หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง - PDF

Description
หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

Please download to get full document.

View again

of 102
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 35 | Pages: 102

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก 6. การนาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม 7. การแทรกเส ยงและภาพยนตร 8. การใส เทคน คพ เศษการเคล อนไหวให ก บงานนาเสนอ 9. การพ มพ ภาพน งประกอบการนาเสนอ 10. การนาเสนอผลงาน สาระส าค ญ ในป จจ บ นการนาเสนอผลงานเข ามาม บทบาทส าค ญในองค กรธ รก จ ทางการเม อง ทาง การศ กษา ทางการว จ ย หร อแม แต หน วยงานของร ฐท กแห งต องอาศ ยว ธ การนาเสนอเพ อส อสาร ข อม ล เสนอความค ดเห น หร อเสนอสร ปผลการด าเน นงานต าง ๆ ผ ม หน าท เก ยวก บการ ประชาส มพ นธ การแนะนาเพ อการเย ยมชม การฝ กอบรม การประช ม หร อผ ท เป นห วหน างานท ก ระด บจะต องร จ กว ธ การนาเสนอ เพ อนาไปใช ให เหมาะสมก บล กษณะงานต าง ๆ และเพ อผลสาเร จ ของการพ ฒนางาน โปรแกรมการผล ตส อและนาเสนอผลงาน ไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2007 เป น โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม การใช งานท ง ายและสะดวกในการใช งานมาก โปรแกรมน จ งเป นท น ยม ใช ก นอย างแพร หลาย เป นโปรแกรมหน งในช ดของโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 2007 ซ งเป น คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา โปรแกรมท ได ร บการพ ฒนามายาวนาน ม ค ณสมบ ต หลายอย างได ร บการพ ฒนาให ม ความสามารถท ส งข น ใช ในการผล ตและนาเสนอด วยคอมพ วเตอร สามารถสร างงานการนาเสนอได หลากหลาย ร ปแบบ โดยสามารถนาข อความ ร ปภาพ ตาราง แผนภ ม ต าง ๆ ตลอดจนภาพเคล อนไหวและเส ยง มาประกอบเข าด วยก นในการนาเสนอ เป นล กษณะส อประสมเพ อสร างความน าสนใจ เป นการ นาเสนอต อผ อ นได อย างสวยงามและน าต นตาต นใจ จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป 1. เพ อให ผ เร ยนม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและ นาเสนอผลงาน 2. เพ อให ผ เร ยนม ความสามารถปฏ บ ต การเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและ นาเสนอผลงาน การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ การทางานก บข อความ การจ ดการก บภาพน ง ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก การใส เทคน คพ เศษการเคล อนไหวให ก บงานนาเสนอ การ นาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม การแทรกเส ยงและภาพยนตร การพ มพ ภาพน งประกอบการ นาเสนอ และการนาเสนอผลงาน 3. เพ อให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ความร บผ ดชอบและค ณล กษณะท พ งประสงค ใน การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและนาเสนอผลงาน ม ก จน ส ยในการทางานอย างเป นระบบด วย ความอดทน ประณ ตรอบคอบและปลอดภ ย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. บอก/อธ บาย ความร เก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อ และนาเสนอผลงาน การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ การทางานก บข อความ การจ ดการก บภาพน ง ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก การใส เทคน คพ เศษการเคล อนไหวให ก บงานนาเสนอ การ นาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม การแทรกเส ยงและภาพยนตร การพ มพ ภาพน งประกอบการ นาเสนอ และการนาเสนอผลงาน 2. ปฏ บ ต การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและนาเสนอผลงาน การเตร ยมการสร างงาน นาเสนอ การทางานก บข อความ การจ ดการก บภาพน ง ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก การใส เทคน คพ เศษการเคล อนไหวให ก บงานนาเสนอ การนาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม การแทรก เส ยงและภาพยนตร การพ มพ ภาพน งประกอบการนาเสนอ และการนาเสนอผลงาน 3. ม ความตระหน กและก จน ส ยท ด ในการใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและนาเสนอ ผลงาน คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ก จกรรมหล ก 1. อธ บายพร อมสาธ ตตามเน อหาสาระ 2. แบ งกล มผ เร ยนค นหาและอภ ปรายห วข อเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บ ไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต คร ผ สอนอธ บายพร อมสาธ ต เร องการทางานก บข อความ การเตร ยมการสร างงาน นาเสนอ การจ ดการก บภาพน ง ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก การใส เทคน คพ เศษการ เคล อนไหวให ก บงานนาเสนอ การนาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม การแทรกเส ยงและ ภาพยนตร การพ มพ ภาพน งประกอบการนาเสนอ และการนาเสนอผลงาน 4. ผ เร ยนฝ กปฏ บ ต การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ การทางานก บข อความ การจ ดการ ก บภาพน ง ตกแต งภาพน งด วยภาพและกราฟ ก การใส เทคน คพ เศษการเคล อนไหวให ก บงาน นาเสนอ การนาเสนอข อม ลด วยตารางและแผนภ ม การแทรกเส ยงและภาพยนตร การพ มพ ภาพน ง ประกอบการนาเสนอ และการนาเสนอผลงาน 5. คร ผ สอนและผ เร ยนร วมก นสร ปผลการเร ยนหน วยท 5 6. เม อหมดคาบเร ยนให ผ เร ยนตรวจสอบและจ ดเก บอ ปกรณ คอมพ วเตอร พร อมเก าอ ให เร ยบร อย เน อหาสาระ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต ป จจ บ นการนาเสนอข อม ลม ความส าค ญต องานด านต าง ๆ เช น นาเสนอผลงานว ชาการ นาเสนองานว จ ย นาเสนอข อม ลทางธ รก จ เป นต น ด งน นผ ท จะนาเสนอข อม ลม ความจาเป นต อง เข าใจเน อหาท นาเสนอและว ธ การนาเสนอ โปรแกรมช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 2007 ได พ ฒนา ความสามารถในการนาเสนอข อม ลให ม ความน าสนใจ โดยเพ มความสามารถและร ปแบบต าง ๆ มากข น และม ส วนต ดต อการใช งานในร ปแบบเด ยวก นก บโปรแกรมอ น ๆ เพ อให ค นเคยและ สามารถใช งานโปรแกรมได ง ายข น ส าหร บหล กการทางานของโปรแกรมงานน าเสนอ จะสร างโดยการแบ งงานนาเสนอ ออกเป นภาพน ง (Slide) ย อย ๆ แต ละภาพน งสามารถใส ข อม ล ท งข อม ลร ปภาพ ภาพเคล อนไหว ตาราง แผนภ ม ข อความ เพ อสร างความน าสนใจเพ มข น นอกจากน ย งสามารถกาหนดให การ นาเสนอออกมาร ปแบบใด เช น นาเสนอโดยอ ตโนม ต นาเสนอโดยผ นาเสนอเอง เป นต น คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ความหมายของโปรแกรมการผล ตส อและนาเสนอผลงาน การนาเสนอข อม ล หมายถ ง การส อสารเพ อเสนอข อม ล ความร ความค ดเห นหร อ ความต องการไปส ผ ร บสาร โดยใช เทคน คว ธ การต าง ๆ อ นจะทาให บรรล ผลสาเร จตามจ ดม งหมาย ของการนาเสนอ โปรแกรมการผล ตส อและนาเสนอผลงาน (Presentation Program) ค อโปรแกรมการผล ต ส อและการนาเสนอผลงานด วยคอมพ วเตอร สาหร บโปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2007 ได ถ กพ ฒนาให ม ความสามารถโดดเด นในด านการผล ตส อและนาเสนอผลงาน สามารถนาข อม ลท เป นท งข อความ ภาพ เส ยง และภาพยนตร มาจ ดเร ยงให เป นเร อง และนาเสนอออกมาด วยการ เคล อนไหวท น าต ดตาม การใช งานไม ย งยากซ บซ อนมากน ก และย งสามารถใช งานร วมก บ โปรแกรมอ น ๆ ได เป นอย างด จ งเป นโปรแกรมด านการผล ตส อและนาเสนอท ได ร บความน ยม แพร หลายมากท ส ดในป จจ บ น 1.2 การเร ยกใช งานโปรแกรม การเร ยกใช งานหร อเข าส โปรแกรมม ว ธ ปฏ บ ต ได หลายว ธ ด งน การเร ยกใช งานโปรแกรม โดยการคล กป ม Start ม ข นตอน ด งน 1) คล กป ม Start ของว นโดวส 2) คล กเล อก Program 3) คล กเล อก Microsoft Office 4) คล กเล อก Microsoft PowerPoint 2007 ภาพท 5-1 การเร ยกใช งานโปรแกรมโดยการคล กป ม Start คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา การเร ยกใช งานโปรแกรม โดยการเป ดแฟ มข อม ลโดยตรง เช น การเป ด แฟ มข อม ลใน Windows Explorer เป นต น ม ข นตอนด งน 1) เป ดโปรแกรม Windows Explorer เช น คล กเมาส ขวาท My Computer หร อ คล กเมาส ขวาป ม Start เป นต น ภาพท 5-2 เป ดโปรแกรม Windows Explorer 2) ค นหาแฟ มข อม ลท ต องการจะเร ยกใช งานท อย ในตาแหน ง หร อโฟลเดอร ต าง ๆ และด บเบ ลคล กท แฟ มข อม ลน น ๆ ภาพท 5-3 เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา การเร ยกใช งานโปรแกรม โดยการด บเบ ลคล กไอคอนโปรแกรมบนเดสก ทอป ภาพท 5-4 การเร ยกโปรแกรมโดยการด บเบ ลคล กไอคอนบนเดสก ทอป 1.3 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม หล งจากได ดาเน นการเข าส โปรแกรม โดยว ธ ใดว ธ หน งแล ว จะปรากฏหน าจอหล ก ซ งประกอบด วยส วนสาค ญท แยกออกเป นส วน ๆ เพ อการทางานด งน ภาพท 5-5 หน าต างของโปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2007 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา แถบเคร องม อด วน (Quick Access Button) แถบเคร องม อท รวมคาส งท ใช งาน เป นประจา เพ อให เร ยกใช งานง ายและรวดเร ว ภาพท 5-6 แถบเคร องม อด วน แถบช อเร อง (Title Bar) บอกช อของโปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต และช อแฟ มข อม ลท ถ กเป ดใช งานในป จจ บ น ภาพท 5-7 แถบช อเร อง ป มออฟฟ ศ (Office Button) เป นท รวบรวมคาส งท ใช งานก บแฟ มงานท งหมด ภาพท 5-8 ป มออฟฟ ศ ร บบอน (Ribbon) ส วนต ดต อก บผ ใช ภาพท 5-9 ร บบอน คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา กล มคาส งย อยในแถบร บบอน รวมป มคาส งท ใช ควบค มการสร างงานท งหมด ภาพท 5-10 กล มคาส งย อยในแถบร บบอน แถบแสดงสถานะ (Status Bars) ทาหน าท แสดงสถานะการทางานของ โปรแกรมเช น ภาพน งท ทางานป จจ บ นของจานวนภาพน งท งหมด รวมท งสถานะการพ มพ ภาษา ของแป นพ มพ และการแก ไขต าง ๆ เป นต น ภาพท 5-11 แถบแสดงสถานะ พ นท การทางาน (Slide Pane) พ นท การออกแบบและแก ไขภาพน ง ภาพท 5-12 พ นท การทางาน และขยาย ม มมองย อ ขยาย (Zoom View) เป นส วนท ใช สาหร บม มมองงานนาเสนอ ย อ ภาพท 5-13 ม มมองย อ ขยาย คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา ม มมองงานนาเสนอ (Presentation View) แสดงป มคาส งท ใช ในการเปล ยน ม มมองของภาพน งปกต ต วเร ยงลาด บภาพน ง และการนาเสนอภาพน ง ภาพท 5-14 ม มมองงานนาเสนอ แถบงาน (Outline Tab/Slide Tab) แสดงแท บเค าร างและแท บภาพน ง ภาพท 5-15 แถบงาน 1.4 การใช แถบงานร บบอน (Ribbon) ของโปรแกรม คาส งของโปรแกรมจะเปล ยนจากล กษณะของเมน บาร เป นแถบงานร บบอน ภายใน ร บบอนจะประกอบไปด วยเคร องม อต าง ๆ ท ใช ในการทางาน ม การจ ดแบ งหมวดหม ไว ด งน ร บบอนหน าแรก (Home) ร บบอนหน าแรก เป นท รวบรวมคาส งพ นฐานของโปรแกรม เช น การค ดลอก เคล อนย าย การวาง การจ ดร ปแบบต วอ กษร การค นหา และแทนท ข อความ เป นต น ภาพท 5-16 ร บบอนหน าแรก ร บบอนแทรก (Insert) ร บบอนแทรก เป นร บบอนท รวบรวมคาส งการแทรกว ตถ ลง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks