แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ - PDF

Description
ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 31 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ ง ท กส งท กอย างท ชาวบ านค ดข นได เองและ น ามาใช ในการแก ป ญหา เป นเทคน คว ธ เป นองค ความร ของชาวบ าน ท งทางกว างและทางล กท ชาวบ านค ดเอง ท าเอง โดยอาศ ยศ กยภาพท ม อย แก ป ญหาการด าเน นช ว ตในท องถ นได อย างเหมาะสมก บย คสม ยความ เหม อนก นของภ ม ป ญญาไทยและภ ม ป ญญาท องถ น ค อ เป นองค ความร และเทคน คท น ามาใช ในการแก ป ญหา และการต ดส นใจ ซ งได ส บทอดและเช อมโยงมาอย างต อเน องต งแต อด ตถ งป จจ บ น การน าแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ได กลายเป นแนวทางการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ นอย าง ม ด ลยภาพโดยจะเห นว าเป นการเช อมโยงประสานส มพ นธ แหล งความร ต างๆเข าด วยก นเพ อแลกเปล ยนข าวสาร ข อม ลซ งก นและก นในช มชนและนอกช มชนหร อในธ รก จประเภทเด ยวก นหร อธ รก จต างประเภทก น ซ งหล กการ น จะกระต นจ ตส าน กในการพ ฒนาเศรษฐก จได โดยการแลกเปล ยนความร และภ ม ป ญญาท องถ นเพ อสน บสน น การสร างองค ความร ใหม ๆ รวมถ งการระดมและประสานการใช ทร พยากรมน ษย ว สด อ ปกรณ อาคารสถานท และเง นงบประมาณเพ อให หน วยงานต างๆสามารถใช ทร พยากรร วมก นเพ อให เก ดการพ ฒนาธ รก จของช มชน อย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ โฮม สเตย เป นสถานท จ ดข นเพ อรองร บผ มาศ กษาด งานหม บ านต นแบบเศรษฐก จพอเพ ยง ม การจ ด ก จกรรมนอนพ กค างค นก บชาวบ าน ท น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ก บช ว ตประจ าว น ผ ศ กษาด งานจะได เร ยนร จากประสบการณ ตรงของชาวบ าน ท ไม ต องม การจ ดฉาก ภ ม ป ญญาไทย หมายถ ง ความร ความสามารถ ท กษะและเทคน คการต ดส นใจ ผล ตผลงานของบ คคล อ นเก ดจากการสะสมองค -ความร ท กด านท ผ านกระบวนการส บทอด พ ฒนาปร บปร ง และเล อกสรรมาแล วเป น อย างด สามารถแก ไขป ญหา และพ ฒนาว ถ ช ว ตของคนไทยได อย างเหมาะสมก บย คสม ย สมรรถนะผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กศ กษาทราบหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และ ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 2. น กศ กษาร จ กภ ม ป ญญาไทย 3. ให ความร วมม อในการจ ดก จกรรม จ ดประสงค การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป (จ ดประสงค ปลายทาง) 1. ทราบหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 2. ร จ กภ ม ป ญญาไทย 92 จ ดประสงค เช งพฤต กรรม (จ ดประสงค น าทาง) 1. บอกหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ นได 2. ยกต วอย างการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ นได 3. บอกความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยงได 4. ยกต วอย างภ ม ป ญญาไทยได 5. ม ความร บผ ดชอบต อหน าท การให ความร วมม อในการปฏ บ ต ก จกรรม เน อหาสาระ 1. เร อง หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น - ความหมายของภ ม ป ญญาท องถ น - ประเภทของภ ม ป ญญาท องถ น - กระบวนการถ ายทอดภ ม ป ญญาท องถ น - ความส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น - แนวทางในการอน ร กษ ภ ม ป ญญาท องถ นของไทย - ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการสร างสรรค ภ ม ป ญญาท องถ น 2. เร อง การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น - แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงก บธ รก จช มชน - ธ รก จช มชนฐานรากท ย งย น - ความส าเร จของธ รก จช มชน 3. เร อง ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง - พ กโฮมสเตย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงจากช ว ตจร ง 4. เร อง ภ ม ป ญญาไทย - ภ ม ป ญญา - ภ ม ป ญญาไทย - ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน - ผ ทรงภ ม ป ญญาไทย - ปราชญ ชาวบ าน - ล กษณะของภ ม ป ญญาไทย - การเก ดภ ม ป ญญา - การจ ดแบ งสาขาภ ม ป ญญาไทย - ค ณสมบ ต ของผ ทรงภ ม ป ญญาไทย - ล กษณะความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาไทย - ภ ม ป ญญาไทยช วยสร างชาต ให เป นป กแผ นได อย างไร - ค ณค าทางด านการสร างความภาคภ ม ใจและศ กด ศร เก ยรต ภ ม แก คนไทยเป นอย างไร - การส งเสร มภ ม ป ญญาไทยม อะไรบ าง 93 ก จกรรมการเร ยนการสอน ก จกรรมการเร ยนร (ใช เทคน คว ธ สอนแบบอ ปน ย) 1. ข นเตร ยมการ 1.1 ทบทวนความร เด ม ตรวจสอบความพร อมในการเร ยน ซ กถามป ญหาและแนวทางแก ไข 1.2 กระต นเต อนเร องความร บผ ดชอบในการท างานร วมก นเป นท ม การให ความร วมม อก บกล ม 1.3 เสนอเน อหาและจ ดประสงค ในการเร ยนเร องภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา พร อมก บน กศ กษาท าแบบทดสอบก อนเร ยน 1.4 สร างบรรยากาศความสนใจโดยการด ว ด ท ศน 1.5 ส ารวจความค ดเห นของน กศ กษาเม อด ว ด ท ศน โดยสนทนาพ ดค ยในเร องว ด ท ศน ท ได ด ไปแล ว 2. ข นเสนอต วอย าง 2.1 น าเสนอว ด ท ศน ดอกไม งามส อสารความด เร องภ ม ป ญญาด านไม ม หน 2.2 น าเสนอว ด ท ศน ดอกไม งามส อสารความด เร องว ถ พอเพ ยงส ช มชนค ณธรรม 2.3 น าเสนอว ด ท ศน ภ ม ป ญญาท องถ น ต าบลบ านเกาะ จ.สม ทรสาคร จ ดท าโดยโรงเร ยนว ดพ นธ วงษ สพป.สม ทรสาคร 3. ข นเปร ยบเท ยบ 3.1 แบ งน กศ กษาเป น 5 กล ม กล มละเท า ๆ ก น หร อใกล เค ยงก น โดยสมาช กแต ละกล มม ความสามารถคละก น และเล อกต งคณะกรรมการกล ม 3.2 ผ สอนแจกใบความร ท และ 5.4 พร อมท งใบงานท 5.1 ให น กศ กษาแต ละกล ม ปฏ บ ต ค อ 1) ให น กศ กษาแต ละกล มใช ความร และประสบการณ ตลอดจนข อม ลข าวสารท ได ร บช วยก นศ กษา หาข อสร ปหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญา ท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง และภ ม ป ญญาไทย ตามความค ด ความเข าใจของแต ละกล ม 2) แต ละกล มออกมาน าเสนอ (กล มละประมาณ 3 นาท ) 3) น าเอกสารท น าเสนอต ดหน าช นเร ยน 4. ข นสร ปกฎเกณฑ 4.1 ให น กศ กษาร วมก นสร ป สาระส าค ญเก ยวก บหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น การพ ฒนา ภ ม ป ญญาท องถ น ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง และภ ม ป ญญาไทย 4.2 ให น กศ กษาเสนอแนวทางในการน าหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น การพ ฒนาภ ม ป ญญา ท องถ น ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง และภ ม ป ญญาไทยไปใช 5. ข นน าไปใช 5.1 ประเม นผลโดยใช ค าถามอ ตน ย 4 ข อ 6. ส อการเร ยนร 6.1 ว ด ท ศน ดอกไม งามส อสารความด เร องภ ม ป ญญาด านไม ม หน 6.2 ว ด ท ศน ดอกไม งามส อสารความด เร องว ถ พอเพ ยงส ช มชนค ณธรรม 94 6.3 ว ด ท ศน ภ ม ป ญญาท องถ น ต าบลบ านเกาะ จ.สม ทรสาคร จ ดท าโดยโรงเร ยนว ดพ นธ วงษ สพป.สม ทรสาคร 6.4 ใบความร 6.5 ใบงาน 7. แหล งการเร ยนร 7.1 ห องสม ด 7.2 INTERNET 7.3 ปราชญ ชาวบ านในท องถ นของน กศ กษา 8. การว ดผลและประเม นผล 8.1 เร องท จะการประเม น 1) สร ปหล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 2) ยกต วอย างการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 3) สร ปความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 4) ยกต วอย างภ ม ป ญญาไทย 5) ความร บผ ดชอบต อหน าท การให ความร วมม อในการปฏ บ ต ก จกรรม 8.2 เคร องม อท ใช ในการประเม น 1) แบบทดสอบอ ตน ย 4 ข อ 8.3 เกณฑ การประเม น 1) การตอบค าถามในแบบทดสอบอ ตน ย 4 ข อ สามารถตอบถ กต อง 100% 2) การส งงานท นตามก าหนดเวลาท กคร ง 3) การท างานกล มร วมก นแบ งหน าท ความร บผ ดชอบให ความร วมม อท กคร ง 95 แบบทดสอบก อนเร ยน เร อง ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา (จ านวนข อสอบ 10 ข อ ๆ ละ 1 คะแนน) ช อ...รห ส...สาขา... จงกาเคร องหมายถ ก หน าข อความท ถ ก และกาเคร องหมายผ ดหน าข อความท ผ ด ภาษาไทยเป นภ ม ป ญญาท องถ น การประกอบอาช พในแต ละท องถ น จ ดว าเป นภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาท องถ น ไม ช วยท าให คนในช มชนพ งตนเองได ต องพ งพาตนเองจากส งคมภายนอก โครงการหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ถ อว าเป นการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ส วนช วยในการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น หน วยงานส าค ญท จะช วยผล กด นให เก ดการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ นให เก ดข นได ค อ ภาคร ฐ เท าน น โฮมสเตย เป นท ศ กษาด งานอย างด เก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น แนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงจะท าให ประชาชนอย ด ก นด ภ ม ป ญญาไทย เป นองค ความร และความสามารถโดยส วนรวม เป นท ยอมร บในระด บชาต ส วนภ ม ป ญญาท องถ นเป นองค ความร และความสามารถในระด บท องถ นซ งม ขอบเขตจ าก ดในแต ละ ท องถ น ความร ด านจ ตรกรรม ประต มากรรม วรรณกรรม จ ดว าเป นภ ม ป ญญาท องถ น ผ ตรวจ 96 ใบงานท 5.1 เร อง ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา ค าช แจง 1. ห วหน ากล มอ านสาระในใบงานให สมาช กในกล มฟ ง 2. สมาช กในกล มพ จารณาและท าความเข าใจในห วข อเร องท ได ร บมอบหมายจากใบงานโดย แลกเปล ยนความร ก บสมาช กภายในกล ม 3. ให แต ละกล ม ส งต วแทนมาน าเสนอผลงานหน าช นเร ยน (ให เวลากล มละ 5 นาท ) ช อกล ม จงสร ปความหมายของภ ม ป ญญาท องถ น 2. จงยกต วอย างการพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ นของเพ อนในกล มมา 1 ภ ม ป ญญา 3. จงยกต วอย างก จกรรมท แสดงถ งความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 4. ยกต วอย างภ ม ป ญญาไทยของเพ อนภายในกล มมา 1 ภ ม ป ญญา หมายเหต : เฉลยใบงานท 5.1 ให อย ในด ลพ น จของผ สอน 97 ความหมายของภ ม ป ญญาท องถ น ใบความร ท 5.1 เร อง หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาเป นว ฒนธรรม เป นความร ท สะสมจากการปฏ บ ต จร งในห องทดลองของส งคม เป นความร ด งเด มท ถ กค นพบ ม การทดลองใช แก ไขด ดแปลง จนเป นองค ความร ท สามารถแก ไขป ญหาในการด าเน นช ว ต และถ ายทอดส บต อก นมา ภ ม ป ญญาไทยเป นข มทร พย ทางป ญญาท คนไทยท กคนควรร ควรศ กษา ปร บปร งละ พ ฒนาใช เพ ออนาคตแห งการด ารงอย ร วมก นอย างส นต และภ ม ป ญญาท องถ นเป นภ ม ป ญญาท ควรค าแก การ การศ กษา ซ งม ผ ให ความหมายของภ ม ป ญญาท องถ นไว ด งน ประเวศ วะส (อ างถ งในประโรม ก ยสาคร2547 : 62) กล าวว าภ ม ป ญญาท องถ นสะสมข นมาจาก ประสบการณ หร อความช ดเจนจากช ว ตและส งคมในท องถ นหน ง ๆ เพราะฉะน นจ งม ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks