ กษาป ญหาการไม ส งงานของน กเร ยน ช น ปวช.3 กล มท 1 ว ชางาน ผล ตภ ณฑ อล ม เน ยม รห ส แผนกว ชาช างก อสร าง 8 นายอ เทน ระยะไมตร ปร บพฤต กรรมความร บผ ดชอบต อการน าเคร องม องานป นมาปฏ บ ต งานของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 แผนกช างก อสร าง โดยใช การว จ ยกล มต วอย างเด ยว ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ปร บพฤต กรรมความร บผ ดชอบต อการน าเคร องม องานป นมาปฏ บ ต งานของ น กเร ยนระด บช น ปวช.1 แผนกช างก อสร าง โดยใช การว จ ยกล มต วอย างเด ยว ของน กเร ยนระด บ ปวช.1 ป การศ กษา นายท นศ กด อ นทรจงจ ต ศ กษาความพ งพอใจในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ว ชาเข ยนแบบ สถาป ตยกรรมด านคอมพ วเตอร รห สว ชา ของน กเร ยน ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ช นป ท 2 กล ม 1 สาขางานก อสร าง ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช1 ศ กษาสภาพป ญหาในการเร ยนว ชาค านวณ (ว ชากลศาสตร โครงสร าง 2 รห ส ) ของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 3 สาขางาน ก อสร าง กล ม 3 ท ส งผลต อระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (สาขาว ชาช างโยธา) 1 นางอร สา วรรณทอง การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชางานก อสร างอาคารไม การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา กฎหมายก อสร าง รห สว ชา นายเกษม โชต ช วง การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชาปฏ บ ต งานโยธา2 การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา การส ารวจเส นทาง รห สว ชา นายโกศ น วงษ น ร กษ การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชาทฤษฎ โครงสร าง การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา ว ศวกรรมฐานราก รห สว ชา นายเศกส นต ชอบผล การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชางานก อสร างอาคารไม การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา งานป นตกแต งผ ว รห สว ชา นางสาวกานดา ส งขรณ การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชางานก อสร างอาคารไม การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา การส ารวจเบ องต น รห สว ชา นางสาวรว วรรณ เจร ญส ข การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชาการเข ยนแบบก อสร างด วยคอมพ วเตอร 1 การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา การส ารวจเบ องต น รห สว ชา นายศ ร ช ย ศ ลปร ศม การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชาปฏ บ ต งานโยธา1 การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา ความปลอดภ ยในงานก อสร าง รห สว ชา นางสาวการณ ก ค าแหง การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสารประกอบ สอนว ชางานก อสร างอาคารไม การสร างและหาประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เอกสาร ประกอบการสอนว ชา การส ารวจเบ องต น รห สว ชา (สาขาว ชาช างยนต ) 1 นายบ ญล อ ย งค าน ง การพ ฒนาท กษะ การว ดและอ านค าจากม ลต ม เตอร ด วยแบบจ าลองเคร องม ลต ม เตอร การศ กษาความพ งพอใจของผ เร ยนต อพฤต กรรมการจ ดการเร ยนร ของคร ผ สอน ว ชางานไฟฟ ารถยนต นายส ร ยะ ค นธ ก 3 นายสมเดช ส ดทองคง นว ตกรรมส อการเร ยนการสอน ช ดทดลองระบบประจ ไฟ การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนเร อง Differential manometer ในรายว ชา กลศาสตร ของไหล ระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 4 นายอด ลย บ ญทะโก ศ กษาความพ งพอใจของผ เร ยนต อค ณภาพการสอนของผ สอนรายว ชา เช อเพล ง และว สด หล อล น ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช ป การศ กษา 1/2557 เจตคต ในการส งงาน การบ านของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ช นป ท 1 แผนกว ชาช างยนต ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช 5 นายมณ ป ทอง โครงการถ งน าถ พ น ท โกยขยะประโยชน สองอย าง 6 ว าท พ.ต.เกร ยงไกร ไชยจ ตร รายงานผลการพ ฒนาเอกสารประกอบการสอนรายว ชา งานเคร องยนต เบ องต น ( ) การสร างและหาประส ทธ ภาพถ งถ ายน าม นเคร อง 7 นายช เก ยรต พ นเดช นว ตกรรมส อการเร ยนการสอนเคร องทดสอบ ไอ ซ เรกก เลเตอร ของอ ลเทอร เนเตอร นว ตกรรมส อการเร ยนการสอนเคร องทดสอบ ไอ ซ เรกก เลเตอร ของอ ลเทอร เนเตอร 8 นายราเชนทร ศ ร ปาชนะ 9 นายน พล วงศ ช ยว ฒน การสร างและหาประส ทธ ภาพถ งน าม นเช อเพล งเคล อนท ช างยนต ถ งน าม นอเนกประสงค 2014 (Auto-Tank 2014) 10 นายจร ญ ไชยเหล ก 11 นายช ยรงค ร ตนะ ท กษะการใช เคร องม อพ เศษงานซ อมเคร องยนต 12 นายเศวต พ นธ ศร โรจน การศ กษาความร ความเข าใจในการใช เคร องม อพ เศษ ว ชางานเคร องยนต ด เซล ของน กเร ยนระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 กล ม 4 แผนกว ชาช าง ยนต ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช การศ กษาการลงเร ยนภาคปฏ บ ต งานว ชางานเคร องยนต ด เซลของน กเร ยนระด บ ช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 กล ม 6 แผนกว ชาช างยนต ว ทยาล ยเทคน ค นครศร ธรรมราช โดยการใช ส อการสอนด วยส อจร งแบบสมบ รณ (สาขาว ชาช างยนต ) 13 นายบ ญโชต ช านาญ การหาประส ทธ ภาพระบบพล งงานไฟฟ าแสงอาท ตย การหาประส ทธ ภาพส อการสอนเคร องบ นท กการสอน 14 นายช านาญ ส ขบ าเพ ญ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนว ชางานเคร องยนต เบ องต น 15 นายบรรจบ ไหมบ ญแก ว 16 นายวส นต แซ ฮ น 17 นายอาน สรณ คงว ดใหม การศ กษาความพ งพอใจของน กเร ยน น กศ กษาท ใช บร การช ดทดลองในศ นย การ เร ยนร และถ ายทอดเทคโนโลย ยานยนต ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อส อการเร ยนร ระบบไฟฟ ารถยนต ของศ นย การ เร ยนร และถ ายทอดเทคโนโลย ยานยนต 18 นายณรงค เร องร กษ การแก ป ญหาน กเร ยนขาดท กษะในการถอดประกอบเก ยร รถยนต ในว ชางานส ง ก าล งรถยนต โดยใช ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนแบบเพ อนสอนเพ อน การสร างเจตคต ท ด ด านว น ยในตนเอง ว น ยในห องเร ยน ความขย นอดทน และ แรงจ งใจใฝ ส มฤทธ ผลทางการเร ยน ของน กเร ยนระด บช น ปวช.3 กล ม 5 แผนก ว ชาช างยนต รายว ชางานเคร องล างรถยนต รห สว ชา นายเก ยรต ศ กด บ ญเหล อ การพ ฒนาช ดฝ กการสอนระบบไฟฟ าจ กรยานยนต 20 นายสมเก ยรต วาดอ กษร การศ กษาพฤต กรรมการเข าช นเร ยนไม ตรงต อเวลาของน กศ กษา การศ กษาพฤต กรรมการขาดความสนใจของน กศ กษา โดยใช เอกสาร ประกอบการสอน ว ชางานเคร องยนต แก สโซล น นายน ร ต ปร ดาศ กด ศ กษาพฤต กรรมท ม ผลกระทบต อการเร ยนของน กเร ยน การปร บเปล ยนพฤต กรรมการเร ยนให ม ว น ยและความร บผ ดชอบของน กเร ยน ระด บปวช.2 แผนกช างยนต กล ม 4 22 นายนพดล จ นทร พร อย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชา งานเข ยนแบบและอ านแบบเคร องกล เบ องต น รห ส พฤต กรรมน กเร ยนท ไม สนใจเร ยน ว ชางานเข ยนแบบและอ านแบบเคร องกล เบ องต น รห ส นายธ ระว ฒน บ ญทะวงศ เจตคต ในการส งงาน การบ านของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ช นป ท 1/1-2 แผนกว ชาช างยนต ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช เจตคต ในการส งงาน การบ านของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks