หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร - PDF

Description
ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 13 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช ประกอบการสอนบนบทเร ยนออนไลน เว บไซต ซ งในกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได นาว ธ การสอน และเทคน ค การสอนน กเร ยนสามารถเร ยนร ได ด วยตนเอง โดยผ านส อท ผ จ ดทาได สร างข นในร ปแบบของบทเร ยน ออนไลน (e-learning) ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน เล มน ได นาเสนอรายละเอ ยดต งแต การเข าถ งเน อหาในแต ละหน วยการเร ยนร การเข าถ งแบบฝ กปฏ บ ต และแบบทดสอบ เพ อให ผ เร ยน สามารถเร ยนได ด วยตนเองโดยใช ค ม อน กเร ยนประกอบการเร ยนร ขอขอบพระค ณท กท านท ให คาปร กษา แนะนา และสน บสน นในการจ ดทาค ม อน กเร ยนเล มน จนสาเร จล ล วงด วยด ภาณ ครอบเพชร ข สำรบ ญ หน ำ คำน ำ... ก สำรบ ญ... ข หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร เน อหาสาระ... 1 ข อควรปฏ บ ต ในการใช บทเร ยนออนไลน การเตร ยมความพร อมในการเข าเร ยนบทเร ยนออนไลน เร มต นส การเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน ข นการทาแบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน (หล งเร ยน) ในช วโมงท แบบประเม นด านท กษะ/กระบวนการ เกณฑ การประเม นท กษะ/กระบวนการ แบบประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค เกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ประว ต ผ จ ดทา... 26 1 ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 ส าหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร บทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร โดยม ว ตถ ประสงค ในการ สร าง ด งน 1. เป นส อการเร ยนกาสอนในรายว ชารายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 ช นม ธยมศ กษาป ท 2 เพ อการเร ยนการสอนด านเน อหา แบบทดสอบ และ ก จกรรมแบบฝ กปฏ บ ต ในล กษณะของการเร ยนร ด วยตนเอง 2. ใช ในการทบทวนเน อหาเร อง ซอฟต แวร 3. ใช สอนในกรณ ท ขาดคร ผ สอนในเร อง ซอฟต แวร 4. ใช เป นแบบทดสอบเพ อว ดความร ความเข าใจในเน อหาเร องซอฟต แวร เน องจาก บทเร ยนม แบบทดสอบท ผ านการว เคราะห มาแล วให น กเร ยนทา เม อผ เร ยนทาสาเร จผ เร ยนก จะร ความก าวหน าท นท เน อหาสาระ เน อหาท บรรจ ในบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ม ด งน หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร 5.1 ความหมายและล กษณะของซอฟต แวร 5.2 ซอฟต แวร ระบบ 5.3 ซอฟต แวร ประย กต 5.4 การใช Microsoft Office Word การใช Microsoft Office Excel 2007 เน อหาในบทเร ยนจะประกอบด วย เน อหา แบบฝ กปฏ บ ต และแบบทดสอบ น กเร ยน สามารถเล อกเร ยนได ในห วข อต าง ๆ ท น กเร ยนต องการ 2 ข อควรปฏ บ ต ในการใช บทเร ยนออนไลน ข อควรปฏ บ ต ในการใช บทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 1. การเตร ยมความพร อมในการเข าเร ยนบทเร ยนออนไลน 1.1 ข นตอนการเตร ยมพร อมในการเร ยน น กเร ยนศ กษาค ม อน กเร ยนอย างละเอ ยด ตรวจสอบเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ให พร อม ได แก เมาส ค ย บอร ด (ในหน วยการเร ยนร ท 5 ให ใช ห ฟ งในช วโมงท 22 และช วโมงท 23 ค อ เน อหาท 5.4 การ ใช Microsoft Office Word 2007 และ เน อหาท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 จะม ว ด โอ หร อ ว ด ท ศน จากคร ผ สอน) ซ งโดยปกต แล วห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ของโรงเร ยนจะเตร ยม อ ปกรณ คอมพ วเตอร ไว แล ว เตร ยมเคร องคอมพ วเตอร ใช ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ข นไป เคร องคอมพ วเตอร จะต องม การ ดเคร อข าย หร อ โมเด ม สาหร บ เช อมต อก บระบบอ นเทอร เน ต ปร บหน าจอมอน เตอร ให ม ความละเอ ยด 1024 X เช อมต อระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต เพ อเข าเร ยนบทเร ยนออนไลน ผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต 1.2 ข นตอนการเข าถ งเว บไซต บทเร ยนออนไลน เม อเตร ยมตามข นตอนการเตร ยม เพ อเข าเร ยนบทเร ยนออนไลน ผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยใช เว บเบราว เซอร เข าเร ยน พ มพ ช อเว บไซต หร อ จากน นให กด Enter ท แป นพ มพ (เว บเบราว เซอร เช น Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera) การเข าถ งเว บไซต ด วย Google Chrome ต วอย างด งภาพท 1 ภาพท 1 แสดงการเข าถ งบทเร ยนออนไลน ด วย Google Chrome 3 2. เร มต นส การเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน ช วโมงท ทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร จานวน 20 ข อ คะแนนเต ม 20 คะแนน ใช เวลา 20 นาท แบบทดสอบเป นแบบปรน ย ให คล กเล อกตอบได เพ ยง 1 ต วเล อกต อ 1 ข อ ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 2 คล กเล อกห วข อ อ านคาช แจงในการทาแบบทดสอบ และข อตกลงในการสอบ คล กเพ อเข าส แบบทดสอบ ภาพท 2 แสดงข นตอนการทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร 4 พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน คล กเล อกคาตอบท ถ กต องเพ ยง 1 ต วเล อก จาก 4 ต วเล อก เม อทาแบบทดสอบครบท ง 20 ข อแล ว ให คล ก ป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 2 แสดงข นตอนการทาแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร (ต อ) 5 2.2 ศ กษาเน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.1 ความหมายล กษณะของซอฟต แวร ด งภาพท 3 คล กเล อกห วข อ ภาพท 3 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.1 ความหมายล กษณะของซอฟต แวร 6 2.3 เม อศ กษาเน อหาเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบฝ กปฏ บ ต ประจาห วข อ ม จานวน 1 ข อ 10 คะแนน ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 4 คล กเพ อเข าส แบบฝ กปฏ บ ต พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน พ มพ คาตอบลงในช องคาตอบ เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต เสร จแล ว ให คล กป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 4 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.1 ความหมายล กษณะของซอฟต แวร แบบฝ กปฏ บ ต เป นแบบอ ตน ยหร อความเร ยง 7 ช วโมงท ศ กษาเน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.2 ซอฟต แวร ระบบ ด งภาพท 5 คล กเล อกห วข อ ***เน อหาในห วข อท 5.2 ม จานวน 2 หน า ให คล กป ม ถ ดไป เพ อไปหน าต อไป ภาพท 5 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.2 ซอฟต แวร ระบบ 8 2.5 เม อศ กษาเน อหาเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบฝ กปฏ บ ต ประจาห วข อ ม จานวน 5 ข อ 10 คะแนน ซ งให น กเร ยนปฏ บ ต ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 6 คล กเพ อเข าส แบบฝ กปฏ บ ต พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน พ มพ คาตอบลงในช องคาตอบ เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต ครบท ง 5 ข อแล ว ให คล กป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 6 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.2 ซอฟต แวร ระบบ แบบฝ กปฏ บ ต เป นแบบอ ตน ย หร อความเร ยง 9 ช วโมงท ศ กษาเน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.3 ซอฟต แวร ประย กต ด งภาพท 7 คล กเล อกห วข อ ***เน อหาในห วข อท 5.3 ม จานวน 2 หน า ให คล กป ม ถ ดไป เพ อไปหน าต อไป ภาพท 7 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.3 ซอฟต แวร ประย กต เม อศ กษาเน อหาเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบฝ กปฏ บ ต ประจาห วข อ ซ งให น กเร ยนปฏ บ ต ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 8 คล กเพ อเข าส แบบฝ กปฏ บ ต ตอนท 1 จานวน 5 ข อ 5 คะแนน แบบฝ กปฏ บ ต เป นแบบเล อกตอบ 5 ต วเล อก พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน คล กท เคร องหมาย จะปรากฏต วเล อก 4 ต วเล อก ให คล กเล อกคาตอบท ถ กต อง ภาพท 8 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.3 ซอฟต แวร ประย กต 11 ตอนท 2 จานวน 1 ข อ 5 คะแนน แบบฝ กปฏ บ ต เป นแบบอ ตน ยหร อความเร ยง พ มพ คาตอบลงในช องคาตอบ เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต ครบท ง 6 ข อแล ว ให คล กป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 8 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.3 ซอฟต แวร ประย กต (ต อ) ช วโมงท ศ กษาเน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.4 การใช Microsoft Office Word 2007 ด งภาพท 9 คล กเล อกห วข อ ภาพท 9 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.4 การใช Microsoft Office Word 2007 12 ***เน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.4 การใช Microsoft Office Word 2007 ประกอบด วย เน อหา และว ด โอจานวน 9 ตอน ให น กเร ยนศ กษาตามลาด บ จากตอนท 1 ตอนท 9 ภาพท 9 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.4 การใช Microsoft Office Word 2007 (ต อ) เม อศ กษาเน อหาเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบฝ กปฏ บ ต ประจาห วข อ ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 10 คล กเพ อเข าส แบบฝ กปฏ บ ต พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน น กเร ยนปฏ บ ต ตามเง อนไขของแบบฝ ก ปฏ บ ต เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต เร ยบร อยแล ว ให คล กป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 10 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.4 การใช Microsoft Office Word 2007 14 ช วโมงท ศ กษาเน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 ด งภาพท 11 คล กเล อกห วข อ ภาพท 11 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 15 ***เน อหาในหน วยการเร ยนร ท 5 ห วข อท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 ประกอบด วย เน อหา และว ด โอจานวน 10 ตอน ให น กเร ยนศ กษาตามลาด บ จากตอนท 1 ตอนท 10 ภาพท 11 แสดงการเข าถ งเน อหาในห วข อท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 (ต อ) 2.11 เม อศ กษาเน อหาเร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบฝ กปฏ บ ต ประจาห วข อ ซ งให น กเร ยนปฏ บ ต ด งข นตอนท ถ ง ในภาพท 12 คล กเพ อเข าส แบบฝ กปฏ บ ต ภาพท 12 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 16 พ มพ ช อ ต อด วยเคาะวรรคท แป นพ มพ 1 คร ง ตามด วยนามสก ลของน กเร ยน น กเร ยนปฏ บ ต ตามเง อนไขของแบบฝ กปฏ บ ต และข อเสนอแนะ ภาพท 12 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 (ต อ) 17 เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต ครบท ง 10 ข อแล ว ให คล กป มส ง เพ อย นย นการทาแบบทดสอบ ภาพท 12 แสดงข นตอนการทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.5 การใช Microsoft Office Excel 2007 (ต อ) 2.12 เม อทาแบบฝ กปฏ บ ต ท 5.5 เร ยบร อยแล ว ให น กเร ยนทาแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร จานวน 20 ข อ คะแนนเต ม 20 คะแนน ใช เวลา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks