รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ PDF

Description
รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 6 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ของสาน กหอสม ดกลาง (ประสานม ตร) เน อหาครอบคล มเร องการประช มคณะกรรมการ 5ส การตรวจ ประเม น 5ส การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม น โครงการและป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ใน ป งบประมาณต อไป คณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส ก นยายน 2557 สารบ ญ เร อง หน า บ นท กขออน ม ต โครงการก จกรรม 5ส... 1 คาส งแต งต งคณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส... 5 ประกาศเร อง นโยบายการด าเน นก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ... 7 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส... 8 สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ ประจ าป งบประมาณ การประช มคณะกรรมการ 5ส... 8 การตรวจประเม น 5ส... 9 การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม นโครงการ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายงานการประช ม: คร งท 1-4/ ภาคผนวก ข ก จกรรมการตรวจ 5ส ข1 กาหนดพ นท /ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท ข2 มาตรฐานกลาง ข3 การแบ งสายตรวจประเม น ข4 แบบตรวจประเม น ภาคผนวก ค ก จกรรม Big Cleaning Day ค1 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค1.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค1.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค2 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค2.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค2.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค3 แบบการประเม นก จกรรม Big Cleaning Day สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ภาคผนวก (ต อ) ภาคผนวก ง บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม ง1 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ง2 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ภาคผนวก จ: แบบประเม นผลการจ ดก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก ฉ: ภาพก จกรรม 2 3 ต วช ว ด ผลผล ต/ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ผลผล ต พ นท ดาเน นการตาม เกณฑ มาตรฐาน 5ส ผลล พธ สภาพแวดล อมเอ อต อ การทางาน/การให บร การ ร อยละของพ นท ได ร บ การประเม นในระด บ ผ าน ระด บความพ งพอใจ ของบ คลากร ในการเข าร วมก จกรรม ร อยละ 90 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 พ งพอใจ ระด บ มากกว าหร อ เท าก บ ปานกลาง การประเม นผลโครงการ ประเม นผลเม อส นส ดโครงการ โดยใช 1. ผลคะแนนการตรวจพ นท 2. แบบสอบถามว ดความพ งพอใจของบ คลากรในการเข าร วมก จกรรม 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรสามารถใช ก จกรรม 5ส มาปร บปร งค ณภาพการทางานและสภาพแวดล อมได อย าง ต อเน อง 2. ผ ใช บร การได ร บบร การท สะดวก รวดเร วข น การรายงานผล รายงานผลการดาเน นงานตามแบบรายงานท สาน กหอสม ดกลางกาหนด. 4 5 6 7 8 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 การจ ดก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 สร ปได ด งน 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส 2. การตรวจประเม น 5ส 3. การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day 4. สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม 5. สร ปผลการประเม นโครงการ 6. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส ในการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ม การจ ดประช มคณะกรรมการ โครงการก จกรรม 5ส ท งหมด 4 คร ง ได แก คร งท 1-4/2557 โดยแต ละคร งได ม การทาสร ปการประช ม รายละเอ ยดด งในภาคผนวก ก 2. การตรวจประเม น 5ส การตรวจประเม น 5ส สาหร บป งบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ได ร วมก นกาหนดพ นท / ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท (ด รายละเอ ยดในภาคผนวก ข1) และว ธ การตรวจประเม นโดย ปร บปร งจากของเด ม ส วนมาตรฐานกลางน น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาให ใช ของเด ม (ด รายละเอ ยดใน ภาคผนวก ข2) แต สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสมของแต ละงาน รายละเอ ยดสาค ญม ด งน 2.1 กาหนดการตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได กาหนดให ม การประเม น 3 คร ง ได แก เด อนก มภาพ นธ เด อนพฤษภาคม และเด อนส งหาคม 2557 โดยในการตรวจประเม นแต ละคร ง ได ประชาส มพ นธ ให บ คลากรทราบเพ ยงช วงเด อน โดยไม แจ งว นท ให ทราบล วงหน า เพ อให เห นสภาพความเป นจร ง (ยกเว นการตรวจประเม นคร งท 1 ท ม การแจ ง ช วงส ปดาห ให ทราบ) 2.2 ว ธ การตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาต ดการตรวจประเม นภายในพ นท ออก เหล อเพ ยงการตรวจ ประเม นโดยคณะกรรมการฯ เท าน น ท งน งานใดต องการคงการตรวจประเม นภายในพ นท ไว ก สามารถทาได แต คณะกรรมการไม ได นามาค ดคะแนน สาหร บการตรวจประเม นโดยคณะกรรมการฯ น น ในการตรวจประเม นคร งท 1 คณะกรรมการฯ ท กคนได เด นตรวจประเม นแต ละพ นท ไปพร อมๆ ก น เช นเด ยวก บท เคยปฏ บ ต ก นมา แต การ ตรวจประเม นคร งท 2 และ 3 น น คณะกรรมการฯ ได แบ งสายการตรวจออกเป น 3 สายๆ ละ 3-4 คน โดยใน การตรวจท ง 2 คร งน ม การสล บคณะกรรมการฯ ในแต ละสายเพ อสล บพ นท ในการตรวจประเม น การตรวจ ท ง 3 สาย ได แก สายท 1 : ตรวจประเม นงานบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ ห องประช มช น 7 และช น 8 สายท 2 : ตรวจประเม นงานบร การทร พยากรสารสนเทศ สายท 3 : ตรวจประเม นงานวารสาร งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานเทคโนโลย การศ กษา และโถงช น 1 ลานน าเง น ในการตรวจประเม นน น คณะกรรมการฯ ในแต ละสายจะวางแผนและกาหนดช วงเวลา ตรวจประเม น (ต องเสร จส นภายในระยะเวลาการตรวจประเม นท ได กาหนดไว ) ได ตามความเหมาะสม/ความ เห นชอบของสมาช กในสาย จากน นประธานจะน ดประช มคณะกรรมการฯ ท กสายเพ อสร ปผลการตรวจ ประเม น (รายละเอ ยดของการแบ งสายตรวจ ด ได ในภาคผนวก ข3) 2.3 ประเด นท ม งเน นในการตรวจประเม น ความสะดวกและช ดเจนของกระบวนการทางาน พ จารณาว าบ คลากรทราบแนวทางการทางานท งหมดในภาพรวมของงานท ส งก ด หร อไม ม ความเข าใจและการทราบข นตอนการทางานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากน อยเพ ยงใด งานน นๆ ม ข นตอน/ค ม อการปฏ บ ต งานเพ อความเป นมาตรฐานในการปฏ บ ต งานหร อไม ม ระบบการส งต องาน/การ ให บร การเม อม การเปล ยนเคาน เตอร บร การหร อเม อผ ร บผ ดชอบหล กไม อย หร อไม ความสะอาดและสะดวกของพ นท ทางาน โดยเน นพ นท ส วนรวมและพ นท บร การ 9 เกณฑ การประเม น ใช มาตรประมาณค า 3 ระด บ ได แก ไม ผ าน ควรปร บปร ง และผ าน โดยในส วนของผลการ ประเม นท ไม ผ าน หร อควรปร บปร งน น จะแจ งเหต ผลให ผ ร บการประเม นทราบเพ อเป นข อม ลในการนาไป ปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนา 2.5 สร ปผลการตรวจประเม น 5ส ในการตรวจประเม นแต ละคร งน น ได พ จารณาห วข อต างๆ ตามมาตรฐานของแต ละงาน โดยให ค าคะแนน 3 ค า ได แก 3 ค อ ผ าน 2 ค อ ควรปร บปร ง และ 1 ค อไม ผ าน จากการตรวจประเม น 3 คร ง พบว าท กงานผ านมาตรฐานการประเม นท งด านบ คคลและด าน พ นท อย โดยคณะกรรมการฯ ได ให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแก ไขในการตรวจประเม นแต ละคร งเพ อให แต ละงานได นาไปปร บปร งแก ไข รายละเอ ยดด งตาราง ตารางสร ปผลการตรวจประเม น 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 บ คคล พ นท งาน 1. งานบร การทร พยากร สารสนเทศ คร งท 1 คร งท 2 คร งท งานเทคโนโลย การศ กษา งานวารสาร สาน กงานผ อานวยการ งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารจ ดการ ทร พยากรสารสนเทศ เฉล ย รวม แปล ผล 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน คร งท 1 คร งท 2 คร งท เฉล ย รวม แปล ผล 2.95 ผ าน 2.97 ผ าน 3.00 ผ าน 2.98 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน ข อเสนอแนะของแต ละงานจากการตรวจประเม นท ง 3 คร ง ม ด งน 1. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด นท พบ: ม การจ ดกายภาพ / ม มแสดงหน งส อใหม ๆ อย เสมอ เช น ช น 6 หร อ ม ม ASEAN ข อควรปร บปร ง: 1) แจก นปล กต นไม ท ใส น า ควรเต มเกล อหร อทรายอะเบจเพ อป องก นย งมาไข ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น สาหร บช น 2 น น ได ดาเน นการอย แล ว 11 2) เจ าหน าท ประจาช นแต ละช นควรด แลการทาความสะอาดในบร เวณต างๆ เป นประจา สม าเสมอ หร อท กว นตามความเหมาะสม เช น คอมพ วเตอร สาหร บ ส บค น OPAC หร อคอมพ วเตอร ท ให บร การสาหร บผ ใช ช นหน งส อและช นวาง ค ม อโสตท ศน ฯ ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 3) Handy Drive หร อของอ นๆ ท น ส ตล มไว ท เคาน เตอร บร การ SALI ควรนาส ง บร การตอบคาถาม ช น 2 ท กว น ไม วางท งไว ท เคาน เตอร ฯ ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: น ยร ตน ดาเน นการแล ว 4) ไม ควรนาอาหาร ขนม มาร บประทานท เคาน เตอร บร การ เพราะนอกจากจะไม เหมาะสมเพราะอย ในพ นท บร การแล ว ย งทาให อ ปกรณ ทางานสกปรกหร ออาจทา หกเลอะเทอะได ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: คณะกรรมการแต ละช น 5) ห องไฟช น 2 และช น 6 ม ส งของท ไม เก ยวข องวางอย ควรจะนาออกให หมดเพ อให สอดคล องก บแนวทางการปฏ บ ต ของห องไฟท กช นว าไม ควรม ส งของใดใดวางอย เพ อความปลอดภ ย ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 6) ห องศ กษาค นคว าท ม อ ปกรณ ชาร ด จะต องแจ งผ เก ยวข องเพ อซ อมแซม : ยางของ ประต ห อง 606 หล ด และท จ บประต ห อง 403 แต ย งไม แจ งผ เก ยวข องให ร บทราบ ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการประจาช น ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1) ช นลานน าเง น 1.1) ต นไม ตรงประต ทางเข า-ออก ไม งาม ควรหาต นไม มาเปล ยนใหม โดยเล อก ต นไม ท ด แลง าย ก งก านไม แผ กว าง ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงาน ผ เก ยวข อง: อ ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks