บทท 5 สร ปผล ข อเสนอแนะ - PDF

Description
บทท 5 สร ปผล ข อเสนอแนะ การจ ดท าโครงการ การต ดต ง และการใช งานซอฟต แวร ระบบคอมพ วเตอร เร องความร เบ องต น การใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ผ านเว บไซต ออนไลน สามารถสร ปผลการด าเน นโครงการ และ ข อเสนอแนะ

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Press Releases

Publish on:

Views: 20 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บทท 5 สร ปผล ข อเสนอแนะ การจ ดท าโครงการ การต ดต ง และการใช งานซอฟต แวร ระบบคอมพ วเตอร เร องความร เบ องต น การใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ผ านเว บไซต ออนไลน สามารถสร ปผลการด าเน นโครงการ และ ข อเสนอแนะ ด งน 5.1 สร ปผลการด าเน นงาน 5.2 ป ญหาและอ ปสรรค 5.3 แนวทางการแก ไขป ญหา 5.4 ข อเสนอแนะ 5.1 สร ปผลการด าเน นงาน ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อใช ศ กษาการใช งานข นพ นฐาน ของระบบปฏ บ ต การ Windows 8 Pro เพ อศ กษาว ธ การต ดต งโปรแกรมหล กการการท างานของระบบปฏ บ ต การร วม ไปถ งการด แลร กษาความปลอดภ ยในการใช งานมากย งข น เพ อประย กต การใช งานของระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ร วมก บการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว สด อ ปกรณ เคร องม อหร อโปรแกรมท ใช ในการปฏ บ ต งาน เคร องคอมพ วเตอร พร อมเช อมต อระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 8 Pro หน งส อค ม อการใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows โปรแกรมต ดต อ และตกแต งร ปภาพอาท เช น Adobe Photoshop CS3, Paint, Microsoft Power Point เคร องพ มพ เอกสาร Canon LBP ป ญหาและอ ปสรรค การศ กษาข อม ลเบ องต น จากท ผ ด าเน นโครงการได ท าการศ กษาข อม ลเก ยวก บระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ในป จจ บ นพฤต กรรมในการใช งานคอมพ วเตอร ในงานธ รก จ การศ กษา ทางการแพทย และ การใช งานของบ คคลท วไป เร มม ความสนใจมากข นในการใช งานท สะดวกสบายในการต ดต อส อสารทาง ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ไม ว าจะเป น การส ง และร บอ เมล ข าวสาร การส บค นข อม ล บ นเท ง การต ด ต อส อสารท สารถมาฟ งเส ยง และเห นหน าผ สนทนาได ด วยความสะดวกสบายเหล าน ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต จ งได ผล ตระบบปฏ บ ต การ Windows 8 มาเพ อให ผ ใช งานได ส มผ สก บการใช งานท ท นสม ยลวดเร ว และม ประส ทธ ภาพในการใช งาน ผ จ ดท าโครง การจ งได ท าการพ ฒนาเว บไซต ข น เพ อเป นช องทางการส อสารร ปแบบใหม เพ อประโยชน ในการเผยแพร 86 ข อม ลข าวสารไปส กล มเป าหมายได ท วโลก และท ส าค ญผ ชมจะได ร บความร ข นพ นฐานในการต ดต ง และ การใช งานข นพ นฐานได 5.3 แนวทางการแก ไขป ญหา ผ จ ดท าโครงการได ท าการศ กษา และท าการค นคว าข อม ลเร องท เก ยวข อง ค อ เร องประเภทของ ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ว าม เน อหามากน อยเพ ยงใด และจะต องศ กษาค นคว าเพ มเต มเพ ยงใด จาก เว บไซต ต างๆ และเก บข อม ลไว เพ อจ ดท าเน อหา และได น าเสนอโครงการผ านเว บบล อกท ม ช อว า WWW. Suban. Windows 8.com เพ อให ผ สนใจศ กษาหาความร ต อไปต อไป 5.4 ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะท วไป เว บไซต ท ให บร การเว บบล อก ค อ Wordpress ซ งเป นเว บบล อกส าเร จร ปท ใช ใน การท าเว บไซต ได ง ายและรวดเร ว แต ถ าเราใช ประโยชน ในทางท ไม ถ กต อง และไม เหมาะสมก จะส งผลต อ การละเม ดล ขส ทธ และได ร บความร ท ไม ถ กต อง เพราะฉะน น ผ จ ดท าควรเผยแพร ส งท ด ๆ ให บ คคลท เข า มาเย ยม หร อศ กษาได ความร และส งด ๆ น าไปเผยแพร ต อให ผ อ นมาศ กษาความร ท เป นประโยชน ต อไป ควรจะม การจ ดท าเน อหาของโครงการให หลากหลาย และให ครบท กกล มสาระ ในการเร ยนร ป ญหา อ ปสรรค และแนวทางในการพ ฒนา เม อกล บบ านไม อ นเทอร เน ตใช ในการส บค นข อม ล และในบางคร งอ นเทอร เน ตท ว ทยาล ยก ม ป ญหาเม อเข าใช งานพร อมก นก จะท าให การเข าถ งข อม ลช า จ งท าให การพ ฒนาเว บบล อกเก ด ความล าช าตามไปด วย ในการท าโครงการคนเด ยวน น จ งท าให การศ กษาข อม ล การจ ดท าโครงการ และเร ยนร ในการพ ฒนาเว บบล อกค อนข างช าจ งท าให ต องเส ยเวลาในการเร ยนร ด วยตนเอง เพราะอาจารย ผ สอนไม สามารถสอนเน อหาเพ มเต มได เต มท 87 เอกสารอ างอ ง ส ธ ร นวก ล. (2013) หน งส อค ม อใช งาน Windows 8 ฉบ บสมบ รณ. ค นเม อ 25 ต ลาคม 2556, ว ว ฒนาการของระบบปฏ บ ต การ MAC OS ว ฒนาการของ-mac-os.html ว ว ฒนาการของระบบปฏ บ ต การ Unix น กซ ว ว ฒนาการของระบบปฏ บ ต การ Linux ว ว ฒนาการของระบบปฏ บ ต การ Windows ว ฒนาการของว นโดว / 88 ภาคผนวก ก ร ปภาพประกอบ 89 ร ปท 1 หน าต างเมน Start บน Windows 8 ร ปท 2 หน าต างโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ร ปท 3 หน าต างโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 90 อาจารย ประจ าว ชาโครงการ อาจารย ย ทธการณ พรร มเดช อาจารย ท ปร กษาโครงการ อาจารย ศร ธเรศ ศร หาเวช ผ จ ดท าโครงการ นายส บรรณ ข วญแจ ม เคร องพ มพ เอกสาร (Printer) อ ปกรณ ฮาร ดแวร (Hardware) คอมพ วเตอร โน ตบ ก Lenovo G470 หน งส อค ม อการใช งาน windows 8 อ ปกรณ ซอฟต แวร (Software) ระบบปฏ บ ต การ Windows 8 Pro โปรแกรมตกแต งร ปภาพ Paint โปรแกรมพ มพ เอกสาร Microsoft Office Word 2007 อ นเทอร เน ต ว ทยาล ย D-TECH โปรแกรมพ มพ เอกสาร Notepad โปรแกรมเข ยนเว บไซต Macromedia Dreamweaver 8 โปรแกรมตกแต งร ปภาพ Adobe Photoshop CS3 โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Office Power Point 2007 ร ปท 4 ขอบเขตของโครงการ 91 ร ปท 5 คอมพ วเตอร โน ตบ ก Lenovo G470 ร ปท 6 เคร องพ มพ เอกสาร Canon LBP6000 ร ปท 7 หน งส อค ม อการใช งาน Windows 8 92 ร ปท 8 โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 8 Pro ร ปท 9 โปรแกรมพ มพ เอกสาร Microsoft Office Word 2007 ร ปท 10 โปรแกรมพ มพ เอกสาร Notepad 93 ร ปท 11 โปรแกรมต ดต อ และตกแต งร ปภาพ Adobe Photoshop CS3 ร ปท 12 โปรแกรมต ดต อ และตกแต งร ปภาพ Paint ร ปท 13 โปรแกรมน าเสนอข อม ล Microsoft Office Power Point 2007 94 ร ปท 14 โปรแกรมเข ยนเว บไซต Macromedia Dreamweaver 8 - ข อม ลระบบเคร อข ายเบ องต น - เว บส บค นข อม ลอ น - ข อม ลระบบเคร อข ายเบ องต น - เว บส บค นข อม ล 0 ผ ด แลระบบ ศ กษาระบบเคร อข าย ผ ใช งาน เบ องต น ออน ไลน - แสดงข อม ลบนเว บไซต - ข อม ลระบบเคร อข ายเบ องต น ร ปท 15 Context Diagram ระบบงานเด ม อ พเดทข อม ล ผ ใช งาน เข าใช งาน ข อม ลบร การจากเว บไซต ข อม ลบร การจากผ ด แลระบบ ต ดต อผ ด แลระบบ แสดงข อม ล เว บไซต ผ ด แลระบบ ร ปท 16 โครงสร างระบบงานใหม 95 ข อม ลการต ดต งระบบปฏ บ ต การ ข อม ลการใช งานเบ องต น ข อม ลผ ด แลระบบ เว บไซต ว ทยาล ย เว บไซต บร การอ นๆ อ พเดทข อม ล ข อม ลการส บค นการต ดต งและการ ใช งานระบบปฏ บ ต การ เว บไซต บร การอ นๆ ต ดต อสอบถามผ ด แลระบบ 0 ผ ด แลระบบ ศ กษาระบบปฏ บ ต การ ผ ใช งาน ออน ไลน ข อม ลสอบถามจากผ ใช งานท วไป แสดงผลเว บไซต ข อม ลบร การจากผ ด แลระบบ ร ปท 17 Context Diagram 96 ผ ใช งาน เข าใช ข อม ล 1 เว บไซต ส บค น ข อม ล 1 ข อม ลท วไป ต ดต อฐานข อม ล 2 โครงการ บทท 1 ผ ด แลระบบ ต ดต อ บร การข อม ล 2 ต ดต อผ ด แลระบบ เปล ยนแปลงข อม ล 3 โครงการ บทท 2 4 โครงการ บทท 3 แสดงการอ พเดท 3 อ พเดทข อม ล 5 โครงการ บทท 4 6 โครงการ บทท 5 4 จ ดเก บข อม ล 5 แสดงรายงาน ร ปท 18 Dataflow Diagram 97 เข าใช เว บไซต ช อ สก ล ท อย ผ ใช งาน เบอร โทร ม รายงานผล จ ดเก บข อม ล ช อ ผ ด แลระบบ อ พเดทข อม ล สก ล ท อย เว บ เบอร โทร ร ปท 19 ER-Diagram ร ปท 20 สถาป ตยกรรมของบทเร ยนผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร 98 Hypertext Hypermedia Multimedia ร ปท 21 กรอบแนวค ดของไฮเปอร ม เด ย Intelligent ES Adaptive ES ร ปท 22 ความส มพ นธ ระหว างระบบอ จฉร ยะและระบบท ปร บเปล ยนได ผ ใช งาน - สอบถาม - ความต องการ - ข อเสนอแนะ ผ ด แลระบบ - ตรวจสอบข อม ล - ข อม ลล าสม ย - ท าการอ พเดท - ข อม ลบร หาร - ป ญหาท เก ดข น ผลจากการเปล ยนแปลง - ข อด - ข อเส ย - ป ญหาท เก ดข น - ว ธ แก แข ร ปท 23 ความส มพ นธ ระหว างผ ด แลระบบ ก บผ งานท วไป 99 ร ปท 24 หน าหล กเว บไซต ร ปท 25 หน าเว บไซต บทท 1 100 ร ปท 26 หน าเว บไซต บทท 2 ร ปท 27 หน าเว บไซต บทท 3 101 ร ปท 28 หน าเว บไซต บทท 4 ร ปท 29 หน าเว บไซต บทท 5 102 ร ปท 30 การก าหนดค าในไบออส หน า Main ร ปท 31 การก าหนดค าในไบออส หน า Boot ร ปท 32 การบ นท กการต งค าในใบออส หน า Boot 103 ร ปท 33 การก าหนดค าในหน า Windows Setup ร ปท 34 ท าการต ดต งในหน า Install now ร ปท 35 ใส รห ส หร อ Product key 104 ร ปท 36 ก าหนดค าในหน า License terms ร ปท 37 การต งค าการ Upgrade ร ปท 38 เล อกไดร ฟในการต ดต ง Windows 8 105 ร ปท 39 ท าการต ดต ง Installing Windows 8 ร ปท 40 หน า personalize เล อกส Background ร ปท 41 หน า Settings การต งค าระบบแบบด วน 106 ร ปท 42 หน า Sign in to your PC ก าหนดค า account ร ปท 43 หน า Enter your Microsoft account password ร ปท 44 หน า Add security info 107 ร ปท 45 หน า Move your mouse into any corner ร ปท 46 หน าต าง Start ของ Windows 8 ร ปท 47 หน าต าง Lock screen 108 ร ปท 48 หน าต าง User Account ร ปท 49 หน าต าง Star และหน าต าง Desktop ร ปท 50 การสล บโหมดอ นเทอร เฟรชไปหน า Desktop 109 ร ปท 51 การสล บโหมดอ นเทอร เฟรชไปหน า Start ร ปท 52 ป ดการใช งานระบบปฏ บ ต การ Windows 8 ร ปท 53 การร บ ตเคร องใหม หร อ Restart 110 ร ปท 54 ค าส ง Restart Anyway ร ปท 55 โหมดประหย ดพล งงาน ค าส ง Sleep ร ปท 56 หน า Lock screen และหน ากรอกรห สเข าใช งาน 111 ร ปท 57 หน าต าง Start ของ Windows 8 ร ปท 58 ค าส ง Charms bar หน า Start ร ปท 59 ค าส ง Charms bar หน า Desktop 112 ร ปท 60 การตรวจสอบแอปท เป ดใช งานอย ร ปท 61 การปร บแต งนาฬ กา ร ปท 62 การต งเวลานาฬ กา 113 ร ปท 63 การเช อมต อ Wi-Fi ในบ าน ร ปท 64 การเช อมต อ Wi-Fi ในบ าน ร ปท 65 การเช อมต อ Wi-Fi ในบ าน 114 ร ปท 66 การป ดระบบเคร อข าย ร ปท 67 การตรวจสอบพ นท ว างบนฮาร ดด สก ร ปท 68 การตรวจสอบพ นท ว างบนฮาร ดด สก 115 ร ปท 69 การลบไฟล ท ไม ได ใช งานท งไป ร ปท 70 การยกเล กการลบ ร ปท 71 การลบข อม ลใน Recycle Bin 116 ร ปท 72 การเพ มประส ทธ ภาพให ฮาร ดด สก ด วย Defragment ร ปท 73 การเพ มประส ทธ ภาพให ฮาร ดด สก ด วย Defragment ร ปท 74 การเพ มประส ทธ ภาพให ฮาร ดด สก ด วย Defragment 117 ร ปท 75 การเพ มประส ทธ ภาพให ฮาร ดด สก ด วย Defragment ร ปท 76 การเพ มประส ทธ ภาพให ฮาร ดด สก ด วย Defragment ร ปท 77 แสดงว นท และเวลาท ม การท างานล าส ด Defragment 118 ร ปท 78 การตรวจสอบเออเรอร บนฮาร ดด สก ร ปท 79 การตรวจสอบเออเรอร บนฮาร ดด สก ร ปท 80 การค นหา Windows Defender ในหน า Search 119 ร ปท 81 การใช งานโปรแกรม Windows Defender ร ปท 82 ท าการสแกนใน Windows Defender ร ปท 83 การลบไฟล แปลกปลอม 120 ร ปท 84 การลบไฟล แปลกปลอม ร ปท 85 การใช งาน Windows Firewall ร ปท 86 การใช งาน Windows Firewall 121 ร ปท 87 การใช งาน Windows Firewall ร ปท 88 การก าหนดค าเร มต นให ก บไฟร วอลล ร ปท 89 การก าหนดให แอปท างานผ าน Windows Firewall 122 ร ปท 90 การก าหนดค า Windows Update ร ปท 91 การก าหนดค า Windows Update ร ปท 92 การเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker 123 ร ปท 93 การเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker ร ปท 94 การเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker ร ปท 95 การเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker 124 ร ปท 96 การเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker ร ปท 97 ยกเล กการเข ารห สให ก บไดรฟ BitLocker 125 ความสามารถ Windows RT Windows 8 ได ต ดต งมาพร อมแอปต างๆ เช น
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks