บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ - PDF

Description
บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

Please download to get full document.

View again

of 81
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 32 | Pages: 81

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ มเต มในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง การร บร รายได -ความหมายของรายได -ล กษณะของรายได -การร บร รายได -การว ดม ลค าของรายได -การรายงานรายได -การร บร รายได จากการขายส นค า 5.1 การรายงานรายได -การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า -การร บร รายได จากการให บร การ -การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล) ความหมายของรายได ตามแม บทการบ ญช รายได หมายถ งการเพ มข น ของประโยชน เช งเศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ป กระแสเข าหร อการเพ มค าของส นทร พย หร อการลดลง ของหน ส นอ นส งผลให ส วนของเจ าของเพ มข น ท งน ไม รวมเง นท นท ได ร บจากผ ม ส วนร วมในส วนของ เจ าของ ล กษณะของรายได ตามคาน ยามใน แม บทการบ ญช 1.รายการกาไร อาจเก ดจากก จกรรมตามปกต หร อไม ก ได 2.รายได ท เก ดจากการดาเน นงานก จกรรมตามปกต เช น 2.1 รายได จากการขาย 2.2 รายได ค าธรรมเน ยม 2.3 รายได ดอกเบ ย 2.4 รายได เง นป นผล 2.5 รายได ค าเช า 2.6 รายได ค าส ทธ 2.7 รายได จากการให บร การ ฯลฯ การร บร รายได ก จการสามารถร บร รายได เม อรายการบ ญช น นเป นไป ตามคาน ยามของ รายได และเข าเกณฑ การร บร รายการ (Recognition Criteria) ตามแม บทการบ ญช ด งน 1.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตของรายการจะเข าส ก จการ 2.รายการน นม ราคาท น หร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง น าเช อถ อ การร บร รายได (ต อ) ด งน นก จการควรร บร รายได เม อ 1.ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตเพ มข น เน องจากการเพ มข นของส นทร พย หร อการ ลดลงของหน ส น และ 2.สามารถว ดม ลค าของประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตได อย างน าเช อถ อ การร บร รายได (ต อ) ข อส งเกต รายการท ต องร บร เป นค าใช จ าย และต องไม น าไปปร บปร งก บรายได ท ร บร ไปแล ว ได แก 1.จานวนท เคยบ นท กเป นรายได แต ต อมาเก ดความไม แน นอนในการเร ยกเก บ 2.จานวนท ไม สามารถเร ยกเก บได 3.จานวนท คาดว าจะไม ได ร บค น (ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บค นหมดไป) การว ดม ลค าของรายได (Measurement of Revenue) ก จการต องว ดม ลค าของรายได โดยใช ม ลค า ย ต ธรรม(Fair Value) ของส งตอบแทน ท ได ร บ หร อค างร บส ทธ จากจานวนส วนลด การค า และส วนลดตามปร มาณการซ อ - จานวนเง นท ผ ซ อและผ ขายตกลงแลกเปล ยน ส นทร พย ก น การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ม ลค าย ต ธรรม หมายถ ง -ในขณะท ท ง 2 ฝ ายม ความรอบร และเต มใจใน การแลกเปล ยน และ - สามารถต อรองราคาก นได อย างเป นอ สระ ในล กษณะของผ ท ไม ม ความเก ยวข องก น การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ส งตอบแทน -เง นสด -รายการเท ยบเท าเง นสด แลกเปล ยนส นค าหร อบร การ ล กษณะและม ลค า เหม อนก น (ไม ก อให เก ดรายได ) ไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) เช น ส นค าเกษตร แร น าม น การว ดม ลค าของรายได (ต อ) การแลกเปล ยนส นค าหร อบร การท ม ล กษณะไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) ก จการต องว ดม ลค าของรายได ด งน *1.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท ได ร บบวกหร อลบ เง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น 2.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท น าไปแลก บวกหร อ ลบเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น *หากไม สามารถว ดม ลค าตาม ข อ 1 ได อย างน าเช อถ อให ใช ข อ 2 แทน การรายงานรายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 เร องงการนาเสนองบ การเง น กาหนดว ารายได ท กรายการท ร บร ในงวดต อง นามารวมเป นกาไรหร อขาดท น เว นแต มาตรฐานการ บ ญช หร อการต ความจะกาหนดไว เป นอย างอ นซ งใน งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บงวดต องแสดงรายได เป นรายการแต ละบรรท ด พร อมจานวนเง น การร บร รายได จากการขายส นค า (Sale of Goods) การร บร รายได จากการขายส นค า ต องเข าเง อนไขท ง 5 ข อด งน 1.ก จการได โอนความเส ยง และผลตอบแทนท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค าให ผ ซ อแล ว (การโอนความ เส ยงและผลตอบแทนอาจเก ดข นต างจากเวลาในการโอน กรรมส ทธ หร อโอนการครอบครองส นค าให ผ ซ อ) 2.ก จการไม เก ยวข องในการบร หารส นค าอย างต อเน องหร อ ไม ได ควบค มส นค าท ขายแล วท งทางตรงและทางอ อม การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3.ก จการสามารถว ดม ลค าของรายได ได อย างน าเช อถ อ 4.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะได ร บ ประโยชน เช งเศรษฐก จของรายการบ ญช น น 5.ก จการสามารถว ดม ลค าต นท นท เก ด หร อจะเก ดข น จากรายการบ ญช น นได อย างน าเช อถ อ การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องไม ร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นไม ถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ซ อม ส ทธ ยกเล กการซ อตามเง อนไขส ญญาซ อขายและก จการ ไม สามารถประมาณการร บค นส นค าในอนาคตได อย างน าเช อถ อ 2.ส นค าท ขายม เง อนไขการต ดต งซ งเป นส วนส าค ญของส ญญา ซ งก จการย งไม ได ดาเน นการต ดต งเสร จ การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท ไม เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ขายอาจคงกรรมส ทธ ในส นค าไว เพ ยงเพ อประโยชน ในการ เร ยกเก บเง นเม อครบกาหนด 2.ก จการค าปล กตกลงท จะค นเง นให หากล กค าไม ได ร บความ พอใจในส นค า การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได จากการขายส นค าในกรณ ต าง ๆ ขายสด ขายเช อ ฝากขาย ขายม เง อนไข ขายย งไม ส งมอบ พอใจ ต ดต ง ตรวจสอบ ร บค น การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายสดและการขายเช อ -ร บร รายได เม อม การขายส นค า การฝากขาย -ร บร รายได จากการฝากขาย เม อผ ร บ ฝากขายได ขายส นค าให แก ล กค า การขายอย างม เง อนไข -ร บร รายได เม อผ ซ อยอมร บ หร อ พอใจในส นค า หร อจนกว าระยะเวลา การค นส นค าส นส ดลง การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายท ย งไม ส งมอบส นค า -เน องจากเป นความประสงค ของผ ซ อ ท ง ท ผ ซ อม กรรมส ทธ ในส นค า และยอมร บ หน แล ว ให ร บร รายได เม อเข าเง อนไขการ ร บร รายได จากการขายส นค าท กข อ หร อก ต อเม อ 1. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส งส นค าให ผ ซ อ 2. ส นค าท ขายไปแล วน นอย ในความครอบครองของก จการ ซ ง ก จการได ระบ ไว แล วอย างช ดเจน และส นค าน นพร อมท จะส งมอบให ผ ซ อ ณ เวลาท ม การร บร รายได การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3. ผ ซ อม คาส งเล อนเวลาการส งมอบส นค า 4. เง อนไขการช าระเง นเป นไปตามปกต ท งน ก จการต องไม ร บร รายได หากก จการเพ ยงแต คาดว าจะสามารถ จ ดหา หร อผล ตส นค าได ท นเวลาท ต องส งมอบ การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า นอกจากการร บร รายได จากการขายส นค า ณ จ ด ขายแล ว (ต องเข าเง อนไขการร บร รายได ท ง 5 ข อ) ย งม การร บร รายได ณ จ ดอ น ๆ ได อ ก ค อ 1.ก อนการขายส นค า - ระหว างการผล ต - เม อผล ตเสร จ 2.หล งการขายส นค า การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-ระหว างการผล ต -เป นรายได ท เก ดข นจากม ลค า หร อผลผล ตท เพ มข นใน ระหว างการผล ต -เป นการเพ มม ลค าโดยธรรมชาต หร อระยะเวลา ได แก การปล กต นไม หร อการเล ยงส ตว หร อการก กต น ส นค า เช น ส รา เป นต น ข อเส ย ยากท จะกาหนดม ลค าท เพ มข น จ งไม ควรร บร รายได หากไม สามารถกาหนดราคาตลาดได หร อไม สามารถ ประมาณค าใช จ ายท อาจเก ดข นได อย างเหมาะสม การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-เม อผล ตเสร จ -เป นการผล ตส นค าตามส ญญาซ อขายล วงหน า ได แก ส นค าเกษตรกรรมหร อส นค าอ ตสาหกรรมท ร ฐบาลควบค ม และ กาหนดราคา หร อ - เป นธ รก จเหม องแร หร อโลหะม ค า เช น ทองคา เง น ฯลฯ ม ตลาด ร บซ อส นค าท นท และม ราคาตลาดซ งกาหนดไว ล วงหน า -เง อนไขในการร บร รายได 1.ม ราคาตลาดกาหนดไว ล วงหน า 2.ขายได ท นท เม อผล ตเสร จ 3.ค าใช จ ายหล งการผล ตไม ม สาระส าค ญ การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได หล งการขายส นค า กรณ ท ก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค า หร อม ความไม แน นอน ในการเร ยกเก บเง น และก จการตกลงท จะค นเง นให ล กค า ถ าไม พอใจในส นค า เช น การขายท ให ล กค าใช ส นค า ภายใน 7ว น ถ าไม เห นผลย นด ร บค นส นค าและค นเง น -ให ร บร รายได เม อส นส ดระยะเวลาค นส นค า หร อ เม อม ความแน นอนในการเร ยกเก บเง น การร บร รายได จากการให บร การ (Rendering of Services) การร บร รายได จากการให บร การต องเข าเง อนไข ท ง 4 ข อ ด งน 1.สามารถว ดม ลค าของจานวนรายได ได อย างน าเช อถ อ 2.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช ง เศรษฐก จ การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) 3.สามารถว ดข นความส าเร จของรายการ ณ ว นท ใน งบด ล ได อย างน าเช อถ อ 4.สามารถว ดม ลค าของต นท นท เก ดข นแล ว หร อ จะเก ด ข นเพ อทาให รายการบ ญช น นเสร จสมบ รณ ได อย างน า เช อถ อ การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) การว ดม ลค าของรายได จากการให บร การ จะประมาณการ ได อย างน าเช อถ อข นอย ก บข อตกลงต อไปน 1.ส ทธ ตามกฎหมายของแต ละฝ ายเก ยวก บการให หร อ ร บบร การ 2.ส งตอบแทนท จะแลกเปล ยนก น 3.ล กษณะและเง อนไขในการช าระเง น การประมาณการอาจต องทบทวนตลอดระยะเวลาท ให บร การและแก ไขเม อจาเป น การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ว ธ การกาหนดข นความส าเร จของรายการบ ญช ท เก ยวข องก บการให บร การได อย างน าเช อถ อ ได แก 1.การส ารวจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks