5. Fitoterapia diabetului zaharat.docx

Description
Introducere Scurt istoric Boala nu vine la întâmplare.Toate bolile se datoreazǎ încǎlcǎrii legilor naturii în vreun fel, întro anumitǎ perioadǎ din viaṭa unei persone. Aceastǎ încǎlcare voitǎ sau accidentalǎ, poate sǎ fi avut loc cu câteva generaṭii în urmǎ, sau poate sǎ fi fost rezultatul unor calamitǎṭi naturale (radiaṭiile de la Cernobîl). Ar fi putut cauza mutaṭii genetice, rezultând în vreun fel afecṭiunile cure

Please download to get full document.

View again

of 65
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 65

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Introducere Scurt istoric Boala nu vine la întâmplare.Toate bolile se datoreazǎ   încǎlcǎrii legilor naturii în vreun fel, întro anumitǎ perioadǎ din viaṭa unei persone. Aceastǎ   încǎlcare voitǎ sau accidentalǎ, poate sǎ fi avut loc cu câteva generaṭ ii în urmǎ, sau  poate sǎ fi fost rezultatul unor calamitǎṭ i naturale (radia ṭ iile de la Cernobîl). Ar fi  putut cauza muta ṭ ii genetice, rezultând în vreun fel afec ṭiunile curente.Pe lângǎ radia ṭ ii, al ṭ i agen ṭi dǎunǎtori cunoscuṭi pentru modificǎrile la nivel cromo zomial sunt alcoolul, tutunul, cafeaua şi bǎuturile de culoare cafenie, îndruditǎ cu ea, multe medicamente şi droguri. Stilul nostru de viaṭǎ contemporan a atras foarte mult aten ṭia ca fiind producǎtor de boalǎ. Stresul acelereazǎ  evolu ṭ ia celor mai multe boli ş i le fac mai dificile ş i mai dureroase.Când exist ǎ stres prelungit, bolile apar mai timpuriu în via ṭǎ . Cu siguran ṭǎ  c ǎ  stresul joac ǎ un rol foarte important în cazul unor boli cum ar fi diabetul ş i sindromul hipoglicemic. Diabetul, sindromul hipoglicemic ş i afec ṭ iunile asociate cu acestea, cum ar fi, hipertensiunea arterial ǎ , cancerul, obezitatea ş i bolile colonariene sunt ast ǎ zi cele mai obi ş nuite.Acestea sunt boli ale stilului de via ṭǎ ş i în mod frecvent, apar împreun ǎ  la ace ş ti pacien ṭ i. Bolile au apărut odată cu omul, precum şi preocupările pentru tratarea acestora. O variantă plauzibilă a fost folosirea produselor existente în mediul înconjurător, dominante fiind plantele, alături de minerale şi produse animale. Prin utilizări repetate, confirmări   şi infirmări, s - au format etnomedicina şi fitoterapia tradiţională. Până la apariţia medicinei ştiinţifice, produsele naturale au însemnat un mijloc de tratament al bolilor importante peste tot în lume. O dată cu începutul dezvoltării chimiei, în ţări le avansate s-a pornit cariera  2 spectaculoasă a medicamentelor de sinteză , ponderea acestora ajungând la 80%. Plantele, cu un procentaj de 20%, nu au putut fi complet înlocuite niciodată. Totodată, contrar procentajului amintit mai sus, sunt ţări unde predominantă a rămas medicaţia din plante, printre care un bun exemplu ar fi China, unde  procentajul este de 80% în favoarea medicamentelor de natură vegetală, în ţările subdezvoltate procentajul ajungând la 90-95%. Prin existenţa celor două alternative , s- a declanşat o competiţie între fitoterapie şi chimioterapie,   Abordarea obiectivă a problemei medicamentului conduce la o concluzie şi anume faptul că atât medicamentele de sinteză cât şi produsele vegetale, oferă multiple posibilităţi de rezolvare a problemelor terapiei, însă prezintă şi limite specifice. Singura atitudine corectă este folosirea ambelor mijloace de terapie, deoarece produsele de sinteză nu pot fi înlocuite niciodată în totalitate de plante, dar nici nu poate renunţa la ele.  Diabetul zaharat reprezint ă  cea mai frecvent ă  boal ă  endocrin ă  înregistrat ă î n ultimii ani. Afec ţ iunea este caracterizat ă  prin valori crescute ale glucozei la nivel sangvin, a ş a numita hiperglicemie . Sunt doua tipuri de diabet zaharat. Diabet de tip I, diabet insulin-dependent si diabet de tip II, diabet non-dependent de insulina. Tratarea diabetului zaharat cu ajutorul plantelor poate fi într- adevăr eficientă  atât în etapele inițiale  ale diabetului zaharat de tip II, câ t și  în forme mai complexe, numai trebuie respectate ordinea de aplicare, durata și dieta recomandată . Doar atunci medicina pe bază de plante asigură   o recuperare mai rapidă sau cel puțin stabilizarea bolii. Fitoterapia tre  buie reconsiderată, pentru a se renunţa la tot ce ţine de  perioada emiprică a terapeuticii, care nu rezistă la o analiză ştiinţifică şi a se trece la aplicarea în studiul produselor vegetale a metodelor ştiinţifice de fitochimie şi farmacologie, caracerist ice medicamenului modern. Condiţiile cerute acestuia,  3  privind calitatea, eficienţa şi siguranţa, trebuie să fie unice.  Plantele medicinale nu trebuie privite la modul general ca un tot unitar. Este esenţial ca orice abordare să pornească de la dinstincţia a trei categorii de produse : -  plante şi substanţe active biosintetizate de celula vegetală, cu acţiune terapeutică foarte puternică, chiar drastică (din această grupă fac parte în mod special cele care conţin alcaloizi, glicozide de tipul cardioto nicelor, peptide toxice sau saponozide hemolitice) -  plante sau produse vegetale cu acţiune medie sau blândă, care corect administrate nu produc efecte secundare nocive (valeriană, păducel, anasaon, anghinare,etc.) -  plante complet lipsite de toxicitate, care pot fi folosite fără nici un risc terapeutic ( muşeţel, nalbă, tei, etc.).    4 Capitolul 1 Importanţa Fitoterapiei   Fitoterapia este o ramură care se ocupă cu prevenirea şi tratarea bolilor prin remedii vegetale. Fitoterapia trebuie privit ă  la adev ă rata ei valoare. Complexitatea compozi ţ iei chimice a plantelor de la 2-3 compu ş i, pân ă  la 30-40 identifica ţ i în unele plante, explic ă  eficacitatea uneia ş i aceleia ş i plante în diferite afec ţ iuni. De ş i pare simpl ă   ş i pe în ţ elesul tuturor, fitoterapia i ş i are rigorile şi  limitele ei. Ea trebuie practicat ă  cu mult discernamânt ş i competen ţ a medical ă . Fitoterapia nu trebuie interpretat ă  ca o metod ă  sigur  ă , izolat ă , de celelalte mijloace terapeutice, este un bun adjuvant in terapia diverselor boli. A ş adar, leacurile populare se dovedesc de o valoare incalculabila, de ş i, uneori, acestea nu numai c ă  sunt ignorate, dar luate ş i-n derâdere ca leacuri b ă  be ş ti . Numai c ă  la un examen obiectiv, ş tiin ţ ific, experimental, eliberat de prejudec ăţ i, îş i precizeaz ă  eficacitatea, devenind un bun c âş tigat pentru medicina modern ă  în plin ă  ascensiune, un bun folositor suferin ţ elor de pretutindeni.   Subcapitolul 1.1. Rolul plantelor medicinale în terapia complementar  ă   Plantele medicinale sunt specii vegetale, spontane sau cultivate care au  proprietăţi farmaceutice prin compoziţia lor chimică şi sunt folosite atât în terapia
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks