ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ PDF

Description
ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ 2554 การเล อกหน งส อเพ อใช อ านหน งส อเส ยง 1. หน งส อควรม ความยาว 100 หน าข นไป 2. หน งส อท คนตาบอดต องการ ค อ หน งส อท กประเภท ท คนตาด อ าน เช น หน งส อเร ยน หน งส อน

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 27 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ปร บปร งล าส ด : ว นท 5 ก มภาพ นธ 2554 การเล อกหน งส อเพ อใช อ านหน งส อเส ยง 1. หน งส อควรม ความยาว 100 หน าข นไป 2. หน งส อท คนตาบอดต องการ ค อ หน งส อท กประเภท ท คนตาด อ าน เช น หน งส อเร ยน หน งส อน ยาย บทความ เร องแปล สารคด เป นต น 3. ไม ควรเป นหน งส อพ มพ น ตยสาร หร อหน งส อรายป กษ /รายเด อน เพราะไม สามารถเก บไว ได นาน 4. ตรวจเช คหน งส อท ต องการอ าน ว าม คนอ านแล วหร อจองอ านแล ว หร อไม ท ม ลน ธ คนตาบอดไทย โทร: หร อ ต อ ก.พ. 2 ป ญหาของการอ านท ไม สมบ รณ อ านเก น อ านตก อ านข าม และ อ านผ ด จากเอกสาร หร อหน งส อต นฉบ บ เปล งเส ยงออกมาไม ช ดว าอ านคาว าอะไร ประโยค หร อวล อะไร อ านออกเส ยงบางตอนเบา แต บางตอนด ง ไม สม าเสมอ อ านเหม อนบ นอย ในลาคอ อ านเว นวรรคผ ดท ทาให ความหมายเปล ยนไป ม เส ยงรบกวนในขณะบ นท ก 06 ก.พ. 3 สร างหน งส อเส ยงใหม ปร บหน าจอให พร อมใช งาน เล อกความละเอ ยดของเส ยง ป อนรายละเอ ยดของหน งส อเส ยง การสร างห วเร อง (Section) การสร างห วเร องย อย (Subsection) การเปล ยนช อและการลบห วเร อง สร างหน งส อเส ยงใหม เป ดโปรแกรม Obi โดยคล กท ไอค อน จะม หน าต าง Welcome to Obi เป ดข นให เล อก Create a new project สร างโปรเจ คใหม เป ดโปรเจ คเด มท ทาค างไว เป ดโปรเจ คล าส ดท ทาค างไว อ านค ม อการใช งาน (ภาษาอ งกฤษ) Copyright สร างหน งส อเส ยงใหม (ต อ) จะม หน าต าง Create a new project เป ดข น ในช อง Title ให ใส เป นช อหน งส อท จะอ าน Copyright สร างหน งส อเส ยงใหม (ต อ) ในช อง Location สามารถกดป ม Select เพ อเล อกตาแหน งท จะ Save ไฟล หน งส อเส ยงได Copyright ปร บหน าจอให พร อมใช งาน จากน นระบบจะนาเข าส โปรแกรม Obi โดยม หน าจอใช งานด งร ป ซ งเป นหน าจอท ย งใช งานได ไม สะดวกน ก Copyright ปร บหน าจอให พร อมใช งาน (ต อ) เล อกเมน View จากน นต งค าต างๆ ด งร ป เป ดแถบป อนข อม ลหน งส อเส ยง (Metadata View) เป ดแถบแสดงความด ง-เบา ของไมโครโฟน (Peak Meter) Copyright ปร บหน าจอให พร อมใช งาน (ต อ) หน าจอท พร อมใช งานจะม ล กษณะด งน TOC View (โครงสร าง หน งส อเส ยง) Metadata View (รายละเอ ยด ของหน งส อเส ยง) Phrase (แสดงเส ยงท บ นท ก) Peak Meter แสดง ความ ด ง-เบา ของไมค Copyright เล อกความละเอ ยดของเส ยง เล อกเมน Tools บร เวณแถบคาส งด านบน คล กท Preferences จะปรากฏหน าต าง ด งร ปด านล าง เล อก Sample Rate = และ Audio channels = mono หากบร เวณท อ ดเส ยง ม เส ยงรบกวนมาก ให เล อก Noise level เป น High Copyright ป อนรายละเอ ยดของหน งส อ (Metadata) ป อนรายละเอ ยดของหน งส อเส ยงโดยท dc:creator = ช อผ แต งหน งส อ dc:language = th-th dc:publisher = สาน กพ มพ dc:title = ช อหน งส อ dc:narrator = ช อผ อ านหน งส อเส ยง ต อท ายช อด วย ผ เข าร วมอบรมผล ตหน งส อ เส ยงก บ We2Blind และเพ ม dc:source = เลขรห ส ISBN dtb:producer = ให พ มพ ห องสม ดคนตาบอด และผ พ การทางส อส งพ มพ แห งชาต ว ธ แก พ มพ รายละเอ ยดท จะแก ไข ลงในช อง Content แล วกด Update Copyright การสร างห วเร อง (Section) คล กขวาท บร เวณหน าจอด านบนซ าย หร อบร เวณ TOC View เล อกคาส ง Add section จากน นต งช อ Section ตามท ต องการ จะได ผลล พธ ด งน Copyright การสร างห วเร องย อย (Subsection) คล กขวาท ห วเร องหล ก (Section) ท ต องการให ม ห วเร องย อย (Subsection) เล อกคาส ง Add Subsection จากน นต งช อ Subsection ได ตามท ต องการ Copyright การเปล ยนช อและการลบห วเร อง เปล ยนช อห วเร องได โดยคล กขวาท ห วเร อง แล วเล อกคาส ง Rename section ลบห วเร องได โดยคล กขวาท ห วเร อง แล ว เล อกคาส ง Delete (หร อกดป ม Delete ท แป นพ มพ ) Copyright การบ นท กโปรเจ ค เม อทาการปร บค าต างๆ แล ว ควรม การบ นท ก (Save) ไฟล เก บไว เป นระยะๆ เพ อความปลอดภ ยกรณ ท คอมพ วเตอร แฮงค หร อไฟด บ เพราะข อม ลท ย งไม ถ กบ นท กจะส ญหายไปด วย เล อกเมน File จากน นคล กท Save Project เพ อบ นท กไฟล Copyright การอ าน : หน าปก / ปกใน Section1: ข อความท จะต องถ กบ นท กลงใน Section 1 หร อส วนของหน าปก ม ร ปแบบ การอ านด งน ช อเร อง แต งโดย (แปลโดย ) ISBN จานวน หน า จ ดทาเป นหน งส อเส ยงในระบบเดซ NCC only โดย (DTB Producer) เม อว นท เด อน พ ทธศ กราช อ านโดย * ต อท ายช อผ อ านด วย ผ เข าร วมอบรมผล ตหน งส อเส ยงก บ We2Blind Section 2: หร อส วนของปกใน - ให อ านท กอย างท ม บนปกใน 06 ก.พ. 17 ทดสอบระด บเส ยง เร มต นบ นท กเส ยง ฟ งเส ยงท เพ งทาการบ นท ก ลบเส ยงท บ นท กท ง Phrase ลบเส ยงท บ นท กเพ ยงบางส วนของ Phrase การแยก Phrase การแยก Phrase แบบอ ตโนม ต การรวม Phrase การทดสอบระด บเส ยง ป ม Record แบ งการทางานออกเป น 2 จ งหวะ คล กท ป ม Record คร งแรก จะเป นการทดสอบระด บเส ยงของไมโครโฟน ช วงท เหมาะสม ท แถบแสดงสถานะจะข นข อความว า Monitoring audio input และจะม แถบส แสดงบร เวณ Peak Meter ท ด านขวาของหน าจอ ระด บเส ยงท เหมาะสมเม ออ านจากสเกลของ Peak Meter ค อ ระด บ 10 และเม อพ ดแล วเส ยงไม ควรจะด งเก นไป จนทาให แถบส พ งข นจนถ งเพดานส งส ดของ Peak Meter Copyright เร มต นบ นท กเส ยง คล กท ป ม Record ซ าอ กคร งหน ง เพ อเร มบ นท กเส ยง จะปรากฏข อความว า Recording ข นบร เวณหน าจอด านขวา เม อบ นท กเส ยงเสร จ ให กดป ม Stop เม อบ นท กเส ยงเสร จ จะปรากฏแถบเป นร ปคล นเส ยง Copyright ฟ งเส ยงท เพ งทาการบ นท ก ฟ งท ง Phrase คล กบร เวณแถบด านบนของแถบแสดงคล นเส ยง จากน นกดป ม Play ฟ งบางส วน คล กลงไปบร เวณแถบคล นเส ยง ณ จ ดท ต องการเร มฟ ง จากน นกดป ม Play โปรแกรมจะทาการเร มต นเล นเส ยง จากจ ดท คล กไปจนส นส ด Phrase * หากต องการหย ดเล นเส ยงให กดป ม Stop Copyright ลบเส ยงท บ นท กท ง Phrase คล กขวาบร เวณน การกด Record 1 คร ง น บเป น 1 Phrase กรณ ต องการลบ Phrase ใดๆ ให คล กขวาท บร เวณส วนห ว ของแถบแสดงคล นเส ยง ของ Phrase น น จากน นคล กขวา แล วเล อกคาส ง Delete (หร อกดป ม Delete บนแป นพ มพ ) Copyright ลบเส ยงท บ นท กเพ ยงบางส วนของ Phrase คล กขวาบร เวณน ใช Mouse คล กซ ายค างท บร เวณแถบแสดงคล นเส ยง แล วลากทา Highlight ให ครอบคล มบร เวณท ต องการลบ จากน นคล กขวา ณ บร เวณท Highlight ไว แล วส ง Delete (หร อกด Delete ท แป นพ มพ ) Copyright การแยก Phrase เราสามารถแยก Phrase ยาวๆ ออกเป น Phrase ส นๆ เพ อสะดวกในการแก ไข โดยใช คาส ง Split Phrase ทาได โดย คล กซ ายบร เวณร ปคล นเส ยง ณ จ ดท ต องการแยก Phrase จากน นคล กขวาส ง Split Phrase Phrase ท ถ กแยก (Split) ออกจากก นแล ว Copyright การแยก Phrase แบบอ ตโนม ต คล กขวาบร เวณน เม อเราต องการ Split Phrase ในท กๆ คร งท ม เส ยงเง ยบ หร อท กคร งท เราเว นวรรคหายใจ Obi สามารถ Split Phrase ให เราได อย างอ ตโนม ต โดยใช คาส ง Apply Phrase Detection ซ งทาได โดยการคล กขวาท บร เวณแถบด านบนของ Phrase จากน นเล อกคาส ง Apply phrase detection แล วเล อก Selected item Copyright การแยก Phrase แบบอ ตโนม ต (ต อ) จะปรากฏหน าต าง Phrase detection settings ข นมา ให ปร บค าตามความเหมาะสม ระด บความเง ยบท จะให Split Phrase อ ตโนม ต (ย งต งค าส งๆ ย งทาให ม การ Split ถ ) เม อ Split แล ว Obi จะทาการเพ มเส ยงเง ยบเข า ไปเพ อเป นการเว นวรรคระหว าง Phrase (ย งต งค าส ง ย งเว นวรรคนาน เม อเป ดฟ งแล วอาจจะไม ค อยต อเน อง) ต งค า Silence threshold ต า Split ห าง ต งค า Silence threshold ส ง Split ถ Copyright การรวม Phrase กรณ ท เราต องการรวม Phrase ท แยกก น เข าด วยก น จะสามารถทาได 2 แบบค อ แบบท 1 : รวม Phrase ท ละค ให คล กขวาท แถบด านบนของ Phrase เร มต น จากน นเล อกเมน Merge phrase แล วเล อก Merge with next phrase แบบท 2 : รวม Phrase ต อท าย Phrase เร มต นท งหมดเข าด วยก น ให ทาว ธ เด ยวก นก บแบบท 1 แต เล อกเป น Merge with following phrases คล กขวาบร เวณน แบบท 1 แบบท 2 Copyright การแก ไขเส ยงอ านช วงท าย - อ านผ ดแล วแก ท นท การแก ไขเส ยงอ านช วงกลาง -อ านผ ดแล วย อนกล บมาแก ภายหล ง แก ป ญหาเม อไฟล หน งส อเส ยง Obi ถ กล อค การส งไฟล ออกเป นหน งส อเส ยงในระบบ DAISY การเตร ยมไฟล หน งส อเส ยงเพ อใช ส งให ก บห องสม ด แก ไขเส ยงอ านช วงท าย - อ านผ ดแล วแก ท นท 1. ทา Highlight เล อกคล นเส ยงช วงท ายท อ านผ ดแล วต องการแก ไข 2. จากน นส ง Split Phrase แยกเส ยงส วนท ผ ดออกจากส วนท อ านถ กต องแล ว ส วนท อ านผ ดแล วต องการแก ไข Copyright แก ไขเส ยงอ านช วงท าย อ านผ ดแล วแก ท นท (ต อ) 3. กดป ม Record 2 คร ง เพ ออ ดเส ยงเฉพาะส วนท ผ ดใหม จะได Phrase ใหม เก ดข นต อท าย Phrase ท ผ ดท ได ทาการ Split ออกมาแล ว ส วนท อ านผ ดท Split ออกไว 4. ตรวจสอบเส ยงท อ ดใหม ว าถ กต องหร อไม ถ าถ กต อง ส วนท อ านแก ไขใหม 5. ให ทาการลบ Phrase ท ผ ดท ง ด วยการคล กซ าย 1 คร ง ท ส วนห วของ Phrase ท ผ ด แล วกดป ม Delete ท แป นพ มพ ก จะเหล อเฉพาะส วนท ถ กต อง 6. จะ Merge Phrase รวมเข าด วยก นหร อไม ก ได Copyright แก ไขเส ยงอ านช วงกลาง - อ านผ ดแล วกล บมาแก ภายหล ง 1. ให Obi ทาการแยก Phrase ให แบบอ ตโนม ต (คาส ง Apply phrase detection) หร อ เราทาการเล อก (ทา Highlight) คล นเส ยงในช วงท อ านผ ดเอง จากน นส ง Split Phrase เพ อต ดส วนท ผ ด ออกจากส วนท ถ ก (แนะนาว ธ น ด กว า) ส วนท อ านผ ดท Split ออกไว เล อก ส วนท อ านผ ด Copyright แก ไขเส ยงอ านช วงกลาง อ านผ ดแล วกล บมาแก ภายหล ง (ต อ) 2. คล กซ ายเล อกไปท Phrase ท ผ ดและต องการแก ไข ซ งถ ก Split ออกมาแล ว 3. จากน นกด Record 2 คร ง เพ อทาการบ นท กเส ยงแก ไขใหม ให ถ กต อง 4. ตรวจสอบเส ยงท อ ดใหม ว าถ กต องหร อไม ถ าถ กต อง 5. ให ทาการลบ Phrase ท ผ ดท ง ด วยการคล กซ าย 1 คร ง ท ส วนห วของ Phrase ท ผ ด แล วกดป ม Delete ท แป นพ มพ ก จะเหล อเฉพาะส วนท ถ กต อง ส วนท อ านผ ดท Split ออกไว คล กซ ายบร เวณน 6. จะ Merge Phrase รวมเข าด วยก นหร อไม ก ได Copyright แก ป ญหาเม อไฟล หน งส อเส ยง Obi ถ กล อค หากเรากาล งแก ไขหน งส อเส ยงในโปรแกรม Obi อย แล วโปรแกรมป ดต วลงกะท นห น เช นเพราะ เคร องแฮงค หร อ ไฟด บ เม อเราพยายามจะเป ดไฟล หน งส อเส ยงท แก ค างไว ข นมา จะปรากฏข อความว า ไฟล หน งส อเส ยงของเราถ กล อคไว ด งต วอย างน Copyright แก ป ญหาเม อไฟล หน งส อเส ยง Obi ถ กล อค (ต อ) ว ธ แก ไขค อ ให เราเข าไปท Folder ท เก บไฟล หน งส อเส ยงไฟล น นไว (เป น Folder ท เราเล อกในช อง Location ตอนท สร างไฟล หน งส อเส ยงคร งแรก) ให ลบไฟล ท ต อท ายด วยคาว า obi.lock ออก ก จะสามารถเป ดไฟล หน งส อเส ยง มาแก ไขต อได... แต อย างไรก ตาม ไฟล ท เป ดอาจไม สมบ รณ เพราะถ กป ดลงอย าง กะท นห น โดยไม ได Save ลบไฟล น ออก Copyright การส งไฟล ออกเป นหน งส อเส ยงในระบบ DAISY เม อเราทาการบ นท กเส ยงเป นหน งส อเส ยงเสร จสมบ รณ แล ว เราจะต องทาการส งไฟล ออก (Export) ให อย ในร ปของไฟล หน งส อเส ยงใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks