ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน - PDF

Description
ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 16 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม ภาค ธ ารงไว ซ งส นต ภาพ เสถ ยรภาพและ ความม นคงด านการเม อง สร างสรรค ความเจร ญด านเศรษฐก จ การพ ฒนาด านส งคมและว ฒนธรรม การก นด อย ด บนพ นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน ร วมก นของประเทศสมาช ก 10 ประเทศ โดยม การศ กษาเป นพล งข บเคล อนอ นสาค ญในการสร างความร ความเข าใจแก พลเม องในท กประเทศ สาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เป นหน วยงานร บผ ดชอบ การจ ดการศ กษาท งระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา จาเป นต องพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนเพ อเตร ยม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ด งน น กระบวนการจ ดการเร ยนร ในการสร างให ผ เร ยนเก ดความร ความเข าใจ ท กษะ เจตคต จ งม ความส าค ญอย างย ง ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐานได กาหนดนโยบาย แนวทางการดาเน นงาน พ ฒนาผ เร ยน รวมท งการส งเสร มสน บสน นในท กภาคส วน ท เก ยวข องให ดาเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค โดยจ ดท าแนวทางการปฏ บ ต กระบวนการจ ดการ เร ยนร การบร หารจ ดการท ช ดเจนเป นร ปธรรม และเพ อให การด าเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค และ เป าหมาย จาเป นต องม การประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน เพ อศ กษาข อม ล ด านบร บท ป จจ ย กระบวนการ และผลกระทบท เก ดข น อ นจะเป นประโยชน ในการปร บปร งและ พ ฒนาการด าเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล จ งจ ดท าต วอย างเคร องม อประเม น กระบวนการท างาน ค ณภาพการบร หารจ ดการ พฤต กรรมจ ดการเร ยนร ความร ค ณล กษณะ ท กษะพ นฐาน เจตคต และผลกระทบ เพ อใช เป นแนวทางการประเม นการดาเน นงานด งน 40 ต วอย างเคร องม อท ใช ประเม นผลการดาเน นงาน ฉบ บท 1 แบบประเม นการด าเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ฉบ บท 2 แบบประเม นการดาเน นงานการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บสถานศ กษา ฉบ บท 3 แบบประเม นการบร หารจ ดการของผ บร หารสถานศ กษาในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคม อาเซ ยน ฉบ บท 4 แบบส งเกตการเร ยนการสอนของคร ในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 5 แบบส งเกตพฤต กรรมน กเร ยนในด านความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 6 แบบส มภาษณ น กเร ยนด านค ณล กษณะและท กษะพ นฐานในการเตร ยมต วเข าส ประชาคม อาเซ ยน ฉบ บท 7 แบบว ดเจตคต น กเร ยนด านการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บประถมศ กษา ฉบ บท 8 แบบว ดเจตคต น กเร ยนด านการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บม ธยมศ กษา ฉบ บท 9 แบบส มภาษณ ผ ปกครอง ช มชนและคณะกรรมการสถานศ กษาเก ยวก บผลท เก ดก บ สถานศ กษา ช มชน และว ถ ช ว ตในช มชน (สาหร บผ ปกครอง/ ช มชน) ฉบ บท 10 แบบส มภาษณ ผ ปกครอง ช มชนและคณะกรรมการสถานศ กษาเก ยวก บผลท เก ดก บ สถานศ กษา ช มชน และว ถ ช ว ตในช มชน (สาหร บคณะกรรมการสถานศ กษา) ฉบ บท 11 แบบทดสอบว ดความร พ นฐานประเทศอาเซ ยน 41 แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 1 แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจง 1. แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บสาน กงานเขต พ นท การศ กษา ม จานวน 9 ข อ 2. ว ธ การประเม นให ทาเคร องหมาย ลงในช องระด บคะแนนการประเม น 5 ระด บ ตามสภาพการดาเน นการจร ง ด งน 5 หมายถ ง ม ผลการดาเน นงานในระด บ มากท ส ด 4 หมายถ ง ม ผลการดาเน นงานในระด บ มาก 3 หมายถ ง ม ผลการดาเน นงานในระด บ ปานกลาง 2 หมายถ ง ม ผลการดาเน นงานในระด บ น อย 1 หมายถ ง ม ผลการดาเน นงานในระด บ น อยท ส ด 3. ในกรณ ท ม ข อส งเกตเพ มเต มในการประเม นให เข ยนใน บ นท กเพ มเต ม 42 ท รายการประเม น 1 กาหนดนโยบายและแนวทางในการข บเคล อนการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนม ความช ดเจนและสอดคล องก บนโยบายของ สพฐ. 2 คร และบ คลากรทางการศ กษาท ร บผ ดชอบได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพและปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3 ทร พยากรท ได ร บการสน บสน นเพ อการข บเคล อนการจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนได ใช ประโยชน ตรงตามว ตถ ประสงค และค มค า 4 ม การส งเสร มสน บสน นให ม ภาค เคร อข ายการจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนท งภาคร ฐและเอกชน 5 ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระด บเขตพ นท อย างต อเน อง และเก ดประโยชน แก สถานศ กษาอย างค มค า 6 ม การว จ ยและสามารถนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน จร งได อย าง แพร หลาย 7 ม การน เทศ ต ดตาม กาก บและประเม นผลการดาเน นงานและนาผล ไปใช ในการพ ฒนางานได อย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ 8 ม การประชาส มพ นธ การดาเน นงานการจ ดการศ กษาประชาคม อาเซ ยนส สาธารณชนเป นระบบในร ปแบบท หลากหลายและ แพร หลาย 9 ม สมาคม/ ชมรมคร ประชาคมอาเซ ยนระด บเขตพ นท แสดงให เห น การร วมม อดาเน นการและช วยเหล อก นในทางการศ กษา รวมเฉล ย ระด บการดาเน นงาน 43 แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 2 แบบประเม นการดาเน นงานการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ระด บสถานศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจง 1. แบบประเม นดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนระด บสถานศ กษา ม จานวน 12 ข อ 2. ว ธ การประเม นให ทาเคร องหมาย ลงในช องระด บคะแนนการประเม น 5 ระด บ ตามสภาพการปฏ บ ต งานจร ง ด งน 5 หมายถ ง ม ปฏ บ ต งานในระด บ มากท ส ด 4 หมายถ ง ม ปฏ บ ต งานในระด บ มาก 3 หมายถ ง ม ปฏ บ ต งานในระด บ ปานกลาง 2 หมายถ ง ม ปฏ บ ต งานในระด บ น อย 1 หมายถ ง ม ปฏ บ ต งานในระด บ น อยท ส ด 3. ในกรณ ท ม ข อส งเกตเพ มเต มในการประเม นให เข ยนใน บ นท กเพ มเต ม ท รายการประเม น 44 1 ม การกาหนดแนวทางในการข บเคล อนการจ ดการศ กษาส ประชาคม อาเซ ยนตามนโยบายของสพฐ. และสพท. 2 คร และบ คลากรทางการศ กษาผ ร บผ ดชอบ ได ร บการพ ฒนาและ ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 3 ม การใช ทร พยากรท ได ร บการสน บสน นจากหลายภาคส วน เพ อข บเคล อน การดาเน นงานตรงตามว ตถ ประสงค และค มค า 4 ม การจ ดสภาพแวดล อมในสถานศ กษาให เอ อต อการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน 5 ม การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาในส วนท เก ยวก บอาเซ ยน เช น การแทรก เน อหาในหล กส ตร 8 กล มสาระการเร ยนร เป ดสอนรายว ชาเพ มเต ม และ การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม ค ณภาพสอดคล องก บนโยบายและความ ต องการท องถ น 6 ม การจ ดก จกรรมของสถานศ กษาเก ยวก บอาเซ ยน เช น การจ ดงาน ASEAN Day การจ ดน ทรรศการเก ยวก บอาเซ ยนให ผ เร ยนได เร ยนอย างหลากหลาย 7 ม การจ ดห อง/ ม มอาเซ ยนศ กษาเป นแหล งเร ยนร และแหล งส บค นข อม ล ผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ 8 ม การใช ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ในการบร หารจ ดการเก บรวบรวม ข อม ลท กด านของอาเซ ยนให เป นป จจ บ นและอย ในสภาพพร อมใช 9 ม การจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างประเทศสมาช กในอาเซ ยนอย าง หลากหลายว ธ การและสามารถนาไปใช ประโยชน ได จร ง 10 ม การว จ ยและพ ฒนากระบวนการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน และนาผลไป พ ฒนาการดาเน นงาน 11 ม การน เทศ ต ดตาม กาก บและประเม นผลพร อมสร ปรายงานและประชาส มพ นธ การดาเน นงานการจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนส สาธรณชนในร ปแบบท หลากหลาย 12 ม การจ ดต งสมาคม/ ชมรมคร ประชาคมอาเซ ยนในระด บสถานศ กษาอ น แสดงให เห นความร วมม อดาเน นการ รวมเฉล ย ระด บการดาเน นงาน บ นท กเพ มเต ม...... 45 แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 3 แบบประเม นการบร หารจ ดการของผ บร หารสถานศ กษาในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจง 1. แบบประเม นค ณภาพการบร หารจ ดการของผ บร หารสถานศ กษาในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ม จานวน 7 ข อ 2. ให ทาเคร องหมาย ลงในช องระด บคะแนนการส งเกต 5 ระด บ ตามพฤต กรรมท ปรากฎจร ง ด งน 5 หมายถ ง ม พฤต กรรมการบร หารจ ดการในระด บ มากท ส ด 4 หมายถ ง ม พฤต กรรมการบร หารจ ดการในระด บ มาก 3 หมายถ ง ม พฤต กรรมการบร หารจ ดการในระด บ ปานกลาง 2 หมายถ ง ม พฤต กรรมการบร หารจ ดการในระด บ น อย 1 หมายถ ง ม พฤต กรรมการบร หารจ ดการในระด บ น อยท ส ด 3. ในกรณ ท ม ข อส งเกตเพ มเต มประกอบการส งเกตพฤต กรรม ให เข ยนลงใน ข อส งเกตประกอบการส งเกตพฤต กรรม 46 ท รายการส งเกตพฤต กรรม 1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ในการจ ดการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2 ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการภายใต สภาวการณ จาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพ 3 ผ บร หารม ท กษะในการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารและ ท กษะในการใช ICT ผ บร หารม ศ กยภาพในการประสานภาค เคร อข ายเพ อความ 4 ร วมม อจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ( เช น โรงเร ยน องค กรเอกชน หน วยงานราชการ ฯลฯ ) 5 ผ บร หารม ศ กยภาพในการน เทศต ดตามผลการดาเน นงาน เก ยวก บอาเซ ยนอย างม ประส ทธ ภาพ ผ บร หารใช เทคโนโลย ในการต ดต อส อสารก บภาค เคร อข ายใน 6 กล มอาเซ ยน เช น ผ านทางเว บไซต อ เมล ฯลฯ ผ บร หารม ความสามารถในการว จ ยพ ฒนาการเร ยนร ส 7 ประชาคมอาเซ ยน และน เทศต ดตาม ประเม นผลการว จ ยของ คร ได รวมเฉล ย ระด บการปฏ บ ต ข อส งเกตประกอบ การประเม น บ นท กเพ มเต ม 47 แบบประเม นการดาเน นงานจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ฉบ บท 4 แบบประเม นจ ดการเร ยนร ของคร ในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจง 1. แบบส งเกตการจ ดการเร ยนร ของคร ในการจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks