หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel PDF

Description
1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 45 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 เป นโปรแกรมประเภทสเปรตช ต (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Electronic Worksheet) ท ม ความสามารถในด านการค านวณ ประเภทต างๆ เช น ค านวณข อม ลต วเลขท วๆ ไป ค าสถ ต ค าทางการเง น ค านวณเก ยวก บว นท และเป นเสม อนกระดาษทดช นด ท สามารถจ ดร ปแบบได อย างสวยงาม สามารถพ มพ ออกมาเป น รายงานได และอาจจ ดข อม ลให อย ในร ปของตาราง หร อน าข อม ลในตารางมาสร างกราฟได หลากหลายร ปแบบ เช น กราฟเส น กราฟวงกลม กราฟพ นท ท งในล กษณะภาพ 2 ม ต และภาพ 3 ม ต และย งสามารถปร บเปล ยนและแก ไขได อ กด วย ว ธ การใช โปรแกรมประเภทน ค อต องเร มต นใส ค าหร อข อม ลลงในช องเซลล ต างๆ รวมท ง อาจสร างส ตรการค านวณได โดยอ ตโนม ต โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 เหมาะใช ก บ งานในท กสาขาอาช พไม ว าจะเป นน กบ ญช ซ งสามารถน า Microsoft office Excel 2003 มาช วย ค านวณรายร บรายจ ายและงบการเง นได น กว เคราะห การตลาด ท จะน าโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 มาช วยสร ปข อม ลท รวบรวมมาจากข อม ลจ านวนมากๆ ได และโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ย งสามารถประย กต ใช งานอ น ๆ ได อ กมากมาย 2 เน องจากโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ม ระบบค าส งเป นมาตรฐานเด ยวก บ โปรแกรมอ นในตระก ลเด ยวก น ท าให สามารถเร ยนร โปรแกรมอ นๆ ได โดยอ างอ งก บโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 หร อหาม ความร จากโปรแกรม Microsoft office Word 2003 ก สามารถระย กต ใช งานก บโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ได เช นก น โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ม ระบบค าส งหลากหลายให เล อกใช งาน ท งแบบ เมน ค าส ง ป มล ด ป มค าส งต างๆ บนแถบเคร องม อ (Toolbars) เมน ล ดจากการคล กป มขวาของ เมาส จากเมาส นอกจากน ระบบเมน ค าส งย งสามารถเล อกได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ โดยเข า ไปเร ยกโปรแกรมจากป ม นอกจากน หากต องการ ศ กษาข อม ลเพ มเต มหร อต องการทราบถ งข าวสารใหม ท จะเก ดข น สามารถเข าไปศ กษาเพ มเต มได จากเว บไซค 3 การเร ยกโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 การเร ยกใช โปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ท าได ด งน 1. คล กท ป ม Start 2. คล กเล อก All Program 3. คล กเล อก Microsoft Office 4. คล กเล อก Microsoft office Excel เข าส หน าจอโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ส วนประกอบต างๆ ของ Microsoft office Excel 2003 4 1. แถบช อเร อง (Title Bar) แถบบนส ดของหน าต างโปรแกรม แสดงช อโปรแกรม และช อของเอกสาร (สม ดงาน) ท ก าล งเป ดใช ป จจ บ น 2. แถบเมน (Menu Bar) รวบรวมค าส งท งหมดในโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (Toolbars) แสดงค าส งท ใช บ อย โดยแทนด วยป มภาพ เพ อต อความ เข าใจ 4. กล องช อ (Name Box) แสดงต าแหน งหร อช อกล มเซลล 5. แถบส ตร (Formula bar) แถบท ใช แสดง แก ไข หร อใส ข อม ลหร อส ตรต างๆ ลงในเซลล 6. เซลล (Cell) การท างานใน Microsoft office Excel 2003 จะกระท า ณ ช องตารางท เป นจ ดต ดของแถวและคอล มน โดย ข อม ล 1 รายการ จะพ มพ ณ ช องตารางท เป นจ ดต ดก นน เสมอและเร ยกช องตารางแต ละช องน ว า เซลล (Cell) การเร ยกช อเซลล จะเร ยกช อคอล มน ตามด วยช อแถว เช น A1 เร ยกว า เซลล เอ-หน ง และ BT900 เร ยกว า บ ท -เก าร อย เป นต น 5 7. พ นท ตารางท าการ (Worksheet Area) เป นพ นท ท างานของ Microsoft office Excel 2003 หร อ Sheet โดยใน 1 Sheet จะประกอบด วยบรรท ดใน แนวต งและบรรท ดในแนวนอนซ งม การเร ยกช อเฉพาะ ด งน - บรรท ดในแนวต ง เร ยกว า คอล มน - บรรท ดในแนวนอน เร ยกว า แถว 8. แท ปตารางท าการ (Sheet Tabs) เป นแถบท แสดงตารางท าการและสามารถเล อกตารางท า การท ต องการท างานได 9. แถบเคร องม อ Task Pane เป นแถบเคร องม อท รวมค าส งท ช วยในการเป ดใช งาน ต างๆ ได อย างรวดเร ว 10. แถบสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการท างานของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 แถบเคร องม อ (Toolbars) ในโปรแกรม Microsoft office Excel 2003 ได จ ดเคร องม อหร อป มค าส งต างๆ ออกเป น กล มๆ ตามประเภทการใช งาน และย งม ScreenTip ท ช วยบอกช อป มค าส ง ตามปกต แถบเคร องม อ ท น ยมใช ค อ แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) และแถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ด งน แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) แถบเคร องม อมาตรฐาน จะม ป มค าส งท เป นการท างานพ นฐานของโปรแกรม เช น ป ม สร างไฟล ใหม (New) ป มเป ดไฟล เด ม (Open) และป มบ นท ก (Save) เป นต น 6 แถบเคร องม อจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) เป นต น ได แก แบบอ กษร ขนาดต วอ กษร การจ ดต าแหน งของต วอ กษร รวมท งส ญล กษณ ต างๆ Active Cell หร อ เซลล ท ก าล งใช งาน Active Cell เป นเซลล ท ก าล งใช งานอย ในเว ร กช ต จากร ป Active Cell ค อ A1 ส งเกตได จากกรอบส เหล ยมหร อเซลล ท ม เส นหนาล อมรอบ หร อท Name Box จะปรากฏช อเซลล A1 และร ปด านล าง Active Cell ค อ C4 7 การเปล ยน Active cell ว ธ การในการเล อน Active cell ม หลายว ธ เช น ว ธ ท 1 โดยใช เมาส ม ข นตอนด งน 1. ให เล อนเมาส ไปย งต าแหน งช องเซลล ท ต องการ 2. คล กเมาส ณ ต าแหน งช องเซลล น น ว ธ ท 2 โดยใช ค ย บอร ด ให ท าด งน กดแป นล กศรค ย บอร ด (ภาพ) ซ งช วยในการเล อนไปย งต าแหน งท ต องการ หร อกดแป น อ นๆ บนค ย บอร ดซ งแต ละแป นจะม หน าท แตกต างก นไป ด งน การกดแป น ผลล พธ Home เล อนไปย งคอล มน A ในแถวน น Ctrl + Home เล อนไปท A1 Ctrl + End เล อนไปแถวและคอล มน ส ดท ายของข อม ล Page Down เล อนลง 1 หน าจอ Page Up เล อนข น 1หน าจอ Atl + Page Down เล อนไปทางขวา 1 หน าจอ Atl + Page Up เล อนไปทางซ าย 1หน าจอ Ctrl + Page Down เล อนไปเว ร กช ตท อย ถ ดไปทางขวา Ctrl + Page Up เล อนไปเว ร กช ตท อย ถ ดไปทางซ าย Ctrl + Ł หร อ + เล อนไปคอล มน ส ดท าย หร อ + Ø หร อ + Œ 8 ว ธ ท 3 โดยใช ค าส ง Go To ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกเมน Edit Go To 2. พ มพ ช อเซลล ท ต องการไป 3. คล กป ม OK ว ธ ท 4 โดยพ มพ ช อเซลล ท Name Box ม ข นตอนด งน 1. พ มพ ช อช องเซลล ท ต องการไปท Name Box 2. กดแป น Enter การก าหนดค าหน ากระดาษ (Page Setup) ให ก บเว ร กช ต การก าหนดค าหน ากระดาษให ก บเว ร กช ต เป นการก าหนดขนาดของกระดาษ การเว น ขอบกระดาษ การใส ข อท ห วหร อท ายกระดาษ ซ งสามารถก าหนดได ด งน 1. คล กเล อกเมน File Page Settup 2. แท บ Page ให ก าหนดค าต างๆ เก ยวก บ ขนาดกระดาษ แนวของกระดาษแบบต ง นอน เป นต น 9 3. แท บ Margins ใช ก าหนดค าต างๆ เก ยวก บกระดาษ รวมท งห วกระดาษ ท ายกระดาษ การออกจากโปรแกรม ข นตอนการป ดโปรแกรม สามารถเล อกท าได หลายว ธ ด งน ว ธ ท 1 คล กเล อกเมน File Edit 10 ว ธ ท 2 คล กป ม Close ท แถบช อเร อง (Title Bar) ว ธ ท 3 ด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ โรแกรม บนแถบช อเร อง ว ธ ท 4 กดแป น Alt + F4 แฟ มตารางท าการ (Workbook) แฟ มตารางท าการ (Workbook) ในโปรแกรม Excel ก ค อไฟล ซ งช อของแฟ มตารางท า การ จะปรากฏท แถบห วเร อง (Title Bar) โปรแกรม Excel จะก าหนดช อเร มต นให ช อว า Book1 และหากม การสร างไฟล ใหม คร งถ ดไป ให ช อต อมาว า Book2, Book3,... ไปตามล าด บ 11 การสร างแฟ มตารางท าการใหม การสร างแฟ มตารางท าการ ม หลายว ธ เช น ว ธ ท 1 1. คล กเล อกเมน File New จะปรากฏกรอบ Trsk Pane 2. ท Task Pane เล อก Blank workbook 3. จะได แฟ มตารางท าการท สร างข นมาใหม ว ธ ท 2 1. คล กเล อกป ม New ท แถบเคร องม อมาตรฐาน (Standard Toolbar) 2. จะได แฟ มตารางท าการท สร างข นใหม 12 การบ นท กแฟ มตารางท าการ การบ นท กแฟ มตารางท าการในโปรแกรม Excel ม ข นตอนด งน 1. คล กเล อกเมน File Save หร อ File Save As หร อกดแป น Ctrl + S หร อ กดแป น F12 2. หล งจากน นจะปรากฏหน าจอ Save As ข นมา (ส าหร บการบ นท กคร งแรก) ให ระบ ต าแหน งท ต องการบ นท กในแฟ มตารางท าการน 3. พ มพ ช อแฟ มตารางท าการหร อไฟล 4. คล กป ม Save เม อต องการบ นท ก หร อคล กป ม Cancel เม อต องการยกเล ก NOTE 1. ข อม ลใน Microsoft office Excel 2003 จะถ กจ ดเก บเป นไฟล ท ม นามสก ลเป น.xls 2. การบ นท กไฟล ในร ปเว บเพจ สามารถเล อกได จาก File Save as Web Page การป ดแฟ มตารางท าการ การป ดแฟ มตารางท าการท ไม ใช งานแล ว สามารถท าได หลายว ธ ได แก ว ธ ท 1 เล อกเมน File Close ว ธ ท 2 คล กป ม Close ท แถบเมน (Menu Bar) ว ธ ท 3 กดแป น Ctrl + W 13 การเป ดแฟ มตารางท าการเด ม โดยปกต การท างานของโปรแกรม Excel จะสามารถท างานได ท ละ 1 แฟ มตารางท าการ แต สามารถเร ยกด ได หลายแฟ มตารางท าการ ซ งการเป ดด แฟ มตารางท าการก ค อการเป ดไฟล หร อ แฟ มข อม ลน นเอง และจะเป นการเร ยกแฟ มข อม ลเด มข นมาใช งาน ม ว ธ การเร ยกด ด งน ว ธ ท 1 1. คล กเล อกเมน File Open 2. คล กเล อกต าแหน งท เก บไฟล น น 3. คล กเล อกไฟล ท จะต องการเป ด 4. คล กป ม Open ว ธ ท 2 ท แถบเคร องม อมาตรฐาน เล อกป ม Open จากน นท าข นตอนท 2-4 ตามว ธ ท 1 14 การเร ยกด หลายแฟ มตารางท าการในเวลาเด ยวก น ม ข นตอนด งน 1. เร ยกค าส ง Open จากว ธ ท 2 ข างต น 2. คล กเล อกไฟล หลายๆ ไฟล ท ต องการเป ด 3. คล กป ม Open ในโปแกรม Excel ม ค าส งท ใช ในการเร ยกด แฟ มตารางท าการพร อมก น และสามารถ ก าหนดให เล อนหน าต างพร อมก นได อ กด วย ด งน 1. เป ดแฟ มตารางท าการข นสองแฟ มตารางท าการ 2. คล กเล อก Window Compane Side by Side with Book1 3. ปรากฏแฟ มตารางท าการสองแฟ มเร ยงตามแนวนอน ให ทดลองเล อนแฟ มตารางท า การโดยใช แถบเล อน 4. ท แถบเคร องม อ Compane Side by Side ม 3 ป มค าส ง ได แก Synchronous Scrolling ค อก าหนดให สองแฟ มตารางท าการเคล อนท ในท ศทางเด ยวก น Reset Window Position ค อยกเล กค าส ง Synchronous Scrolling และ Close Side by Side ค อป ดค าส ง Compare by Side 15 การสล บการท างาน เน องจากโปรแกรมสามารถท างานได ท ละแฟ มตารางท าการ ท างานให ท าตามข นตอน ด งน 1. คล กเล อกเมน Window 2. จะปรากฏไฟล ต างๆ ท เป ดใช งานอย 3. คล กเล อกไฟล ท ต องการจะสล บการท างาน ด งน นถ าต องการสล บการ การจ ดเร ยงแฟ มตารางท าการบนหน าจอ ผ ใช สามารถด แฟ มตารางท าการท ก าล งใช งานอย พร อมๆ ก นได และสามารถเล อกการ จ ดเร ยงในร ปแบบต างๆ โดยการเล อกค าส งท เมน Window Arrange ซ งม ข นตอนด งน 1. ให เป ดหร อสร างแฟ มตารางท าการต งแต 2 แฟ มตารางท าการข นไป 2. คล กเล อกเมน Window Arrange 3. เล อกว ธ การจ ดเร ยง ได แก แบบ Tiled (กระเบ อง) แบบ Horizontal (แนวนอน) แบบ Vertical (แนวต ง) แบบ Cascade (เหล อม) 4. คล กป ม OK 16 17 ส าหร บเร องเก ยวก บการเล อกใช ภาษาในการพ มพ และขอความช วยเหล อ จะม ล กษณะ การท างานคล ายก บ Microsoft office Word 2003 ท ได ศ กษาผ านมาแล ว 2 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ช องตารางหร อเซลล (Cell) ต วอย างข
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks