บทท 5 การใช ซอฟต แวร ในการท างาน - PDF

Description
บทท 5 การใช ซอฟต แวร ในการท างาน เม อว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร และโปรแกรมต างๆ เปล ยนไปเราต องการกล มโปรแกรมช วยงานท ม ความสามารถส งกว าซ สเต มซอฟต แวร เช น ช วยจ ดการแบ งป นการใช อ ปกรณ หร อทร พยากรต างๆใน

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 20 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 5 การใช ซอฟต แวร ในการท างาน เม อว ว ฒนาการของคอมพ วเตอร และโปรแกรมต างๆ เปล ยนไปเราต องการกล มโปรแกรมช วยงานท ม ความสามารถส งกว าซ สเต มซอฟต แวร เช น ช วยจ ดการแบ งป นการใช อ ปกรณ หร อทร พยากรต างๆใน ระบบและควบค มจ งหวะการท างานของโปรแกรมท งหลายท ก าล งร นอย เพ อม ให เก ดความผ ดพลาดข นเป น ต น และรวมเอาการท างานในส วนของซ สเต มซอฟต แวร ไว ในต วโปรแกรมด วย เราเร ยกช อกล มของ โปรแกรมท ช วยจ ดการให การร นโปรแกรมเสร จส นสมบ รณ และควบค มการท างานของเคร องน ว า ระบบปฏ บ ต การ (operating system) หร อเร ยกย อ ๆ ว า OS ระบบปฏ บ ต การหร อ OS น อาจจะเป นได ท งซอฟต แวร ฮาร ดแวร หร อเฟ ร มแวร (firmware) หร อ ผสมผสานก นก ได โดยเป าหมายการท างานของ OS ค อสามารถช วยให ผ ใช คอมพ วเตอร ท กคนท ไม จ าเป นต องเข าใจการท างานของคอมพ วเตอร ก สามารถใช งานคอมพ วเตอร ได น นหมายถ งว าถ าเราไม ม OS เราก ไม สามารถใช งานเคร องคอมพ วเตอร เคร องน นได หร ออาจใช ได ด วยความล าบาก ซอฟต แวร OS จะหมายถ ง OS ท เป นโปรแกรมควบค มการท างานของเคร องคอมพ วเตอร หร อ อ ปกรณ พกพา ส าหร บฮาร ดแวร OS ก จะเป น OS ท ถ กสร างข นจากอ ปกรณ ทางอ เล กทรอน กส และเป นส วน หน งของฮาร ดแวร ของเคร องด วย ม หน าท เช นเด ยวก น แต เหต ผลในการสร างฮาร ดแวร OS ก เพราะม น สามารถท างานได รวดเร วกว าซอฟต แวร OS แต ฮาร ดแวร OS ก ม ข อเส ยค อ การปร บปร งแก ไข OS น น ย งยากอาจท าไม ได นอกจากน ย งม ราคาแพงอ กด วยบางคร งการเปล ยนแปลงฮาร ดแวร OS อาจหมายถ ง การ สร างเคร องคอมพ วเตอร เคร องใหม ก เป นได ด งน น OS ท วไปจะเป นซอฟต แวร OS เน องจากสามารถ ปร บปร งแก ไขข อบกพร องท ม อย ได ง าย ส าหร บในหน งส อเล มน ถ ากล าวถ ง OS แล วโดยมากจะเป น ซอฟต แวร OS ซ งในป จจ บ นม ระบบปฏ บ ต การ ด งน 1) ดอส (Disk Operating System : DOS)เป นซอฟต แวร จ ดระบบงานท พ ฒนามานานแล ว การใช งานจ งใช ค าส งเป นต วอ กษร ดอสเป นซอฟต แวร ท ร จ กก นด ในหม ผ ใช ไมโครคอมพ วเตอร ในอด ต ป จจ บ น ระบบปฏ บ ต การดอสน นม การใช งานน อยมาก ภาพโปรแกรมดอส (DOS) ระบบปฏ บ ต การ (operating system) เป นส วนประกอบท ส าค ญของระบบซอฟต แวร ระบบปฏ บ ต การประกอบข นจากช ดโปรแกรมท ท าหน าท ควบค มด แลการด าเน นการต างๆ ของระบบ คอมพ วเตอร และประสานการท างานระหว างทร พยากรต าง ๆในระบบคอมพ วเตอร ท งส วนท เป นซอฟต แวร และส วนท เป นฮาร ดแวร ให เป นไปย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพระบบคอมพ วเตอร ในระด บ ไมโครคอมพ วเตอร โดยท วไปใช ระบบปฏ บ ต การท จ ดเก บอย บนแผ นบ นท กหร อฮาร ดด สก ซ งเป นท ร จ กก น ด ในช อของเอ มเอสดอส (Microsort Disk Operating System : MS-DOS) ซ งพ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟต คอร ปอเรช นระบบปฏ บ ต การน ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องตามความต องการของผ ใช และพ ฒนาการ ทางด านซอฟต แวร และฮารด แวร การเร มต นท างานของระบบปฏ บ ต การดอส การเร มต นท างานของระบบคอมพ วเตอร จะเร มต นโดยอ ตโนม ต จากส วนของช ดค าส งท จ ดเก บอย บนหน วยความจ าของระบบคอมพ วเตอร ท ใช อ านได อย างเด ยวท เร ยกว ารอม (Read Only Memory : ROM) ค าส งเหล าน จะท าหน าท ควบค มอ ปกรณ พ นฐานและท าการบรรจ ระบบปฏ บ ต การจากแผ นบ นท กหร อ ฮาร ดด สก ข นส หน วยความจ าหล กหล งจากน การควบค มการท างานของระบบคอมพ วเตอร จะถ กบรรจ ไปอย บนหน วยความจ าหล กเป นท เร ยบร อยแล วโปรแกรมหน งในระบบปฏ บ ต การดอสท ถ กบรรจ ค อโปรแกรม ค าส งท ม ช อว า command.com และกระบวนการเร มต นการท างานของระบบคอมพ วเตอร ด งกล าวน เร ยกก น ท วไปว าการบ ทเคร อง (boot) คอมพ วเตอร การบ ทเคร องคอมพ วเตอร ม อย ด วยก น 2 ว ธ ค อ 1. Cold Boot ค อการเป ดเคร องด วยสว ตช ป ดเป ดเคร อง (power) 2. Worm Boot ค อจะใช ว ธ น ในขณะท เคร องเป ดอย ในกรณ ท เคร องค าง (Hank) เคร องไม ท างาน ตามท เราป อนค าส งเข าไปการบ ทเคร องแบบน สามารถกระท าได อย 2 ว ธ ค อ 1. กดป ม Reset 2. กดป ม Ctrl+Alt+Delพร อมก นแล วปล อยม อ ภาพแสดงหน าจอการบ ทเคร องด วยระบบปฏ บ ต การดอส ค าส งของ DOS ม อย 2 ชน ดค อ 1. ค าส งภายใน (Internal Command) เป นค าส งท เร ยกใช ได ท นท ตลอดเวลาท เคร องเป ดใช งานอย เพราะค าส งประเภทน ถ กบรรจ ลงในหน วยความจ าหล ก (ROM) ตลอดเวลา หล งจากท Boot DOS ส วนมาก จะเป นค าส งท ใช อย เสมอเช น CLS, DIR, COPY, REN เป นต น 2. ค าส งภายนอก (External Command) ค าส งน จะถ กเก บไว ในด สก หร อแผ น DOS ค าส งเหล าน จะ ไม ถ กเก บไว ในหน วยความจ าเม อต องการใช ค าส งเหล าน คอมพ วเตอร จะเร ยกค าส งเข าส หน วยความจ าถ า แผ นด สก หร อฮาร ดด สก ไม ม ค าส งท ต องการใช อย ก ไม สามารถเร ยกค าส งน นๆ ได ต วอย างเช น ค าส ง FORMAT, DISKCOPY, TREE, DELTREE เป นต น ร ปแบบและการใช ค าส งต าง ๆ ในการใช ค าส งต าง ๆ ของ DOS จะม การก าหนดอ กษรหร อส ญล กษณ ใช แทนข อความของร ปแบบค าส ง ด งน [d:] หมายถ ง Drive เช น A:, B: [path] หมายถ ง ช อไดเรคเตอร ย อย [filename] หมายถ ง ช อแฟ มข อม ล หร อ ช อไฟล [.ext] หมายถ ง ส วนขยาย หร อนามสก ล หมายเหต ข อความท อย ในวงเล บ ([ ] ) ถ าไม ม ก ไม ต องใส ในค าส ง 2) ว นโดวส (Windows)เป นระบบปฏ บ ต การท พ ฒนาต อจากดอส โดยให ผ ใช สามารถส งงานได จาก เมาส มากข นแทนการใช แผงแป นอ กขระเพ ยงอย างเด ยวนอกจากน ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ย งสามารถ ท างานหลายงานพร อมก นได โดยงานแต ละงานจะอย ในกรอบช องหน าต างบนจอภาพการใช งานเน น ร ปแบบกราฟ ก ผ ใช งานสามารถใช เมาส เล อนต วช เพ อเล อกต าแหน งท ปรากฏบนจอภาพ ท าให ใช งาน คอมพ วเตอร ได ง าย ระบบปฏ บ ต การว นโดวส จ งได ร บความน ยมอย างมากในป จจ บ น ไมโครซอฟท ว นโดวส (อ งกฤษ: Microsoft Windows) เป นระบบปฏ บ ต การ ซ งพ ฒนาโดยบร ษ ท ไมโครซอฟท เป ดต วเม อป พ.ศ และครองความน ยมในตลาดคอมพ วเตอร ส วนบ คคล มากกว า 90% ของการใช งานท วโลก [1] รายละเอ ยดโดยส งเขปของว นโดวส ร นต างๆ เร ยงตามล าด บการเป ดต ว เป นด งน ว นโดวส 95 ภาพหน าจอ ว นโดวส 95 ว นโดวส 95 หร อ ว นโดวส 4.0 (ไม เอ นท ) เป ดต ว24 ส งหาคมพ.ศ. 2538เป นว นโดวส ร นต อจาก 3.1 เป นว นโดวส ร นแรกท ม กล มเป าหมายเป นผ ใช ท วไปท ได รวมเอาดอสเป นส วนหน งของว นโดวส (ย งม ดอส อย ในว นโดวส แต ไม ใช ระบบปฏ บ ต การแยก) สามารถท างานได ท งสถานะ 16 และ 32 บ ตม การใช สตาร ท เมน (ป มสตาร ทท ม มซ ายล าง) และทาสก บาร (แท งด านล างหน าจอ แสดงโปรแกรมท ใช และเบ ดเตล ดอ นๆ) เป นคร งแรกซ งท งสอง จนถ งว นโดวส ร นล าส ด ก ย งใช คอนเซปต เด ยวก บว นโดวส 95 เพ ยงแต ปร บปร ง ร ปล กษณ ภายนอกให ท นสม ยข นเท าน นด วยความสามารถต างๆ ท เพ มข นอย างก าวกระโดดส าหร บผ ใช ท วไปว นโดวส 95 ประสบความส าเร จอย างส ง ยอดการใช ว นโดวส 95 ส งท ส ดเป นประว ต การณ ของ ว นโดวส ภาพหน าจอ ว นโดวส เอ นท 4.0 ว นโดวส เอ นท 4.0 เป ดต วเม อ31 กรกฎาคมพ.ศ. 2539โดยเน นตลาดเน ตเว ร กมากข น โดยจะม interface คล ายก บว นโดวส 95 แต ว าระบบม ความเสถ ยรมากกว า โดยการเพ ม API (Application Programming Interface) เข ามาท าให ซอฟต แวร และฮาร ดแวร ต าง ๆต ดต อก บว นโดวส ได อย างเป นมาตรฐาน เด ยวก น ว นโดวส เอ นท 4.0 ถ อว าได ร บความน ยมอย างมากส าหร บบรรดากล มองค กรท ต องการเคร อง server ขนาดเล กไปจนถ งขนาดใหญ ซ งในป จจ บ นก ย งพอม เหล อให เห นอย บ างในเคร อง server ร นเก าๆเอ นท 4.0 ม 2 ร นย อย ค อ ร น Workstation อย ในการสน บสน นถ ง30 ม ถ นายนพ.ศ. 2547และ ร น Server อย ในการ สน บสน นถ ง31 ธ นวาคมพ.ศ ว นโดวส 98 ภาพหน าจอ ว นโดวส 98 ว นโดวส 98 หร อ ว นโดวส 4.1 (ไม เอ นท ) เป ดต วเม อ25 ม ถ นายนพ.ศ. 2541เป นระบบปฏ บ ต การร น ต อของว นโดวส 95 จ ดเด นของว นโดวส 98 ค อการใช มาตรฐานไดรเวอร แบบ WDM และ VxDซ ง WDM เป นมาตรฐานใหม ท ว นโดวส ร นต อๆ มา ได ใช เป นหล ก ส วน VxDเป นมาตรฐานเก า ซ งว นโดวส ร นต อจาก 98 ไม รองร บ ซ งท าให ว นโดวส 98 เป นจ ดเช อมต อระหว างโปรแกรมสม ยเก าและใหม โปรแกรมสม ย ป จจ บ นแม จะไม ได ออกแบบมาเพ อว นโดวส 98 แต หลายโปรแกรมก สามารถใช ก บว นโดวส 98 ได พอสมควร ว นโดวส 98 Second Edition ร นปร บปร ง เร มจ าหน ายเม อ10 ม ถ นายนพ.ศ ว นโดวส 2000 ภาพหน าจอ ว นโดวส 2000 ว นโดวส 2000 หร อ ว นโดวส เอ นท 5.0 เป ดต วเม อ17 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2543เป นระบบปฏ บ ต การ เอ นท ม กล มเป าหมายเป นกล มผ ใช ข นส งและกล มธ รก จในช วงน ได แบ งเป น 5 ร นย อย ค อ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64-bit Limited Edition ว นโดวส ม ภาพหน าจอ ว นโดวส ม ว นโดวส ม (อ งกฤษ: Windows Me) หร อว นโดวส 4.9 (ไม เอ นท ) เป นว นโดวส ร นต อจาก 98 และ เป นร นส ดท ายท ไม ใช ว นโดวส เอ นท ร นส ดท ายท ท างานได ท งระบบ 16 และ 32 บ ต (เวลาผ านไปโปรแกรม ร นใหม ท เป นโปรแกรมพ นฐานส าหร บผ ใช ตามบ านเร มเปล ยนจาก 16 เป น 32 บ ต และโปรแกรมช นส ง เร ม เปล ยนจาก 32 เป น 64 บ ต) เป ดต ว14 ก นยายนพ.ศ. 2543ว นโดวส ม ไม ใช ว นโดวส เอ นท จ งย งม ดอสอย ใน ว นโดวส ซ งว นโดวส 95 และ 98 แม จะรวมดอสเป นส วนหน งของว นโดวส แต ย งเป ดให เข าถ งดอสได แต ว นโดวส ม ได ป ดการเข าถ งดอสในว นโดวส เพ อให การบ ตเคร องท าได เร วแต ท าให โปรแกรมเฉพาะบาง โปรแกรมท ต องอาศ ยการเข าถ งดอสไม สามารถท างานได ในว นโดวส ม โดยเฉพาะโปรแกรมบร หารจ ดการ ด สก ว นโดวส ม อย ในการสน บสน นจนถ ง11 กรกฎาคมพ.ศ ว นโดวส เอกซ พ และ เซ ร ฟเวอร 2003 ภาพหน าจอ ว นโดวส เอกซ พ ภาพหน าจอ ว นโดวส เซ ร ฟเวอร 2003 ว นโดวส เอกซ พ หร อ ว นโดวส เอ นท 5.1 และ เอ นท 5.2 เป ดต ว25 ต ลาคมพ.ศ. 2544เป นว นโดวส เอ นท ร นแรกท พ ฒนาข นโดยม กล มเป าหมายเป นผ ใช ท วไป พ ฒนาข นจาก ว นโดวส เนปจ น ถ กย บรวมก บ ว นโดวส Whistler ส วนว นโดวส ท พ ฒนาข นเพ อผ ใช ข นส งและธ รก จ จะม แยกต างหากอ ก 2 ต ว ท ใช เลข เอ น ท 5.1 และ 5.2 ค อ ว นโดวส ฟ นเดเมนท ลส ฟอร เลกาซ พ ซ ส และ ว นโดวส เซ ร ฟเวอร 2003 ตามล าด บ โดย ค าว า เอกซ พ มาจากค าว า Experience แปลว า ประสบการณ ซ งเป นว นโดวส ท ประสบความส าเร จค อนข างส ง แม จะเป ดต วมาแล วถ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks