แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ โดยคณะมน

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 21 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ โดยคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม นโยบายในการจ ดหาทร พยากร บ คคลท ม ค ณภาพตรงตามสายงาน สร างระบบกลไกการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ท งด านองค ความร ท กษะว ชาช พ และว ชาการ บนพ นฐานความสมด ลของค ณภาพช ว ตและความม ค ณธรรมจร ยธรรม เพ อธ ารง ไว ซ งทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพผ จะเป นกลไกส าค ญในการม ส วนร วมในการด าเน นงานตามภารก จของ คณะให เก ดประส ทธ ภาพ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สารบ ญ นโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร 1 ความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร 1 การว เคราะห สภาพแวดล อมด านบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ 4 พ.ศ ต วช ว ดตามกลย ทธ และค าเป าหมายในป งบประมาณ พ.ศ หน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ นโยบายด านการพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม นโยบายในการจ ดหาทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพตรงตามสายงาน สร างระบบกลไกการพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ท งด านองค ความร ท กษะว ชาช พ และว ชาการ บนพ นฐาน ความสมด ลของค ณภาพช ว ตและความม ค ณธรรมจร ยธรรม เพ อธ ารงไว ซ งทร พยากรบ คคลท ม ค ณภาพผ จะเป น กลไกส าค ญในการม ส วนร วมในการด าเน นงานตามภารก จของคณะให เก ดประส ทธ ภาพ ความส าค ญของการพ ฒนาบ คคลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นหน วยงานท ผล ตบ ณฑ ตสายมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตลอดจนสน บสน นเสร มสร างความเข มแข งหล กส ตรต าง ๆ ท เป นอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย ซ งศาสตร ทางด าน มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เป นศาสตร ท ต องส งสมประสบการณ แต บ คลากรสายว ชาการส วนใหญ ของคณะ ประมาณ ร อยละ 50 ม อาย อย ในว ย ป ซ งย งขาดประสบการณ ความเช ยวชาญ ย งต องการพ ฒนาด าน การศ กษาในระด บปร ญญาเอก และต าแหน งทางว ชาการเท าๆ ก บความต องการความม นคงทางเศรษฐก จ การ สร างครอบคร ว คณะจ งม นโยบายในการเป ดโอกาสให บ คลากรได ร บการพ ฒนาท งด านการศ กษาต อในระด บท ส งข น การเต บโตตามสายงาน ท งสายว ชาการและสายสน บสน น การส งเสร มให ได ร บการพ ฒนาด านว ชาช พท จะย งประโยชน ในการปฏ บ ต งาน เพ อธ ารงไว ซ งบ คลากรท ม ค ณภาพ ส งเสร มให องค กรเป นองค กรแห งค ณภาพ นอกจากน ย งส งเสร มให บ คลากรได ใช ศ กยภาพทางว ชาช พ สร างช อเส ยงและรายได เพ อความม นคงของตนเอง และ ครอบคร ว ตลอดจนการจ ดสว สด การ สภาพแวดล อมในการท างานเพ อส งเสร มส ขภาพกายและส ขภาพจ ต ในการท างาน 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมด านบ คลากรของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดแข ง 1. บ คลากรสายว ชาการม ว ฒ ในระด บปร ญญาโทข นไป 2. ศ กยภาพของบ คลากรสายว ชาการในแต ละหล กส ตรท เป ดสอนเป นไปตามเกณฑ 3. บ คลากรม ความร กองค กรท าให ม ความพร อมท จะพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งานตามเป าหมายของ คณะ 4. บ คลากรม ความสามารถในการบ รณาการพ นธก จด านต างๆก บการจ ดการศ กษา 5. บ คลากรม ความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาตนเองและพ ฒนาการเร ยน การสอน 6. บ คลากรให ความสนใจต อการศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก 7. มหาว ทยาล ยจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการปฏ บ ต งานและพ ฒนางานของอาจารย และบ คลากรสาย สน บสน น 8. มหาว ทยาล ยเห นความส าค ญด านทร พยากรบ คคล ม การจ ดต งกองท นพ ฒนาบ คลากร สน บสน นให อาจารย และบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อในระด บท ส งข น จ ดอ อน 1. บ คลากรมากกว าร อยละ 50 ม อาย ในกล ม ป ม ความประสงค ได ร บท นสน บสน นการศ กษา ต อในระด บปร ญญาเอกจ านวนมาก และม ผลกระทบต ออ ตราปฏ บ ต งานจร งเน องจากใช เวลาศ กษา 3-5 ป 2. บ คลากรย งขาดประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะท กษะการสอนและการว จ ยช นเร ยนของ บ คลากรสายว ชาการ 3. อาจารย ส วนใหญ ขาดท กษะในการสร างผลงานว ชาการ งานว จ ย และการน าเสนอผลงานว ชาการ 4. อ ตราส วนของผ ด ารงต าแหน งทางว ชาการ และอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกย งต ากว าเกณฑ 5. อาจารย บางส วนม ภาระงานต ากว าเกณฑ ภาระงานท ก าหนด 6. บ คลากรสายสน บสน นย งขาดศ กยภาพด านความค ดร เร ม และการมอบหมายงาน และท กษะการ ปฏ บ ต งาน 7. บ คลากรสายสน บสน นม อ ตราการเปล ยนงานส ง ท าให ขาดความต อเน องในการพ ฒนางาน 8. บ คลากรท อย ในว ยสร างครอบคร วพยายามแสวงหาความม นคง ท าให ม ความต องการม รายได เสร ม หร อเปล ยนไปท างานท ม ค าตอบแทนส งกว า รวมท งท ม สว สด การด กว า 9. อ ตราค าครองช พในกร งเทพมหานครค อนข างส ง และมหาว ทยาล ยไม ม พ นท เพ ยงพอในการจ ด สว สด การท พ กอาศ ย ท าให เง นเด อนและค าตอบแทนท ได ร บไม เพ ยงพอต อการด ารงช พของบ คลากร โอกาส 1. มหาว ทยาล ยม นโยบายส งเสร มพ ฒนาท นมน ษย จ งจ ดหาแหล งท นท งภายในและภายนอกในการ พ ฒนาศ กยภาพของอาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ท งด านการศ กษาต อ การท าผลงานว ชาการ 2. ม การขยายกรอบอ ตราก าล งพน กงานมหาว ทยาล ยเพ มมากข นเพ อรองร บอาจารย ตามส ญญาจ าง 3. มหาว ทยาล ยและคณะม นโยบายส งเสร มและสน บสน นการจ ดโครงการบร การทางว ชาการ และ ธ รก จว ชาการต าง ๆ เพ อเสร มสร างความเข มแข งทางว ชาการ และเป นช องทางเพ มรายได ให แก บ คลากร 4. มหาว ทยาล ยม ภาพล กษณ ท ด เป นท ยอมร บของส งคม ก อให เก ดผลด ต อ ท าให บ คลากรของคณะ เป นท ยอมร บของช มชนว ชาการและส งคมท วไป 5. มหาว ทยาล ยส งเสร มการสร างภาพล กษณ ท ด ท าให ม จ านวนน กศ กษาสนใจเข าศ กษาในจ านวนท เป นไปตามแผนร บ และหน วยงานต างๆให ความสน บสน นต อมหาว ทยาล ย และคณะได ร วมม อในการให บร การ ว ชาการ น ามาซ งรายได ท ใช ในการบร หารงานว ชาการ และเป นช องทางเสร มสร างศ กยภาพของบ คลากร 6. ร ฐบาลม การจ ดสรรงบประมาณค าจ างและค าตอบแทนบ คลากร ข าราชการ และพน กงาน มหาว ทยาล ยเป นประจ า เม อม ผ ด ารงต าแหน งทางว ชาการเพ มมากข น ก จะได ร บการจ ดสรรเง นเพ มข น 7. ม ท นสน บสน นการศ กษาในระด บปร ญญาเอกของภาคร ฐ และองค กรเอกชน ร ฐบาลประเทศ ต างๆ ตลอดจนมหาว ทยาล ยท เป นเคร อข ายความร วมม อ 8. นโยบายด าน CSR ขององค กรภาคร ฐและเอกชน เก อหน นการม ส วนร วมของหน วยงานภายนอก ช วยพ ฒนาบ คลากรของคณะ ข อจ าก ด 1. นโยบายปฏ ร ปการศ กษา ม ผลท าให มหาว ทยาล ย ไม ม ต าแหน งข าราชการทดแทนการเกษ ยณ 2. การก าหนดค าตอบแทนเป นไปตามกรอบค ณว ฒ มากกว าความสามารถ 3. กรอบอ ตราก าล งท ได ร บการจ ดสรรน อยกว าอ ตราก าล งท ต องการใช จร ง 4. เง นงบประมาณแผ นด นท สน บสน นการจ างพน กงานมหาว ทยาล ยม จ าก ด 5. เง นงบประมาณส งเสร มการพ ฒนาบ คลากรม จ าก ด ไม เพ ยงพอ 6. สมรรถนะบางด านของบ คลากร พ ฒนาได ยาก 3 4 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ 1. พ ฒนาศ กยภาพทางว ชาการและว ชาช พของอาจารย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. พ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรสายสน บสน นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 3. ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พแก บ คลากรคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร 4. ส งเสร มค ณภาพช ว ตและความพ งพอใจในการท างานของบ คลากรคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร 5. พ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารงานว ชาการของผ บร หารระด บคณะและหล กส ตร แนวปฏ บ ต ตามกลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาศ กยภาพทางว ชาการและว ชาช พของอาจารย คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร แนวทางปฏ บ ต ท 1.1 ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย เข าร วมประช ม อบรม ส มมนา และน าเสนอผลงาน ว ชาการ ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย แนวทางปฏ บ ต ท 1.2 พ ฒนาระบบและกลไกเพ อเสร มสร างให อาจารย ผล ตผลงานด านการว จ ยและผลงาน ทางว ชาการอย างต อเน อง แนวทางปฏ บ ต ท 1.3 พ ฒนาศ กยภาพของอาจารย ด านการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ตาม กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา และมาตรฐานว ชาช พ แนวทางปฏ บ ต ท 1.4 พ ฒนาศ กยภาพในการผล ตและใช ส อสารสนเทศเพ อการเร ยนร แนวทางปฏ บ ต ท 1.5 พ ฒนาท กษะการใช ภาษาในเช งว ชาการ ท งภาษาไทยและภาษาต างประเทศ แนวทางปฏ บ ต ท 1.6 ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงาน และระหว างหน วยงาน เพ อน ามาใช ประโยชน ในการพ ฒนาตนเองและการปฏ บ ต งานของอาจารย แนวทางปฏ บ ต ท 1.7 เสร มสร างความร วมม อและเคร อข ายการพ ฒนางานด านว ชาการและว ชาช พของ อาจารย ท งภายในและภายนอก แนวทางปฏ บ ต ท 1.8 ส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อให อาจารย สามารถปฏ บ ต งานได ค ณภาพ ตามเกณฑ มาตรฐาน แนวทางปฏ บ ต ท 1.9 ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ได ศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก ท งด านการเตร ยม ความพร อมของอาจารย และจ ดหาแหล งท นสน บสน น 5 กลย ทธ ท 2 พ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของบ คลากรสายสน บสน นคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร แนวทางปฏ บ ต ท 2.1 น าแนวค ดด านสมรรถนะมาใช ในการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น โดยเน นการ ประเม นสมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล แนวทางปฏ บ ต ท 2.2 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นเข าร บการฝ กอบรม ประช ม ส มมนา และศ กษาด งาน ท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย แนวทางปฏ บ ต ท 2.3 ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาความร เพ อสร างท กษะด านต าง ๆ ท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต งาน แนวทางปฏ บ ต ท 2.4 ส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งาน แทนก นได กลย ทธ ท 3 ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks