การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท - PDF

Description
การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 8 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน และม ร ปแบบเด ยวก น จากการท ได ไปศ กษาเอกสารจากหลายว ทยาล ย และเอกสารท ส วนกลาง(สอศ.) ท เคยส ง เผยแพร ไปย งสถานศ กษาในเร องการจ ดท ารายงานว ชาโครงการ พบว า สถานศ กษาได ม การพ ฒนา ร ปแบบการจ ดท ารายงาน หลากหลายร ปแบบ ท ผ านมา ม ท งล กษณะ 3 บท 5 บท(เช งว จ ย) และบาง สถานศ กษาไม ได ก าหนดเป นบท แต คร ก าหนดห วข อให ผ เร ยนไปศ กษา ส าหร บในป การศ กษาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องการพ ฒนาท กษะว จ ย ให น กศ กษาอาช วศ กษา โดยการบ รณาการความร ในสาขาว ชาช พ โดยให ผ เร ยนสามารถการสร าง ช นงาน/โครงการและส งประด ษฐ ต างๆ โดยม กระบวนการว จ ยเป นส วนหน งของการเร ยนร เพ อพ ส จน ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการสร างช นงาน/โครงการและส งประด ษฐ ด งกล าว โดยผ านการเร ยน การสอนว ชาโครงการหร อว ชาช พ ซ งข นตอนส ดท ายการศ กษาในรายว ชาโครงการก าหนดให ผ เร ยนจะต องม การจ ดท ารายงาน เพ อเผยแพร ผลงาน ซ งจะเป นการสะท อนผลการศ กษาและการปฏ บ ต งานให เก ดความเข าใจใน ผลงาน ท งแก ผ เร ยน ผ สนใจ และผ เก ยวข อง จ งขอเสนอต วอย างร ปแบบการจ ดท ารายงาน ข อก าหนดการพ มพ ล กษณะ ผลงานทาง ว ชาการ 5 บท ซ งได ต วอย างมาจาก ค ม อการจ ดท าโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) 2545 (ปร บปร ง 2546) และหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช นส ง (ปวส.) ของสถาบ นการ อาช วศ กษาภาคตะว นออก1 และขอขอบค ณ อ.ป ยะศ กด เว ยงค า ว ทยาล ยเทคน คปราจ น ท ได มอบ เอกสารส วนน มาเป นต วอย างเพ อแลกเปล ยนเร ยนร (เป นต วอย างแนวทางเท าน น ซ งสถานศ กษา /คร ผ สอนสามารถน าไปพ ฒนา ปร บเปล ยนตามความเหมาะสมของสถานศ กษาและโครงการของ ผ เร ยน แต ให คงล กษณะรายงานการว จ ย 5 บท) ซ งว ทยาล ยเทคน คปราจ น การก าหนดร ปแบบการจ ดท ารายงานแนว 5 บทไว น าสนใจ ด งน 44 ต วอย างโครงร างรายงานว จ ย 5 บท ต วอย างหน าท 1 ปกนอก เข าปกแข ง ขนาด 24 หนา ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต AUTOMATIC CLEAN ROBOT ขนาด 22 หนา นายว ชระ ค ณว ว ฒน นายว ฒ ช ย น อยค าป น โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง คณะว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคน คปราจ นบ ร ป การศ กษา 2547 ป การศ กษาท จบ หมายเหต เสนอร ปแบบ เพ อเป นต วอย าง/แนวทางเท าน น ซ งสถานศ กษา/คร ผ สอนสามารถ น าไปพ ฒนา ปร บเปล ยนตามความเหมาะสมของสถานศ กษาและโครงการของผ เร ยน แต ให คงล กษณะร ปแบบรายงานการว จ ย 5 บท 45 ต วอย างหน าท 2 (กระดาษเปล ารองปกใน 1 แผ น) 46 ต วอย างหน าท 3 ใบร บรองโครงการ ใบร บรองโครงการ ว ทยาล ยเทคน คปราจ นบ ร เร อง ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต โดย นายว ชระ ค ณว ว ฒน รห ส นายว ฒ ช ย น อยค าป น รห ส ได ร บอน ม ต ให น บเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง คณะว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส ห วหน าแผนกว ชา ห วหน าคณะว ชา ( ) ( ) ว นท เด อน.พ.ศ.. คณะกรรมการสอบโครงการ ประธานกรรมการ ( ช ออาจารย ) กรรมการ ( ช ออาจารย ) กรรมการ ( ช ออาจารย ) 47 ต วอย างหน าท 4 ปกใน ท งหน าน ใช นาด 16 ปกต ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต นายว ชระ ค ณว ว ฒน นายว ฒ ช ย น อยค าป น โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง คณะว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขาว ชาอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคน คปราจ นบ ร ป การศ กษา 2547 48 ต วอย างหน าท 5 บทค ดย อ ขนาด 16 ปกต ช อ : นายว ชระ ค ณว ว ฒน, นายว ฒ ช ย น อยค าป น ช อเร อง : ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต สาขาว ชา : อ เล กทรอน กส คณะว ชา : ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส ท ปร กษา : อาจารย ว เช ยร ทว ส ข, อาจารย ช เก ยรต ค ร ป การศ กษา : 2547 บทค ดย อ ขนาด 16 ปกต โครงการ เร อง ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต ม จ ดม งหมายเพ อ. การเข ยนบทค ดย อ จะต องกล าวถ งห วข อต อไปน * ช อโครงการ * ว ตถ ประสงค * ส วนประกอบของโครงการ ตามล กษณะของบล อกไดอะแกรม * ร ปแบบของการทดลอง * ผลการทดลอง และสร ปผลการทดลอง เข ยนเป นย อหน าเด ยวก น โดยความยาวไม เก น 1/2 หน ากระดาษ (ค) 49 ต วอย างหน าท 6 ก ตต กรรมประกาศ ก ตต กรรมประกาศ ขนาด 16 ปกต ค าขอบค ณผ ให ความช วยเหล อต าง ๆ นายว ชระ ค ณว ว ฒน นายว ฒ ช ย น อยค าป น (ง) 50 ต วอย างหน าท 7 สารบ ญ สารบ ญ ห างจากขอบบน 2 น ว เร อง หน า บทค ดย อ ค ขนาด 16 ปกต ก ตต กรรมประกาศ ง สารบ ญตาราง ช สารบ ญร ป ซ บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.4 ว ธ การด าเน นการ 1.5 ประโยชน ท ได ร บของโครงการ 1.6 น ยามศ พท บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS อ ลตราโซน คเซ นเตอร 2.3 สเต ปมอเตอร 2.4 งานว จ ยท เก ยวข อง (ถ าม ) บทท 3 ว ธ ด าเน นงานโครงการ/ว ธ ด าเน นการว จ ย 3.1 แผนผ งการท างานของห นยนต 3.2 การออกแบบวงจร 3.3 การออกแบบโปรแกรมควบค ม 3.4 อ ปกรณ ท ใช ในการทดลอง บทท 4 ผลการทดลอง 4.1 การทดสอบห นยนต 4.2 ผลจากการทดสอบห นยนต 4.3 การน าไปใช งาน (จ) 51 สารบ ญ(ต อ) บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการทดลอง 5.2 ป ญหาและอ ปสรรคในการทดลอง 5.3 ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา บรรณาน กรม ภาคผนวก ก. * ช ดค าส งการท างานของโปรแกรมควบค มห นยนต ด ดฝ น * ร ปแสดงส วนประกอบของห นยนต ด ดฝ น * รายละเอ ยดของอ ปกรณ * วงจรพ มพ * การวางแผนอ ปกรณ บนวงจรพ มพ ภาคผนวก ข. * ค ณสมบ ต ของ IC 89C2051 ประว ต ผ จ ดท า ขนาด 16 ปกต (ฉ) 52 สารบ ญตาราง ขนาด 16 ปกต หน า ตารางท 2.1 ค ณสมบ ต ของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 5 (ช) 53 สารบ ญร ป ขนาด 16 ปกต หน า ร ปท 3.1 บล อกไดอะแกรมส วนประกอบห นยนต 20 * * * (ซ) 54 บทท 1 บทน า 1. ความเป นมาของโครงการ กล าวถ งความเป นมา เหต จ งใจท ต องท าโครงการน 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อสร างห นยนต ด ดฝ นแบบอ ตโนม ต 2.2 เพ อศ กษาหล กการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS เพ อศ กษาหล กการท างานของอ ตราโซน ค 2.4 เพ อศ กษาการท างานของสเต ปป งมอเตอร 3. ขอบเขตของโครงการ (ระบ ขอบเขตของงานท ต องการท า ใช เคร องม อและอ ปกรณ อะไรบ าง) 3.1 เด นหลบส งก ดขวางได อย างอ ตโนม ต ห วข อย อย บรรท ดต อไปให เย อง เด นตามเส นส ขาว ลดหล นก นไปแบบข นบ นได เด นได เฉพาะบร เวณท ม แสงสว าง เด นได เฉพาะแสงสว างไม น อยกว า 100 ล กส 3.2 ใช ก บแหล งจ ายตรงขนาด 12 โวลท 4. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ ประโยชน ท ได จากการท าโครงการ โดยเข ยนเป นข อ ๆ 5. ว ธ การด าเน นการ เข ยนเป นล าด บข นตอนในการปฏ บ ต ด าเน นงาน ต งแต เร มต นหาห วเร องท สนใจ จนกระท ง การจ ดท าค ม อโครงการ 6. น ยามศ พท น ยามศ พท ท เก ยวข องท ส าค ญเพ อให เก ดความเข าใจในงาน ขนาด 16 หนา ขนาด 16 ปกต การย อหน าใหม ให ห างจาก ขอบกระดาษ4 ต วอ กษรหร อ ประมาณ 1 เซนต เมตร ท กคร ง 55 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาเร องห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต ผ ว จ ยได รวบรวมแนวค ดทฤษฎ และหล กการต างๆ จากเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องด งต อไปน 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พร อมก บคอมไพเลอร ส าหร บแปลโปรแกรม ใช ภาษาอะไร ก ต องกล าวถ งภาษาน น รวมท ง ว ธ การท ได มาซ งคอมไพเลอร ต วน น และการใช อ ปกรณ อะไร บ นท กโปรแกรมลงในต วช พไมโครคอนโทรลเลอร 2.2 อ ลตราโซน คเซ นเตอร 2.3 สเต ปป งมอเตอร ขนาด 16 หนา ขนาด 16 ปกต กล าวถ งทฤษฎ ท เก ยวข องท น ามาใช ในการท าโครงการ และต องครบถ วน ต วอย างเช น เร อง ห นยนต ด ดฝ นอ ตโนม ต ในเน องานใช ไมโครคอนโทรลเลอร เบอร 89C52 ใช สเต ปป งมอเตอร เป นต ว ข บเคล อน ใช อ ลตราโซน กเป นต วตรวจจ บป องก นการชน * ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พร อมก บคอมไพเลอร ส าหร บแปลโปรแกรม ใช ภาษาอะไรก ต องกล าวถ งภาษาน น รวมท งว ธ การท ได มาซ งคอมไพเลอร ต วน น และการใช อ ปกรณ อะไร บ นท ก โปรแกรมลงในต วช พ ไมโครคอนโทรลเลอร * สเต ปป งมอเตอร พร อมท งการบ งค บ * คล นอ ลตราโซน ก พร อมท งว ธ การก าเน ดคล น และว ธ การตรวจจ บ เท าท ตรวจพบน กศ กษาม กจะลอกหน งส อต ารา หร อบทท 2 ของกล มอ นมา ซ งเป นเร องท ไร มารยาท ทางว ชาการ ให น กศ กษาเร ยบเร ยงให กระช บ แล วอ างอ งเอกสารท น าข อม ลมาน นในบรรณาน กรม 56 บทท 3 ว ธ ด าเน นโครงการด าเน นการ/วธ ด าเน นการว จ ย กล าวถ งออกแบบโดยละเอ ยด ยกต วอย างด งต อไปน 3.1 บล อกไดอะแกรมของห นยนต ท กภาค พร อมท งอธ บายการท างานของแต ละภาคอย างละเอ ยด 3.2 การออกแบบแต ละบล อกและวงจรแต ละภาค 3.3 ผ งงานในการท างานของระบบ 3.4 ร ปแบบวงจรและการค านวณท มาของอ ปกรณ 3.5 แหล งจ ายไฟของระบบและการป องก นการล ดวงจร 3.6 การออกแบบช ดค าส ง (ได แก โฟล ชาร จแสดงข นตอนของโปรแกรมการท างาน) ขนาด 16 หนา ขนาด 16 ปกต 57 บทท 4 ผลการทดลอง/ว จ ยละการว เคราะห ข อม ล ให กล าวถ งว ธ การทดลอง ว าท าอย างไรให ม ภาพประกอบตามว ธ การท ทดลองน น ผลท ได เป นอย างไร ล กษณะของส ญญาณท จ าเป นบางจ ด เม อให ท างานซ า ๆ ต งแต 20 คร งข นไป ม อ ตราใน การท างานท ประสบความส าเร จก คร ง หากม ข อผ ดพลาดและท าการแก ไขแล ว ผลเป นอย างไร ตาราง บ นท กผลการทดลอง กราฟร ปคล นท แสดงถ งประส ทธ ภาพของโครงการ 1.1 การทดสอบห นยนต - ว ธ การ/ข นตอนทดสอบ ขนาด 16 หนา 1.2 ผลการจากการทดสอบห นยนต - ผลการว เคระห ข อม ลท เป นต วเลขหร อค าสถ ต ท ค านวณได น ยมน าเสนอในร ปตารางและแผยภ ม กราฟประกอบ - การแปลความหมายข อม ลจากตาราง 1.3 การน าไปใช งาน 58 บทท 5 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ ให น าผลการทดลองไปปร กษาอาจารย ท ปร กษา ว าเป นท พอใจ หร อตรงก บขอบเขตของงานแล ว หร อย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks