แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 32 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร รวมท ง เพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต หน าท และให สอดคล องก บพ นธก จ เป าหมาย และ ย ทธศาสตร ของ คณะว ทยาการจ ดการ นอกจากน คณะได ก าหนดอ ตราก าล งของบ คลากรในป จจ บ น รวมท งท ต องการ ในอนาคตอย างน อย 5 ป ข างหน า เพ อใช ในการวางแผนความต องการด านบ คลากรของมหาว ทยาล ย รวมถ งก าหนดอ ตราก าล งท ต องการเพ อการปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร และการพ ฒนางานประจ า โดยให ได ร บการฝ กอบรมตามเกณฑ ท สถาบ นการศ กษาก าหนด เพ อสามารถน าความร ท ได ร บการ พ ฒนาของตนให ม ประส ทธ ภาพเพ มข น รวมท งการส งเสร มเร องขว ญและก าล งใจแก บ คลากร โดยน า แนวค ดระบบสมรรถนะ (Competency System) เป นเคร องม อแปลงกลย ทธ ของคณะไปส การ ปฏ บ ต และม การต ดตามประเม นผล เพ อสามารถบ งช ความส าเร จ ป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน ตามแผน ด งน น เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและระส ทธ ผล คณะว ทยาการจ ดการ ตระหน กในความส าค ญของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อใช เป น แนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร และเพ อให บ คลาของคณะม ความร ความสามารถ ท กษะท ด เพ อให ผ ปฏ บ ต งานม ความร ความเข าใจว ธ การท างาน เก ดกระบวนการเร ยนร เก ยวก บ แนวค ด กฎเกณฑ ม ท ศนคต เพ อเพ มผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร และให สอดคล องก บการประก น ค ณภาพการศ กษาของคณะ ซ งแผนพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นอ ดมศ กษา อ นประกอบด วย ล กษณะ และความหมายด งต อไปน - แผนพ ฒนาบ คลากร หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ นในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามว ชาช พ เพ อธ ารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป - บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจ า และบ คลากรสายสน บสน น - การพ ฒนาอาจารย ประจ า หมายถ ง พ จารณาจาการท อาจารย ประจ าท ได ร บการสน บสน นม โอกาสเข าร วมประช มว ชาการ หร อน าเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ เท ยบก บ บ คลากรของคณะท งหมด - การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ ลากรสายสน บสน นว ชาการได ร บ การพ ฒนาความร และท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นว ชาการไปศ กษาต อ ไป อบรมส มมนาหร อด งาน และการเข าร บการฝ กอบรมท มหาว ทยาล ยหร อคณะจ ดข นเอง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น คณะว ทยาการจ ดการจ งได จ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรข นเพ อเป นแนวทางท สอดคล องก บการประก นค ณภาพการศ กษาและแผน ย ทธศาสตร 5 ป ของคณะว ทยาการจ ดการ รวมท งให ครอบคล มถ งเป าหมาย แนวทางการด าเน น ก จกรรม และก จกรรมหร อโครงการพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ในช วงเวลาระหว าง ป งบประมาณ 1.2 ว ตถ ประสงค ของแผนพ ฒนาบ คลากร 1) เพ อให บ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด งต อไปน (1) ม ความร และท กษะในการปฏ บ ต งาน (2) ม ค ณภาพ ม ความร กองค กร และต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท ได ร บมอบหมาย (3) ม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งานในหน าท ของตน (4) ม ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง และพ ฒนางานหน วยงานให ม ค ณภาพส งส ด 2) เพ อสน บสน นแผนย ทธศาสตร ของคณะว ทยาการจ ดการ (พ.ศ ) 3) เพ อจ ดท าแผนการจ ดหาและพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ส าหร บใช เป น กรอบหร อแนวทางในการบร หารงานบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 4) เพ อใช เป นเคร องม อในการพ จารณาควบค ม ก าก บ และจ ดสรรอ ตราก าล งให หน วยงาน ต างๆ ภายในคณะให เป นไปตามเป าหมายของแผนพ ฒนาคณะ 5) เพ อใช เป นฐานข อม ลส าหร บการวางแผนในการพ ฒนาบ คลากรในด านการศ กษาต อว จ ย ฝ กอบรม ด งาน ฯลฯ 1.3 เป าหมายการบร หารงานด านบ คลากรของคณะ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ เป น หน วยงานจ ดการศ กษา ว จ ย และบร การว ชาการด านบร หารจ ดการและส อสารมวลชน โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาล และท าให องค การม มาตรฐานเป นท ยอมร บในประชาคมอาเซ ยน จ งได ก าหนดเป าหมาย ของการพ ฒนาบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ ไว ด งน 1) เป นคณะท ม งเน นจ ดหา และพ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการ และสายสน บสน นให เพ ยงพอ ตามเกณฑ ของทบวงมหาว ทยาล ย และตามเกณฑ ท ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษาก าหนด ระด บ ปร ญญาเอก : ปร ญญาโท = 50 : 50 เพ อเพ มข ดความสามารถทางว ชาการของบ คลากร ให น าไปส การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ และได มาตรฐาน 2) เป นคณะท ส งเสร ม สน บสน นการศ กษาว จ ย ม งสร างผ น าทางการว จ ยภายใต ความร วมม อ ก บสถาบ นท ม ช อเส ยงท งในและต างประเทศ โดยจ ดสรรท นสน บสน นการว จ ยเพ อส งเสร มให อาจารย ได ท างานว จ ยอย างท วถ ง และให น าไปส การต พ มพ ในวารสาร 3) เป นคณะท ให ความส าค ญทางด านประก นค ณภาพการศ กษาโดยด าเน นการประก น ค ณภาพของท กหน วยงานอย างต อเน อง และก าหนดมาตรฐานการในการประก นค ณภาพให เป น ภารก จของบ คลากรท กคนของคณะ 4) เป นคณะท ต องกม การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการพ ฒนาด านกายภาพ เพ อรองร บการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ค ณภาพ และการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ โดยการจ ดหาคร ภ ณฑ ส าน กงาน และ การศ กษา เพ อทดแทนของเด มท ช าร ดหร อล าสม ยด วย 1.4 หล กเกณฑ การค ดภาระงาน 1) การคาดประมาณจ านวนอาจารย ผ สอนในแต ละหล กส ตร ใช อ ตราส วนอาจารย : น กศ กษา (FTES) ตามเกณฑ มาตรฐานของ FTES ระด บ ปร ญญาตร ต อจ านวนอาจารย ประจ าตามค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ด งน แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ ) -2- สาขาว ชาการศ กษาศาสตร และส งคมศาสตร 1 : 25 สาขาว ทยาศาสตร 1 : 20 นอกจากน ได ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load) เพ อเป นแนวทางในการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งควบค ก นไปด วย โดยม หล กเกณฑ ในการค านวณ ด งน 1. อาจารย 1 คน ให ม ภาระงานข นต า 35 หน วยช วโมงต อส ปดาห ต อภาคการศ กษาปกต 1.1 งานสอน ก าหนดให สอนข นต าภาคเร ยนละ 18 หน วยช วโมงต อส ปดาห 1.2 งานท ปรากฏเป นผลงานว ชาการ 1.3 งานงานบร การว ชาการ 1.4 งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 1.5 งานอ นตามภารก จของมหาว ทยาล ย งานสอน เป นงานหน าท หล กของผ ด ารงต าแหน งอาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รอง ศาสตราจารย และศาสตราจารย ท กคน ถ าภาระงานสอน ตามข อ 1.1 ไม ถ งเกณฑ มาตรฐานภาระงาน ข นต า ท ก าหนดสามารถน าภาระงาน ตามข อ1.2 ข อ 1.3 ข อ1.4 ข อ 1.5 และข อ 1.6 มาทดแทนได การค ดหน วยช วโมง หมายถ ง หน วยช วโมงต อส ปดาห ต อภาคการศ กษาปกต หน ง หน วยช วโมงต องม เวลาไม น อยกว า 50 นาท ท งน งานท ม เกณฑ ในการค ดภาระงานปรากฏตามค ม อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของบ คลากร พ.ศ ) การคาดการจ านวนบ คลากรสายสน บสน น การคาดการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นการสอน พ จารณาตามภาระงานของ หน วยงาน โดยก าหนดให 1 ต าแหน ง ต องม ภาระงานไม น อยกว า 35 ช วโมงท าการ/ส ปดาห หร อ 230 ว น/ป ต าแหน งท ปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การพ จารณาจากจ านวนห องล กษณะการใช ห อง อ ปกรณ และประเภทเคร องม อของห องปฏ บ ต การว าม ความจ าเป นต องม ผ ร บผ ดชอบตลอดระยะเวลา การปฏ บ ต งานหร อไม 1.5 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาการจ ดการ 1) แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 2) ศ กษา ว เคราะห สภาพความต องการ ป ญหาด านการบร หารงานบ คคลของ 3) ศ กษานโยบายและท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 4) น าข อม ลผลการว เคราะห กรอบอ ตราก าล ง ผลการประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 5 ป ของคณะ แผนผล ตบ ณฑ ต และความต องการบ คลากรโดยขอร บการจ ดสรรเง นงบประมาณ จ านวน อ ตราเกษ ยณ ฯลฯ ว เคราะห เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล อง เช อมโยงก บนโยบายและ เป าหมายของคณะ 5) คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร พ จารณาปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรให ม ความ สมบ รณ ย งข น 6) น าเสนอต อคณะกรรมการบร หารคณะพ จารณาเห นชอบ แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ ) -3- 1.6 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1) คณะจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าหร บใช เป นกรอบและแนวทางในการบร หารบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ 2) คณะจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเป นเคร องม อพ จารณาควบค ม ก าก บและจ ดสรร อ ตราก าล งให หน วยงานต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยให เป นไปตามเป าหมายของแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ย 3) คณะจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรใช เป นฐานข อม ลส าค ญในการพ ฒนาก าล งคนในด าน การศ กษาต อ ว จ ย ฝ กอบรม ด งาน ฯลฯ 4) คณะจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรใช เป นแนวทางในการพ ฒนาว ชาการ เสร มสร าง ค ณภาพ ของบ ณฑ ต ให องค การม มาตรฐานเป นท ยอมร บในประชาคมอาเซ ยน แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ ) -4- 1.7 ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต ความเป นมา คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตามนโยบายของร ฐบาล ท ต องการจะพ ฒนาระบบสหกรณ ให เจร ญก าวหน าในร ฐบาลสม ยพลเอกเปรม ต ณส ลานนท พ.ศ.2524 โดยก าหนดให น กศ กษาคร ท กคนต องเร ยนว ชาสหกรณ เบ องต น เพ อน าไปเป น ความร พ นฐานในการสอนน กเร ยนต อไปจากน นภาคว ชาสหกรณ ได พ ฒนาข นเป นล าด บ และได น า แขนงว ชาในสายการจ ดการเข ามาอย รวมก บภาคว ชาสหกรณ ได แก เศรษฐศาสตร การตลาด และการ บ ญช เพ อให สามารถสอนว ชาสหกรณ เบ องต นได อย างสมบ รณ และในป พ.ศ.2528 ได ปร บเปล ยนช อ จากภาคว ชาสหกรณ มาเป นคณะว ชาว ทยาการจ ดการและเป ดสอนหล กส ตรปร ญญาตร โปรแกรม ว ชาการจ ดการท วไป และต อมาได ม การเป ดสอนโปรแก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks