แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา - PDF

Description
~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

People & Blogs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ป การศ กษา โดยได ร บบร จาคท ด นจากบร ษ ทซ ต แลนด กร ฟ จ านวน 46 ไร งาน 28.5 ตารางวา ณ บ านเลขท หม ท 6 ต าบลนาพร อ าเภอพระพรหม จ งหว ด นครศร ธรรมราช รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร ส งก ดเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 2 ส าน กงานการศ กษาข นพ นฐาน เป ดสอนต งแต ระด บม ธยมศ กษาป ท 4 ถ งม ธยมศ กษาป ท 6 เด มช อโรงเร ยนศร ว ช ย ได ร บอน ม ต เปล ยนนโยบายและช อเป นโรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ในเคร อ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษา กร งเทพมหานคร ฯ เม อว นท 6 เมษายน พ.ศ. 254 โรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอนระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 255 ตารางท แสดงการร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 ต งแต ป การศ กษา ป จจ บ น ป การศ กษา แผนการเร ยน จ านวนห อง สถานท จ ดการเร ยนการสอน 2538 ว ทย -คณ ต อาคาร 5 โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ คณ ต-อ งกฤษ นครศร ธรรมราช 2539 ว ทย -คณ ต 3 อาคาร 5 โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ คณ ต-อ งกฤษ 2 นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 3 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) ต าบลนาพร 2540 คณ ต-อ งกฤษ 2 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 3 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) ต าบลนาพร 254 คณ ต-อ งกฤษ 2 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 3 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) ต าบลนาพร 2542 คณ ต-อ งกฤษ 2 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 3 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) ต าบลนาพร 2543 คณ ต-อ งกฤษ 2 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ~ 2 ~ ป การศ กษา แผนการเร ยน จ านวนห อง สถานท จ ดการเร ยนการสอน ว ทย -คณ ต 4 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) และอาคารเร ยน 2544 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร คณ ต-อ งกฤษ 3 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 4 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) และอาคารเร ยน 2545 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร คณ ต-อ งกฤษ 3 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 4 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ) และอาคารเร ยน 2546 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร คณ ต-อ งกฤษ 4 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร 2547 คณ ต-อ งกฤษ 3 อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ศ ลป -ญ ป น ว ทย -คณ ต คณ ต-อ งกฤษ 5 3 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร อ าเภอพระพรหม จ งหว ดนครศร ธรรมราช ศ ลป -ญ ป น ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ~ 3 ~ ป การศ กษา แผนการเร ยน จ านวนห อง สถานท จ ดการเร ยนการสอน ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร 2550 ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช ว ทย -คณ ต 5 อาคาร 38ล/27 (พ เศษ)และอาคารเร ยน คณ ต-อ งกฤษ 3 แบบ 7 ช น พ เศษ ต าบลนาพร ศ ลป -ญ ป น อ าเภอพระพรหม จ งหว ด ศ ลป -จ น นครศร ธรรมราช แผนผ งบร เวณโรงเร ยน ~ 4 ~ ~ 5 ~.2 ข อม ลน กเร ยน ตาราง แสดงจ านวนน กเร ยนตามแผนการเร ยน ป การศ กษา 2556 ระด บช น แผนการเร ยน จ านวน ห องเร ยน จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม ม. 4 (0 ห อง) ว ทย -คณ ต คณ ต-อ งกฤษ ศ ลป -ญ ป น ศ ลป -จ น รวม ม. 5 (0 ห อง) ว ทย -คณ ต คณ ต-อ งกฤษ ศ ลป -ญ ป น ศ ลป -จ น รวม ม. 6 (0 ห อง) ว ทย -คณ ต คณ ต-อ งกฤษ ศ ลป -ญ ป น ศ ลป -จ น รวม รวมท งส น ,260 จ านวนน กเร ยนท งหมดท กช น,260 คน จ านวนห องเร ยนท งหมด 30 ห อง จ านวนน กเร ยนเฉล ยต อห อง 42 คน อ ตราส วนน กเร ยน : คร = 8 : ~ 6 ~ ตาราง แสดงจ านวนน กเร ยนท เข าร วมโครงการน กเร ยนความสามารถพ เศษ(Gifted) ป การศ กษา 2556 น กเร ยน จ านวนน กเร ยนความสามารถพ เศษด าน ช น เพศ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร รวม ชาย ม.4 หญ ง รวม ชาย ม.5 หญ ง รวม ชาย ม.6 หญ ง รวม รวม น กเร ยนท อย ในเขตพ นท บร การของสถานศ กษาร อยละ 00 น กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนาม ยร อยละ 00 น กเร ยนท จบหล กส ตรและเร ยนต อร อยละ 00 น กเร ยนไม จบหล กส ตร คน น กเร ยนท ลาออกกลางค น คน.4 ข อม ลคร และบ คลากร ตาราง แสดงจ านวน ข าราชการคร จ าแนกตามระด บว ฒ การศ กษาและกล มสาระการเร ยนร / งานท ปฏ บ ต ป การศ กษา 2556 หมวดว ชา/งานท ปฏ บ ต ระด บว ฒ ส งส ด ปร ญญาโท ปร ญญาตร รวม บร หาร 4-4 ภาษาไทย คณ ตศาสตร 9 0 ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา พลานาม ย ส ขศ กษา 2 3 ศ ลปะ 2 3 การงานอาช พ 3 3 6 ~ 7 ~ หมวดว ชา/งานท ปฏ บ ต ระด บว ฒ ส งส ด ปร ญญาโท ปร ญญาตร รวม ภาษาต างประเทศ แนะแนวการศ กษา - เจ าพน กงานการเง นและบ ญช - บรรณาร กษ รวม แสดงจ านวนล กจ างประจ าและล กจ างช วคราว ป การศ กษา 2556 ต าแหน ง ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว รวม คร ภาษาอ งกฤษ คร ภาษาจ น คร ภาษาญ ป น คร เกาหล คร แนะแนว,ว ดผล รวม บรรณาร กษ เจ าหน าท ธ รการ เจ าหน าท เทคโน ฯ น กการภารโรง 6 7 คนสวน พน กงานข บรถ - ยาม รวม ~ 8 ~.5 ข อม ลทร พยากร ตาราง แสดงส งก อสร าง ส งก อสร าง อาคาร 38 ล/27 พ เศษ อาคาร 7 ช น พ เศษ อาคารอเนกประสงค ศ นย ปฏ บ ต การเกษตรอ นทร ย อาคารประชาส มพ นธ ศาลาพ ก สนามฟ ตบอล สนามบาสเกตบอล เร อนเพาะช า สระน า อาคารจอดรถ บ านพ กคร จ านวนพ นท 46 ไร งาน 28.5 ตารางวา จ านวนอาคารเร ยนถาวรรวม 3 หล ง จ านวนห องเร ยนท งหมด 30 ห อง จ านวนห องประกอบ -ห องทดลองว ทยาศาสตร 8 ห อง -ห องดนตร -นาฏศ ลป ห อง -ห องโสตท ศนศ กษา ห อง -พยาบาล ห อง -จ านวนสนามก ฬา 3 สนาม.6 ข อม ลงบประมาณ ตาราง แสดงข อม ลงบประมาณ ป งบประมาณ 2556 จ านวน 2 -ห องเร ยนคอมพ วเตอร 2 ห อง -ห องปฏ บ ต การทางภาษา ห อง -ห องสม ด ห อง -ห องเร ยนส ออ เล กทรอน กส 4 ห อง รายการ เง นจ ดสรรตาม แผนปฏ บ ต การ เง นอ ดหน น เง นก จกรรม เง นหอพ ก เง นรายได เง นอ นๆ ยอดรวม (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 4,405,000 5,430,000 42, , ,000 0,332,000 ~ 9 ~.7 ข อม ลช มชน ล กษณะ/สภาพช มชน ต าบลนาพร ต งอย ในเขตอ าเภอพระพรหม ต งอย ทางท ศใต ของอ าเภอเม อง จ งหว ด นครศร ธรรมราช ห างจากต วเม องนครศร ธรรมราชประมาณ 5 ก โลเมตร ม พ นท ท งหมด 37,903 ตารางก โลเมตร หร อประมาณ 23,689 ไร ม อาณาเขตต ดต อก บต าบลต าง ๆ ข างเค ยงด งต อไปน ท ศเหน อ ต ดต อก บ ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม ท ศใต ต ดต อก บ ต าบลท ายส าเภา อ าเภอพระพรหม ท ศตะว นออก ต ดต อก บ ต าบลช างซ าย อ าเภอพระพรหม ท ศตะว นตก ต ดต อก บ ต าบลข นทะเล อ าเภอลานสกา ประชากรต าบลนาพร ม การต งบ านเร อนเป นกล ม ส วนใหญ เป นเคร อญาต ก น ม อาช พท านา ปล กพ ชไร ไม ผล เช นม งค ด ลางสาด ลองกอง กระท อน เงาะ ท เร ยน ผ ก และไร นาสวนผสม นอกน นม อาช พจ กสานไม ไผ ผล ตผ าบาต ก หมอสม นไพรร บจ าง ค าขายและร บราชการ สถานศ กษาม โรงเร ยนประถม 4 โรง โรงเร ยนม ธยม โรง ว ด/ส าน กสงฆ 5 ส าน ก จ านวนประชากร ประมาณ 7,469 คน น บถ อศาสนาพ ทธเป นส วนใหญ อาช พส าค ญค อท านา ท าสวน ท าไร จ กสานผล ตภ ณฑ จาก ไม ไผ ท าขนมทองม วน รายได เฉล ยต อครอบคร วประมาณ,000 บาท ภ ม ป ญญาท องถ นและแหล งเร ยนร ใน ช มชนม สถานประกอบการจ กสานผล ตภ ณฑ จากไม ไผ หมอสม นไพรร กษากระด ก ช มชนผล ตขนมทองม วน ผล ตผ าบาต กสถานศ กษาได ร วมก จกรรมทางศาสนาในว นว สาขบ ชา เข าพรรษา ว นเฉล มพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วและพระบรมราช น นาถ ฯ ก บช มชนเป นประจ าท กป 2. การประเม นองค กร ~ 0 ~ ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาในรอบสาม เม อว นท ถ ง 3 ส งหาคม พ.ศ ประกอบด วย 3 กล มต วบ งช ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน (8 ต วบ งช ) กล มต วบ งช อ ตล กษณ (2 ต วบ งช ) และ กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ( 2 ต วบ งช ) ม จ านวนรวมท งหมด 2 ต วบ งช คณะผ ประเม นภายนอกส งก ด ห าง ห นส วนจ าก ด เค พ การประเม น สร ปผลด งน การศ กษาข นพ นฐาน (ม ธยมศ กษา) น าหน ก (คะแนน) คะแนนท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท. ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ด มาก ต วบ งช ท 2. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ด มาก ต วบ งช ท 3. ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ด มาก ต วบ งช ท 4. ผ เร ยนค ดเป น ท าเป น ด มาก ต วบ งช ท 5. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน ด ต วบ งช ท 6. ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ด มาก ต วบ งช ท 7. ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนา สถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 8. พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษาและต น ด มาก ส งก ด กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9. ผลการพ ฒนาบรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ด มาก ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 0. ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น เอกล กษณ ด มาก ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท. ผลการด าเน นงานโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ สถานศ กษา ด มาก ต วบ งช ท 2. ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ร กษา ด มาก มาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บ แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด มาก สถาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks